Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na kosti, klouby, svaly » Léky na zánět, bolest a napětí

SIRDALUD 2 MG 30X2MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 26442

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - SIRDALUD 2 MG 30X2MG Tablety

1/5

sp.zn. sukls74313/2013 , sp.zn.sukls74314/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

SIRDALUD 2 mg
SIRDALUD 4 mg
Tablety
(Tizanidini hydrochloridum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy,
má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:

1. Co je Sirdalud a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sirdalud užívat
3. Jak se Sirdalud užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Sirdalud uchovávat
6. Další informace

1. CO JE SIRDALUD A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Léčivá látka přípravku Sirdalud je centrálně působící svalové relaxans (lék na uvolnění kosterního svalstva),
které účinkuje především na míšní úrovni a snižuje nepřiměřené svalové napětí (tonus).

Sirdalud se užívá k léčbě bolestivých (mimovolních) svalových stahů (křečí):
při onemocnění páteře, např. bolesti v kříži, ztuhnutí šíje,
dále se užívá v pooperační léčbě, např. při výhřezu meziobratlové ploténky nebo při artróze
(chronickém nezánětlivém onemocnění) kyčle.

Sirdalud se užívá k léčbě zvýšeného svalového napětí, které je vyvolané neurologickými poruchami, např.
roztroušenou sklerózou (sclerosis multiplex), chronickou myelopatií, degenerativním onemocněním páteře,
cévní mozkovou příhodou a mozkovou obrnou.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE SIRDALUD UŽÍVAT

Neužívejte Sirdalud:
jestliže jste alergický(á), přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku
přípravku Sirdalud uvedenou na konci této informace.
jestliže trpíte závažným onemocněním jater.
jestliže užíváte léky obsahující fluvoxamin (užívaný k léčbě deprese).
jestliže užíváte léky obsahující ciprofloxacin (antibiotikum k léčbě infekcí).

Pokud se domníváte, že byste mohl(a) být alergický(á), poraďte se s lékařem.
2/5


Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sirdalud je zapotřebí:
Dříve než začnete přípravek Sirdalud užívat, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte
nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu (viz
bod 2 Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky).
Sirdalud může způsobit závažné snížení krevního tlaku (hypotenzi), která se může projevit ztrátou
vědomí a oběhovým selháním.
Neměňte léčbu nebo nepřestávejte lék užívat, aniž byste se dříve poradil(a) se svým lékařem (viz
bod 3. Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Sirdalud).
Jestliže máte nebo se u Vás objeví jakékoli příznaky poruchy funkce jater (např. nevysvětlitelná
nevolnost, ztráta chuti k jídlu (nechutenství) nebo únava), řekněte to svému lékaři. Lékař Vám
odebere krev a po provedení jaterních testů rozhodne, zda máte pokračovat v léčbě přípravkem
Sirdalud. Pokud užíváte denní dávky 12 mg nebo vyšší, bude Vám lékař sledovat jaterní funkce.
Pokud trpíte onemocněním ledvin, může Vám lékař snížit dávku přípravku Sirdalud.
Jestliže se Vás cokoli z výše uvedeného týká, řekněte to svému lékaři dříve, než začnete Sirdalud užívat.

Sirdalud a starší lidé
Při podávání přípravku Sirdalud starším pacientům se doporučuje opatrnost.

Sirdalud a děti
Podávání přípravku Sirdalud dětem se nedoporučuje.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.

Sirdalud by neměl být podáván během těhotenství. Pokud během léčby přípravkem Sirdalud otěhotníte,
řekněte to ošetřujícímu lékaři. Váš lékař s Vámi prodiskutuje možná rizika užívání přípravku Sirdalud
během těhotenství.

Ženy které kojí, by Sirdalud neměly užívat. Váš lékař s Vámi prodiskutuje možná rizika užívání přípravku
Sirdalud během kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Jestliže u Vás Sirdalud vyvolává závratě, nebo se u Vás objeví příznaky poklesu krevního tlaku (např.
studený pot, závratě), neměl(a) byste řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Je zvláště důležité, abyste svému lékaři nebo lékárníkovi řekl(a), že užíváte jakékoli následující léky:
Antihypertenziva včetně diuretik (léky k léčbě vysokého krevního tlaku včetně léků na odvodnění).
Léky na spaní nebo silné léky proti bolesti, protože jejich sedativní (tlumivý) účinek by mohl být
zesílen přípravkem Sirdalud.
Antiarytmika (léky používané k léčbě nepravidelné srdeční činnosti).
Cimetidin (užívaný k léčbě dvanácterníkových a žaludečních vředů).
Fluorochinolony (antibiotika užívaná k léčbě infekce).
Rofekoxib (užívaný k tlumení bolesti a zánětu).
Perorální kontraceptiva (léky proti početí).
Tiklopidin (užívaný ke snížení rizika infarktu).

Protože alkohol může zvyšovat tlumivý účinek přípravku Sirdalud, doporučuje se, abyste se během léčby
vyvaroval(a) pití alkoholu.
3/5

Důležité informace o některých složkách přípravku Sirdalud
Sirdalud obsahuje laktózu (mléčný cukr). Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se
se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Sirdalud 2 mg obsakuje 80 mg laktosy v jedné tabletě.
Sirdalud 4 mg obsahuje 110 mg laktosy v jedné tabletě.
3. JAK SE SIRDALUD UŽÍVÁ
Vždy užívejte Sirdalud přesně podle pokynů svého lékaře. Nikdy neužívejte vyšší dávku než tu, která Vám
byla doporučena. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jakou dávku budete užívat

Uvolnění bolestivých (mimovolních) svalových křečí (spasmů)
Třikrát denně jednu 2 mg nebo 4 mg tabletu. U těžkých případů je možné přidat na noc ještě jednu 2 mg
nebo 4 mg tabletu.

Zvýšené svalové napětí u neurologických onemocnění
Dávka bude upravena podle Vašich individuálních potřeb.

Počáteční dávka by neměla přesáhnou 6 mg za den, tato dávka musí být rozdělena do 3 dávek, tj. 3krát
denně jedna 2 mg tableta. Dávka může být zvyšována postupně vždy za 3 až 7 dnů o 2 až 4 mg.

Optimální léčebný účinek je obvykle dosažen s denní dávkou 12 až 24 mg, podávanou v pravidelných
časových intervalech a rovnoměrně rozdělenou do 3 nebo 4 dávek. Denní dávka 36 mg nesmí být
překročena.

Váš lékař Vám přesně řekne, kolik tablet přípravku Sirdalud budete užívat.
Podle léčebné odpovědi Vám může lékař navrhnout zvýšení nebo snížení dávky.

Kdy a jak se Sirdalud užívá
Tablety přípravku Sirdalud se užívají třikrát denně. V závažných případech Vám lékař může
doporučit užít na noc jednu dávku navíc.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Sirdalud, než jste měl(a)
V případě, že jste užil(a) více tablet přípravku Sirdalud, než jste měl(a), řekněte to okamžitě svému lékaři.
Je možné, že budete potřebovat lékařské ošetření.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Sirdalud
Pokud jste si v daném čase zapomněl(a) lék vzít, vezměte si ho, jakmile si na to vzpomenete. Pokud do užití
další dávky jsou méně než 2 hodiny, dávku již neužívejte. V takovém případě si vezměte další dávku v
obvyklém čase. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku přípravku Sirdalud.

Jestliže jste přestal(a) užívat Sirdalud
Neměňte léčbu nebo nepřestávejte lék užívat, aniž byste se před tím poradil(a) se svým lékařem. Váš lékař
Vám může chtít před ukončením léčby dávku postupně snižovat. Toto může zabránit zhoršení Vašeho
zdravotního stavu a snížit riziko příznaků z vysazení léčby, jako jsou hypertenze (vysoký krevní tlak, bolest
hlavy, závratě), tachykardie (rychlý tlukot srdce).

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i Sirdalud nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u
každého.
4/5

Při nízkých dávkách doporučovaných k léčbě bolestivých mimovolných svalových křečí jsou nežádoucí
účinky obvykle mírné a přechodné. Obvykle to je ospalost, únava, závratě, sucho v ústech, pocit na zvracení,
žaludeční nevolnost, přechodné zvýšení jaterních laboratorních hodnot a mírný pokles krevního tlaku.

Při vyšších dávkách doporučovaných k léčbě zvýšeného svalového napětí vyvolaného neurologickým
onemocněním, jsou uvedené nežádoucí účinky častější a výraznější, ale jen zřídka natolik závažné, aby
vedly k přerušení léčby. Kromě již výše zmíněných nežádoucích účinků se navíc může objevit svalová
slabost, poruchy spánku a halucinace, občas se může vyskytnout snížení krevního tlaku a zpomalení
srdečního tepu. Velmi vzácně byl popsán akutní zánět jater a selhání jater. Pokud se u Vás objeví
nevysvětlitelná nevolnost (pocit na zvracení), ztráta tělesné hmotnosti, silná únava, řekněte to svému lékaři.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.
5. JAK SIRDALUD UCHOVÁVAT
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje
k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte v původním obalu.
Léčivé přípravky se nesmějí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co Sirdalud obsahuje
Léčivou látkou je: Tizanidini hydrochloridum, 2,288 mg nebo 4,576 mg v dávce odpovídající 2 mg nebo
4 mg tizanidinu v 1 tabletě.
Pomocné látky jsou: koloidní bezvodý oxid křemičitý, kyselina stearová, laktosa, mikrokrystalická celulosa.

Jak Sirdalud vypadá a co obsahuje toto balení
Sirdalud je dodáván ve formě tablet.
Sirdalud 2 mg jsou kulaté, ploché, bílé až téměř bílé tablety se zkosenými hranami, s půlicí rýhou a
označením OZ na jedné straně.
Tablety je možné dělit na dvě stejné poloviny.
Sirdalud 4 mg jsou kulaté, ploché, bílé až téměř bílé tablety se zkosenými hranami a dělícím křížem na jedné
straně a označením RL na druhé straně.
Tablety je možné dělit na čtyři stejné čtvrtiny.

Velikost balení
Sirdalud 2 mg: 20 (30) tablet.
Sirdalud 4 mg: 30 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci
Novartis s.r.o., Praha, Česká republika

5/5

Výrobce:
Novartis s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 25.4.2013

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 26442
Kód EAN: 8594050584785
Kód SÚKL: 27245
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Sirdalud tablety se užívají k léčbě bolestivých (mimovolních) svalových křečí: - při onemocnění páteře, např. bolesti v kříži, ztuhnutí šíje; - dále se užívá v pooperační léčbě, např. při výhřezu meziobratlové ploténky nebo při chronickém zánětlivém onemocnění kyčle. Sirdalud tablety se užívají k léčbě zvýšeného svalového napětí, které je vyvolané neurologickými poruchami, např. roztroušenou sklerózou, chronickou myelopatií, degenerativním onemocněním míchy, cévní mozkovou příhodou, mozkovou obrnou.

Recenze

Recenze produktu SIRDALUD 2 MG 30X2MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu SIRDALUD 2 MG 30X2MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám