Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na zažívání a trávení » Léky na průjem

HIDRASEC 100 mg 10 tobolek

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 333847

99 % 11 recenzí

Hidrasec je určen k léčbě příznaků akutního (náhle vzniklého) průjmu u dospělých v případech, kdy nemůže být léčena příčina průjmu.

Více informací

152

Dostupnost: skladem > 5 ks

Zboží odešleme 22. 2. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 2. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (11)
Diskuze

Podrobné informace

Hidrasec je určen k léčbě příznaků akutního (náhle vzniklého) průjmu u dospělých v případech, kdy nemůže být léčena příčina průjmu.

Informace o produktu

Výrobce: BGP Products Czech Republic s.r.o.
Značka: HIDRASEC
Kód výrobku: 333847
Kód EAN: 8002660009975
Kód SÚKL: 192699
Držitel rozhodnutí: BGP Products Czech Republic s.r.o.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

Hidrasec 100 mg
tvrdé tobolky

racecadotrilum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Hidrasec a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hidrasec užívat
3. Jak se přípravek Hidrasec užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Hidrasec uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Hidrasec a k čemu se používá

Hidrasec je léčivý přípravek určený k léčbě průjmu. Hidrasec je určen k léčbě příznaků akutního (náhle vzniklého) průjmu u dospělých v případech, kdy nemůže být léčena příčina průjmu. Racekadotril může být podáván jako doplňková léčba i v případech, kdy léčba příčiny je možná.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hidrasec

Neužívejte přípravek Hidrasec
jestliže jste alergický(á) na racekadotril nebo na kteroukoli další složku přípravku Hidrasec (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Hidrasec se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže

 • máte krev nebo hnis ve stolici a jestliže máte horečku. Příčinou průjmu může být bakteriální infekce, která by měla být Vaším lékařem léčena.
 • trpíte chronickým průjmem nebo průjmem způsobeným antibiotiky,
 • trpíte onemocněním ledvin nebo zhoršenou funkcí jater,
 • trpíte déle trvajícím nebo nekontrolovaným zvracením,
 • nesnášíte laktosu (viz část Důležité informace o některých složkách přípravku Hidrasec).

Při užívání tohoto přípravku byl hlášen výskyt kožních reakcí. Ve většině případů jsou tyto reakce mírné nebo středně závažné. Při výskytu závažných kožních reakcí musí být léčba okamžitě ukončena.

Další léčivé přípravky a přípravek Hidrasec
Informujte, prosím, svého lékaře o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat.

Těhotenství a kojení
Jste-li těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná nebo kojíte, nedoporučuje se přípravek Hidrasec užívat. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Hidrasec má malý nebo nemá žádný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

Hidrasec obsahuje laktosu
Hidrasec obsahuje laktosu (určitý druh cukru). Jestliže Vám lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před užitím přípravku Hidrasec se svým lékařem. Tento přípravek neobsahuje lepek.

3. Jak se přípravek Hidrasec užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Hidrasec se uvádí na trh ve formě tobolek. Obvyklá dávka je jedna tobolka třikrát denně. Tobolky se při polykání zapíjejí sklenicí vody. Hidrasec by měl být užíván přednostně před hlavními jídly, ale na začátku léčby si můžete vzít jednu tobolku přípravku Hidrasec v jakoukoli denní dobu. Pokud se do 2 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Váš lékař Vám řekne, jak dlouho bude Vaše léčba přípravkem Hidrasec trvat. Léčba by měla trvat tak dlouho, dokud nebudete mít dvě normální stolice, neměla by však přesáhnout 7 dní .

Tento léčivý přípravek by měl být používán spolu s dostatečnou náhradou tekutin a solí (elektrolytů), aby se nahradila ztráta tekutin způsobená průjmem. Nejlepší náhrady tekutin a solí se dosáhne takzvaným perorálním rehydratačním roztokem (pokud si nejste jistý(á), zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka). U starších pacientů není třeba upravovat dávkování.

Děti
Pro použití u dětí a kojenců se vyrábějí jiné formy přípravku Hidrasec.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Hidrasec, než jste měl(a)
vyhledejte okamžitě svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Hidrasec
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Prostě pokračujte v léčbě.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Hidrasec nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud zpozorujete příznaky angioedému, máte přestat užívat přípravek Hidrasec a navštívit ihned lékaře. Tyto příznaky jsou

 • otok obličeje, jazyka nebo hltanu
 • obtíže s polykáním
 • kopřivka a obtíže s dýcháním.

Byly hlášeny následující nežádoucí účinky

 • Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů): bolest hlavy
 • Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): vyrážka a erytém (zarudnutí kůže).
 • Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit): erythema multiforme (růžové léze na končetinách a v ústech), zánět jazyka, zánět obličeje, zánět rtů, zánět očních víček, kopřivka, erythema nodosum (zánět v podobě uzlin pod kůží), papulózní vyrážka (erupce na kůži s malými lézemi, tvrdými a uzlinovatými), prurigo (svědivé kožní léze), pruritus (celkové svědění), toxická vyrážka na kůži.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Hidrasec uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte přípravek Hidrasec po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na vnějším obalu za „Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Hidrasec obsahuje
Léčivou látkou je racecadotrilum. Jedna tobolka obsahuje racecadotrilum 100 mg. Dalšími složkami jsou monohydrát laktosy, předbobtnalý kukuřičný škrob, magnesium-stearát a koloidní bezvodý oxid křemičitý. Tobolka obsahuje želatinu, žlutý oxid železitý (E 172) a oxid titaničitý (E 171).

Jak přípravek Hidrasec vypadá a co obsahuje toto balení
Hidrasec se vyrábí ve formě tvrdých tobolek barvy slonové kosti. Jedno balení obsahuje 6 nebo 10 tobolek. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Bioprojet Europe Ltd
29 Earlsfort Terrace
Dublin 2
Irsko

Výrobce
SOPHARTEX
21 rue de Pressoir
28500 Vernouillet, Francie

nebo
FERRER Internacional, S.A.
Gran Via Carlos III, 94
08028 Barcelona, Španělsko

nebo
DELPHARM EVREUX
5 rue du Guesclin
27000 Evreux
Francie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy
ŠPANĚLSKO - Tiorfan, RAKOUSKO - Hidrasec, BELGIE - Tiorfix, ČESKÁ REPUBLIKA - Hidrasec 100 mg tvrdé tobolky, DÁNSKO - Hidrasec, ESTONSKO - Hidrasec, FINSKO - Hidrasec, NĚMECKO - Tiorfan, ŘECKO - Hidrasec, MAĎARSKO - Hidrasec, IRSKO - Hidrasec, ITÁLIE - Tiorfix, LOTYŠSKO - Hidrasec, LITVA - Hidrasec, LUCEMBURSKO - Tiorfix, NIZOZEMSKO - Hidrasec, NORSKO - Hidrasec, POLSKO - Tiorfan, PORTUGALSKO - Tiorfan, SLOVENSKÁ REPUBLIKA - Hidrasec, SLOVINSKO - Hidrasec, ŠVÉDSKO - Hidrasec,
VELKÁ BRITÁNIE - Hidrasec

Další zdroje informací
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv/Česká republika na adrese www.sukl.cz.

Sp.zn.sukls241315/2015. Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 14.3.2016

Recenze (11)

Recenze produktu HIDRASEC 100 mg 10 tobolek

Recenze od 11 uživatelů s celkovým hodnocením 99 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Doporučuji! Již po jedné tobolce je znát účinek! Průjem a trávicí potíže rychle ustoupily.

100 %

Výborný prostředek na střevní potíže. Po jedné tobolce bylo po problému. Hodí se zvláště na cestách v době dovolených.

rychlý ústup problému
nic
100 %

rychlý nástup účinku, tobolky se dobře polykají

100 %

Rychlá pomocx hlavně na cestách, doporučuji všude sebou

rychlý učinek
nic
100 %

osvědčil se na dovolené v zahraničí, černé uhlí bylo úplně k ničemu, naštěstí jsme měli s sebou i hidrasec.

100 %

rychlý účinek, bereme všude na cesty

100 %

Účinkuje rychle a spolehlivě. Vhodné do každé lékarničky.

100 %

Na dovolenou i jinak perfektní

Rychlý účinek a opravdu zabírají
100 %

Rychlá pomoc při průjmech.

Doporučuji do každé lékárničky.
100 %

Jakmile jsem ho jednou začala používat, už nechci nic jiného. Účinky hned a lepší oproti běžně používaným výrobkům!

účinkuje okamžitě, zabírá na běžné průjmy

Diskuze

Diskuze k produktu HIDRASEC 100 mg 10 tobolek

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Iveta B.

100 % 10/08/2016

Účinkuje rychle a spolehlivě. Vhodné do každé lékarničky.

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám