Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Kód výrobku: 96786
Kód EAN:
Kód SÚKL: 125519
Držitel rozhodnutí: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Přípravek je určen pro dospělé pacienty. Přípravek se užívá při předcházení záchvatů anginy pectoris (bolest na hrudi vznikající v důsledku sníženého prokrvení srdečního svalu), při léčbě mírné až středně těžké hypertenze. Lék může být použit i v kombinaci s jinými léky jako thiazidovými diuretiky.

Příbalový leták

1/4
sp.zn. sukls183288/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO POUŽITÍ, ČTĚTE POZORNĚ

APO-METOPROLOL 50
APO-METOPROLOL 100

tablety
(Metoprololi tartras)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek APO-METOPROLOL a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek APO-METOPROLOL užívat
3. Jak se přípravek APO-METOPROLOL užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek APO-METOPROLOL uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK APO-METOPROLOL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Indikační skupina: antihypertenzivum, beta-blokátor

Přípravek se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku a k předcházení záchvatů anginy pectoris.
Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.

V přípravku obsažená léčivá látka metoprolol snižuje tepovou frekvenci a snižuje krevní tlak hlavně
při námaze. Jeho účinek na snížení krevního tlaku je význačný při podávání samotného přípravku
nebo v kombinaci s jinými léčivy. Zvyšuje toleranci námahy a snižuje počet anginozních záchvatů
(bolest na hrudi vznikající při nedostatečném prokrvení srdce).


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK APO-
METOPROLOL UŽÍVAT

Neužívejte přípravek APO-METOPROLOL
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na metoprolol (léčivá látka přípravku) nebo na kteroukoli
další složku přípravku APO-METOPROLOL.
při některých poruchách vedení srdečního vzruchu, při těžkém srdečním selhání, při výrazně
nízké tepové frekvenci, při nízkém krevním tlaku.
Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte
o tom svého ošetřujícího lékaře.

2/4
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku APO-METOPROLOL je zapotřebí
jestliže máte cukrovku, průduškové astma, poruchu prokrvení dolních končetin anebo jste
těhotná či kojící žena, poraďte se o užívání se svým ošetřujícím lékařem, v těchto případech je
možné přípravek užívat jen pokud je to nezbytně nutné.
Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte
o tom svého ošetřujícího lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky

Účinky přípravku APO-METOPROLOL a jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně
ovlivňovat.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Současné podávání léků užívaných v rámci léčby žaludečních vředů (cimetidin) a látek snižujících
krevní tlak může zvyšovat účinek APO-METOPROLOLu. Se současným požitím alkoholu dochází ke
zvýšení hladiny alkoholu v krvi a k jeho protrahovanému účinku.
Přípravek se nesmí současně užívat s verapamilem (lék užívaný k léčbě hypertenze a některých poruch
vedení srdečního vzruchu). APO-METOPROLOL zesiluje účinky léčiv určených k léčbě poruch
srdečního rytmu a prohlubuje též účinky inzulinu a dalších léků snižujících hladinu cukru v krvi
(antidiabetika). U diabetiků může zastřít příznaky snížené hladiny krevního cukru (zrychlený tep).
Při současném užívání inhibitorů monoaminooxidázy (léčiva používaná při léčbě deprese) hrozí po
jejich vysazení nebezpečí vzniku hypertenzní krize (prudké zvýšení krevního tlaku).
Při současném podávání metoprololu s klonidinem (léčivo používané při léčbě vysokého krevního
tlaku) je při jejich případném vysazení nutné vysadit postupně metoprolol před vysazením klonidinu,
aby se předešlo nebezpečí vzniku hypertenzní krize.
Při současném podávání metoprololu a sympatomimetik nebo xantinů (léčiva používaná při léčbě
průduškového astmatu) dochází k vzájemnému snížení účinku.

Užívání přípravku APO-METOPROLOL s jídlem a pitím
Tablety se užívají ve stejnou dobu, nejlépe během jídla a zapijí se troškou tekutiny.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Přípravek by neměl být podáván v těhotenství, pokud to není nezbytně nutné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může zejména na počátku léčby při zvýšené únavě a závrati nepříznivě ovlivnit činnost
vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování.

Důležité informace o některých složkách přípravku APO-METOPROLOL
Přípravek APO-METOPROLOL obsahuje monohydrát laktosy, pokud vám váš lékař řekl, že trpíte
nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře dříve, než začnete přípravek APO-
METOPROLOL užívat.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK APO-METOPROLOL UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek APO-METOPROLOL přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.


V rámci léčby vysokého krevního tlaku se obvykle užívají 2 až 4 tablety APO-
METOPROLOLu 50 denně, nebo 1 až 2 tablety APO-METOPROLOLu 100 denně, ve dvou
dílčích dávkách. Pokud je Vaše reakce na tuto dávku nedostatečná, může Váš lékař dávku zvýšit
nebo kombinovat APO-METOPROLOL s jiným antihypertenzívem. Dlouhodobá léčba
3/4
metoprololem v denní dávce 100 až 200 mg snižuje riziko komplikací vysokého krevního tlaku
jako je mozková mrtvice, srdeční infarkt a náhlá smrt.
V profylaxi (předcházení záchvatů) anginy pectoris se obvykle užívá 2-krát denně 1 tableta
APO-METOPROLOLu 50, případně 2-krát denně 1 tableta APO-METOPROLOLu 100. Váš
lékař může kombinovat léčbu přípravkem APO-METOPROLOL s jinými léčivy pro anginu
pectoris.
Denní dávka 400 mg metoprololu nemá být překročena.
Přípravek se má užívat v intervalech, které stanoví lékař.
Tablety se polykají nerozkousané bez závislosti na jídle a zapíjejí se malým množstvím vody.

Jestliže jste užil(a) více přípravku APO-METOPROLOL, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem okamžitě vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek APO-METOPROLOL
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu, ale vraťte se k předepsanému
dávkovacímu schématu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek APO-METOPROLOL
Je důležité, abyste léčbu bez souhlasu lékaře nepřerušoval (a).
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek APO-METOPROLOL nežádoucí účinky, které se
ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi často (postihují více než 10 pacientů ze 100) se vyskytuje únava.
Často (postihují 1 - 10 pacientů ze 100) se objevují poruchy spánku, bolest hlavy, pocit studených
končetin, nucení na zvracení, zvracení, dušnost, bušení srdce.
Méně často (postihují 1 - 10 pacientů z 1 000) se objevuje námahová dušnost, závratě, zpomalení
srdeční činnosti, děsivé sny.
Vzácně (postihují 1-10 pacientů z 10 000) se vyskytují nepravidelnosti srdečního rytmu, impotence,
průjem, dyspepsie (trávicí obtíže), pokles krevního tlaku po postavení provázený pocitem slabosti,
pocit pálení či píchání, nebo naopak necitlivosti kůže, zhoršení lupénky, Raynaudův syndrom (druh
vazoneurózy charakterizovaný výrazným zbělením prstů rukou v chladu, které následně zmodrají a
poté zčervenají a objevuje se jejich bolest), maskování příznaků hypoglykémie (nízká koncentrace
krevního cukru).
Velmi vzácně (postihují méně než 1 pacienta z 10 000) může dojít ke zhoršení špatné krevní cirkulace
v končetinách, zvonění v uších, sucho v ústech, poruchy vidění, suchost očních spojivek nebo
podráždění očí (opatrnost je nutná při nošení kontaktních čoček), ztráta vlasů, zvýšené pocení.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK APO-METOPROLOL UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25oC. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek
chráněn před světlem a vlhkostí.

Přípravek APO-METOPROLOL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na lahvičce za
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
4/4

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek APO-METOPROLOL obsahuje
Léčivou látkou je metoprololi tartras 50 mg anebo 100 mg v 1 tabletě
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát,
sodná sůl kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý.

Jak přípravek APO-METOPROLOL vypadá a co obsahuje toto balení
Bílé, kulaté, bikonvexní tablety, na jedné straně s dělící rýhou a označením APO nad rýhou a M 100
pod rýhou u síly 100mg a APO nad rýhou a M 50 pod rýhou u síly 50mg.
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky.


Velikost balení: 100 a 1000 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
Apotex Europe B.V., Leiden, Nizozemsko.

Výrobce:
Apotex Nederland B.V., Leiden, Nizozemsko.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
22.10.2013


Recenze

Recenze produktu APO-METOPROLOL 100 100X100MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu APO-METOPROLOL 100 100X100MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze