Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

CAMPRAL 200X300MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 36935

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 36935
Kód EAN:
Kód SÚKL: 40365
Campral se používá k udržení abstinence u pacientů léčených pro závislost na alkoholu. Přípravek je určen pro léčbu dospělých pacientů. U dětí a mladistvých (do 18 let) a u osob starších než 65 let nejsou k dispozici dostatečné zkušenosti; o případném užívání u pacientů těchto věkových skupin rozhodne lékař individuálně. Léčba přípravkem Campral by měla být spojena s dalšími léčebnými postupy jako je psychoterapie, rodinná terapie, účast ve svépomocných organizacích typu Anonymní alkoholici apod.

Příbalový leták

sp.zn. sukls238539/2015 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta

 

 

Campral 

300 mg  

 enterosolventní tablety 

acamprosatum 

 
 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,

 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
 

Co naleznete v této příbalové informaci

 

1. 

Co je přípravek Campral a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Campral užívat  

3. 

Jak se přípravek užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Campral uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
 
1. 

Co je přípravek Campral a k čemu se používá 

 

Přípravek  Campral  obsahuje  akamprosát,  který  snižuje  příjem  alkoholu  u  pacientů  závislých  na 
alkoholu;  působí  až  po  ukončení první (odvykací) fáze léčení a je třeba jej jako součást komplexní 
léčby kombinovat s dalšími léčebnými metodami. Účinná hladina léku v krvi je dosažena po sedmi 
dnech pravidelného užívání. Při přerušení léčby se ochranný účinek rovněž přerušuje. 
 

Přípravek Campral se používá k udržení abstinence u pacientů léčených pro závislost na alkoholu. 

Přípravek  je  určen  pro  léčbu  dospělých  pacientů.  U  dětí  a  dospívajících  (do  18  let)  a  u  pacientů 
starších  než  65  let  nejsou  k dispozici dostatečné zkušenosti; o případném užívání u pacientů těchto 
věkových skupin rozhodne lékař individuálně. Léčba přípravkem  Campral má být spojena s dalšími 
léčebnými postupy jako je psychoterapie, rodinná terapie, účast ve svépomocných organizacích typu 
Anonymní alkoholici apod. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Campral užívat.  

 
Neužívejte přípravek Campral  

  jestliže jste alergický/á na akamprosát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou  

v bodě 6), 

  jestliže máte problémy s ledvinami,  
  jestliže kojíte. 
 
Upozornění a opatření  

 
Nedoporučuje se užívat přípravek Campral 
     pokud je Vám méně než 18 let a více než 65 let 

  pokud jste těhotná 

 

Jestliže u Vás platí kterýkoliv z výše uvedených bodů, informujte svého lékaře před zahájením užívání 
tohoto přípravku. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Campral 

Účinky  různých  současně  užívaných  léků  se  mohou  vzájemně  ovlivňovat.  Váš  lékař  má  proto  být 
informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský 
předpis i bez něho. Než začnete současně s užíváním přípravku Campral užívat nějaký volně prodejný 
lék,  poraďte  se,  prosím,  se  svým  ošetřujícím  lékařem.  U  přípravku  Campral  dosud  nebyly 
zaznamenány žádné interakce s dalšími léky. 
 
Přípravek Campral s jídlem a pitím
 
Podávání  přípravku  Campral  spolu  s jídlem  snižuje  jeho  vstřebávání  v  porovnání  s  jeho  užíváním 
nalačno. 
 
Těhotenství, kojení a fertilita 
Neužívejte tento lék, pokud jste těhotná nebo kojíte. Účinky na fertilitu nejsou známy. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Přípravek Campral nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.  
 
3. 

Jak se přípravek Campral užívá 

 

Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si 
nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Doporučená dávka přípravku 

Dávkování určuje vždy lékař; pokud lékař neurčil jinak, užívá se přípravek Campral obvykle takto: 

Dospělí  vážící  více  než  60  kg  užívají  3krát  denně  (ráno,  v  poledne  a  večer)  po  dvou  tabletách 
přípravku, tedy celkem 6 tablet denně. 

Dospělí  vážící  méně  než  60  kg  užívají  4 tablety denně, rozděleně do 3 jednotlivých dávek: Ráno 2 
tablety, v poledne a večer po 1 tabletě. 

Lékař Vám předepíše přípravek Campral na začátku anebo v průběhu odvykacího období léčby, tj. asi 
po  5  dnech  abstinence.  Podávání  přípravku  Campral  pak  obvykle  probíhá  12  měsíců,  ve  zvláštních 
případech se může přípravek užívat jen 5 měsíců anebo i déle než 1 rok. 
 
Jak se přípravek Campral užívá 

Tablety  užívejte  asi  půl  hodiny  před  jídlem,  aby  měly  plný  účinek;  jsou  potaženy  povlakem,  který 
zabrání dráždivému účinku na žaludek. Užívejte je celé, nerozkousané, a zapijte je malým množstvím 
tekutiny. 
 
Sám (sama) neměňte předepsané dávkování.  Jestliže budete mít po čase dojem, že účinek přípravku 
Campral je příliš silný nebo příliš slabý, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.  
 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Campral, než jste měl(a) 

Vážné příznaky předávkování dosud nebyly popsány; předávkování se může projevit zejména průjmy. 
Užijete-li větší množství léku, než lékař předepsal, anebo jestliže lék omylem požilo dítě, informujte o 
tom, prosím, lékaře, který zařídí další podle potřeby. 

 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Campral 

Pokud jste snad zapomněl(a) vzít si jednu dávku, vezměte ji v mezičase dodatečně a pokračujte pak 
další  dávkou  v  obvyklém  čase.  Pokud  jste  však  vynechání  dávky  zjistil(a)  až  v  době  užívání  další 
dávky, nezvyšujte již tuto další dávku ve snaze nahradit dávku chybějící. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  

 
Mohou se objevit tyto vedlejší účinky: 
 
Velmi časté vedlejší účinky (u více než 1 pacienta z 10) 
  průjem 
 
Časté vedlejší účinky (u méně než 1 pacienta z 10) 

  bolest břicha, pocit na zvracení, zvracení, nadýmání, svědění, vyrážka, frigidita (porucha sexuální 

touhy), impotence (funkční sexuální porucha), snížení libida (sexuální touhy). 

 
Méně časté vedlejší účinky (u méně než 1 pacienta ze 100) 
     zvýšení libida (pohlavní touhy). 
 
Velmi vzácné vedlejší účinky (u méně než 1 z 10 000) 
    alergické  reakce  zahrnující  kopřivku,  angioedém  (otok  vznikající  na  alergickém  podkladu  na 
různých  místech  organismu)  nebo  anafylaktickou  reakci  (alergické  onemocnění  se  závažnými 
celkovými příznaky). 
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

  vezikulobulózní výsev (tvorba puchýřků na kůži). 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  

Webové stránky: 

http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Campral uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“ 
a na blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Vysvětlivky textu na blistru:  
EXP: doba použitelnosti 
Batch. No: číslo šarže 
Gastro-resistant  tablets:  enterosolventní  tableta  (tableta  rozpouštějící  se  ve  střevě,  nedráždí  sliznici 
žaludku).   
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Campral obsahuje 
 

    Léčivou  látkou  je  acamprosatum  300  mg  (jako  acamprosatum  calcicum  333  mg)  v  jedné     
enterosolventní tabletě. 

  Pomocnými  látkami  jsou  krospovidon,  mikrokrystalická  celulóza,  hydrát  trikřemičitanu 
hořečnatého,  sodná  sůl  karboxymethylškrobu,  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  magnesium-stearát, 
disperze methakrylátového kopolymeru L 30 %, mastek, propylenglykol. 

 

Jak přípravek Campral vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Přípravek je k dispozici v blistrech. 
Jedno balení obsahuje 60, 84 a 200 enterosolventních tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
 
Merck Santé s.a.s. 
37 rue Saint Romain 
69008 Lyon 
Francie 
 
Výrobce 
 
Merck Santé 
2, rue du Pressoir Vert 
454 00 Semoy 
Francie 
 
nebo 
 
Merck, SL. 
Poligono Merck 
08 100 Mollet Del Vallés (Barcelona) 
Španělsko 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29.1.2016 

Recenze

Recenze produktu CAMPRAL 200X300MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CAMPRAL 200X300MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám