Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léčivé přípravky proti bolesti v krku » Léky na boleni v krku

TANTUM VERDE kloktadlo 1x240 ML - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 229792

96 % 9 recenzí

Roztok účinný při léčbě zánětlivých procesů spojených s bolestí v ústní dutině a v krku, k léčbě zánětů a otoků v dutině ústní a hltanu, při zánětech dásní, paradentóze, zánětech mandlí, během léčby po ošetření zubů.

Více informací

194
Běžná cena: 231 Kč, Ušetříte: 16 % (37 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 26. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 27. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (9)
Diskuze

Podrobné informace

Roztok účinný při léčbě zánětlivých procesů spojených s bolestí v ústní dutině a v krku, k léčbě zánětů a otoků v dutině ústní a hltanu, při zánětech dásní, paradentóze, zánětech mandlí, během léčby po ošetření zubů.

Informace o produktu

Výrobce: MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO
Značka: TANTUM VERDE
Kód výrobku: 229792
Kód EAN: 8594044141567
Kód SÚKL: 180306
Držitel rozhodnutí: MEDICOM INTERNATIONAL S.R.O., BRNO

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

 

sp.zn.sukls251241/2016 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

TANTUM VERDE 

1,5 mg/ml  

kloktadlo 

 

benzydamini hydrochloridum 

 

 
Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékaře nebo lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

Pokud se 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1.  Co je přípravek Tantum Verde a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tantum Verde používat 
3.  Jak se přípravek Tantum Verde používá 
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Tantum Verde uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 
 
 
1. 

Co je přípravek Tantum Verde a k čemu se používá 

 
Přípravek Tantum Verde je roztok, který je určen k vyplachování ústní dutiny, ke kloktání či vytírání úst – 
potírání postižených míst. 
Léčivá látka benzydamin-hydrochlorid má výrazné protizánětlivé, dezinfekční a bolest tlumící účinky. 
Po podání přípravku přímo na zanícenou tkáň se dostaví účinek za krátkou dobu a potíže ustoupí. Roztok 
je účinný při léčbě zánětlivých procesů spojených s bolestí v ústní dutině a v krku. 
Přípravek je určen k léčbě zánětů a otoků v dutině ústní a hltanu, při zánětech dásní, paradentóze, zánětech 
mandlí, aftech apod. Roztok je vhodné používat během léčby po ošetření zubů. 
Přípravek smí používat dospělí, dospívající a děti od 6 let. 
U dětí od 4 let je možno postižené místo potírat tamponem namočeným v roztoku. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tantum Verde používat 

 
Nepoužívejte přípravek Tantum Verde 

jestliže jste alergický(á) na benzydamin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další  složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6), 

pokud kojíte. 

 
Upozornění a opatření 
Před použití přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Jestliže se u Vás vyskytnou nežádoucí účinky, je třeba léčbu přerušit. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Tantum Verde 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
Přípravek působí pouze místně. Ovlivnění jiných současně užívaných léků není známo. O vhodnosti 
současného používání přípravku s jinými volně prodejnými léky k místnímu použití v dutině ústní a hltanu 
se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
I když studie neprokázaly účinky poškozující plod, přípravek se má v těhotenství používat pouze po 
poradě s lékařem. 
Přípravek nesmí používat kojící ženy. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Tantum Verde nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat 
stroje. 
 
Přípravek Tantum Verde obsahuje 9,6 % obj. etanolu (alkohol) a methylparaben.  
Tento léčivý přípravek obsahuje malé množství alkoholu, méně než 100 mg v jedné dávce. Methylparaben 
může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné). 
 
 
3. 

Jak se přípravek Tantum Verde používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře 
nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Přípravek se používá neředěný k vyplachování úst, ke kloktání, nebo vytírání úst - potírání postižených 
míst. 
Neurčí-li lékař jinak, vyplachuje či kloktá se minimálně půl minuty až 6 krát denně po 1,5 až 3 hodinách. 
Přípravek se používá obvykle po jídle, v množství 10 - 15 ml, což odpovídá 1 - 2 polévkovým lžícím 
neředěného roztoku. 
Pokud nedojde k ústupu nebo zmírnění příznaků nemoci do 7 dní nebo se stav zhorší, popř. dojde-li k 
výskytu nežádoucích účinků nebo neobvyklých reakcí, vyhledejte lékaře. 
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 14 dní. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Tantum Verde, než jste měl(a) 
Náhodné polknutí menšího množství roztoku není nebezpečné. Pokud náhodně požijete příliš velké 
množství léku, okamžitě kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka a požádejte ho o radu. Jako první 
opatření se pokuste vyvolat zvracení. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tantum Verde 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého.  
Přípravek je obvykle velmi dobře snášen, v ojedinělých případech se však nežádoucí účinky mohou 
vyskytnout. 
Bezprostředně po použití přípravku se může objevit pocit trnutí v ústech a krku. Tento účinek po krátké 
době vymizí. V ojedinělých případech může dojít k lehkému pálení v ústní dutině, výjimečně i k 
nevolnosti a nucení na zvracení. 
S  frekvencí výskytu  není známo se mohou objevit: 

alergická reakce (přecitlivělost), 

závažná alergická reakce (anafylaktický šok), jejíž známky mohou zahrnovat potíže s dýcháním, 

bolest na hrudi a/nebo pocit na zvracení/závratě, intenzivní svědění kůže nebo boule na kůži, otok 
obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, což může být potenciálně život ohrožující. 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této 
příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek Tantum Verde uchovávat 

 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a etiketě za „Použitelné 
do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Tantum Verde obsahuje 

Léčivou látkou je benzydamini hydrochloridum. Jeden ml roztoku obsahuje benzydamini 
hydrochloridum 1,5 mg. 

Pomocnými látkami jsou ethanol 96%, glycerol, methylparaben (E 218), aroma máty peprné, 
sacharin, hydrogenuhličitan sodný, polysorbát 20, chinolinová žluť (E 104), patentní modř V (E 
131), čištěná voda. 

 
Jak přípravek Tantum Verde vypadá a co obsahuje toto balení
 
Přípravek Tantum Verde je zelený, čirý roztok s mentolovou vůní v bezbarvé skleněné lahvičce s dětským 
bezpečnostním uzávěrem (PP/PE). Bezpečnostní uzávěr lze otevřít zatlačením na víčko směrem dolů a 
současným otáčením uzávěrem. 
 
Velikost balení: 120 ml, 240 ml 
 

 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 

 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Angelini Pharma Česká republika s.r.o., Páteřní 7, 635 00 Brno, Česká republika 
 
Výrobce 
Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A., Viale Amelia, 70, 00181 Řím, Itálie 
(sídlo společnosti), Via Vecchia del Pinocchio, 22, 60131 Ancona, Itálie (výrobní místo) 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 21.11.2016 
 

Recenze (9)

Recenze produktu TANTUM VERDE kloktadlo 1x240 ML

Recenze od 9 uživatelů s celkovým hodnocením 96 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

100 %

100 %

100 %

80 %

100 %

80 %

Kloktadlo mě dostalo z těžké angíny, což mi ve 40 letech zachránilo mandle. Dá se použít i na záněty v ústech, afty atd.

- účinné
- spolehlivé
- existuje ve formě kloktadla i ve spreji
100 %

100 %

s výrobkem jsme spokojeni, zabírá brzo po začátku používání snadná manipulace

opravdu brzo zabírá

Diskuze

Diskuze k produktu TANTUM VERDE kloktadlo 1x240 ML

Přidat nový příspěvek do diskuze

Přidejte ještě ...

Zkušenosti uživatelů

Iva K.

100 % 13/01/2017

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám