Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na stres a pro lepší spánek

THIAMIN LÉČIVA 20X50MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11869

90 % 2 recenze

Při předcházení a léčení stavů z nedostatku vitaminu B1.

Více informací

52

Dostupnost: skladem

Zboží odešleme 20. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 21. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (2)
Diskuze

Podrobné informace

Při předcházení a léčení stavů z nedostatku vitaminu B1.

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Značka: THIAMIN
Kód výrobku: 11869
Kód EAN: 8594739049796
Kód SÚKL: 75025
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Thiamin Léčiva se užívá u dospělých i dětí při předcházení a léčení stavů z nedostatku vitamínu B1, jako je např. onemocnění nervstva centrálního a periferního, duševní choroby, onemocnění svalů provázených svalovou slabostí, křečemi, onemocnění srdce s bušením a srdeční slabosí, u stavů porušené výživy u alkoholiků a při těžkých infekcích, při léčení některými antibiotiky a chemoterapeutiky. Přípravek lze užívat v těhotenství a při kojení. O vhodnosti užívání přípravku při Vašem onemocnění se poraďte s lékařem.

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

Strana 1 (celkem 3) 

sp.zn. sukls26864/2009 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Thiamin Léčiva 

tablety 

Thiamini hydrochloridum (Vitamin B

1

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci
 
1. 

Co je přípravek Thiamin Léčiva a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Thiamin Léčiva užívat 

3. 

Jak se přípravek Thiamin Léčiva užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Thiamin Léčiva uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Thiamin Léčiva a k čemu se používá 

 
Vitamin B

1

, thiamin, je nezbytný pro činnost některých enzymů, uplatňuje se při štěpení a zužitkování 

cukrů a škrobů, které dodávají tělu energii. Je důležitý pro normální činnost nervového systému, svalů a 
srdce. 
Denní potřeba vitaminu B1 je 1-2 mg, v závislosti na přívodu sacharidů ve stravě. 
Vyvážená strava poskytuje přiměřené množství thiaminu. U starších lidí a u lidí s vysokou spotřebou 
energie, např. při zvýšené tělesné námaze, v těhotenství a kojení, při dlouhodobém stresu, u chorob se 
sníženým vstřebáváním živin ze střeva, u alkoholizmu ap. jeho potřeba vzrůstá. 
Thiamin Léčiva se užívá u dospělých i dětí při předcházení a léčení stavů z nedostatku vitaminu B1, jako 
je např. onemocnění nervstva centrálního a periferního, duševní choroby, onemocnění svalů provázených 
svalovou slabostí, křečemi, onemocnění srdce s bušením a srdeční slabostí, u stavů porušené výživy u 
alkoholiků a při těžkých infekcích, při léčení některými antibiotiky a chemoterapeutiky. 
Přípravek lze užívat v těhotenství a při kojení. 
O vhodnosti užívání přípravku při Vašem onemocnění se poraďte s lékařem. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Thiamin Léčiva užívat 

 
Neužívejte přípravek Thiamin Léčiva 
-  jestliže jste alergický/á na thiamin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

Přípravek není určen pro děti do 3 let. 
 
Upozornění a opatření 
Během léčby není vhodné pít alkoholické nápoje. 
Při užití nadměrného množství tablet může dojít k předrážděnosti, v tomto případě vyhledejte lékaře. Bez 
porady s lékařem neužívejte současně směsi vitaminů s obsahem thiaminu. 

 

Strana 2 (celkem 3) 

 
Další léčivé přípravky a Thiamin Léčiva  
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat.
Thiamin Léčiva neovlivňuje účinky jiných současně užívaných léků, přesto při předepisování léku 
informujte lékaře, že užíváte tento přípravek. Cytostatika doxifluridin a fluorouracil snižují účinky 
přípravku Thiamin Léčiva. 
 
Užívání přípravku Thiamin Léčiva s jídlem a pitím 
Přípravek se užívá nezávisle na jídle, zapíjí se tekutinou. 
 
Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Thiamin Léčiva lze užívat v těhotenství i při kojení, přestupuje do mateřského mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Pozornost není užitím thiaminu ovlivněna. 
 
Přípravek Thiamin Léčiva obsahuje monohydrát laktosy 
Pokud vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý 
přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Thiamin Léčiva užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Dávkování a délku léčby určuje lékař podle charakteru onemocnění. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
Dospělí užívají obvykle 1 tabletu 1-3x denně. 
 
Použití u dětí
 
Dětem se podává denně 1/2 tablety. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Thiamin Léčiva než jste měl(a) 
Při užití nadměrného množství tablet může dojít k předrážděnosti, v tomto případě vyhledejte lékaře. Bez 
porady s lékařem neužívejte současně směsi vitaminů s obsahem thiaminu. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Thiamin Léčiva 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Thiamin Léčiva 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
Při doporučovaném dávkování obvykle nedochází k nežádoucím účinkům, protože každý nadměrný 
přívod thiaminu se vyloučí močí. 
Vzácně (u 1 až 10 z 10 000 léčených) může dojít u citlivých osob k alergické reakci, která se projeví 
zčervenáním kůže a svěděním či dýchacími obtížemi. Jen velmi vzácně (u méně než 1 z 10 000 léčených) 
se může vyskytnout anafylaktický šok (závažná celková alergická reakce). 
 

 

Strana 3 (celkem 3) 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 
 

5. 

Jak přípravek Thiamin Léčiva uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo a dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25

°

C. Uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte.. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Thiamin Léčiva obsahuje 
Léčivou látkou je thiamini hydrochloridum (vitamin B1) 50 mg v 1 tabletě. 
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, aluminium-stearát, želatina, mastek. 
 
Jak přípravek Thiamin Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení 
Popis: bílé

 až téměř bílé ploché

 tablety s půlicí rýhou. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 

Velikost balení: 20 tablet 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
Zentiva k. s., Praha, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4.6.2014.

 

 

Recenze (2)

Recenze produktu THIAMIN LÉČIVA 20X50MG Tablety

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 90 %.

Přidat recenzi produktu

80 %

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu THIAMIN LÉČIVA 20X50MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Terezie M.

80 % 01/06/2017

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám