Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na zažívání a trávení » Léky na játra a žlučník

Flavobion por.tbl.flm.50x70mg - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 333238
Silymarin ze semen ostropestřece mariánského upravuje metabolizmus a detoxikační funkci jater.

Více informací

Produkt je dlouhodobě nedostupný

Termín distribuce je neznámý

Podobné produkty
Podobné produkty od stejného výrobce Pošlete mi e-mail, až bude produkt opět skladem

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Silymarin ze semen ostropestřece mariánského upravuje metabolizmus a detoxikační funkci jater.

Informace o produktu

Výrobce: TAKEDA PHARMACEUTICALS
Značka: FLAVOBION
Kód výrobku: 333238
Kód EAN: 8594172160591
Kód SÚKL: 214598
Držitel rozhodnutí: TAKEDA PHARMACEUTICALS

Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

sp.zn. sukls157961/2012 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele

 

 

FLAVOBION 70 mg potahované tablety   

Silybi mariani extractum siccum raffinatum et normatum   

 
 

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka.  

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  

 
 
V příbalové informaci naleznete
:  
1. 

Co je Flavobion a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Flavobion užívat 

3. 

Jak se přípravek Flavobion  užívá. 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Flavobion  uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. Co je Flavobion čemu se používá  

Flavobion je lék určený k léčbě onemocnění jater. 

Flavobion  obsahuje  komplex  léčivých  látek  izolovaných  z  plodu  rostliny  ostropestřec  mariánský 
(Silybum marianum L. Gaertner). Flavobion má ochranný účinek na jaterní buňku, obnovuje a zlepšuje 
činnost poškozených jaterních buněk, napomáhá odstraňování škodlivých látek z organizmu. 

Flavobion  užívají  dospělí  jako  podpůrnou  léčbu  při chronickém  zánětu  jater, ztvrdnutí  jater  (jaterní 
cirhóze), steatóze jater (nahromadění tuku v jaterních buňkách), a u poškození jater vlivem některých 
léků, alkoholu, či toxických látek.   

Tento přípravek není vhodný k léčbě akutních otrav.  
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Ebrantil retard užívat  

 
Neužívejte přípravek Flavobion,  
• 

Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku silymarin nebo na kteroukoliv další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6).  

 
Upozornění a opatření  
 
Před užitím Flavobion se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
Pokud máte žloutenku (od světle po tmavě žluté zabarvení kůže a se žlutým zabarvením bělma očí), 
navštivte svého lékaře. 
 

Děti a dospívající 

Flavobion není určen pro léčbu dětí a dospívajících. 

 

Další léčivé přípravky a Flavobion   

Vzájemné ovlivnění účinku Flavobionu a jiných léků současně užívaných není známo, 
přesto informujte lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Jestliže Vám lékař bude předepisovat nějaký jiný lék, 
informujte ho, že již užíváte Flavobion. Bez porady s lékařem neužívejte pro léčbu svého onemocnění 
současně s Flavobionem žádné volně prodejné léky. 
 
Flavobion s jídlem, pitím a alkoholem 

Během léčby dodržujte jaterní dietu, kterou Vám doporučil lékař, je zakázáno pití alkoholických 
nápojů. 
 
Těhotenství,  kojení a plodnost 
 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  

Flavobion se nedoporučuje u těhotných a kojících žen užívat bez předchozí porady s lékařem, který 
zváží přínos a potenciální rizika léčby. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Flavobion nemá vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.  
 
Přípravek Flavobion obsahuje laktózu a sacharózu 

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat.  
 
 
3. 

Jak se přípravek Flavobion užíva 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 
Doporučená dávka přípravku je: 
Dospělí obvykle užívají 3x denně 1 potahovanou tabletu, v těžších případech 3x denně 2 potahované 
tablety. Potahované tablety se užívají celé, nerozkousané, zapijí se douškem tekutiny. 

 

Délka léčby tímto přípravkem není omezena, 

nicméně o délce léčby by měl rozhodnout ošetřující 

lékař. Pokud u Vás obtíže přetrvávají nebo se zhoršují, poraďte se s lékařem.

 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Flavobion, než jste měl(a).  
 
Příznaky  předávkování  nebyly  pozorovány.  Pokud  jste  užili  vyšší  dávku,  mohou  se  objevit  ve  větší 
intenzitě nežádoucí účinky přípravku.  
Přesto při předávkování nebo náhodném požití tablet dítětem vyhledejte lékaře.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Flavobion  

Nezdvojnásobujte  následující dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  dávku.  Pokračujte  v užívání  dle 
návodu nebo se poraďte s ošetřujícím lékařem. 
 
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
         

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Nežádoucí účinky jsou hodnoceny dle následujících kategorií: 
 

Velmi časté: 

Postihují  více  než  1  z 10  léčených 
pacientů 

Časté

Postihují  méně  než  1  z  10,  ale 
více  než  1  ze 100  léčených 
pacientů  

Méně časté: 

Postihují méně než 1 ze 100, ale více 
než 1 z 1000 léčených pacientů 

Vzácné: 

Postihují méně než 1 z 1000, ale 
více  než  1  z 10000  léčených 
pacientů  

Velmi vzácné:   Postihují méně než 1 10000 léčených 

pacientů  

Není známo: Z dostupných údajů nelze  
                     určit 

 
Možné nežádoucí účinky: 
 
Velmi vzácné: Kožní alergické projevy, průjem, trávicí obtíže. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 

Jak přípravek Flavobion uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a  dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a vnitřním obalu za 
Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Podmínky uchovávání: 

Uchovávejte  při  teplotě  do  25 

o

C.  Uchovávejte  v dobře  uzavřeném  původním  obalu,  aby  byl  léčivý 

přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.  
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Flavobion obsahuje 

Léčivou látkou je  Silybi  mariani  extractum  siccum  raffinatum  et  normatum    24-27  :  1,  extrahováno 
acetonem  95%  (V/V)  100  mg,  odpovídá  silymarinum  70  mg    vyjádřeno  jako  silibinin,  v jedné 
potahované tabletě. 

Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, sacharosa, želatina, mikrokrystalická 
celulosa,  kalcium-stearát,  sodná  sůl  karboxymethylškrobu  (typ  A),  potahová  soustava  Opadry 

12H210000  (hypromelosa,  oxid  titaničitý,  mastek,  propylenglykol,  polysorbát  80,  hlinitý  lak 
indigokarmínu, žlutý oxid železitý, hlinitý lak chinolinové žluti). 
 
Jak přípravek Flavobion vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Lahvička z hnědého skla s PE uzávěrem garantujícím neporušenost obalu, obsahující 
slabě šedozelené potahované tablety čočkovitého tvaru. 
 
Velikost balení: 50 a 100 potahovaných tablet. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel  rozhodnutí o registraci  

Takeda  GmbH 
Byk-Gulden-Str 2, 
78467 Konstanz, 
Německo 
 
Výrobce 
Takeda Pharma sp. z.o.o.,  

ul. Księstwa Łowickiego 12, 

99-420 Łyszkowice,  

Polsko 

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 29. 3. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu Flavobion por.tbl.flm.50x70mg

Diskuze

Diskuze k produktu Flavobion por.tbl.flm.50x70mg

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám