Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na zažívání a trávení » Léky na zácpu

FORLAX 10 G 20X10GM Prášek pro roztok - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 235780

100 % 1 recenze

Forlax se používá k léčbě zácpy u dospělých a dětí od 8 let věku.

Více informací

135
Běžná cena: 169 Kč, Ušetříte: 20 % (34 Kč)

Dostupnost: skladem > 5 ks

Zboží odešleme 19. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 20. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

Forlax se používá k léčbě zácpy u dospělých a dětí od 8 let věku.

Informace o produktu

Výrobce: BEAUFOUR IPSEN
Značka: FORLAX
Kód výrobku: 235780
Kód EAN: 3582186000601
Kód SÚKL: 184035
Držitel rozhodnutí: BEAUFOUR IPSEN

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

1/5 

Sp.zn.sukls180096/2016 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

FORLAX 10 g 

prášek pro perorální roztok v sáčku 

 

Macrogolum 4000 

 
 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.  
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů 
svého lékaře nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit 
s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci:  
1. 

Co je přípravek FORLAX a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek FORLAX používat 

3. 

Jak se přípravek FORLAX užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek FORLAX uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1.  

Co je přípravek FORLAX a k čemu se používá  

 
FORLAX  obsahuje  účinnou  látku  makrogol  4000  a  patří  do  skupiny  léků  zvaných  osmotická 
laxativa.  Funguje  tak,  že  zvýší  obsah  vody  ve  Vaší  stolici,  což  pomůže  překonat  problémy 
způsobené velmi pomalými pohyby střev. FORLAX se nevstřebává do krevního oběhu ani se v těle 
nerozkládá.  
 
FORLAX se používá k léčbě zácpy u dospělých a dětí od 8 let věku. 
Tento  léčivý  přípravek  je  ve  formě  prášku,  který  se  rozpustí  ve  sklenici  vody  (alespoň  50  ml) 
a vypije. Účinek se dostaví obvykle za 24-48 hodin. 
 
Léčba  zácpy  kterýmkoli  přípravkem  by  měla  být  pouze  ve  spojení  se  zdravým  životním  stylem 
a stravováním. 
 
 
2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek FORLAX používat 

 
Nepoužívejte přípravek FORLAX:  

  Jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na makrogol (polyetylénglykol) nebo na kteroukoli 

další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

  Jestliže máte závažné střevní onemocnění jako je 

 

2/5 

o

  zánětlivé  střevní  onemocnění  (jako  je  ulcerózní  kolitida,  Crohnova  choroba, 

abnormální rozšíření střeva) 

o

  perforace (proděravění) střeva nebo riziko perforace střeva  

o

  neprůchodnost střeva (ileus) nebo podezření na ucpání střeva (střevní obstrukci) 

o

  bolestivé břišní syndromy neurčité příčiny. 

 
Nepoužívejte tento přípravek, jestliže se Vás týká cokoliv výše uvedeného. Pokud si nejste jisti, 
zeptejte se svého lékárníka nebo lékaře předtím, než začnete užívat tento léčivý přípravek. 
 
Upozornění a opatření 
Byly  hlášeny  vzácné  případy  alergické  reakce  zahrnující  vyrážku  a  otok  obličeje  nebo  hrdla 
(angioedém)  u dospělých  po  užití  přípravků  obsahujících  makrogol  (polyetylénglykol).  Ojediněle 
byly hlášeny případy těžkých alergických reakcí způsobujících slabost, kolaps nebo dýchací obtíže  
a pocit necítění se dobře. 
Pokud máte kterýkoli z těchto příznaků, měli byste ihned vyhledat lékařskou pomoc. 
 
Jelikož tento přípravek může někdy způsobit  průjem, ověřte si  se svým  lékařem  nebo lékárníkem 
předtím, než začnete podávat tento léčivý přípravek, zda 
  máte porušenou funkci jater nebo ledvin 
  užíváte  diuretika  (léky  na  odvodnění)  nebo  jste  staršího  věku,  protože  u Vás může být riziko 

nízké hladiny sodíku (soli) nebo draslíku v krvi. 

 
 
Další léčivé přípravky a FORLAX
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné 
době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Těhotenství a kojení 
FORLAX se může užívat během těhotenství a v období kojení. 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Není relevantní.  
 
Důležité informace o některých složkách přípravku FORLAX 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry (sorbitol), poraďte se se svým lékařem dříve, 
než  začnete  tento  léčivý  přípravek  užívat.  Tento  léčivý  přípravek  obsahuje  malé  množství  cukru 
zvaného  sorbitol,  který  se  přeměňuje  na  fruktózu.  V důsledku  přítomnosti  oxidu  siřičitého  může 
vzácně způsobit těžké alergické reakce a dýchací potíže (bronchospasmus - zúžení průdušek). 
FORLAX se ale může užívat, pokud jste diabetik nebo jste na bezgalaktózové dietě.  
 
 
3.  

Jak se přípravek FORLAX užívá 

 
Vždy  užívejte  přípravek  FORLAX  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Dospělí a děti nad 8 let věku 
 
Doporučená dávka je 1 až 2 sáčky denně, nejlépe jako jednorázová dávka ráno.  

 

3/5 

 
Denní  dávka  se  může  upravit  podle  dosaženého  účinku  a  může  být  v rozmezí  od  jednoho  sáčku 
obden (obzvláště u dětí) až do maximálně dvou sáčků denně. 
Rozmíchejte obsah sáčků ve sklenici s vodou (alespoň 50 ml) bezprostředně před užitím a tekutinu 
vypijte. 
 
Prosím, mějte na paměti: 

  FORLAX obvykle začne účinkovat za 24 - 48 hodin 
  u dětí by trvání léčby přípravkem FORLAX nemělo přesáhnout 3 měsíce 
  zlepšení  frekvence  Vašeho  vyprazdňování  po  užití  přípravku  FORLAX  lze  udržet 

dodržováním zdravého životního stylu a stravování 

  pokud se příznaky nezlepší nebo pokud se zhorší, informujte svého lékárníka nebo lékaře. 

Bez  porady  s lékařem  užívejte  přípravek  FORLAX  nejvýše  2  týdny.  Pokud  Vaše  potíže  
po 2 týdnech léčby přetrvávají, poraďte se s lékařem.  
 
Děti mohou užívat přípravek FORLAX pouze po poradě s lékařem.    
   
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku FORLAX , než jste měl(a):
 
Použití  nadměrného  množství  přípravku  FORLAX  může  způsobit  průjem,  bolesti  žaludku  nebo 
zvracení. Průjem  obvykle vymizí po zastavení léčby nebo po snížení dávky. 
 
Pokud  se  u  Vás  objeví  závažný  průjem  nebo zvracení,  měli  byste kontaktovat  lékaře co nejdříve, 
protože můžete potřebovat léčbu k zamezení ztráty solí (elektrolytů) ze ztráty tekutin.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek FORLAX: 
Vezměte  si  další  dávku,  jakmile  si  vzpomenete,  ale  nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste 
nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
 
4.  

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek FORLAX nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Nežádoucí účinky, které jsou obvykle mírné a netrvají dlouho, zahrnují: 
 
U dětí: 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) 

  bolest břicha 
  průjem, který může rovněž způsobit bolestivost okolo konečníku 
 
Méně časté ( mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 

  pocit nevolnosti (nauzea) nebo zvracení 
  nadýmání břicha 
 
Není známo (čz dostupných údajů nelze určit): 

  alergické  reakce  (reakce  z přecitlivělosti)  –  vyrážka,  kopřivka  (urtikarie),  otok  obličeje  nebo 

hrdla, dýchací obtíže, slabost nebo kolaps.  

 

 

4/5 

U dospělých: 
 
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů) 

  bolest břicha 
  nadýmání břicha 
  pocit na zvracení (nauzea) 
  průjem 
 
Méně časté ( mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů) 

  zvracení 
  urgentní potřeba jít na toaletu 
  neschopnost udržet stolici 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit): 

  Nízká hladina draslíku v krvi, která může způsobit svalovou slabost, záškuby nebo abnormální 

srdeční rytmus. 

  Nízká  hladina  sodíku  v  krvi,  která  může  způsobit  únavu  a  zmatenost,  svalové  záškuby, 

záchvaty a koma.  

  Dehydratace způsobená závažným průjmem, zvláště u starších osob. 
  Příznaky  alergické  reakce  jako  zarudnutí  kůže,  vyrážka,  kopřivka,  otok  obličeje  nebo  hrdla, 

dýchací obtíže, slabost neko kolaps.  

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které nejsou  uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5.  

Jak přípravek FORLAX uchovávat: 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte  přípravek  FORLAX  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
FORLAX nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6.  

Obsah balení a další informace 

 

 

5/5 

Co přípravek FORLAX obsahuje 
-  Léčivou látkou v jednom sáčku je 10,00 g makrogolu 4000. 
-  Pomocnými  látkami  jsou:  sodná  sůl  sacharínu  (E  954)  a  pomerančovo-grapefruitové  aroma, 

které  obsahuje  pomerančovou  a  grapefruitovou  silici,  koncentrovanou  pomerančovou  šťávu, 
citral,  acetaldehyd,  linalol,  ethyl-butyrát,  terpineol  alfa,  oktanal,  beta  a gama  hexenol, 
maltodextrin, arabskou klovatinu, sorbitol, (E 420), BHA (E 320) a oxid siřičitý (E 220). 

 
Jak přípravek FORLAX vypadá a co obsahuje toto balení 
FORLAX je téměř bílý prášek s chutí a vůní po pomerančích a grapefruitech, k přípravě nápoje. 
FORLAX je k dispozici v balení po 10, 20, 50 sáčcích pro výdej bez lékařského předpisu. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci
 
Ipsen Pharma, Boulogne Billancourt, Francie 
 
Výrobce 
Beaufour Ipsen Industrie 
Rue Ethe Virton 
281 00 Dreux 
Francie 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
Forlax  10  g  v Rakousku,  Belgii,  České  republice,  Estonsku,  Francii,  Německu,  Lotyšsku,  Litvě, 
Lucembursku, Polsku, Portugalsku, Slovensku, Nizozemsku. 
Tanilas 10g v Řecku, Idrolax v Irsku a Paxabel 10g v Itálii a Dulcobalance ve Velké Británii. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22.7.2016 
 

Recenze (1)

Recenze produktu FORLAX 10 G 20X10GM Prášek pro roztok

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu FORLAX 10 G 20X10GM Prášek pro roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Kateřina Z.

100 % 03/04/2014

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám