Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

TENORETIC 28 Potahované tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17731

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: AstraZeneca Czech Republic
Kód výrobku: 17731
Kód EAN: 8595106400912
Kód SÚKL: 76715
Držitel rozhodnutí: AstraZeneca Czech Republic
Tenoretic se užívá k léčení vysokého krevního tlaku (hypertenze) u dospělých pacientů.

Příbalový leták

sp.zn.sukls241700/2016 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

TENORETIC 

100 mg/25 mg 

potahované tablety 

atenololum/chlortalidonum 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento  přípravek  byl  předepsán  výhradně  Vám.  Nedávejte  jej  žádné  další  osobě.  Mohl  by  jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci

 

1. Co je přípravek Tenoretic a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tenoretic užívat 
3. Jak se přípravek Tenoretic užívá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak přípravek Tenoretic uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
 

1.  Co je přípravek Tenoretic a k čemu se používá 

 
Přípravek Tenoretic se používá k léčbě vysokého krevního tlaku (hypertenze) u dospělých pacientů. 
Přípravek Tenoretic obsahuje dvě léčivé látky. Atenolol je beta-blokátor a ovlivňuje činnost srdce a 
cévního systému. Chlortalidon je diuretikum a zvyšuje množství  moči tvořené ledvinami. Obě látky 
snižují krevní tlak, ale každá jiným způsobem. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tenoretic užívat 

 
Neužívejte přípravek Tenoretic 

jestliže  jste  alergický(á)  na  atenolol  nebo  chlortalidon  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě  6). 

jestliže jste někdy měl(a) následující poruchy funkce srdce: 

-  srdeční  selhávání  není  dobře  kontrolováno,  což  se  projevuje  dušností  a  otékáním 

kotníků). 

-  srdeční blok II. a III. stupně (stav, který se může řešit voperováním „pacemakeru“). 
-  velmi pomalá a nepravidelná činnost srdce, velmi nízký krevní tlak nebo velmi špatný 

oběh krve. 

jestliže máte závažnou poruchu funkce jater nebo ledvin. 

jestliže  máte  nádor  označovaný  jako  feochromocytom,  který  není  léčen.  Nádor  se  nachází 
v blízkosti ledvin a způsobuje vysoký krevní tlak. 

jestliže máte vysokou hladinu kyselin ve Vaší krvi (stav se označuje jako metabolická acidóza). 

málo jste v poslední době jedl(a). 

jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo kojíte. 

máte závažné poruchy cévního zásobení končetin (máte špatný krevní oběh). 

Pokud se uvedené stavy týkají také Vás, neužívejte přípravek Tenoretic. Při nejistotě se vždy poraďte 
s lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Tenoretic užívat. 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Tenoretic se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže: 

máte astma, pískoty na průduškách nebo podobné dýchací obtíže, nebo se u Vás objevují 
alergické reakce, např. po bodnutí hmyzem. Pokud jste někdy měl(a) astma nebo pískoty 
na průduškách, nezačínejte užívat přípravek Tenoretic bez předchozí porady s lékařem. 

máte bolest na hrudi označovanou jako Prinzmetalova angina pectoris. 

máte špatný krevní oběh nebo špatně kontrolované srdeční selhání. 

máte srdeční blokádu I. stupně. 

máte  cukrovku.  Při  léčbě  přípravkem  Tenoretic  může  dojít  ke  změně  normální  odpovědi  na 
nízkou  hladinu  cukru  v krvi,  která  se  obvykle  projevuje  zrychlením  tepové  frekvence  (užitím 
přípravku Tenoretic však dojde k zastření těchto známek). 

máte tyreotoxikózu (nadměrná činnost štítné žlázy).  Přípravek Tenoretic může  zastřít  známky 
nadměrné činnosti štítné žlázy. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Tenoretic 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Lékaře informujte především o užívání následujících léků: 

klonidin  (k léčbě  vysokého  krevního  tlaku  a  migrény).  Jestliže  užíváte  klonidin  a  přípravek 
Tenoretic souběžně, nepřerušujte užívání klonidinu nebo přípravku Tenoretic bez konzultace se 
svým lékařem. Pokud budete muset přerušit léčbu klonidinem, lékař Vám dá přesné informace 
o tom, jak postupovat. 

verapamil, diltiazem, nifedipin (k léčbě vysokého krevního tlaku). 

disopyramid nebo amiodaron (k léčbě nepravidelného srdečního rytmu). 

digoxin (k léčbě problémů se srdcem). 

adrenalin (k podpoře činnosti srdce). 

ibuprofen a indomethacin (k léčbě bolesti a zánětů). 

insulin nebo léky k léčbě cukrovky užívané ústy. 

lithium (k léčbě poruch nálady). 

baklofen (k léčbě svalových problémů). 

léky k léčbě otoku nosní sliznice nebo rýmy (včetně léků, které jsou volně prodejné). 

kolestyramin a kolestipol (k léčbě nadbytku tuků v krvi). 

inhibitory monoaminooxidázy (některá antidepresiva). 

 

Jestliže  nastupujete  do  nemocnice,  informujte  lékaře,  anesteziologa  a  zdravotnický  personál,  že 
užíváte přípravek Tenoretic. Některá anestetika (působící znecitlivění) mohou při současném užívání 
přípravku Tenoretic vyvolat značný pokles krevního tlaku. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 

Neužívejte přípravek Tenoretic v průběhu těhotenství nebo pokud se snažíte otěhotnět. 

Neužívejte přípravek Tenoretic v průběhu kojení. 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek  může,  zejména  na  začátku  léčby,  způsobit  zvýšenou  únavu  a  závratě.  Činnosti  vyžadující 
zvýšenou  pozornost,  koordinaci  pohybů  a  rychlé  rozhodování  (např.  řízení  motorových  vozidel  a 
obsluha strojů) je možno vykonávat jen na základě výslovného souhlasu lékaře. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Tenoretic užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
s lékařem nebo lékárníkem. Přípravek Tenoretic je určen pouze k léčbě dospělých pacientů. 
 

Pokud lékař neurčí jinak, dospělí užívají polovinu tablety až jednu tabletu přípravku Tenoretic denně, 
vždy ve stejnou dobu (tak, aby časový odstup mezi jednotlivými dávkami byl přibližně 24 hodin). 
 
Tabletu, resp. polovinu tablety, polkněte vcelku a zapijte vodou. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Tenoretic, než jste měl(a) 
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tenoretic 
Pokud si zapomenete vzít tabletu v obvyklou dobu, vezměte si ji okamžitě, jakmile to zjistíte, neberte 
však současně dvě dávky. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Tenoretic 
Nepřerušujte užívání léku, ani pokud se budete cítit naprosto v pořádku. Léčba přípravkem Tenoretic 
se nesmí náhle přerušit, proto je třeba vysazovat lék pouze podle doporučení lékaře postupně. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Alergické reakce: 
Pokud se dostaví alergická reakce, navštivte ihned lékaře. Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat 
vyrážku a svědění na Vaší kůži nebo otok obličeje, rtů, jazyka nebo hrdla a obtíže s dýcháním. 
 
Další možné nežádoucí účinky: 
Časté (postihují méně než 1 pacienta z 10) 

Chladné ruce a nohy. 

V průběhu užívání přípravku si můžete všimnout, že činnost srdce je pomalejší. Je to normální, 
ale pokud byste měl(a) obavy, poraďte se s lékařem. 

Průjem. 

Pocit nevolnosti (pocit na zvracení). 

Pocit únavy. 

Změny množství některých látek ve Vaší krvi. Může to být: 
-  

vyšší množství cukru (glukosy) než normálně. 

-  

nízká hladina sodíku, která může vyvolat slabost, zvracení a svalové křeče. 

-  

nízká hladina draslíku. 

-  

zvýšená hladina kyseliny močové. 

 
Váš lékař Vám může pravidelně odebírat krev, aby zkontroloval složení krve. 
 
Méně časté (postihují méně než 1 pacienta ze 100) 

Poruchy spánku. 

 
Vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 1000) 

Srdeční blok (může se projevit nenormální srdeční činností, závratěmi, únavou a slabostí). 

Výrazné zbělení, zmodrání a následné zčervenání a bolest prstů (Raynaudův fenomén). 

Závratě, zvláště při změně polohy těla. 

Bolest hlavy. 

Pocit zmatenosti. 

Změny osobnosti (psychóza) nebo halucinace. 

Změny nálady. 

Noční můry. 

Sucho v ústech. 

Vypadávání vlasů. 

Suché oči. 

Brnění rukou. 

Rozmazané vidění. 

Snadná tvorba modřin nebo nachových skvrn na Vaší kůži. 

Impotence. 

Žloutenka (projevující se zežloutnutím kůže a bělma očí). 

Zánět slinivky břišní. 

Snížené množství bílých krvinek. 

 
Velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000) 

Změny některých buněk krve nebo změny jiných složek krve. Lékař Vám může odebírat krev, 
aby zkontroloval, zda přípravek Tenoretic nemá nepříznivý vliv na složení Vaší krve. 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

Zácpa. 

Lupus-like syndrom (onemocnění, kdy imunitní systém vytváří protilátky, které napadají 
zejména kůži a klouby). 

 
Stavy, které se mohou v průběhu léčby zhoršit 
V průběhu užívání přípravku Tenoretic může dojít ke zhoršení následujících stavů. Stává se to vzácně 
u méně než 1 pacienta z 1000. 

Lupénka (kožní onemocnění). 

Dušnost a otoky kotníků (pokud Vám selhává srdce). 

Astma nebo dýchací obtíže. 

Poruchy krevního oběhu. 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro 
kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10; webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-
ucinek.
 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Tenoretic uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte  při  teplotě  do  25 °C  v původním  obalu,  aby  byl  přípravek  chráněn  před  světlem  a 
vlhkostí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za (Použitelné do:). 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 

 
6. 

Obsah balení adalší informace 

 

Co přípravek Tenoretic obsahuje 
Léčivými látkami jsou atenololum a chlortalidonum. 
Jedna tableta obsahuje atenololum (atenolol) 100 mg a chlortalidonum (chlortalidon) 25 mg. 
Pomocnými  látkami  jsou  těžký  zásaditý  uhličitan  hořečnatý,  kukuřičný  škrob,  natrium-lauryl-sulfát, 
želatina, magnesium-stearát, hypromelosa, glycerol 85%, oxid titaničitý. 
 
Jak přípravek Tenoretic vypadá a co obsahuje toto balení 
Kulaté bílé až bělavé bikonvexní filmem potahované tablety na jedné straně s půlicí rýhou, na druhé 
straně označené nápisem TENORETIC po obvodu tablety. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. 

Velikost balení: 28 potahovaných tablet. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
 
AstraZeneca UK Limited, 1 Francis Crick Avenue, Cambridge Biomedical Campus, Cambridge

 

CB2 0AA, Velká Británie 
 
Výrobce: 
AstraZeneca UK Ltd., Macclesfield, Cheshire, Velká Británie 
 
Další informace o přípravku získáte u místního zastoupení držitele rozhodnutí o registraci. 
AstraZeneca Czech Republic s.r.o. 
Tel.: 222 807 111 
infoservis.cz@astrazeneca.com  
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 

12.10.2016

 

Další zdroje informací 
 
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Česká 
republika/Státní ústav pro kontrolu léčiv na adrese www.sukl.cz 

Recenze

Recenze produktu TENORETIC 28 Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu TENORETIC 28 Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám