Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

ALGIFEN 20 Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11433
Algifen se užívá jen na doporučení lékaře při kolikovité bolesti v břišní krajině.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Algifen se užívá jen na doporučení lékaře při kolikovité bolesti v břišní krajině.

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 11433
Kód EAN: 8594739010963
Kód SÚKL: 88708
Doplněk názvu: 500MG/5,25MG/0,1MG TBL NOB 20
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Co je Algifen a k čemu se používá? Algifen se užívá jen na doporučení lékaře při kolikovité bolesti v břišní krajině - žaludku, střev, žlučových a močových cest, při bolestivé menstruaci, při bolestech hlavy. Přípravek je určen dospělým a dětem starším 14 let.

Příbalový leták

ALGIFEN

 

sp.zn. sukls63926/2017 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

ALGIFEN 500 mg/5,25 mg/0,1 mg  tablety 

metamizolum natricum monohydricum/pitofenoni hydrochloridum/fenpiverinii bromidum 

 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4.  

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je přípravek Algifen a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Algifen užívat 

3. 

Jak se přípravek Algifen užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Algifen uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Algifen a k čemu se používá 

 
Algifen se užívá jen na doporučení lékaře při kolikovité bolesti v břišní krajině - žaludku, střev, 
žlučových a močových cest, při bolestivé menstruaci, při bolestech hlavy. 
Přípravek je určen dospělým a dětem starším 14 let. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Algifen užívat 

 
Neužívejte přípravek Algifen 
-  jestliže jste alergický(á) na účinné látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6), 

-  jestliže jste alergický(á) na pyrazolony (např. fenazon, propyfenazon) nebo na pyrazolidiny (např. 

fenylbutazon, oxyfenbutazon), 

-  jestliže se u Vás v souvislosti s užíváním analgetik (salicyláty, paracetamol nebo jiná analgetika, 

např. diklofenak, ibuprofen, indometacin, naproxen) objevily někdy příznaky astmatu nebo 
alergické reakce, jako je kopřivka nebo tzv. angioedém (otok obličeje a sliznic dýchacího nebo 
trávicího ústrojí), 

-  jestliže trpíte poruchou funkce kostní dřeně (např. po léčbě nádorového onemocnění) nebo 

poruchou krvetvorby, 

-  jestliže trpíte aktivní vředovou chorobou žaludku nebo dvanáctníku, 
-  pokud trpíte závažným onemocněním jater včetně porfyrie (určitý typ onemocnění krve jaterního 

původu) z důvodů rizika vyvolání tzv. porfyrické ataky, 

-  pokud máte vrozenou nedostatečnost enzymu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy (riziko rozpadu 

červených krvinek), 

 

-  jestliže máte závažné onemocnění ledvin, 
-  při střevní neprůchodnosti, 
-  jestliže jste těhotná nebo kojíte, 
-  u dětí mladších 14 let. 
 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Algifen se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Zvláštní opatrnosti při užívání přípravku Algifen je zapotřebí: 
-  jestliže máte vážné onemocnění srdce, 
-  jestliže máte vysoký krevní tlak, 
-  jestliže máte mechanické zúžení střev nebo chorobně rozšířené tlusté střevo, 
-  jestliže máte zvětšenou prostatu, 
-  jestliže máte glaukom (zelený zákal), 
-  jestliže jste chudokrevní, 
-  při onemocnění žláz se zevní sekrecí (cystická fibróza), 
-  při zadržování tekutin, 
-  pokud máte zvýšenou funkci štítné žlázy, 
-  pokud máte zánět jícnu s pálením žáhy jako následek zpětného pronikání kyselého žaludečního 

obsahu zpět do jícnu, 

-  máte-li nízký krevní tlak, trpíte ztrátou tekutin, nestabilním objemem tělních tekutin nebo 

počínajícím selháním krevního oběhu nebo máte vysokou horečku, 

-  pokud máte těžké onemocnění věnčitých cév srdce nebo máte významně zúžené cévy zásobující 

mozek krví, 

-  pokud máte onemocnění ledvin nebo jater, 
-  máte-li průduškové astma nebo atopii (druh alergie), protože u nich existuje zvýšené riziko 

anafylaktického šoku (život ohrožující alergická reakce), 

-  mate-li některé z níže uvedených onemocnění, protože u nich existuje zvýšené riziko vzniku 

těžkých anafylaktoidních reakcí na metamizol: 

o

  průduškové astma a současný zánět nosní sliznice, 

o

  dlouhodobé/trvalé postižení kopřivkou, 

o

  přecitlivělost na alkohol, tj. pokud reagujete již na malé množství alkoholických nápojů 

kýcháním, slzením a výrazným zarudnutím obličeje, 

o

  přecitlivělost na barviva (např. tartrazin) nebo na konzervační přípravky (např. benzoáty). 

 

Algifen není vhodný pro dlouhodobou léčbu. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Algifen 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Účinky přípravku Algifen a jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a), nebo které možná budete užívat. Zejména ho informujte, pokud užíváte: 

•  přípravky obsahující kyselinu acetylsalicylovou, 

•  léky snižující srážlivost krve, 

•  přípravky k léčbě cukrovky, 

•  léky proti vysokému krevnímu tlaku a na odvodnění, 

•  lék užívaný k terapii poruch srdečního rytmu (chinidin), 

•  léky užívané k léčbě bakteriálních infekcí (sulfonamidy, ofloxacin), 

•  léky k léčbě některých psychických poruch (chlorpromazin, lithium), 

•  lék užívaný k léčbě deprese nebo při odvykání kouření (bupropion), 

•  lék na potlačení imunity (cyklosporin), 

 

•  lék proti rakovině nebo revmatismu (methotrexát). 

 
Přípravek Algifen s jídlem, pitím a alkoholem 
Během léčby se nesmějí pít alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Přípravek Algifen nesmíte užívat, pokud jste těhotná nebo kojíte. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci a 
rychlé rozhodování (např. řízení vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.). 
 
Přípravek Algifen obsahuje monohydrát laktosy 
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat. 
 
Přípravek Algifen obsahuje 35 mg sodíku v jedné tabletě. 
Tuto informaci je třeba vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Algifen užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Při bolestech spojených s křečemi si vezměte 1-2 tablety, tato dávka se může opakovat po 6 hodinách. 
Nepřekračujte maximální denní dávku 6 tablet. 
 
Jestliže máte pocit, že účinek přípravku je příliš silný nebo příliš slabý, oznamte to svému lékaři. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Algifen, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo při náhodném požití tablet dítětem vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Algifen 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže se již blíží čas 
užití následující dávky, užijte vynechanou dávku v tomto čase, nebo užijte vynechanou dávku ihned 
a posuňte příslušným způsobem užití následující dávky. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Algifen 
Předčasné přerušení léčby může mít za následek návrat či zhoršení příznaků, kvůli kterým byla léčba 
zahájena. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

 

 
Přestaňte užívat tento přípravek a vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc, pokud se u Vás 
vyskytne:
 
-  horečka, zimnice, bolest v krku nebo vřed v ústní dutině. Tyto příznaky mohou souviset s 

agranulocytózou (pokles počtu nebo úplné vymizení jednoho druhu bílých krvinek, tzv. 
granulocytů, v krvi). Tyto nežádoucí účinky byly hlášeny s frekvencí velmi vzácnou. 

-  celková slabost, infekce, přetrvávající horečka, vznik modřin, krvácení, bledost. Může se jednat o 

tzv. pancytopenii (snížení počtu všech typů krvinek). Frekvence výskytu výše uvedených 
nežádoucích účinků není známa. 

-  Vzácně bylo hlášeno: vyrážka, kopřivka, svědění celého těla, nenadálý otok kolem očí, pocit tísně 

na hrudi spojený s obtížným dýcháním nebo polykáním, zmodrání kůže, nízký krevní tlak. Může 
se jednat o anafylaktický šok, anafylakticko/anafylaktoidní reakci (život ohrožující alergická 
reakce). 

-  závažná kožní reakce, např. zhoršující se vyrážka s puchýři a poškozením sliznice. Může jít o 

příznak život ohrožujících kožních reakcí (Fixní exantém, Stevens-Johnsonův syndrom nebo 
Lyellův syndrom). Frekvence výskytu těchto nežádoucích účinků není známa. 

 
Při užívaní přípravku Algifen se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené dle 
frekvence výskytu: 
 
Časté (mohou se vyskytnout u 1 z 10 léčených pacientů): 
-  sucho v ústech, zácpa, vyrážky 
 
Méně časté (mohou se vyskytnout u 1 ze 100 léčených pacientů): 
-  kopřivka 
 
Vzácné (mohou se vyskytnout u 1 z 1 000 léčených pacientů) 
-  astmatický záchvat 
 
Velmi vzácné (mohou se vyskytnout u 1 z 10 000 léčených pacientů): 
-  zánět spojivek, poruchy vidění 
-  přechodné zhoršení funkce ledvin se snížením tvorby moči (oligurií) nebo její zástavou (anurií) 

nebo akutní selhání ledvin, které doprovází vylučování bílkovin do moči (proteinurie) 

-  alergická rýma, zánět nosní dutiny a polypy 
-  zrychlená činnost srdce 
-  poruchy krvetvorby a snížení počtu krevních elementů (hemolytická anémie, leukopenie a 

trombopenie), útlum kostní dřeně 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 
-  přechodný pokles tlaku krve 
-  poruchy krvetvorby (aplastická anémie) 
-  zánět ledvin (intersticiální nefritida) 
-  alergický akutní srdeční syndrom (Kounisův syndrom) 
-  krvácení do trávicího traktu 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na níže uvedenou adresu. Nahlášením 
nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

 

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Algifen uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl léčivý přípravek chráněn před světlem. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za zkratkou „EXP:“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 

6. 

Obsah balení a další informace

 

 
Co přípravek Algifen obsahuje 
Léčivými látkami jsou: metamizolum natricum monohydricum (monohydrát sodné soli metamizolu) 
527 mg, což odpovídá metamizolum natricum (sodná sůl metamizolu) 500 mg, pitofenoni 
hydrochloridum (pitofenon-hydrochlorid) 5,25 mg, fenpiverinii bromidum (fenpiverinium-bromid) 0,1 
mg v 1 tabletě. 
Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, hydrogenuhličitan sodný, povidon 30, 
mastek, kalcium-stearát. 
 
Jak přípravek Algifen vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis: téměř bílé až slabě nažloutlé kulaté tablety se zkosenými hranami, na jedné straně s půlicí 
rýhou. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky. 
Velikost balení: 20 tablet 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Zentiva, k. s., U kabelovny 130, 102 37, Praha 10, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 23. 8. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu ALGIFEN 20 Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ALGIFEN 20 Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám