Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

ELIGARD 45 MG 2X45MG VAN Prášek pro inj. roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 102434

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: MEDIGENE AG, PLANEGG/MARTINSRIED
Kód výrobku: 102434
Kód EAN:
Kód SÚKL: 125285
Držitel rozhodnutí: MEDIGENE AG, PLANEGG/MARTINSRIED
Eligard se používá k léčbě pokročilého hormonálně závislého nádorového onemocnění prostaty u dospělých mužů.

Příbalový leták

 

 

 

1/13                                         

 

Sp.zn. sukls77487/2016 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 
 

ELIGARD 45 mg 

Prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok  

 

leuprorelini acetas 

 
Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci, dříve než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se, svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. 

  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 
  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci.Viz bod 4. 
 
 

Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je přípravek ELIGARD a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ELIGARD používat 
3.  Jak se přípravek ELIGARD používá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek ELIGARD uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
7.  Informace pro zdravotnické pracovníky 

 

 

1. 

Co je přípravek ELIGARD a k čemu se používá 

 
Léčivá látka přípravku ELIGARD patří ke skupině tzv. gonadotropin uvolňujících hormonů. Tyto léčivé 
přípravky jsou používány ke snížení tvorby určitých pohlavních hormonů (testosteronu). 
 
Přípravek ELIGARD se používá k léčbě metastatického hormonálně závislého nádorového onemocnění 
prostaty
 u dospělých mužů a k léčbě vysoce rizikového, nemetastatického, hormonálně závislého 
nádorového onemocnění prostaty v kombinaci s radioterapií.  
 

 

2.  

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ELIGARD používat  

 
Nepoužívejte přípravek ELIGARD 
 

  Pokud jste žena nebo dítě. 

  Pokud jste přecitlivělý (alergický) na léčivou látku leuprorelin-acetát, přípravky s účinkem 

obdobným jako má přirozeně se vyskytující hormon gonadotropin nebo na kteroukoli další 
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

  Po chirurgickém odstranění varlat. Používání přípravku ELIGARD již v takových případech 

nevede k dalšímu snižování hladiny testosteronu v séru.  

 

 

 

2/13                                         

 

  Jako jedinou léčbu, pokud pociťujete příznaky spojené s tlakem na míchu nebo metastázami 

v páteři. V takovém případě lze přípravek ELIGARD používat k léčbě nádorového onemocnění 
prostaty pouze v kombinaci.   

 
 Upozornění a opatření 
Poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou před užitím přípravku 
ELIGARD 

  Pokud trpíte něčím z následujícího: Jakékoliv srdeční či cévní onemocnění, včetně poruch 

srdečního rytmu (arytmie), nebo pokud se s některým z těchto onemocnění léčíte. Při užívání 
přípravku ELIGARD může být zvýšeno riziko poruch srdečního rytmu. 

  Pokud máte potíže s močením. Máte být během prvních týdnů léčby pozorně sledován. 

  Pokud se tlak na míchu nebo potíže s močením zhoršují. V souvislosti s používáním jiných 

přípravků s podobným mechanismem účinku jako přípravek ELIGARD byly hlášeny závažné 
případy zvýšeného tlakového působení na míchu a zúžení močovodů (močových cest mezi 
ledvinami a močovým měchýřem), které se mohou podílet na příznacích připomínajících 
ochrnutí. Pokud se tyto komplikace rozvinou, je třeba zahájit standardní léčbu. 

  Pokud se během prvních 2 týdnů léčby přípravkem ELIGARD objeví náhlá bolest hlavy, 

zvracení, změny psychického stavu, případně srdeční slabost, okamžitě vyhledejte odbornou 
pomoc. Takto se projevují vzácné případy tzv. apoplexie podvěsku mozkového (náhlé odumření 
tkáně a krvácení), které byly hlášeny u JINÝCH PŘÍPRAVKŮ s podobným mechanismem 
účinku, jaký má přípravek ELIGARD. 

  Pokud trpíte cukrovkou (zvýšení hladiny cukru v krvi). Máte být během léčby pravidelně 

sledován. 

  Léčba přípravkem ELIGARD může zvýšit riziko zlomenin z důvodů osteoporózy (řídnutí kostí). 
  U pacientů, kteří používají přípravek Eligard, byly hlášeny deprese. Pokud používáte přípravek 

Eligard a vyskytne se u Vás depresivní nálada, informujte svého lékaře. 

  Byly hlášeny kardiovaskulární příhody u pacientů, kteří používali přípravek podobný přípravku 

Eligard, není však známo, zda tyto příhody souvisí s tímto přípravkem. Pokud používáte 
přípravek Eligard a vyskytnou se u Vás známky nebo příznaky kardiovaskulárních onemocnění, 
informujte svého lékaře. 

  Byly hlášeny záchvaty (křeče) u pacientů po podání přípravku ELIGARD. Pokud používáte 

ELIGARD a dojde u Vás k záchvatu, informujte svého lékaře. 

 
Komplikace v počátcích léčby 
 
Během prvních týdnů léčby obecně dochází ke krátkodobému zvýšení hladiny mužského pohlavního 
hormonu testosteronu v krvi. To může vést k dočasnému zhoršení projevů nemoci a také ke vzniku 
nových, dosud nezaznamenaných příznaků. K nim konkrétně patří bolesti v kostech, obtíže při močení z 
důvodu zúžení močových cest, tlak na míchu nebo přítomnost krve v moči. Tyto projevy obvykle při 
pokračování léčby ustupují. Pokud tyto příznaky nevymizí, obraťte se na svého lékaře. 
 
Když přípravek ELIGARD nepomáhá 

 

U části pacientů není nádor citlivý na sníženou hladinu testosteronu v séru. Pokud máte dojem, že 
účinek přípravku ELIGARD je příliš slabý, poraďte se se svým lékařem. 

 

Další léčivé přípravky a ELIGARD 

 

Přípravek ELIGARD a souběžně užívané přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu (např. chinidin, 
prokainamid, amiodaron a sotalol) se mohou navzájem ovlivňovat. Přípravek ELIGARD může zvyšovat 
riziko poruch srdečního rytmu, pokud je užíván s dalšími přípravky (např.: metadon (užívaný pro úlevu od 

 

 

 

3/13                                         

 

bolesti nebo jako část odvykací terapie), moxifloxacin (antibiotikum), antipsychotika užívaná k léčbě 
závažných duševních poruch). 

 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval v nedávné době, a 
to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.  

 

Těhotenství a kojení 
 
Přípravek ELIGARD není určen ženám. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

 

Únava, závratě a poruchy vidění patří k nežádoucím účinkům léčby přípravkem ELIGARD a mohou 
souviset i s již probíhajícím onemocněním. Pokud tyto nežádoucí účinky pociťujete, buďte při řízení 
vozidel a obsluze strojů opatrní. 
 

 

3. 

Jak se přípravek ELIGARD používá 

 
Dávkování 
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Pokud Váš lékař neurčí jinak, podává se přípravek ELIGARD 45 mg jednou za 6 měsíců
 
Roztok podaný injekčně vytvoří depo (zásobu), ze které se průběžně po dobu 6 měsíců uvolňuje léčivá 
látka leuprorelin-acetát. 
 
Další laboratorní vyšetření 
 
Odezvu na terapii přípravkem ELIGARD musí Váš lékař kontrolovat stanovováním určitých 
laboratorních hodnot a měřením hladin tzv. prostatického specifického antigenu (PSA) v krvi. 

 

Způsob podání 

 

Přípravek ELIGARD Vám musí aplikovat pouze lékař nebo zdravotní sestra. Ti také zajistí přípravu 
roztoku (podle pokynů uvedených v bodě 7: INFORMACE PRO ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY na 
konci této informace). 

 

Po přípravě se přípravek ELIGARD podává jako podkožní injekce (do tkáně pod kůží). Je naprosto 
nezbytné vyvarovat se podání injekce do tepny nebo žíly. Stejně jako u jiných léčivých přípravků 
podávaných podkožní injekcí má být místo vpichu pravidelně obměňováno. 
 
Pokud Vám bylo podáno více přípravku ELIGARD, než mělo být 
 
Vzhledem k tomu, že injekci obvykle podává lékař nebo příslušně vyškolený personál, předávkování se 
nepředpokládá. 
 
Pokud však přesto bude podáno větší množství, než bylo zamýšleno, bude Vás lékař individuálně 
sledovat a zajistí Vám příslušnou léčbu podle potřeby. 
 

 

 

 

4/13                                         

 

Pokud došlo k opomenutí podání přípravku ELIGARD 
 
Pokud se domníváte, že se zapomnělo na Vaše pravidelné podání přípravku ELIGARD po šesti 
měsících, informujte o tom svého lékaře. 
 
Účinky po ukončení léčby přípravkem ELIGARD 
 
Léčba rakoviny prostaty přípravkem ELIGARD vyžaduje obecně dlouhodobé podávání. Nemá se proto 
ukončovat, i když dojde ke zlepšení projevů choroby nebo projevy zcela vymizí.  
 
Při předčasném ukončení léčby přípravkem ELIGARD může dojít ke zhoršení projevů nemoci.  
 
Proto nemáte léčbu ukončovat předčasně, bez předchozí konzultace se svým lékařem. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, 
lékárníka nebo zdravotní sestry.  
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

 

Podobně jako všechny léky, přípravek ELIGARD může způsobovat nežádoucí účinky, které se ale 
nemusí projevit u každého. 
 
Nežádoucí účinky pozorované během léčení přípravkem ELIGARD se přisuzují zejména specifickému 
účinku léčivé látky leuprorelin-acetátu, konkrétně zvyšování a snižování koncentrací určitých hormonů. 
Nejčastěji popisovanými nežádoucími účinky jsou návaly horka (přibližně 58 % pacientů), pocit na 
zvracení, únava a dočasné místní podráždění v místě vpichu.  
 
Nežádoucí účinky na počátku léčby 

 

Během prvních týdnů léčby přípravkem ELIGARD se mohou typické příznaky onemocnění zhoršit, 
neboť na samém začátku vždy dochází ke krátkodobému vzestupu mužského pohlavního hormonu 
testosteronu v krvi. Váš lékař Vám možná proto na začátku léčby předepíše vhodný anti-androgen (lék, 
který blokuje účinek testosteronu), aby se případné nežádoucí účinky zmírnily (viz bod 2 ČEMU 
MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ELIGARD POUŽÍVAT– Komplikace v počátcích 
léčby
). 
 
Místní nežádoucí účinky  

 

Místní nežádoucí účinky po injekci přípravku ELIGARD jsou typické pro podkožně aplikované 
přípravky (přípravky podávané do tkáně pod kůží). Mírné pálení bezprostředně po injekci je velmi 
časté. Štípání a bolest po injekci jsou velmi časté, stejně jako modřina v místě vpichu. Zarudnutí kůže 
v místě vpichu bylo hlášeno často. Ztvrdnutí tkáně a tvorba vředu jsou méně časté. 
 
Tyto místní nežádoucí účinky vzniklé po podkožní injekci jsou mírné a mají krátké trvání. V období 
mezi jednotlivými injekcemi k nim nedochází. 

 

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 osob) 

 

  Návaly horka 

  Samovolné krvácení do kůže a sliznic, zčervenání kůže 

  Únava, nežádoucí účinky související s aplikací injekce (viz také Místní nežádoucí účinky

 

 

 

5/13                                         

 

 
Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 osob) 

 

  Zánět nosohltanu (příznaky nachlazení) 
  Pocit na zvracení, malátnost, průjem, zánět žaludku a střev (gastroenteritida/kolitida) 

  Svědění, noční pocení 

  Bolest kloubů 

  Nepravidelné návštěvy toalety kvůli močení (také v noci), potíže se zahájením močení, 

bolestivé močení, snížené množství moči 

  Zvýšená citlivost prsů, zvětšení prsů, zmenšení varlat, bolest ve varlatech, neplodnost 

poruchy erekce, zmenšení velikosti penisu 

  Třesavky (příhody třesu spojeného s vysokou horečkou), slabost 
  Prodloužená doba krvácení, změny v krevním obraze, snížení počtu červených 

krvinek/nízký počet červených krvinek  

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 osob) 

 

  Infekce močových cest, lokální kožní infekce 

  Zhoršení cukrovky 

  Neobvyklé sny, deprese, snížení libida 

  Závrať, bolest hlavy, zhoršení kožní citlivosti, nespavost, poruchy chuti a čichu 

  Zvýšený krevní tlak, snížený krevní tlak 
  Dušnost 

  Zácpa, sucho v ústech, trávicí obtíže (poruchy trávení s příznaky, jako je pocit plného 

žaludku, bolest žaludku, říhání, pocit na zvracení, zvracení, pálení v žaludku), zvracení 

  Lepkavost kůže, nadměrné pocení 

  Bolest zad, svalové křeče 

  Krev v moči 

  Stahy močového měchýře, častější močení než obvykle, neschopnost se vymočit 
  Zvětšení prsní tkáně, impotence 

  Netečnost (spavost), bolest, horečka 

  Přibývání na váze 

  Ztráta rovnováhy, závratě 

  Ubývání svalů/ztráta svalové tkáně po dlouhodobém užívání 

 

Vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 1000 osob) 

 

  Abnormální bezděčné pohyby 
  Náhlá ztráta vědomí, mdloby 

  Nadýmání, říhání 

  Vypadávání vlasů, kožní výsev (pupínky na kůži) 

  Bolesti prsů 

  Ulcerace v místě vpichu 

 
Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10000 osob) 
 

  Nekróza (odumření tkáně) v místě vpichu 

 
Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit) 
 

 

 

 

6/13                                         

 

  EKG změny (prodloužení QT intervalu) 

 
Další nežádoucí účinky  
 
K dalším  nežádoucím účinkům popsaným  v literatuře při  terapii leuprorelinem, léčivou  látkou přípravku 
ELIGARD,  patří  otoky  (hromadění  tekutin  v tkáních  projevující  se  jako  otoky  rukou  a  nohou),  plicní 
embolie (projevuje se jako nemožnost popadnout dech, dechové obtíže a bolest na hrudi), palpitace (bušení 
srdce),  svalová  slabost,  zimnice,  vyrážka,  poruchy  paměti  a  poruchy  vidění.  Po  dlouhodobém  podávání 
přípravku  ELIGARD  lze  předpokládat  zvýšený  výskyt  příznaků  osteoporózy  (řídnutí  kostí).  Při 
osteoporóze se zvyšuje riziko vzniku zlomenin. 

 

Závažné  alergické  reakce,  které  způsobují  obtíže  s dýcháním  a  závrať,  byly  hlášeny  vzácně  po  podání 
přípravků ve stejné skupině jako je ELIGARD. 
 
Po podání přípravků ve stejné skupině jako je ELIGARD byly hlášeny záchvaty (křeče). 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
 

4.3 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  

 

100 41 Praha 10  
webové stránky:  

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek ELIGARD uchovávat 

 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte po datu použitelnosti vyznačeném na vnějším obalu. Doba použitelnosti se vztahuje 
k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Pokyny pro uchovávání 
 
Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C) v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 
 
Přípravek musí mít před podáním pokojovou teplotu. Vyjměte přípravek z chladničky přibližně 30 minut 
před podáním. Jakmile je přípravek mimo chladničku, smí být uchováván v původním obalu při pokojové 
teplotě (do 25 °C) maximálně po dobu čtyř týdnů. 
 
Přípravek se musí připravit ihned po otevření zatavené vaničky a okamžitě podat pacientovi. Pouze pro 
jednorázové použití.  

 

Pokyny k likvidaci nevyužitých nebo prošlých balení přípravku ELIGARD 
 
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 

 

 

 

7/13                                         

 

 
 
6.  

Obsah balení a další informace 

 

 

Co přípravek ELIGARD osahuje 
 
Léčivou látkou je leuprorelini acetas. 
Jedna předplněná injekční stříkačka (stříkačka B) obsahuje leuprorelini acetas 45 mg.  
 
Pomocné látky jsou: polyglaktin (3:17) a methylpyrrolidon v předplněné stříkačce s roztokem pro 
injekci (stříkačka A). 
 
Jak přípravek ELIGARD vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek ELIGARD je prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok. 
 
Přípravek ELIGARD 45 mg se dodává v následujících baleních: 

  Vaničkové balení obsahující 2 zatavené vaničky v papírové krabičce. Jedna vanička obsahuje 

předplněnou  injekční  stříkačku  A,  tyčinku  s dlouhým  pístem  pro  stříkačku  B  a  sáček  s 
vysoušedlem. Druhá vanička obsahuje předplněnou injekční stříkačku B, sterilní jehlu velikosti 
18 G a sáček s vysoušedlem. 

  Sada obsahující soupravy sestávající z 2 x 2 předplněných injekčních stříkaček (1 x stříkačka A 

a 1 x stříkačka B). 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Astellas Pharma s.r.o. 
Sokolovská 100/94 
186 00 Praha 8 
Česká republika 
 
Výrobce  
Astellas Pharma Europe B.V. 
Sylviusweg 62 
2333 BE Leiden 
Nizozemsko 

 

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Rakousko: 

Eligard Depot 45 mg 

Belgie: 

Depo-Eligard 45 mg 

Bulharsko: 

Eligard 45 mg 

Kypr: 

Eligard 

Česká republika: 

Eligard 45 mg 

Dánsko: 

Eligard 

Estonsko: 

Eligard 

Finsko: 

Eligard 

Francie: 

Eligard 45 mg 

Německo: 

Eligard 45 mg 

 

 

 

8/13                                         

 

Maďarsko: 

Eligard 45 mg 

Island: 

Eligard 

Irsko: 

Eligard 45 mg 

Itálie: 

Eligard 

Litva: 

Eligard 45 mg 

Lotyšsko: 

Eligard 45 mg 

Lucembursko: 

Depo-Eligard 45 mg 

Nizozemsko: 

Eligard 45 mg 

Norsko: 

Eligard 

Polsko: 

Eligard 45 mg 

Portugalsko: 

Eligard 45 mg 

Rumunsko: 

Eligard 45 mg 

Slovenská republika: 

Eligard 45 mg 

Slovinsko: 

Eligard 45 mg 

Španělsko: 

Eligard Semestral 45 mg 

Švédsko: 

Eligard 

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 09.12.2016
 
 
 
NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE JSOU URČENY POUZE PRO ZDRAVOTNICKÉ 
PRACOVNÍKY: 
 
Nechte  přípravek  ohřát  na  pokojovou  teplotu,  vyjměte  přípravek  z  chladničky  přibližně  30  minut 
před podáním. 
Nejdříve připravte na aplikaci pacienta, potom si připravte podle následujících pokynů přípravek. 
Pokud není přípravek připraven správně podle pokynů pro přípravu, nesmí být podáván, protože 
v důsledku nesprávné rekonstituce přípravku může dojít k nedostatečnému klinickému účinku. 
 

Krok 1: Otevřete obě vaničky (krycí fólii začněte strhávat z rohu, kde lze rozeznat malou bublinku) a vyprázdněte 
jejich obsah na čistou plochu (dvě vaničky obsahující stříkačku A (obrázek 1.1) a stříkačku B (obrázek 1.2)). Sáčky 
s vysoušedlem zlikvidujte. 
 

 

 
Krok  2:  Ze  stříkačky B  vytáhněte  (ale  nešroubujte)  modře  zbarvený  krátký  píst  s připevněnou  šedou  zátkou  a 
zlikvidujte jej (obrázek 2). Nepokoušejte se smísit přípravek, dokud je stříkačka opatřena oběma zátkami.  
 

 

 
 

 

 

 

 

9/13                                         

 

Krok 3: Jemně našroubujte bílý píst stříkačky B na šedou zátku, která zůstala ve stříkačce B (obrázek 3). 
 

 

 
Krok 4: Vyjměte ze stříkačky B šedý pryžový uzávěr a stříkačku B odložte (obrázek 4). 
 

 

 
Krok  5:  Uchopte  stříkačku A  do  svislé  polohy,  abyste  zabránili  vytékání  obsahu,  a  odšroubujte  z ní  průhlednou 
krytku (obrázek 5). 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

10/13                                         

 

Krok 6: Spojte obě stříkačky tak, že jimi zatlačíte proti sobě a současně stříkačkou B pootočíte natolik, aby byly obě 
stříkačky bezpečně spojeny (obrázky 6a a 6b). Neutahujte více, než je nutné. 
 

 

 
Krok 7: Spojené stříkačky obraťte opět do svislé polohy tak, aby byla stříkačka B dole. Současně vstříkněte 
kapalinu obsaženou ve stříkačce A do stříkačky B obsahující prášek (leuprorelin acetát) (obrázek 7). 
 

 

 
Krok  8:  Jemným  přetlačováním  obsahu  tam  a  zpět  mezi  stříkačkami  ve  vodorovné  poloze  přípravek  důkladně 
promíchejte  (celkem  60krát,  což  potrvá  přibližně  60 sekund).  Získáte  homogenní,  viskózní  roztok  (obrázek 8). 
Spojené stříkačky neohýbejte (mohlo by dojít k částečnému uvolnění závitu mezi stříkačkami a následnému úniku 
kapaliny). 
 

 

 
Po důkladném promíchání se bude barva vzniklého viskózního roztoku pohybovat na škále od bezbarvé přes 
bílou až po světle žlutou (může se vyskytnout bílé až světle žluté stínování). 
 
Důležité:  po  promíchání  přejděte  okamžitě  k dalšímu  kroku,  jelikož  viskozita  roztoku  se  s  časem  zvyšuje. 
Smíchaný přípravek chraňte před chladem. 

 

 

 

11/13                                         

 

 

Upozornění: promíchání přípravku musí být provedeno dle popisu, třepáním požadovaného stupně promíchání 
NEDOSÁHNETE. 
 
Krok  9:  Uchopte  stříkačky  do  svislé  polohy,  se  stříkačkou B  dole.  Stříkačky  mají  být  stále  bezpečně  spojené. 
Stlačením pístu stříkačky A a lehkým povytažením pístu stříkačky B natáhněte celý objem smíchaného přípravku do 
stříkačky B (široká stříkačka) (obrázek 9). 
 

 

 
Krok 10: Nepřestávejte vyvíjet tlak na píst stříkačky A a současně tuto stříkačku odšroubujte (obrázek 10). 
Zajistěte, aby nedošlo k úniku přípravku ze stříkačky. Nebylo by pak možné řádně upevnit injekční jehlu. 
 
Upozornění: není na závadu, pokud ve směsi zůstane jedna velká nebo několik malých vzduchových bublin. 
Nesnažte se v tomto stádiu vzduchové bubliny ze stříkačky B odstranit, mohlo by to vést ke ztrátám 
přípravku!
 
 

 

 
 

 

 

 

 

12/13                                         

 

Krok 11: Držte stříkačku B ve svislé poloze. Stržením zadního papírového štítku otevřete kontejner s bezpečnostní 
jehlou a jehlu vyjměte. Připevněte bezpečnostní jehlu ke stříkačce B. Stříkačku přitom držte stále stejným způsobem 
a jehlu na ni našroubujte otáčením po směru hodinových ručiček až do polohy, kdy jehla na stříkačku plně dosedne 
(obrázek 11). Neutahujte více, než je nutné. 
 

 

 
Krok 12: Před vlastní aplikací sejměte z jehly ochrannou krytku (obrázek 12). 
Důležité: Před aplikací nemanipulujte s bezpečnostním mechanismem jehly. 
 

 

 
Krok  13: Před  aplikací odstraňte  ze stříkačky B  větší  vzduchové  bubliny. Aplikujte  přípravek  subkutánně. 
Dbejte na to, aby byl aplikován celý objem přípravku ze stříkačky B.  
 

 

 

 

 

 

13/13                                         

 

Krok 14: Po aplikaci injekce uzamkněte bezpečnostní krytku jehly. Můžete použít kteroukoliv z aktivačních metod 
uvedených níže. 
 

1.  Uzavření na rovném povrchu 
 

Zatlačte bezpečnostní krytku orientovanou tak, aby strana s páčkou směřovala dolů, proti rovnému povrchu 
(obrázky 14.1a a b). Krytka zakryje jehlu a uzamkne se. 
Při  přechodu  do  uzamčené  polohy  musíte  slyšet  a  cítit  cvaknutí.  V  uzamčené  poloze  je  celý  hrot  jehly  zakrytý 
(obrázek 14.1b). 

 

 

 

2.

  Uzavření palcem 

  

Přiložte  palec  na  páčku  a  posuňte  bezpečnostní  krytku  směrem  k hrotu  jehly  (obrázky 14.2a  a  b).  Krytka  zakryje 
jehlu a uzamkne se. 
Při  přechodu  do  uzamčené  polohy  musíte  slyšet  a  cítit  cvaknutí.  V uzamčené  poloze  je  celý  hrot  jehly  zakrytý 
(obrázek 14.2b). 

 

 

 
Krok 15: Jakmile je bezpečnostní krytka uzavřená, okamžitě jehlu i stříkačku vyhoďte do nádoby schválené pro 
likvidaci ostrých předmětů. 

 

Recenze

Recenze produktu ELIGARD 45 MG 2X45MG VAN Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ELIGARD 45 MG 2X45MG VAN Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám