Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

ROSEMIG 20 MG 2X0.1ML Roztok ve spreji

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 88557

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 

Doporučené alternativní produkty

Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 88557
Kód EAN: 8590335504387
Kód SÚKL: 107758
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE
Co je přípravek Rosemig a k čemu se používá Přípravek Rosemig, nosní sprej se užívá pouze u prokázané diagnózy migrény. Přípravek Rosemig, nosní sprej by měl být užit po nástupu migrenózního záchvatu, přípravek se neužívá preventivně. Tento přípravek je obzvláště vhodný, pokud trpíte nauzeou a zvracením, nebo k rychlé úlevě během záchvatu.

Příbalový leták

sp.zn. sukls81132/2014 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele  

Rosemig 10 mg 
Rosemig 20 mg 

nosní sprej, roztok 

Sumatriptanum 

 
 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek 
používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 

ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy. 

-  Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo 

lékárníkovi.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. 

 
 
 
Co naleznete v této příbalové informaci:
  
1. 

Co je přípravek Rosemig nosní sprej a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rosemig nosní sprej používat  

3. 

Jak se přípravek Rosemig nosní sprej používá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Rosemig nosní sprej uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

7.  

Podrobný návod k použití 

 
 
1. 

Co je přípravek Rosemig nosní sprej k čemu se používá 

 
Rosemig nosní sprej obsahuje jednu dávku léčivé látky sumatriptan, která náleží do 
skupiny léků nazývaných triptany (rovněž známé jako agonisté 5-HT1 receptoru)
 
Rosemig nosní sprej se používá k léčně migrenózních bolestí hlavy.
 
Přípravek Rosemig nosní sprej se užívá pouze u prokázané migrény.  
Je určen k okamžité úlevě při migrenózním záchvatu jak s aurou (stav předcházející záchvatu 
migrény, projevující se smyslovými vjemy: zrakovými, sluchovými, čichovými), tak bez ní. 
Tento přípravek je obzvláště vhodný pro pacienty, kteří trpí nevolností a zvracením nebo při 
potřebě rychlého nástupu účinku během záchvatu. 
Přípravek se neužívá preventivně (profylakticky). 
 
Příznaky migrény mohou být způsobené dočasným rozšířením cév v mozku. Rosemig nosní 
sprej jejich rozšíření zmenšuje. To napomáhá k odeznění bolesti hlavy a k úlevě od dalších 
příznaků migrenózního záchvatu, jako je nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracení a 
přecitlivělost na světlo a zvuky. 
 
 
 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Rosemig nosní sprej 
používat 
 

 
Nepoužívejte přípravek Rosemig nosní sprej 

jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sumatriptan nebo na kteroukoli další složku 
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). 

jestliže máte potíže se srdcem, jako je například srdeční selhání, zúžení koronárních 
(srdečních) tepen (ischemická choroba srdeční) nebo bolesti na hrudi (angina pectoris)
nebo pokud jste již někdy v minulosti prodělal(a) srdeční příhodu (infarkt myokardu)

jestliže máte poruchu prokrvení dolních končetin, která při chůzi způsobuje bolesti 
podobné křečím (ischemická choroba dolních končetin)

jestliže jste v minulosti prodělal(a) cévní mozkovou příhodu nebo přechodnou cévní 
mozkovou příhodu (rovněž nazývanou tranzitorní ischemická ataka  neboli TIA)

jestliže máte vysoký krevní tlak. Rosemig je možné používat s opatrností, pokud Váš 
vysoký krevní tlak je mírného stupně a je léčený. 

jestliže máte závažné onemocnění jater. 

s dalšími léky k léčbě migrény, které obsahují ergotamin, nebo podobných léků jako je 
metysergid nebo jakýkoli triptan/agonista 5HT

1

 receptoru (léky, které jsou rovněž 

užívány k léčbě migrény) 

s antidepresivy (k léčbě deprese) nazývanými IMAO (inhibitory monoaminooxidázy)
nebo jestliže jste tyto léky užíval(a) v posledních dvou týdnech 

 

Pokud se Vás cokoli z výše zmíněného týká: 

 

→ Řekněte to svému lékaři a nepoužívejte Rosemig nosní sprej. 

 
Upozornění a opatření 
Přípravek Rosemig nosní sprej se nedoporučuje osobám starším 65 let ani dětem mladším 

12 let. 

 
Než začnete používat přípravek Rosemig, Váš lékař potřebuje vědět, pokud máte jakékoli 

zvláštní rizikové faktory srdečního onemocnění 

  jestliže jste silný kuřák/kuřačka, nebo podstupujete substituční (náhradní) léčbu 

nikotinem 

  jestliže jste muž starší 40 let nebo 
  jestliže jste žena po menopauze (po přechodu) 
  jestliže máte nadváhu 

  jestliže máte diabetes (cukrovku) nebo vysokou hladinu cholesterolu v krvi 
  jestliže se ve Vaší rodině vyskytly závažné problémy týkající se srdečních 

onemocnění 
Pokud se Vás některý z výše zmíněných bodů týká, může to znamenat, že je u Vás vyšší 
riziko rozvoje srdečního onemocnění – a proto: 

   Řekněte to svému lékaři, aby mohl Vaše srdeční funkce vyšetřit dříve, než Vám 

předepíše přípravek Rosemig nosní sprej. 

 

 

Ve velmi vzácných případech se u některých osob může po použití přípravku Rosemig nosní 
sprej rozvinout závažné srdeční onemocnění, a to i pokud nikdy dříve žádné známky 
srdečního onemocnění neměli. 
 

Než začnete používat přípravek Rosemig nosní sprej, Váš lékař potřebuje vědět:  

Pokud máte nebo jste měl(a) vysoký krevní tlak. 

 

Přípravek Rosemig pro Vás nemusí být vhodný.  

 

→  Řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi dříve, než začnete přípravek Rosemig 
používat. 

 

Pokud jste někdy v minulosti prodělal(a) epileptický záchvat (záchvat křečí), 

 

nebo pokud se u Vás vyskytují některé okolnosti, které mohou znamenat vyšší 
pravděpodobnost, že v budoucnu epileptický záchvat proděláte – například úraz hlavy 
nebo alkoholismus. 
→  Řekněte to svému lékaři, abyste mohl(a) být pečlivěji sledován(a). 

 

 
Jestliže máte onemocnění jater nebo ledvin 
→  Řekněte to svému lékaři, abyste mohl(a) být pečlivěji vyšetřen(a).  
 
Jestliže jste alergický(á) na antibiotika nazývaná sulfonamidy 

 

Pokud ano, můžete být rovněž alergický(á) na přípravek Rosemig nosní sprej. Pokud víte, 
že máte alergii na antibiotika, ale nejste si jistý(á), zda jsou to sulfonamidy: 

 

→  Řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi dříve, než začnete přípravek Rosemig 
nosní sprej používat. 

 
 

Pokud užíváte antidepresiva nazývaná SSRI (selektivní inhibitory zpětného 
vychytávání serotoninu)
 nebo SNRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání 
noradrenalinu) 

 

→  Řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi dříve, než začnete přípravek Rosemig 
nosní sprej používat. 
Rovněž viz Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky, níže. 

 
Při užívání přípravku Rosemig nosní sprej potřebuje Váš lékař vědět: 
 
 

Pokud užíváte přípravek Rosemig nosní sprej často. 

 

Příliš časté používání přípravku Rosemig nosní sprej může bolesti hlavy zhoršovat. 

 

→  Pokud se Vás toto týká, řekněte to svému lékaři. Lékař Vám může doporučit 
užívání přípravku Rosemig nosní sprej ukončit. 

 
 

Pokud po použití přípravku Rosemig nosní sprej cítíte bolest nebo tlak na hrudi 

 

Tyto nežádoucí účinky mohou být intenzivní, ale obvykle rychle odezní. Pokud rychle 
neodezní, nebo pokud se budou zhoršovat: 

 

  Okamžitě vyhledejte lékařskou péči. Další informace o těchto možných 
nežádoucích účincích viz bod 4 této příbalové informace. 

 
Další léčivé přípravky a přípravek Rosemig nosní sprej 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste 
v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat. To se týká i léků, které jsou 
dostupné bez lékařského předpisu. 
 
Některé léky se s přípravkem Rosemig nosní sprej nesmějí užívat a některé další mohou 
způsobovat závažné nežádoucí účinky, pokud jsou s přípravkem Rosemig nosní sprej užívány. 
To se týká následujících léků:  
  Ergotamin, rovněž používaný k léčbě migrény, nebo podobné léky, jako je metysergid 

(viz bod 2 Nepoužívejte přípravek Rosemig nosní sprej). Neužívejte přípravek Rosemig 
nosní sprej ve stejnou dobu, jako tyto léky. Přestaňte tyto léky užívat alespoň 24 hodin 
před použitím přípravku Rosemig nosní sprej. Neužívejte znovu žádné léky, které 
obsahují ergotamin, nebo látky ergotaminu podobné, po dobu alespoň 6 hodin po použití 
přípravku Rosemig nosní sprej. 

  Další triptany/agonisté 5HT1 receptoru (jako je naratriptan, rizatriptan, zolmitriptan), 

rovněž užívané k léčbě migrény, (viz bod 2 Nepoužívejte přípravek Rosemig nosní sprej). 
Neužívejte přípravek Rosemig nosní sprej ve stejnou dobu, jako tyto léky. Přestaňte tyto 
léky užívat alespoň 24 hodin před použitím přípravku Rosemig nosní sprej. Neužívejte 
znovu žádné triptany/agonisty 5HT1 receptoru po dobu alespoň 24 hodin po použití 
přípravku Rosemig nosní sprej. 

  SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu) nebo SNRI (selektivní 

inhibitory zpětného vychytávání noradrenalinu) užívané k léčbě deprese. Použití 
přípravku Rosemig nosní sprej spolu s těmito přípravky může způsobit serotoninový 
syndrom (souhrn příznaků zahrnující neklid, zmatenost, pocení, halucinace, zvýšení 
reflexů, svalové spasmy (křeče), chvění, zvýšení srdeční frekvence a třes).  

 

Pokud se u Vás jakýkoli z těchto příznaků objeví, kontaktujte ihned svého lékaře. 

  IMAO (inhibitory monoaminooxidázy) užívané k léčbě deprese. Neužívejte přípravek 

Rosemig nosní sprej, pokud tyto léky užíváte, nebo jste je užíval(a) v posledních dvou 
týdnech. 

  Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum). Užívání léčivých přípravků obsahujících 

třezalku tečkovanou v době, kdy užíváte přípravek Rosemig nosní sprej, povede s větší 
pravděpodobností k objevení se nežádoucích účinků. 

 

Pokud jakýkoli z těchto léků užíváte, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

 
Těhotenství a kojení 
Přípravek Rosemig nosní sprej se nedoporučuje používat během těhotenství. 

  Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 

neužívejte přípravek Rosemig nosní sprej, aniž byste se poradila se svým lékařem. O 
bezpečnosti přípravku Rosemig nosní sprej u těhotných žen jsou k dispozici pouze 
omezené informace, i když zatím do současné doby nejsou k dispozici žádné údaje o 
zvýšeném riziku vrozených vad. Váš lékař zváží přínos užití přípravku Rosemig nosní 
sprej v těhotenství oproti rizikům pro Vaše dítě.  

  Složky přípravku Rosemig nosní sprej mohou procházet do mateřského mléka. Po užití 

přípravku Rosemig nosní sprej nekojte své dítě po dobu 12 hodin. V této době 
odstříkejte mateřské mléko, znehodnoťte ho a nepodávejte ho svému dítěti. 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Jak příznaky migrény, tak přípravek Rosemig nosní sprej mohou způsobit, že budete 
ospalý(á).  

 

Pokud se necítíte dobře, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje. 

 
 
3. 

Jak se přípravek Rosemig nosní sprej používá 

 
Vždy užívejte tento přípravek podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Kolik přípravku se používá 
 
Dospělí ve věku 18 až 65 let 

  Obvyklá dávka pro dospělé ve věku 18 až 65 let je jedno vstříknutí přípravku Rosemig 

20 mg nosní sprej do jedné nosní dírky. 
Některým osobám může stačit i jedno vstříknutí přípravku Rosemig 10 mg nosní sprej. 
 

 

Dospívající ve věku 12 až 17 let 

  Doporučená dávka pro dospívající ve věku 12 až 17 let je jedno vstříknutí přípravku 

Rosemig 10 mg nosní sprej do jedné nosní dírky. 

 
Děti do 12 let 

  Rosemig nosní sprej není doporučen pro děti do 12 let. 
 
Starší pacienti (nad 65 let) 

  Rosemig nosní sprej není doporučen pro osoby nad 65 let. 
 
Jak se přípravek užívá 
Když poprvé používáte tento nosní sprej, musíte vyzkoušet, zda funguje správně. 
Viz podrobný návod k použití v bodě 7. 
 
Kdy přípravek Rosemig nosní sprej používat 

  Nejlepší je použít přípravek Rosemig nosní sprej ihned, jakmile pocítíte začátek 

migrenózní ataky (záchvatu)Je ale možné jej užít i kdykoli v průběhu záchvatu. 

  Neužívejte přípravek Rosemig k předcházení záchvatu migrény. 

 
Ke zlepšení potíží obvykle dochází za 15 minut po podání 20 mg přípravku Rosemig 

nosní sprej.  

 
 
Pokud se příznaky začínají vracet 

  Po dvou hodinách můžete použít druhý Rosemig nosní sprej, ale neužívejte více než dva 

spreje v průběhu 24 hodin. 

  Nesmí se užít u dospělých (ve věku 18 až 65 let) více než dvě vstříknutí přípravku 

Rosemig 20 mg nosní sprej v průběhu 24 hodin a u dospívajících (ve věku 12 až 17 let) 
více než dvě vstříknutí přípravku Rosemig 10 mg nosní sprej v průběhu 24 hodin.   

 
 
Pokud první dávka spreje nemá žádný účinek 

  Nepoužívejte druhou dávku spreje, ani jakýkoli další přípravek obsahující sumatriptan, 

v průběhu tohoto záchvatu. Můžete nadále užívat obvykle užívané přípravky pro léčbu 
bolesti hlavy obsahující paracetamol nebo kyselinu acetylsalicylovou nebo nesteroidní 
antirevmatika. 
Pokud Vám přípravek Rosemig nosní sprej neposkytne žádnou úlevu: 

→  Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Jestliže jste použil(a) více přípravku Rosemig nosní sprej, než jste měl(a) 

  Neužívejte více než dvě dávky přípravku Rosemig nosní sprej v průběhu 24 hodin. 

Užití více přípravků Rosemig Vám může způsobit zdravotní potíže. Pokud užijete více 
než dva spreje v průběhu 24 hodin: 

→  Kontaktujte co nejdříve svého lékaře nebo lékárníka. Je-li to možné, ukažte jim balení 

přípravku Rosemig nosní sprej. 

 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého 
lékaře nebo lékárníka. 
 
 
 

4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Některé z příznaků mohou být způsobeny samotnou migrénou. 
Nežádoucí účinky zaznamenané u dospělých byly rovněž zaznamenány u dospívajících. Ty 
zahrnují i velmi vzácné případy srdečních příhod (infarkt myokardu)
 
Alergická reakce: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc 
Následující nežádoucí účinky se objevily pouze u velmi malého množství osob, ale jejich 
přesná četnost není známá. Příznaky zahrnují: 
  vystouplá a svědivá vyrážka (kopřivka
  otok obličeje nebo úst (angioedém), způsobující potíže s dýcháním 
  kolaps 
Pokud se u Vás po užití přípravku Rosemig nosní sprej objeví kterýkoliv z výše uvedených 
příznaků: 
→   Ukončete užívání přípravku Rosemig nosní sprej. Okamžitě kontaktujte svého 

lékaře. 

 
Velmi časté nežádoucí účinky 
(mohou postihnout více než člověka z 10) 
 

  Nepříjemná chuť. 
 
Časté nežádoucí účinky 
(mohou postihnout až člověka z 10
 

Bolest, pocit tíhy, tlaku nebo bolesti na hrudi, v krku nebo na dalších částech těla nebo 
nezvyklé pocity, včetně necitlivosti, brnění a pocitu tepla nebo chladu. Tyto účinky 
mohou být velmi intenzivní, ale obvykle rychle odezní.  

 
Pokud tyto příznaky přetrvávají, nebo se zhoršují 
(zvláště bolest na hrudi): 

→  Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. U velmi malého počtu osob mohou být tyto 
příznaky způsobeny srdeční příhodou. 

 
Další časté nežádoucí účinky zahrnují: 
  Podráždění nebo pocit pálení v nose nebo v krku, krvácení z nosu. 
  Nevolnost (pocit na zvracení) nebo zvracení, i když ty mohou být způsobeny i samotnou 

migrénou. 

  Únava a ospalost. 
  Závratě, pocit slabosti nebo návaly horka. Přechodné zvýšení krevního tlaku. 
  Pocit zkráceného dechu (dušnost). 
  Bolest svalů. 
 
Velmi vzácné nežádoucí účinky 
(mohou postihnout až člověka z 10000
 
  Změny jaterních funkcí. Pokud máte jít na krevní testy k vyšetření jaterních funkcí, 

řekněte lékaři, nebo sestře, že užíváte přípravek Rosemig nosní sprej. 

 
 

U některých pacientů se mohou objevit následující nežádoucí účinky, ale není známá 
četnost, se kterou se objevují 
 

  Záchvaty/křeče, třes, svalové spasmy (křeče), ztuhlost krku. 
  Porucha zraku, jako jsou záblesky před očima, snížená ostrost zraku, dvojité vidění, ztráta 

zraku a v některých případech dokonce i trvalé postižení (ačkoli to může být způsobené i 
migrenózní atakou samotnou). 

  Srdeční potíže, kdy může být zvýšená nebo snížená srdeční frekvence (tachykardie nebo 

bradykardie), změna srdečního rytmu (srdeční arytmie), bušení srdce (palpitace), bolesti 
na hrudi (angina pectoris) a srdeční příhoda (infarkt myokardu). 

  Bledost, namodralá kůže a/nebo bolest prstů na rukou i nohou, bolest uší, nosu nebo 

čelisti způsobené chladem nebo stresem (Raynaudův fenomén). Bolest v levém podbřišku 
(levá dolní část břicha) a krvavý průjem (ischemická kolitida). 

  Průjem 
  Bolest kloubů 
  Pocit úzkosti 
  Výrazné pocení 
  Pocit na omdlení (příliš velký pokles krevního tlaku) 
  Alergická reakce 
 
Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které 
nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na 
adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
 
5. 

Jak přípravek Rosemig nosní sprej uchovávat 

 
Přípravek uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte  při  teplotě  2  -  30°C,  vnitřní  obal  v krabičce,  aby  byl  přípravek  chráněn  před 

světlem. 

 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  obalu.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí.  
 

 
 
6. 

Obsah balení a další informace  

 
Co přípravek Rosemig nosní sprej obsahuje 
 
Léčivou látkou
 je sumatriptanum (10 mg nebo 20 mg). 
Pomocnými látkami jsou dihydrogenfosforečnan draselný, hydrogenfosforečnan sodný, 
kyselina sírová, hydroxid sodný a čištěná voda. 
 
Jak přípravek Rosemig nosní sprej vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Rosemig, nosní sprej, roztok je čirý, žlutý až tmavě žlutý roztok. 
Velikost  balení:  2  x  0,1  ml  roztoku.  Jedno  balení  obsahuje  dva  aplikátory,  tj.  dvě  přesně 

odměřené dávky pro podání do nosu. 

 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Montrose Fine Chemical Company Ltd., Irvine, Ayrshire, Velká Británie. 
 
Výrobci 
Rosemig 10 mg: 
GlaxoSmithKline Manufacturing SpA, Parma, Itálie 
Rosemig 20 mg: GlaxoSmithKline Manufacturing SpA, Parma, Itálie 
 

 

        GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA, Poznaň, Polsko.  

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26.9.2014 
 
 
 
Vysvětlení cizojazyčných údajů na obalu: 
 
 
One spray per device, do not test before use = Jedna dávka spreje v dávkovacím zařízení, před 
podáním netestujte. 
Nasal spray = nosní sprej 
BN = číslo šarže 
EXP = použitelné do 
Peel off = zde sloupněte 
 
 
 
7. 

PODROBNÝ NÁVOD K POUŽITÍ 

 
Neotvírejte blistr dříve, než jste připraven(a) sprej použít. 
Každý sprej je zatavený 
v blistru, aby byl uchováván v čistotě a bezpečí. Pokud máte sprej bez blistru, nebo 
v otevřeném blistru, je možné, že nebude fungovat správně, když to budete potřebovat. 
Jeden sprej obsahuje jednu dávku přípravku Rosemig nosní sprej. 
Nestlačujte píst příliš brzy, ztratil(a) byste dávku. 
 
 

 
 
 
Rosemig nosní sprej má tři části: 
 

 

 

 
 
 
Jak se nosní sprej používá 
 

1.  Vyjměte nosní sprej z blistru těsně před tím, než jej chcete použít. 
2.  Pohodlně se posaďte. 
3.  Pokud máte pocit ucpaného nosu, nebo pokud jste nastydlý(á), nejprve si vyčistěte nos 

(vysmrkejte se). 

4.  Nádobku s nosním sprejem jemně uchopte prsty a palcem, jak je zobrazeno na 

obrázku A. Modrý píst ještě nemačkejte. 
 

 
 

 obrázek A 

 

 

5.  Zacpěte si jednu nosní dírku pevným stiskem prstem druhé ruky. Je jedno, kterou 

nosní dírku si vyberete.  
 
 

Tryska 
Část, která se vkládá do nosní dírky. 
Sprej vychází malým otvorem v horní části. 

Část zařízení, která se při aplikaci drží v ruce. 
Při použití spreje se drží v ruce. 

Modrý píst 
Zmáčknutím pístu se celá dávka najednou aplikuje do nosní 
dírky. Píst lze stisknout pouze jednou. Nemačkejte píst dříve, 
než vložíte trysku do nosní dírky, 
nebo byste ztratil(a) dávku. 

10 

 obrázek B 

 
 

6.  Vložte trysku nosního spreje do druhé nosní dírky co nejdále, ale tak, aby Vám to 

nebylo nepříjemné  - přibližně 1 cm (obrázek B) 

Zvolna vydechněte ústy. 
Držte hlavu zpříma a zavřete ústa. 
 

 

 obrázek C 

 
 

7.  Začněte pozvolna vdechovat nosem. 

Při vdechu: 
Palcem pevně stiskněte modrý píst. 
Píst se může pohybovat ztuha a při jeho pohybu můžete pocítit cvaknutí. Při 
vstřikování spreje pokračujte ve vdechu (obrázek C). 

 

8.  Vyjměte sprej a přestaňte prstem tisknout druhou nosní dírku. 

Držte hlavu zpříma po dobu 10 až 20 sekund, zvolna vdechujte nosem a vydechujte 
ústy, to pomůže léku zůstat v nose. 
Po aplikaci můžete mít pocit vlhka v nose a slabě cítit chuť spreje – tento pocit brzy 
odezní. 

 

9.  Nádobka nosního spreje je po jedné aplikaci prázdná. Prázdnou nádobku vraťte do 

lékárny. 

Recenze

Recenze produktu ROSEMIG 20 MG 2X0.1ML Roztok ve spreji

Diskuze

Diskuze k produktu ROSEMIG 20 MG 2X0.1ML Roztok ve spreji

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám