Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na kašel » Léky na vlhký na kašel

AMBROXOL AL 30 100X30MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15766
Ambroxol zvyšuje tvorbu řídkého hlenu v dýchacích cestách, vede i ke zkapalnění hustého vazkého hlenu, usnadní odkašlávání.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Ambroxol zvyšuje tvorbu řídkého hlenu v dýchacích cestách, vede i ke zkapalnění hustého vazkého hlenu, usnadní odkašlávání.

Informace o produktu

Výrobce: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
Značka: AMBROXOL AL
Kód výrobku: 15766
Kód EAN: 4024773012318
Kód SÚKL: 43952
Držitel rozhodnutí: ALIUD PHARMA GMBH & CO.KG., LAICHINGEN
Mukolytická léčba (uvolňování hlenu) při akutních a chronických onemocněních průdušek a plic provázených tvorbou hlenu. Ambroxol AL 30 mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší 6 let.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

 
 
sp.zn.sukls51799/2016 

 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Ambroxol AL 30 

30 mg 

tablety 

ambroxoli hydrochloridum 

 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. 
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 
 
Pokud se do 4 - 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. Co je přípravek Ambroxol AL 30 a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ambroxol AL 30 užívat 
3. Jak se přípravek Ambroxol AL 30 užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Ambroxol AL 30 uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
 
1.  Co je přípravek Ambroxol AL 30 a k čemu se používá 
 
Ambroxol AL 30 patří do skupiny expektorancií a mukolytik (léky usnadňující vykašlávání). 
 
Ambroxol-hydrochlorid,  léčivá  látka  přípravku,  zvyšuje  v  dýchacích  cestách  sekreci  hlenu,  tvorbu 
plicního  surfaktantu  (látka  pokrývající  vnitřní  stěny  plicních  sklípků)  a  stimuluje  činnost  řasinek 
zajišťující  posun  hlenu.  Tyto  účinky  mají  za  následek  vydatnější  zkapalnění,  lepší  transport  a 
vylučování hlenu (mukociliární clearance), čímž dochází k usnadnění vykašlávání a zmírnění kašle. 
 
Přípravek  Ambroxol  AL  30  se  užívá  při  akutních  a  chronických  zánětlivých  a  infekčních 
onemocněních horních i dolních dýchacích cest. Jedná se např. o akutní a opakované záněty průdušek, 
hrtanu  a  průdušnice,  rýmu  a  záněty  nosohltanu  (a  související  záněty  středouší  a  vedlejších  dutin 
nosních),  a  dále  o  chronická  onemocnění  jako  např.  chronická  bronchitida  a  chronická  obstrukční 
plicní  nemoc.  Akutní  a  chronická  onemocnění  dýchacích  cest  jsou  provázena  zvýšenou  tvorbou 
vazkého  průduškového  hlenu  a  jeho  ztíženým  vykašláváním.  Mukolytická  léčba  (tzn.  snižující 
viskozitu hlenu) usnadňuje toto vykašlávání. 
Přípravek Ambroxol AL 30 je určen pro dospělé a dospívající od 12 let. 
 
Pokud se do 4 – 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 
 
 

 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ambroxol AL 30 užívat 
 
Neužívejte přípravek Ambroxol AL 30 

 

jestliže  jste  alergický(á)  na  ambroxol-hydrochlorid  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 

v případě vzácných vrozených onemocnění, při nichž nemohou být užívány některé pomocné 

látky (viz „Přípravek Ambroxol AL 30 obsahuje“). 

 

pro vysoký obsah léčivé látky se Ambroxol AL 30 nesmí podávat dětem do 12 let. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Ambroxol AL 30 se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
V souvislosti  s podáváním  ambroxol-hydrohloridu  byla  zaznamenána  hlášení  závažných  kožních 
reakcí. Jestliže  se  u Vás  vyskytne  kožní  vyrážka  (včetně poškození  na sliznici úst,  hrdla,  nosu,  očí, 
nebo pohlavních orgánů), přestaňte Ambroxol AL 30 užívat a kontaktuje svého lékaře. 
V případě  snížené  funkce  ledvin  nebo  těžkého  onemocnění  jater,  se  o  užívání  přípravku  poraďte 
s lékařem, který Vám může upravit dávkování tohoto přípravku. 
 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Ambroxol AL 30 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v  nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Současné užívání přípravku Ambroxol AL 30 a antibiotik (amoxicilin, cefuroxim, erythromycin) vede 
ke zvýšení koncentrace antibiotik ve hlenu, který se vytváří v dýchacích cestách.  
 
Bez porady s lékařem neužívejte jiné léky na kašel. 
 
Další klinicky významné působení s ostatními léky není známo. 
 
Užívání přípravku Ambroxol AL 30 s jídlem a pitím a alkoholem 
Tablety užívejte po jídle a zapíjejte je dostatečným množstvím tekutiny. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Těhotné  ženy  mohou  přípravky  užívat  pouze  po  poradě  s lékařem,  jejich  užívání  není  doporučeno 
v prvních 3 měsících těhotenství. Není doporučeno užívat přípravek Ambroxol AL 30 při kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Ambroxol AL 30 nemá žádný vliv na Vaši schopnost řídit vozidlo a obsluhovat stroje. 
 
Přípravek Ambroxol AL 30 obsahuje monohydrát laktózy 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Ambroxol AL 30 užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Doporučená dávka přípravku je: 
 

 

Dospělí a dospívající od 12 let: 
1 tableta 3x denně 
Léčebný účinek může být zvýšen podáním 2 tablet 2x denně. 
 
Způsob podání 
Tablety užívejte po jídle a zapíjejte je. 
 
Délka léčby 
Délka  léčby  přípravkem  Ambroxol  AL  30  je  určena  individuálně,  v závislosti  na  indikaci  a  typu 
onemocnění.  Pokud  se  však  příznaky  významně  nezlepší  během  7-10  dnů  nebo  při  zhoršování 
příznaků, je třeba vyhledat lékaře. 
 
Bez porady s lékařem tento přípravek neužívejte déle než 5 dní. 
 
Jestliže jste užil(a) více tablet přípravku Ambroxol AL 30, než jste měl(a) 
Dosud nebyly zaznamenány žádné projevy předávkování. Pokud se projevy předávkování vyskytnou, 
vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ambroxol AL 30 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  

Při  prvních  příznacích  reakce  z  přecitlivělosti,  přestaňte  užívat  Ambroxol  AL  30  a  neprodleně 
vyhledejte lékařskou pomoc.  

Časté (mohou se vyskytnout u 1 z 10 pacientů) 
• nevolnost 
 
Méně časté (mohou se vyskytnout u 1 ze 100 pacientů) 
•zvracení, průjem, zažívací obtíže a bolesti břicha. 
 
Vzácné (mohou se vyskytnout u 1 z 1 000 pacientů)  
• reakce z přecitlivělosti 
•vyrážka, kopřivka  
 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
•  anafylaktické  reakce  včetně  anafylaktického  šoku  (život  ohrožující  alergická  reakce),  angioedém 
(rychle se šířící otok kůže, podkožních slizničních a podslizničních tkání) a svědění 
•  závažné  nežádoucí  kožní  reakce  (včetně  erythema  multiforme,  Stevens-Johnsonova 
syndromu/toxické epidermální nekrolýzy a akutní generalizované exantematózní pustulózy) 
 
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 

 

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10.  
Webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5.  

Jak přípravek Ambroxol AL 30 uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za "EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
Uchovávejte při teplotě do 25°C. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Ambroxol AL 30 obsahuje 
Léčivou látkou je ambroxoli hydrochloridum 30 mg v 1 tabletě. 
 
Pomocnými  látkami  jsou  krospovidon,  mikrokrystalická  celulóza,  monohydrát  laktózy,  magnesium-
stearát, kukuřičný škrob, hydratovaný oxid křemičitý, povidon, oxidovaný kukuřičný škrob. 
 
Jak přípravek Ambroxol AL 30 vypadá a co obsahuje toto balení 
Ambroxol AL 30 jsou kulaté, bílé tablety, bikonvexní s půlící rýhou na jedné straně. 
 
Velikost balení: 20, 50, 100 tablet 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
 
ALIUD PHARMA GmbH  
Gottlieb – Daimler – Str. 19 
D-89150 Laichingen, Německo 
 
Výrobce: 
STADA Arzneimittel AG, Stadastra

ß

e 2-18, 61118 Bad Vilbel, Německo 

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  29.3.2016 
 
 
 
 

Recenze

Recenze produktu AMBROXOL AL 30 100X30MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu AMBROXOL AL 30 100X30MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám