Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

CAMPRAL 200X300MG Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 36935

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 36935
Kód EAN:
Kód SÚKL: 40365
Campral se používá k udržení abstinence u pacientů léčených pro závislost na alkoholu. Přípravek je určen pro léčbu dospělých pacientů. U dětí a mladistvých (do 18 let) a u osob starších než 65 let nejsou k dispozici dostatečné zkušenosti; o případném užívání u pacientů těchto věkových skupin rozhodne lékař individuálně. Léčba přípravkem Campral by měla být spojena s dalšími léčebnými postupy jako je psychoterapie, rodinná terapie, účast ve svépomocných organizacích typu Anonymní alkoholici apod.

Příbalový leták

1/4
Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.: sukls226454/2011


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

CAMPRAL
enterosolventní tablety
acamprosatum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to
i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.


Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Campral a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Campral užívat
3. Jak se přípravek užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Campral uchovávat
6. Obsah balení a další informace1. Co je Campral a k čemu se používá

Co je Campral
Campral obsahuje akamprosát, který snižuje příjem alkoholu u pacientů závislých na alkoholu; působí
až po ukončení první (odvykací) fáze léčení a je třeba jej jako součást komplexní léčby kombinovat s
dalšími léčebnými metodami. Účinná hladina léku v krvi je dosažena po sedmi dnech pravidelného
užívání. Při přerušení léčby se ochranný účinek rovněž přerušuje.

K čemu se Campral používá
Campral se používá k udržení abstinence u pacientů léčených pro závislost na alkoholu.
Přípravek je určen pro léčbu dospělých pacientů. U dětí a dospívajících (do 18 let) a u osob starších
než 65 let nejsou k dispozici dostatečné zkušenosti; o případném užívání u pacientů těchto věkových
skupin rozhodne lékař individuálně. Léčba přípravkem Campral má být spojena s dalšími léčebnými
postupy jako je psychoterapie, rodinná terapie, účast ve svépomocných organizacích typu Anonymní
alkoholici apod.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Campral užívat.

Neužívejte Campral
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na akamprosát nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (viz Co obsahuje CAMPRAL v bodě 6).
jestliže máte problémy s ledvinami
jestliže kojíte
2/4


Nedoporučuje se užívat Campral
pokud máte méně než 18 let a více než 65 let
pokud jste těhotná

Jestliže u Vás platí kterýkoliv z výše uvedených bodů, informujte svého lékaře před zahájením užívání
tohoto přípravku.

Další léčivé přípravky a Campral
Účinky různých současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař by proto měl být
informován o všech lécích, které v současné době užíváte nebo které začnete užívat, a to na lékařský
předpis i bez něho. Než začnete současně s užíváním přípravku Campral užívat nějaký volně prodejný
lék, poraďte se, prosím, se svým ošetřujícím lékařem. U přípravku Campral dosud nebyly
zaznamenány žádné interakce s dalšími léky.

Přípravek Campral s jídlem a pitím
Podávání přípravku Campral spolu s jídlem snižuje jeho vstřebávání v porovnání s jeho užíváním
nalačno.

Těhotenství a kojení a fertilita
Neužívejte tento lék, pokud jste těhotná nebo kojíte. Účinky na fertilitu nejsou známy.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Campral nemá vliv na schopnost řídit motorová vozidla anebo obsluhovat stroje.

3. Jak se Campral užívá

Vždy užívejte Campral přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem. Pro úspěšnou léčbu je nutné pravidelné podávání přípravku.

Obvyklá dávka
Dávkování určuje vždy lékař; pokud lékař neurčil jinak, užívá se přípravek Campral obvykle takto:
Dospělí vážící více než 60 kg užívají 3krát denně (ráno, v poledne a večer) po dvou tabletách
přípravku, tedy celkem 6 tablet denně.
Dospělí vážící méně než 60 kg užívají 4 tablety denně, rozděleně do 3 jednotlivých dávek: Ráno 2
tablety, v poledne a večer po 1 tabletě.
Lékař Vám předepíše Campral na začátku anebo v průběhu odvykacího období léčby, tj. asi po 5
dnech abstinence. Podávání přípravku Campral pak obvykle probíhá 12 měsíců, ve zvláštních
případech se může přípravek užívat jen 5 měsíců anebo i déle než 1 rok.

Jak se Campral užívá
Tablety užívejte asi půl hodiny před jídlem, aby měly plný účinek; jsou potaženy povlakem, který
zabrání dráždivému účinku na žaludek. Užívejte je celé, nerozkousané, a zapijte je malým množstvím
tekutiny.

Sám (sama) neměňte předepsané dávkování. Jestliže budete mít po čase dojem, že účinek přípravku
Campral je příliš silný nebo příliš slabý, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka.
3/4
Jestliže jste užil(a) více přípravku Campral, než jste měl(a)
Vážné příznaky předávkování dosud nebyly popsány; předávkování se může projevit zejména průjmy.
Užijete-li větší množství léku, než lékař předepsal, anebo jestliže lék omylem požilo dítě, informujte o
tom, prosím, lékaře, který zařídí další podle potřeby.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Campral
Pokud jste snad zapomněl(a) vzít si jednu dávku, vezměte ji v mezičase dodatečně a pokračujte pak
další dávkou v obvyklém čase. Pokud jste však vynechání dávky zjistil(a) až v době užívání další
dávky, nezvyšujte již tuto další dávku ve snaze nahradit dávku chybějící.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Campral nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této
příbalové informaci.

Mohou se objevit tyto vedlejší účinky:

Velmi časté vedlejší účinky (u více než 1 pacienta z 10)
průjem

Časté vedlejší účinky (u méně než 1 pacienta z 10)
bolesti břicha, nevolnost, zvracení, nadýmání, svědění, vyrážka, frigidita, impotence, snížení libida
(pohlavní touhy).

Méně časté vedlejší účinky (u méně než 1 pacienta ze 100)
zvýšení libida (pohlavní touhy).

Velmi vzácné vedlejší účinky (u méně než 1 z 10 000)
alergické reakce zahrnující kopřivku, angioedém (otok vznikající na alergickém podkladu na
různých místech organismu) nebo anafylaktickou reakci (alergické onemocnění se závažnými
celkovými příznaky).


5. Jak Campral uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za použitelné do:
a na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Gastro-resistant tablets: Tableta rozpustná ve střevě k vnitřnímu užití

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí

4/4
6. Obsah balení a další informace

Co Campral obsahuje

Léčivou látkou je acamprosatum calcicum 333 mg (odpovídá acamprosatum 300 mg) v jedné
enterosolventní tabletě.
Pomocnými látkami jsou krospovidon, mikrokrystalická celulóza, hydrát trikřemičitanu
hořečnatého, sodná sůl karboxymethylškrobu, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát,
disperze methakrylátového kopolymeru L 30 %, mastek, propylenglykol.

Jak Campral vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek je k dispozici v blistrech.
Jedno balení obsahuje 60, 84 a 200 enterosolventních tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Merck Santé s.a.s.
37 rue Saint Romain
69008 Lyon
Francie

Výrobce

Merck Santé
2, rue du Pressoir Vert
454 00 Semoy
Francie

nebo

Merck, SL.
Poligono Merck
08 100 Mollet Del Vallés (Barcelona)
Španělsko


Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
27.3.2013
Vysvětlivky textu na blistru:
EXP: doba použitelnosti
Batch. No: číslo šarže

Recenze

Recenze produktu CAMPRAL 200X300MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CAMPRAL 200X300MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám