Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dýchací cesty

VENTOLIN INHALER N 200X100RG Susp. k inhal. v tlak.obalu

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15721

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXO WELLCOME S.A., ARANDA DE DUERO (BURGOS)
Kód výrobku: 15721
Kód EAN: 8590335503205
Kód SÚKL: 31934
Držitel rozhodnutí: GLAXO WELLCOME S.A., ARANDA DE DUERO (BURGOS)
Přípravek se užívá k léčbě a předcházení (prevenci) náhlého (akutního) zúžení průsvitu průdušek (bronchospazmu) u průduškového (bronchiálního) astmatu a ovlivnitelné (reverzibilní) složky zúžení průsvitu průdušek u vleklého zánětu průdušek (chronické bronchitidy) a chronické obstrukční plicní nemoci. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší než 4 roky.

Příbalový leták

 

    sp.zn.sukls209653/2013 
 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Ventolin Inhaler N 

Salbutamoli sulfas 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek 
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se

 

u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je přípravek Ventolin Inhaler N a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ventolin Inhaler N užívat 

3. 

Jak se přípravek Ventolin Inhaler N užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Ventolin Inhaler N uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Ventolin Inhaler N a k čemu se používá 

 
Přípravek Ventolin Inhaler N obsahuje léčivou látku salbutamol. Salbutamol je jednou z látek 
patřících  do  skupiny  léčiv,  které  se  nazývají  bronchodilatátory s rychlým nástupem účinku. 
Bronchodilatátory  s rychlým  nástupem  účinku  uvolňují  v plicích  svaly  ve  stěnách  malých 
průdušek do několika minut. 

 

Ventolin Inhaler N: 

  Pomáhá  udržet  dýchací  cesty  ve  Vašich  plicích  průchodné  (rozšířené)  a  usnadňuje 

proudění vzduchu do průdušek a ven z průdušek, a tím usnadňuje Vaše dýchání. 

  Podporuje  zmírnění  pocitu  napětí  na  hrudi,  sípání  a  kašle,  a  tak  můžete  snadněji 

dýchat. 

 
Váš lékař vybral pro Vás toto léčivo, protože je pro Vás vhodné. Ventolin Inhaler N se užívá 
k usnadnění dýchání u bronchiálního astmatu a jiných plicních onemocnění. Jeho účinek 
zahrnuje zmírnění a prevenci výskytu astmatických příznaků způsobených zátěží nebo jinými 
„spouštěči“. Častými spouštěči jsou domácí prach, pyl, kočky, psi a cigaretový kouř. 
 
Bronchiální astma (astma) je závažné, dlouhodobé plicní onemocnění, které způsobuje 
stažení svalů, které obklopují malé dýchací cesty (bronchokonstrikce), jejich otok 
a podráždění (zánět). Příznaky přicházejí a odcházejí a zahrnují dušnost, sípot, pocit tísně na 
hrudi a kašel. 
 
Je-li Vaše astma aktivní (např. vyskytují se příznaky astmatu častěji, nebo se opakují, nebo 
Vás limitují ve fyzické aktivitě), měli byste o tom informovat Vašeho lékaře, který aby 

 

zlepšil kontrolu Vašeho astmatu zahájí, nebo zvýší medikaci, jako jsou inhalační 
kortikosteroidy. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ventolin Inhaler N užívat 

 
Neužívejte Ventolin Inhaler N
 

  jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6). 
 

 Jestliže si myslíte, že se Vás to týká, neužívejte přípravek Ventolin Inhaler N, dokud se 
neporadíte s lékařem. 
 
Upozornění  a  opatření  Než  začnete  přípravek  Ventolin  Inhaler  N  užívat,  Váš  lékař 
potřebuje vědět zda: 
 

  se léčíte s vysokým krevním tlakem
  se léčíte se zvýšenou činností štítné žlázy
  trpíte  onemocněním  srdce,  včetně  nepravidelností  srdečního  rytmu  nebo  rychlého 

srdečního pulzu nebo anginy pectoris (bolest na hrudi), 

  máte nízkou hladinu draslíku v krvi, 
  užíváte deriváty xantinů (jako je teofylin) nebo kortikosteroidy k léčbě astmatu, 
  užíváte  přípravky  na  odvodnění  (diuretika)  používané  k léčbě  vysokého  krevního 

tlaku nebo k léčbě onemocnění srdce. 

 
 Užíváte-li některý z uvedených přípravků, Váš lékař bude sledovat Vaši hladinu draslíku 
v krvi. 
 Jestliže si myslíte, že se Vás něco z uvedeného týká, informujte o tom Vašeho lékaře. 
 
Pokud  při  inhalaci  dosud  účinné  dávky  nepociťujete  úlevu  trvající  alespoň  tři  hodiny, 
vyhledejte lékaře. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Ventolin Inhaler N 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné 
době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez 
lékařského předpisu. 
 
Některé  přípravky  mohou  ovlivnit  účinek  přípravku  Ventolin  Inhaler  N,  nebo  s větší 
pravděpodobností vést ke vzniku nežádoucích účinků. Patří k nim: 
 

  Beta-blokátory (jako např. metoprolol) užívané k léčbě vysokého krevního tlaku nebo 

jiných nemocí srdce, 

  Inhibitory monoaminooxidázy (MAOIs) užívané k léčbě deprese. 

 

  Váš  lékař  nebo  lékárník  rozhodne,  zda  máte  přípravek  Ventolin  Inhaler  N  užívat 
s uvedenými přípravky. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
 
Tehotenství 
Ventolin  Inhaler  N  se  obvykle  nedoporučuje  podávat  v období  těhotenství.  Pokud  jste 
těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým 
lékařem  nebo  lékárníkem,  dříve  než  začnete  tento  přípravek  užívat.  Při  užívání  přípravku 

 

Ventolin Inhaler N v období těhotenství Váš lékař zváží přínos pro Vás a možné riziko pro 
Vaše dítě. 
 
Kojení 
Není  známo,  zda  látky  obsažené  v přípravku  Ventolin  Inhaler  N  mohou  pronikat  do 
mateřského  mléka.  Pokud  kojíte,  poraďte  se  se  svým  lékařem  dříve,  než  začnete  tento 
přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Ventolin Inhaler N nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Ventolin Inhaler N užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dospělí 
 

  K úlevě  při  astmatickém  záchvatu  –  obvyklou  úvodní  dávkou  je  jeden  nebo  dva 

vdechy (100 – 200 mikrogramů jednou denně). 

 

  K prevenci  astmatického  záchvatu  –  obvyklou  úvodní  dávkou  jsou  dva  vdechy 

(200 mikrogramů) 10 až 15 minut před fyzickou zátěží nebo vystavením „spouštěči“. 

 

  K pravidelné léčbě – obvyklou úvodní dávkou jsou dva vdechy (200 mikrogramů) 

až čtyřikrát denně. 

 
Děti 
 

  K úlevě  při  astmatickém  záchvatu  –  obvyklou  úvodní  dávkou  je  jeden  vdech 

(100 mikrogramů)  jednou  denně.  Je-li  to  nutné,  dávka  může  být  zvýšena  na  dva 
vdechy (200 mikrogramů). 

 

  K prevenci  astmatického  záchvatu  –  obvyklou  úvodní  dávkou  je  jeden  vdech 

(100 mikrogramů) 10 až 15 minut před fyzickou zátěží nebo vystavením „spouštěči“. 
Je-li to nutné, dávka může být zvýšena na dva vdechy (200 mikrogramů). 

 

  K pravidelné léčbě – obvyklou úvodní dávkou jsou dva vdechy (200 mikrogramů) 

až čtyřikrát denně. 

 
Přípravek se nemá podávat častěji než čtyřikrát denně. Mezi jednotlivými dávkami musí být 
časový odstup šesti hodin. 
Maximálně se může užít osm vdechů (800 mikrogramů) za 24 hodin. Neinhalujte více vdechů 
nebo  neužívejte  Váš  inhalátor  častěji.  Pokud  potřebujete  aplikovat  lék  častěji  než  čtyřikrát 
denně nebo potřebujete zvýšit jednotlivé dávky, svědčí to o zhoršení Vašeho astmatu. Ihned o 
tom informujte svého lékaře. 
 
Někteří pacienti mohou mít potíže s koordinací nádechu a se spuštěním dávkovacího ventilu. 
Ke  zlepšení  léčby  může  přispět  použití  zdravotnického  prostředku  –  spaceru  (speciálně 
přizpůsobená plastiková tuba, kde z jedné strany vložíte inhalátor a na druhém konci budete 
normálně dýchat). Váš lékař, zdravotní sestra nebo lékárník Vám budou schopni pomoci. 
 

 

Malým  dětem  užívajícím  tento  přípravek  ve  formě  inhalátoru  může  být  prospěšný 
zdravotnický  prostředek  Babyhaler.  Váš  lékař,  zdravotní  sestra  nebo  lékárník  Vám  budou 
schopni pomoci. 
Ventolin Inhaler N vytváří jemnou mlhu, kterou musíte inhalovat do Vašich plic. Ujistěte se, 
že víte, jak správně inhalátor používat. Máte-li nějaké problémy, nebo nerozumíte pokynům, 
zeptejte se svého lékaře, zdravotní sestry nebo lékárníka. 
 
Přípravek Ventolin Inhaler N je určen pouze k inhalaci ústy. 
 
Nesmíte užívat více vdechů nebo inhalovat častěji, než Vám doporučil lékař. 
 
Váš lékař může doporučit užít více inhalací, než je doporučeno, a to jako záchrannou léčbu 
při zhoršujícím se dechu nebo sípání. Je velmi důležité, abyste postupovali podle doporučení 
Vašeho lékaře kolik vdechů máte užít a jak často máte přípravek inhalovat. 
 
Pokyny pro správné použití 
 
Před použitím přípravku Vás o správném zacházení poučí Váš lékař nebo lékárník. 
 
Přípravek je obsažen v kovové tlakové nádobce uložené v plastikovém obalu s náustkem. 
 
Při použití Inhalátoru postupujte pečlivě krok za krokem podle následujícího návodu. 
 
Testování inhalátoru 
 

 

Před prvním použitím inhalátoru jej otestujte, zda 
je funkční.

 

 

Opatrně, mírným tlakem ze stran sejměte kryt 
náustku (viz obrázek a).

 

 

K ujištění, že inhalátor pracuje, jej před prvním 
použitím dobře protřepejte, nasměrujte náustek 
od sebe a zmáčkněte tlakovou nádobku, a 
vystříkněte dvě dávky do vzduchu

. 

 

V případě, že jste inhalátor nepoužívali 5 dní 
nebo déle, opatrně, mírným tlakem sejměte kryt 
náustku, dobře ho protřepejte a vypuštěním 
2 dávek do vzduchu se přesvědčte, že inhalátor 
opravdu funguje.

 

 

 

 

 

 

Použití inhalátoru 
1.  
Opatrně, mírným tlakem ze stran sejměte kryt 

náustku (viz obrázek a). 

2.  Zkontrolujte, zda je náustek zvenku i zevnitř 

čistý a zda není nikde cizí předmět. 

3.  Dobře inhalátor protřepejte a znovu se 

ujistěte, že nedošlo k uvolnění žádných částí, a 
že obsah inhalátoru se opravdu dobře 
protřepal (viz obrázek b). 

4.  Držte inhalátor ve svislé poloze mezi palcem a 

 

 

 

 

ukazováčkem tak, že palec je na spodní straně 
pod náustkem (viz obrázek c). 

5.  Co nejhlouběji vydechněte, ale jen tak, aby to 

pro Vás bylo příjemné (viz obrázek c) a vložte 
náustek do úst mezi zuby a obemkněte jej rty, 
ale neskousněte (viz obrázek d). 

6.  Začněte se pomalu a plynule nadechovat ústy.  

Těsně poté, co začnete s nádechem, stlačte 
horní část inhalátoru (dno tlakové nádobky) 
směrem dolů, aby se uvolnila odměřená dávka 
aerosolu. Dávku aerosolu uvolněnou 
z inhalátoru plynule vdechněte co nejhlouběji 
do plic (viz obrázek e). 

7.  Zadržte dech, vyjměte inhalátor z úst a 

zvedněte prst, kterým jste předtím stlačoval(a) 
horní část inhalátoru. Dech nechte zadržený 
několik sekund, nebo tak dlouho, dokud Vám 
to je příjemné (viz obrázek f). 

8.  Doporučil-li Vám lékař vdechnout druhou 

dávku, podržte inhalátor ve svislé poloze 
náustkem dolů a dnem tlakové nádobky 
nahoru a vyčkejte asi půl minuty. Potom 
zopakujte kroky 3 až 7

9.  Ihned po podání dávky kryt náustku nasaďte 

zpět. Ve správné pozici klapne. Nasazení 
nevyžaduje užití nadměrné síly. 

 

 

 

 

                

                      

       

 

 
 
 
Na začátku si tuto činnost párkrát nacvičte před zrcadlem. Pozorujete-li “mlžení” vycházející 
z  horní  části  inhalátoru  nebo  kolem  úst,  začněte  znovu  od  bodu 2.  Vaše  děti  mohou 
potřebovat pomoc a jejich rodiče by proto měli umět s inhalátorem pracovat. Rodiče by měli 
dítě  povzbudit  k výdechu,  a  jakmile  se  dítě  začne  nadechovat,  ihned  začít  pracovat 
s inhalátorem.  Techniku  nacvičte  společně.  Užitečným  může  být  použití  zdravotnických 
prostředků  Volumatic  nebo  Babyhaler  s obličejovou  maskou.  Babyhaler  se  používá 
s přípravkem Ventolin Inhaler N u kojenců nebo malých dětí – poraďte se se svým lékařem, 
pokud jste si jistí, že některý z těchto zdravotnických prostředků potřebujete. 

 

Starší  děti  nebo  lidé  s oslabenými  horními  končetinami  mohou  shledat  snadnějším,  když 
inhalátor drží oběma rukama. Oba ukazováčky položte na horní část inhalátoru a oba palce na 
dno  pod  náustek.  Máte-li  nějaké  potíže,  poraďte  se  se  svým  lékařem,  lékárníkem  nebo 
zdravotní sestrou. 
 

Čištění inhalátoru 
 
Nejméně jednou týdně byste měl(a) svůj inhalátor vyčistit. Postup čištění inhalátoru: 
 

 

Kovovou nádobku vyjměte z plastového obalu 
inhalátoru a odstraňte kryt náustku.

 

 

Vypláchněte plastový kryt pod teplou tekoucí 
vodou (viz obrázek g) a pak vypláchněte 
plastový kryt skrz náustek (viz obrázek h).

 

 

Nechte plastový kryt vyschnout vně i uvnitř 
(například přes noc) (viz obrázek i).

 

 

Kovovou nádobku vložte zpět do obalu a na 
náustek nasaďte kryt

Kovovou tlakovou nádobku nedávejte do vody. 

 

       

 

        
        
        

           

                              

 

 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Ventolin Inhaler N, než jste měl(a) 
Užijete-li  náhodně  větší  množství  přípravku  než  je  doporučeno,  pravděpodobně  můžete 
pozorovat  nežádoucí  účinky,  jako  zrychlení  srdeční  činnosti,  bolest  hlavy  a  pocit  nejistoty 
nebo  neklid  (viz  bod  „Možné  nežádoucí  účinky“).  Pokud  užijete  vyšší  dávku,  než  je 
doporučeno,  informujte  o  tom  ihned  svého  lékaře.  Vezměte  s sebou  příbalovou  informaci, 
nebo lék, aby lékař věděl, co jste užil(a). 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ventolin Inhaler N 
Zapomenete-li  si  vzít  dávku,  nezneklidňujte  se.  Užijte  další  dávku,  tak  jak  máte  normálně 
doporučeno, nebo pokud pozorujete zhoršení dušnosti. 
 
Váš lékař Vás již informoval, že máte inhalovat přípravek pravidelně každý den, nebo pouze 
pokud jste dušný, nebo cítíte zkrácení dechu. 
 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Použili jste svůj inhalátor 

 

 

Pokud ihned po užití přípravku pozorujete, že se zhoršuje Vaše dýchání, nebo sípání, 
okamžitě přestaňte přípravek užívat a vyhledejte svého lékaře. 

 

Pokud po podání léku nedojde jako obvykle ke zlepšení dušnosti nebo dojde ke svírání 
na  hrudi,  nebo  úleva  netrvá  tak  dlouho  jako  obvykle,  ihned  o  tom  informujte  svého 
lékaře.  Stav  Vašeho  dýchání  se  může  zhoršovat  a  možná  že  budete  potřebovat  jinou 
léčbu. 

 
4.

 

Možné nežádoucí účinky 

 
Pozorujete-li,  že  po  užití  tohoto  přípravku  dochází  ke  zhoršení  dýchání  nebo  sípání, 
přestaňte  tento  přípravek  užívat  a  ihned  vyhledejte  lékaře.  Je-li  je  to  možné,  ihned 
užijte jiný léčivý přípravek s krátkodobým účinkem. 
 
Podobně jako všechny léky i u tohoto přípravku se mohou u některých pacientů vyskytnout 
nežádoucí účinky. 
  
Okolnosti, na které musíte dávat pozor 
 
Alergické  reakce:  Vyskytují  se  velmi  vzácně  u  pacientů  užívajících  přípravek  Ventolin 
Inhaler N. Příznaky zahrnují: 

  kožní vyrážku (kopřivku) nebo zarudnutí; 
  otok, někdy obličeje nebo úst (angioedém); 
  náhlé sípání, kašel nebo obtíže s dýcháním; 
  náhlý pocit slabosti nebo závratě (mohou vést ke kolapsu nebo ztrátě vědomí). 

 
→  Pozorujete-li  některý  z výše  uvedených  příznaků,  ihned  kontaktujte  lékaře.  Přípravek 
Ventolin Inhaler N přestaňte užívat
 
Při užívání přípravku Ventolin Inhaler N byly zaznamenány následující nežádoucí účinky: 
 

Časté nežádoucí účinky 

Mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů
  třes; 
  bolest hlavy; 
  zrychlení srdečního tepu. 
 
Méně časté
 nežádoucí účinky 
Mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů
  nepravidelný srdeční rytmus (palpitace); 
  podráždění v oblasti úst a hrdla; 
  svalové křeče. 

 

Vzácné nežádoucí účinky 
Mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů
  snížená hladina draslíku v krvi; 
  zvýšený průtok krve periferií (rozšíření cév na končetinách). 

 

Velmi vzácné nežádoucí účinky 
Mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů
  reakce přecitlivělosti; 

 

  pocit neobvyklé aktivity, jako neklid dolních končetin a podrážděnost. 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
 
Pokud se u Vás/Vašeho dítěte vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému 
lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5.

 

Jak přípravek Ventolin Inhaler N uchovávat 

 
-  Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
-  Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. 
-  Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Chraňte před mrazem a přímým slunečním světlem. 
-  Pokud je inhalátor velmi studený, vyjměte kovovou tlakovou nádobku z plastového obalu 

a  ohřejte  nádobku  držením  několik  minut  ve  dlaních.  Nikdy  nepoužívejte  jiný  způsob 
ohřátí nádobky. 

-  Kovová tlaková nádobka je pod tlakem. Nedeformujte, nepropichujte či nevhazujte ji do 

ohně, ani když se zdá být prázdná. 

 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají 
chránit životní prostředí. 
 
 
6.

 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Ventolin Inhaler N obsahuje 
Léčivou  látkou  je  Salbutamoli  sulfas  120,5 mikrogramů,  což  odpovídá  Salbutamolum 
100 mikrogramů v jedné odměřené dávce. 
Pomocnou látkou je norfluran. 
 
Jak přípravek Ventolin Inhaler N vypadá a co obsahuje toto balení 

 

Bílá nebo téměř bílá suspenze v kovové (hliníkové) tlakové nádobce s dávkovacím ventilem, 
vložená do rozprašovače z plastové hmoty, papírová krabička. 
Velikost balení: 200 dávek. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci  
Glaxo Group Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie. 

 

Výrobci 
Glaxo Wellcome Production, Evreux, Francie. 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Poznaň, Polsko. 
Glaxo Wellcome S.A., Aranda de Duero, Španělsko. 

 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 6.8.2014 

 

Recenze

Recenze produktu VENTOLIN INHALER N 200X100RG Susp. k inhal. v tlak.obalu

Diskuze

Diskuze k produktu VENTOLIN INHALER N 200X100RG Susp. k inhal. v tlak.obalu

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám