Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

BEROTEC N 100 MCG 200DÁV Roztok k inhal. v tlak.obalu

Kód výrobku: 15490

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - BEROTEC N 100 MCG 200DÁV Roztok k inhal. v tlak.obalu


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
BEROTEC N 100 mcg
roztok k inhalaci v tlakovém obalu
fenoteroli hydrobromidum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je BEROTEC N 100 mcg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete BEROTEC N 100 mcg užívat
3. Jak se BEROTEC N 100 mcg užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak BEROTEC N 100 mcg uchovávat
6. Další informace
1. CO JE BEROTEC N 100 mcg A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
BEROTEC N 100 mcg je bronchodilatační (průdušky rozšiřující) přípravek určený k léčbě akutních záchvatů astmatu, k léčbě příznaků průduškového astmatu a dalších stavů s reverzibilním (vratným) nebo částečně reverzibilním zúžením dýchacích cest, jako je např. chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Při preventivním použití předchází Berotec N 100 mcg stažení průdušek, které je vyvoláno tělesnou zátěží.
Při astmatu a CHOPN je vhodné uvažovat o současném podávání protizánětlivých přípravků.
Berotec N 100 mcg mohou užívat dospělí, mladiství i děti.
BEROTEC N 100 mcg obsahuje bronchodilatační látku fenoterol-hydrobromid. Fenoterol-hydrobromid je beta-agonista selektivně působící na beta2-receptory, čímž vyvolává účinné rozšíření průdušek (bronchodilataci). Po inhalačním podání působí během několika minut a účinek trvá 3 až 5 hodin. Berotec N 100 mcg podporuje čisticí mechanismy dýchacích cest.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE BEROTEC N 100 mcg UŽÍVAT
Neužívejte BEROTEC N 100 mcg
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku fenoterol-hydrobromid nebo na kteroukoli další složku přípravku.
jestliže trpíte zvláštní formou postižení srdečního svalu (hypertrofickou obstrukční kardiomyopatií)
jestliže trpíte zrychlenou a nepravidelnou srdeční činností (tachyarytmií)
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku BEROTEC N 100 mcg je zapotřebí
jestliže pocítíte náhlé, rychle se zhoršující obtíže při dýchání (dušnost), musíte okamžitě vyhledat lékařskou pomoc
jestliže jste v nedávné době prodělal(a) infarkt myokardu
jestliže jste diabetik (trpíte cukrovkou)
jestliže trpíte onemocněním srdce nebo cév
jestliže trpíte závažným srdečním onemocněním v případě bolesti na hrudi nebo jiných příznaků zhoršení srdečního onemocnění musíte ihned vyhledat lékaře
jestliže zaznamenáte příznaky, jako jsou dušnost nebo bolest na hrudi, musíte se ihned poradit s lékařem, protože tyto příznaky mohou naznačovat onemocnění srdce i dýchacích cest
jestliže trpíte feochromocytomem (určitý typ nádoru nadledvin)
jestliže trpíte hypertyreózou (zvýšená činnost štítné žlázy)
jestliže Vaše dýchací obtíže přetrvávají nebo se zhoršují, vyhledejte lékaře. Je možné, že bude nutné upravit Vaši léčbu dalšími léky. Nikdy nesmíte zvyšovat předepsanou dávku, protože to může vést k závažným nežádoucím účinkům.
jestliže zaznamenáte ztrátu chuti k jídlu, zácpu, zadržování vody a otoky (edémy) končetin, nepravidelný tep nebo svalovou slabost, může jít o příznak snížené hladiny draslíku v krvi, zvláště pokud užíváte přípravek BEROTEC N 100 mcg s jinými léky, jako je např. theofylin, kortikosteroidy nebo diuretika (léky na odvodnění). Snížená hladina draslíku v krvi může vést k poruchám srdečního rytmu, zvláště pokud užíváte digoxin nebo pokud není krev dostatečně okysličená. Je vhodné poradit se s lékařem a zvážit další opatření (např. vyšetření krve).
jiné léky ze stejné skupiny (skupiny selektivních beta2-agonistů) mohou být užívány pouze pod přísným lékařským dohledem. Léky ze skupiny anticholinergik (léky k rozšíření dýchacích cest) např. tiotropium, ipratropium, mohou být užívány současně.
Pokud užíváte přípravek BEROTEC N 100 mcg dlouhodobě, neužívejte jej pravidelně, ale pouze v případě akutní potřeby. Váš lékař může také doporučit jinou další léčbu nebo vyšší dávku protizánětlivého léčiva.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Další beta2-agonisté, látky s anticholinergním účinkem a xantinové deriváty (např. theofylin) mohou zvyšovat bronchodilatační (průdušky rozšiřující) účinek fenoterol-hydrobromidu a zároveň mohou být zvýrazněny nežádoucí účinky.
Zvýšená opatrnost je nutná při aplikaci beta2-agonistů u pacientů léčených inhibitory monoaminooxidázy nebo tricyklickými antidepresivy, protože účinek beta2-agonistů může být zvyšován.
Při současném užívání některých léků na snížení vysokého krevního tlaku (např. beta-blokátorů), může dojít k vážnému snížení účinku přípravku BEROTEC N 100 mcg.
Inhalace halogenovaných anestetik na bázi uhlovodíků, např. halotanu, trichlorethylenu a enfluranu může zvyšovat nebezpečí kardiovaskulárních účinků beta2-agonistů (např. může způsobit nepravidelnou činnost srdce).
Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
I když výsledky předklinických hodnocení spolu se zkušenostmi získanými při léčbě pacientů neprokázaly škodlivé účinky fenoterol-hydrobromidu v těhotenství, BEROTEC N 100 mcg můžete užívat v těhotenství pouze s výslovným souhlasem svého lékaře. To platí zejména pro první tři měsíce těhotenství a také před porodem. Je třeba počítat s tím, že BEROTEC N 100 mcg působí tlumivě na děložní stahy.
Předklinické studie ukázaly, že fenoterol-hydrobromid je vylučován do mateřského mléka. BEROTEC N 100 mcg můžete užívat v období kojení pouze s výslovným souhlasem svého lékaře.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyly provedeny žádné studie vlivu přípravku BEROTEC N 100 mcg na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.
3. JAK SE BEROTEC N 100 mcg UŽÍVÁ
Vždy užívejte BEROTEC N 100 mcg přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Obvyklé dávkování pro dospělé, mladistvé a děti od 6 let věku je následující:
a) Akutní astmatické záchvaty a jiné stavy spojené s reverzibilním zúžením dýchacích cest
1 odměřená dávka (vdech) je dostatečná dávka, která ve většině případů vede k okamžitému ústupu obtíží. Pokud nedojde ke zlepšení dýchání do pěti minut, je možno dávku zopakovat s maximem
8 odměřených dávek (vdechů) denně.
Pokud nedojde k ústupu záchvatu po aplikaci dvou vdechů, je možno se souhlasem lékaře aplikovat další dávky. V těchto případech vyhledejte ihned lékařskou pomoc.
b) Profylaxe (předcházení) astmatu vyvolaného tělesnou námahou
1 2 odměřené dávky před tělesnou námahou, maximálně 8 vdechů denně.
U dětí je doporučeno používat přípravek Berotec N 100 mcg, roztok k inhalaci v tlakovém obalu, pouze po poradě s lékařem a pod dozorem dospělé osoby.
Způsob použití
Správný způsob použití inhalátoru je předpokladem úspěšné léčby. Užívejte BEROTEC N 100 mcg
přesně tak, jak je popsáno níže.
Před prvním použitím stiskněte dvakrát dávkovací ventil.
Před každým použitím dodržujte následující postup:
1. Odstraňte ochranný kryt.
2. Zhluboka vydechněte.
3. Inhalátor držte v poloze zobrazené na obrázku č. 1, ústní nástavec sevřete rty. Dno
tlakové nádobky a šipka na ní směřuje vzhůru.
Obr. 1
4. Zhluboka se nadechněte a na začátku tohoto nádechu stiskněte rázně dávkovací ventil, který uvolní jednu odměřenou dávku. Zadržte dech na několik sekund (nejlépe 5-10 s), vyjměte ústní nástavec z úst a vydechněte. Při podání druhé dávky postupujte stejným způsobem (viz body 2  4).
5. Po použití nasaďte zpět ochranný kryt.
6. Pokud nebyl přípravek použit 3 dny, je třeba před aplikací 1x stisknout dávkovací ventil.
Nádobka je neprůhledná, nelze tedy sledovat hladinu přípravku a zrakem zjistit, kdy je spotřebován. Přípravek obsahuje 200 dávek léku. Poté, co byly aplikovány, může nádobka stále ještě obsahovat určité množství tekutiny. Je však nutno užít nové balení přípravku, protože při dalších aplikacích by dávka inhalovaného léku nemusela být správná.
Množství zbývajícího léku lze ověřit následovně:
Vyjměte tlakovou nádobku s roztokem k inhalaci z umělohmotného ústního nástavce a vložte ji do větší nádoby naplněné vodou. Obsah nádobky s roztokem k inhalaci lze odhadnout podle pozice, kterou nádobka s roztokem k inhalaci ve vodní lázni zaujme (viz obr. 2).
Obr. 2
Čištění provádějte nejméně jednou týdně. Je důležité udržovat ústní nástavec inhalátoru v čistotě, aby nedošlo k poruše funkce spreje ucpáním nečistotami.
Při čištění nejprve sejměte rozprašovací víčko a vyjměte plechovou nádobku z inhalátoru. Proplachujte teplou vodou inhalátor tak dlouho, dokud nejsou viditelné žádné nečistoty.

Obr. 3
Po vyčištění inhalátor vytřepejte a nechte volně uschnout na vzduchu. Při sušení nepoužívejte teplo.
Jakmile ústní nástavec vyschne, složte rozprašovací víčko a plechovou nádobku opět dohromady.

Obr. 4
Varování: Umělohmotný ústní nástavec byl vyroben pouze pro použití s roztokem k inhalaci v tlakovém obalu BEROTEC N 100 mcg tak, aby vždy byla zajištěna inhalace optimálního množství přípravku. Ústní nástavec proto nesmí být používán s jinými roztoky k inhalaci a roztok k inhalaci v tlakovém obalu BEROTEC N 100 mcg nesmí být používán s jiným ústním nástavcem, než který je dodáván spolu s přípravkem.
Nádobka je pod stálým tlakem, nesmí být otevírána násilím a vystavena teplotě nad 50°C.
Jestliže jste užil(a) více přípravku BEROTEC N 100 mcg, než jste měl(a)
Důležité je dodržovat dávku předepsanou lékařem. Jestliže jste užil(a) více přípravku BEROTEC N 100 mcg, než jste měl(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Příznaky předávkování odpovídají zvýšenému účinku beta-agonistů, který se může projevit třesem prstů, bolestí hlavy, návaly horka, zvýšením systolického a poklesem diastolického tlaku, pocitem tlaku na prsou, zrychlenou srdeční činností, bušením srdce a závratěmi.
Při předávkování nebo případném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře.
Jestliže jste zapomněl(a) užít BEROTEC N 100 mcg
Pokud si zapomenete vzít dávku, vezměte si ji ihned, jakmile si na to vzpomenete, nezdvojujte však následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Následující dávku užijte jako obvykle.
Jestliže jste přestal(a) užívat BEROTEC N 100 mcg
Pokud ukončíte užívání přípravku BEROTEC N 100 mcg, Vaše dýchací obtíže se mohou objevit znovu nebo dokonce zhoršit. Proto musíte užívat BEROTEC N 100 mcg tak dlouho, jak určí lékař. V každém případě se poraďte s lékařem, než přestanete přípravek BEROTEC N 100 mcg užívat.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek BEROTEC N 100 mcg nežádoucí účinky, které ale nemusí vyskytnout u každého.
Užívá se následující vyjádření četnosti výskytu nežádoucích účinků:
velmi časté: více než 1 z 10 pacientů;
časté: více než 1 ze 100 pacientů, ale méně než 1 z 10 pacientů;
méně časté: více než 1 z 1000 pacientů, ale méně než 1 ze 100 pacientů;
vzácné: více než 1 z 10 000 pacientů, ale méně než 1 z 1000 pacientů;
velmi vzácné: méně než 1 z 10 000 pacientů
není známo: z dostupných údajů nelze určit
Vyšetření
Není známo: snížení diastolického tlaku krve a zvýšení systolického tlaku krve
Srdeční poruchy
Méně časté: nepravidelná činnost srdce
Není známo: zrychlená činnost srdce, sklon k zvýšenému srdečnímu tepu a k bušení srdce (palpitace), nedostatečné krevní zásobení srdečního svalu
Poruchy nervového systému
Časté: třes
Není známo: bolest hlavy, závratě
Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Časté: kašel
Méně časté: paradoxní bronchospazmus (náhlé zúžení průdušek vyvolané inhalací)
Není známo: podráždění hrdla
Gastrointestinální poruchy
Méně časté: pocit na zvracení, zvracení
Poruchy kůže a podkožní tkáně
Méně časté: svědění
Není známo: nadměrné pocení, kožní reakce jako kožní vyrážka, kopřivka
Poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
Není známo: bolestivost svalů, svalové křeče, pocit slabosti ve svalech
Poruchy metabolismu a výživy
Méně časté: hypokalemie (snížení hladiny draslíku v krvi)
Poruchy imunitního systému
Není známo: přecitlivělost (reakce alergického typu)
Psychiatrické poruchy
Méně časté: neklid
Není známo: nervozita
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK BEROTEC N 100 mcg UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
BEROTEC N 100 mcg nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25oC.
Chraňte před přímým slunečním světlem, horkem a mrazem.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co BEROTEC N 100 mcg obsahuje
Léčivou látkou je fenoterol-hydrobromid.
Pomocnými látkami jsou norfluran, bezvodý ethanol, kyselina citronová, čištěná voda.
Jak BEROTEC N 100 mcg vypadá a co obsahuje toto balení
BEROTEC N 100 mcg je roztok k inhalaci v tlakovém obalu.
Roztok je čirá bezbarvá až světležlutá nebo světlehnědá kapalina bez viditelných částic.
Tlaková nádobka s dávkovacím ventilem obsahuje 10 ml, což odpovídá 200 dávkám.
Velikost balení: 10 ml; 200 dávek.
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, Německo
Výrobce
Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, Německo
Tato příbalová informace byla naposledy schválena
18.11.2009

Informace o produktu

Výrobce: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM
Kód výrobku: 15490
Kód EAN: 8590347000617
Kód SÚKL: 64881
Držitel rozhodnutí: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH, INGELHEIM

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Berotec N 100 mcg se užívá k léčení akutních záchvatů astmatu, k léčbě příznaků průduškového astmatu a dalších stavů s reverzibilním (vratným) zúžením dýchacích cest, jako je chronická obstrukční bronchitida. Při preventivním použití předchází Berotec N 100 mcg stažení průdušek, které je vyvoláno tělesnou zátěží. Při astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) je vhodné uvažovat o současném podávání protizánětlivých přípravků. Berotec N 100 mcg mohou užívat dospělí, mladiství i děti.

Recenze

Recenze produktu BEROTEC N 100 MCG 200DÁV Roztok k inhal. v tlak.obalu

Diskuze

Diskuze k produktu BEROTEC N 100 MCG 200DÁV Roztok k inhal. v tlak.obalu

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám