Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na vysoký krevní tlak

HYDROCHLOROTHIAZID LÉČIVA 20X25MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 17865

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 17865
Kód EAN: 8594739026650
Kód SÚKL: 168
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Hydrochlorothiazid Léčiva se používá ke snížení chorobně zvýšeného krevního tlaku buď samotný nebo v kombinaci s dalšími léky. Dále se používá při otocích v důsledku nedostatečného srdečního výkonu nebo chronických onemocnění jater. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství i děti. Léková forma však není vhodná pro děti do 3 let.

Příbalový leták

1
sp.zn.sukls132794/2012

Příbalová informace informace pro uživatele

Hydrochlorothiazid Léčiva
tablety
hydrochlorothiazidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.


Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva užívat
3. Jak se přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva a k čemu se používá

Hydrochlorothiazid Léčiva je silně močopudný lék, zbavuje tělo sodíku a nadbytečné vody, snižuje
krevní tlak.
Hydrochlorothiazid Léčiva se používá ke snížení chorobně zvýšeného krevního tlaku buď samotný,
nebo v kombinaci s dalšími léky. Dále se používá při otocích v důsledku nedostatečného srdečního
výkonu nebo chronických onemocnění jater.
Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství i děti. Léková forma však není vhodná pro děti do 3 let.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva
užívat

Nepoužívejte přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva
- jestliže jste alergický/á na léčivou látku hydrochlorothiazid, sulfonamidy nebo na kteroukoli další
složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
- jestliže trpíte závažnou poruchou funkce ledvin,
- jestliže trpíte závažným jaterním onemocnění.

Lék se nesmí podávat při těžkých poruchách sodíkového a draslíkového hospodářství a při žloutence
u dětí.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:
máte dnu,
máte zvýšenou hladinu kyseliny močové, cholesterolu nebo triglyceridů v krvi,
trpíte jaterní nebo ledvinovou poruchou, zánětem slinivky břišní, cukrovkou,
jste v pokročilém věku,
2
současně užíváte srdeční glykosidy (např. digoxin).
Vzhledem k možnému nadměrnému vylučování draslíku z těla se při užívání Hydrochlorothiazidu
Léčiva mohou podávat na doporučení lékaře současně přípravky zvyšující hladinu draslíku.
Pro možnost fotosenzibilizujících účinků je vhodné vyvarovat se slunění.

Další léčivé přípravky a přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval
nebo které možná budete užívat.
Hydrochlorothiazid Léčiva a následující léky by se měly kombinovat s opatrností:
- další léky na snížení krevního tlaku,
- perorální antidiabetika (léky používané při cukrovce),
- léky ovlivňující průsvit cév,
- srdeční glykosidy,
- kortikoidy,
- pachykurarové myorelaxancia (látky na uvolnění svalstva při znecitlivění u operací),
- soli lithia,
- projímadla,
- amfotericin (užíván k léčbě plísňových infekcí),
- nesteroidní protizánětlivá léčiva (indometacin).

Přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva s jídlem, pitím a alkoholem
Během léčby se nedoporučuje užívat alkoholické nápoje.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým
lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Váš lékař Vám zpravidla poradí jiný přípravek místo přípravku Hydrochlorothiazid Léčiva, protože
užívání přípravku Hydrochlorothiazid Léčiva se v těhotenství nedoporučuje. Důvodem je to, že
přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva prochází placentou a jeho užívání po třetím měsíci těhotenství
může mít škodlivý vliv na plod a novorozence.

Informujte lékaře, pokud kojíte nebo se chystáte začít kojit. Užívání přípravku Hydrochlorothiazid
Léčiva se nedoporučuje kojícím matkám.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Pokles krevního tlaku na počátku léčby může ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost,
motorickou koordinaci a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce
ve výškách apod.). Tuto činnost můžete vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.

Přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva obsahuje monohydrát laktosy
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento
léčivý přípravek užívat.


3. Jak se přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování určuje lékař individuálně podle závažnosti onemocnění pacienta. Dospělým se podává
obvykle u vysokého krevního tlaku zpočátku -2 tablety denně, po dosažení léčebného účinku se
dávka snižuje na -1 tabletu denně. U otoků se zpočátku podávají 2-4 tablety denně. Po dosažení
léčebného účinku se dávka snižuje na 1 tabletu denně, eventuálně každý druhý den.
Nejvyšší přípustná denní dávka je 8 tablet, jednotlivá dávka je nejvíc 4 tablety. Hydrochlorothiazid
Léčiva se užívá obvykle jednou denně ráno po snídani, někdy i ve 2 dílčích dávkách za den. Zapíjí se
malým množstvím tekutiny.

3

Jestliže jste použil(a) více přípravku Hydrochlorothiazid Léčiva, než jste měl(a)
Při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem ihned vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v léčbě podle
obvyklého plánu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva
Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte doporučenou dobu užívání přípravku, i když se budete cítit
lépe. Po svévolném přerušení léčby se může Vás stav opět zhoršit.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Při užívání léčivé látky hydrochlorothiazid (léčivá látka přípravku Hydrochlorothiazid Léčiva) se
mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti výskytu:

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 10):
snížení hladiny draslíku, sodíku nebo hořčíku v krvi, zvýšení hladiny kyseliny močové v krvi,
přítomnost glukózy v moči, manifestace skryté cukrovky, porucha rovnováhy kyselin a zásad
v organismu (zvýšení hladiny zásad).

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta ze 100):
závrať, bolest hlavy, mdloba, zažívací obtíže jako nechutenství, pocit na zvracení, zvracení, bolest
v nadbřišku, průjem nebo zácpa, zánět slinivky břišní, zánět žlučníku, pokles krevního tlaku při změně
polohy, žízeň, únava, zpomalený puls, svalová slabost.

Vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 pacienta z 1 000):
poruchy krevního obrazu, žloutenka, kožní vyrážka, zvýšená citlivost kůže na sluneční záření, svědění.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení
nežádoucích účinků uvedeného v Dodatku V*. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět
k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.


5. Jak přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a
vlhkostí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

4
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva obsahuje
Léčivou látkou je hydrochlorothiazidum. Jedna tableta obsahuje hydrochlorothiazidum 25 mg.
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, želatina, mastek, aluminium-stearát.

Jak přípravek Hydrochlorothiazid Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení
Popis: bílé nebo téměř bílé, kulaté, ploché tablety se zkosenými hranami a půlící rýhou na jedné
straně. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.
Velikost balení: 20 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3.7.2013

Recenze

Recenze produktu HYDROCHLOROTHIAZID LÉČIVA 20X25MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu HYDROCHLOROTHIAZID LÉČIVA 20X25MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám