Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: AstraZeneca Czech Republic
Kód výrobku: 17731
Kód EAN: 8595106400912
Kód SÚKL: 76715
Držitel rozhodnutí: AstraZeneca Czech Republic
Tenoretic se užívá k léčení vysokého krevního tlaku (hypertenze) u dospělých pacientů.

Příbalový leták

1/5

sp.zn. sukls64380/2013


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

TENORETIC
potahované tablety
(atenololum/chlortalidonum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to
i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete
1. Co je TENORETIC a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete TENORETIC užívat
3. Jak se TENORETIC užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak TENORETIC uchovávat
6. Další informace


1. Co je TENORETIC a k čemu se používá

TENORETIC se užívá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) u dospělých pacientů.
TENORETIC obsahuje dvě léčivé látky. Atenolol je beta-blokátor a ovlivňuje činnost srdce a cévního
systému. Chlortalidon je diuretikum a zvyšuje množství moči tvořené ledvinami. Obě látky snižují
krevní tlak, ale každá jiným způsobem.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete TENORETIC užívat

Neužívejte TENORETIC
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku přípravku
TENORETIC (viz bod 6 Další informace).
jestliže jste někdy měl(a) následující problémy se srdcem:
o srdeční selhávání není dobře kontrolováno, což se projevuje dušností a otékáním
kotníků).
o srdeční blok II. a III. stupně (stav, který se může řešit voperováním pacemakeru).
o velmi pomalá a nepravidelná činnost srdce, velmi nízký krevní tlak nebo velmi špatný
oběh krve.
jestliže máte závažné problémy s funkcí jater nebo ledvin.
jestliže máte nádor označovaný jako feochromocytom, který není léčen. Nádor se nachází
v blízkosti ledvin a způsobuje vysoký krevní tlak.
jestliže máte vysokou hladinu kyselin ve Vaší krvi (stav se označuje jako metabolická acidóza).
málo jste v poslední době jedl(a).
jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo kojíte.
máte závažné poruchy cévního zásobení končetin (máte špatný krevní oběh).
2/5

Pokud se uvedené stavy týkají také Vás, neužívejte TENORETIC. Při nejistotě se vždy poraďte
s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete TENORETIC užívat.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku TENORETIC je zapotřebí
Před zahájením léčby přípravkem TENORETIC se poraďte s lékařem nebo lékárníkem, jestliže:
máte astma, pískoty na průduškách nebo podobné dýchací obtíže, nebo se u Vás objevují
alergické reakce, např. po bodnutí hmyzem. Pokud jste někdy měl(a) astma nebo pískoty
na průduškách, nezačínejte užívat TENORETIC bez předchozí porady s lékařem.
máte bolest na hrudi označovanou jako Prinzmetalova angina pectoris.
máte špatný krevní oběh nebo špatně kontrolované srdeční selhání.
máte srdeční blokádu I. stupně.
máte cukrovku. Při léčbě přípravkem TENORETIC může dojít ke změně normální odpovědi na
nízkou hladinu cukru v krvi, která se obvykle projevuje zrychlením tepové frekvence (užitím
přípravku TENORETIC však dojde k zastření tohoto příznaku).
máte tyreotoxikózu (nadměrná činnost štítné žlázy). TENORETIC může zastřít příznaky
nadměrné činnosti štítné žlázy.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Lékaře informujte především o užívání následujících léků:
klonidin (k léčbě vysokého krevního tlaku a migrény). Jestliže užíváte klonidin a TENORETIC
souběžně, nepřerušujte užívání klonidinu nebo přípravku TENORETIC bez konzultace se svým
lékařem. Pokud budete muset přerušit léčbu klonidinem, lékař Vám dá přesné informace o tom,
jak postupovat.
verapamil, diltiazem, nifedipin (k léčbě vysokého krevního tlaku).
disopyramid nebo amiodaron (k léčbě nepravidelného srdečního rytmu).
digoxin (k léčbě problémů se srdcem).
adrenalin (k podpoře činnosti srdce).
ibuprofen a indomethacin (k léčbě bolesti a zánětů).
insulin nebo léky k léčbě cukrovky užívané ústy.
lithium (k léčbě poruch nálady).
baklofen (k léčbě svalových problémů).
léky k léčbě otoku nosní sliznice nebo rýmy (včetně léků, které jsou volně prodejné).
kolestyramin a kolestipol (k léčbě nadbytku tuků v krvi).
inhibitory monoaminooxidázy (některá antidepresiva).

Jestliže nastupujete do nemocnice, informujte lékaře, anesteziologa a zdravotnický personál, že
užíváte TENORETIC. Některá anestetika (působící znecitlivění) mohou při současném užívání
přípravku TENORETIC vyvolat značný pokles krevního tlaku.

Těhotenství a kojení
Neužívejte TENORETIC v průběhu těhotenství nebo pokud se snažíte otěhotnět.
Neužívejte TENORETIC v průběhu kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může, zejména na začátku léčby, způsobit zvýšenou únavu a závratě. Činnosti vyžadující
zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel
a obsluha strojů) je možno vykonávat jen na základě výslovného souhlasu lékaře.


3. Jak se TENORETIC užívá

3/5

Vždy užívejte TENORETIC přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
s lékařem nebo lékárníkem. Přípravek TENORETIC je určen pouze k léčbě dospělých pacientů.

Pokud lékař neurčí jinak, dospělí užívají polovinu tablety až jednu tabletu přípravku TENORETIC
denně, vždy ve stejnou dobu (tak, aby časový odstup mezi jednotlivými dávkami byl přibližně
24 hodin).

Tabletu, resp. polovinu tablety, polkněte vcelku a zapijte vodou.

Jestliže jste užil(a) více přípravku TENORETIC, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek TENORETIC
Pokud si zapomenete vzít tabletu v obvyklou dobu, vezměte si ji okamžitě, jakmile to zjistíte, neberte
však současně dvě dávky.

Jestliže jste přestal(a) užívat TENORETIC Nepřerušujte užívání léku, ani pokud se budete cítit
naprosto v pořádku. Léčba přípravkem TENORETIC by neměla být náhle přerušena, proto je třeba
vysazovat lék pouze dle doporučení lékaře postupně.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i TENORETIC nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Alergické reakce:
Pokud se dostaví alergická reakce, navštivte ihned lékaře. Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat
vyrážku a svědění na Vaší kůži nebo otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla a obtíže s dýcháním.

Další možné nežádoucí účinky:
Časté (postihují méně než 1 pacienta z 10)
Chladné ruce a nohy.
V průběhu užívání přípravku si můžete všimnout, že činnost srdce je pomalejší. Je to normální,
ale pokud byste měl(a) obavy, poraďte se s lékařem.
Průjem.
Pocit nevolnosti (pocit na zvracení).
Pocit únavy.
Změny množství některých látek ve Vaší krvi. Může to být:
o vyšší množství cukru (glukosy) než normálně.
o nízká hladina sodíku, která může vyvolat slabost, zvracení a svalové křeče.
o nízká hladina draslíku.
o zvýšená hladina kyseliny močové.

Váš lékař Vám může pravidelně odebírat krev, aby zkontroloval složení krve.

Méně časté (postihují méně než 1 pacienta ze 100)
Poruchy spánku.

Vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 1000)
Srdeční blok (může se projevit nenormální srdeční činností, závratěmi, únavou a slabostí).
4/5

Výrazné zbělení, zmodrání a následné zčervenání a bolest prstů (Raynaudův fenomén).
Závratě, zvláště při změně polohy těla.
Bolest hlavy.
Pocit zmatenosti.
Změny osobnosti (psychóza) nebo halucinace.
Změny nálady.
Noční můry.
Sucho v ústech.
Vypadávání vlasů.
Suché oči.
Brnění rukou.
Rozmazané vidění.
Snadná tvorba modřin nebo nachových skvrn na Vaší kůži.
Impotence.
Žloutenka (projevující se zežloutnutím kůže a bělma očí).
Zánět slinivky břišní.
Snížené množství bílých krvinek.

Velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000)
Změny některých buněk krve nebo změny jiných složek krve. Lékař Vám může odebírat krev,
aby zkontroloval, zda TENORETIC nemá nepříznivý vliv na složení Vaší krve.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)
Zácpa.

Stavy, které se mohou v průběhu léčby zhoršit
V průběhu užívání přípravku TENORETIC může dojít ke zhoršení následujících stavů. Stává se to
vzácně u méně než 1 pacienta z 1000.
Lupénka (kožní onemocnění).
Dušnost a otoky kotníků (pokud Vám selhává srdce).
Astma nebo dýchací obtíže.
Poruchy krevního oběhu.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. Jak TENORETIC uchovávat

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a
vlhkostí.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu (Použitelné do: nebo EXP).
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


5/5

6. Další informace

Co TENORETIC obsahuje
Léčivými látkami jsou atenololum a chlorthalidonum.
Jedna tableta obsahuje atenololum (atenolol) 100 mg a chlorthalidonum (chlortalidon) 25 mg.
Pomocnými látkami jsou těžký zásaditý uhličitan hořečnatý, kukuřičný škrob, natrium-lauryl-sulfát,
želatina, magnesium-stearát, hypromelosa, glycerol 85%, oxid titaničitý.

Jak TENORETIC vypadá a co obsahuje toto balení
Kulaté bílé až bělavé bikonvexní filmem potahované tablety označené na jedné straně půlicí rýhou, na
druhé straně nápisem TENORETIC po obvodu tablety. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.
Velikost balení: 28 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:
AstraZeneca UK Limited, 2 Kingdom Street, London W2 6BD, Velká Británie

Další informace o přípravku získáte u místního zastoupení držitele rozhodnutí o registraci.
AstraZeneca Czech Republic s.r.o.
Tel.: 222 807 111
Fax: 222 807 221

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 11.9.2013

Překlad zkratek uvedených na vnitřním obalu (blistru):
MON - pondělí
TUE - úterý
WED - středa
THU - čtvrtek
FRI - pátek
SAT - sobota
SUN - neděle
LOT - číslo šarže

Recenze

Recenze produktu TENORETIC 28 Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu TENORETIC 28 Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze