Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léky na plíseň a mykózy

EXODERIL Krém 15 g - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 365854
Exoderil krém ničí plíseň nehtů, rychle ulevuje od svědění i zčervenání kůže celého těla.

Více informací

99
Běžná cena: 109 Kč, Ušetříte: 9 % (10 Kč)

Dostupnost: skladem > 5 ks

Zboží odešleme 22. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 23. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Exoderil krém ničí plíseň nehtů, rychle ulevuje od svědění i zčervenání kůže celého těla.

Informace o produktu

Výrobce: SANDOZ s.r.o.
Značka: EXODERIL
Kód výrobku: 365854
Kód EAN: 4030855505425
Kód SÚKL: 72927
Držitel rozhodnutí: SANDOZ s.r.o.

Balení obsahuje 15 g.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

1/4 

sp.zn.: sukls131143/2012 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA 

Exoderil 

krém 

naftifini hydrochloridum 

 

Přečtěte  si  pozorně  tuto  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Vždy  používejtetento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka.  

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. 
  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4.  

  Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.  

 

Co naleznete v této příbalové informaci:  

1.  Co je přípravek Exoderil a k čemu se používá 

Přípravek Exoderil patří do skupiny léčiv zvaných dermatologika, antimykotika. 

Exoderil je antimykotický, protizánětlivý krém ke kožnímu podání. Jeho léčivou složkou je naftifin. Je 
účinný  proti  houbám,  kvasinkám    a    plísním.  Vedle  protiplísňového  účinku  má  naftifin  také 
antibakteriální účinek proti různým grampozitivním a gramnegativním organismům, které se obyčejně 
vyskytují  ve  spojení  s plísňovým  onemocněním.  Klinický  účinek  naftifinu  se  projevuje  rychlým 
ústupem příznaků zánětu, zvláště svědění.  

Přípravek se používá k léčbě: 

  plísňových onemocnění kůže nebo kožních záhybů, 

  meziprstových plísňových onemocnění, 

  plísňových onemocnění nehtů, 

  onemocnění kůže způsobených kvasinkami, 

  léčbě  pityriasis  versicolor,  která  je  vyvolávána  Pityrosporon  orbiculare  a k léčbě  mykóz 

způsobených druhotnou bakteriální infekcí, 

  zánětlivých kožních plísňových onemocnění (se svěděním i bez svědění). 

Přípravek je vhodný pro dospělé i děti. 

1.  Co je přípravek Exoderil a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Exoderil používat  
3.  Jak se přípravek Exoderil používá  
4.  Možné nežádoucí účinky 
5.  Jak přípravek Exoderil uchovávat  
6.  Obsah balení a další informace 

2/4 

Kožní infekce se mohou projevit jako začervenání, svědění, olupování nebo praskliny kůže.  

Na nohou se obvykle projevuje popraskáním nebo tvorbou šupin na kůži, ale může se též vyskytnout 
mírný  otok,  puchýřky  nebo  mokvající  vřídky.  Houbová  infekce  nehtů  (uvnitř  nebo  pod  nehtem)  se 
pozná  podle  změny  tvaru,  barvy  a  struktury  nehtu.  Nehet  zesílí,  ztratí  lesk  a  zkroutí  se,  infekce  se 
může rozšířit i na okolní nehty. 

Na těle, hlavě, krku, obličeji nebo pažích obvykle vypadá jako kruhovité oblasti s červenou vyrážkou, 
ale mohou se vyskytovat také šupinaté oblasti způsobující svědění.  

Dále se může  vyskytovat  na kůži jako olupující se oblasti, které bělají z důvodu ztráty pigmentace. 
Oblasti  jsou  nápadné  zejména  v  létě,  neboť  se  okolí  opaluje  normálně.  Tato  forma  onemocnění  se 
vyskytuje  na  trupu,  krku  nebo  pažích  a  může  se  po měsících  znovu  objevit,  zvláště  v  době  horka  a 
zvýšeného pocení. 

Pokud  si  nejste jisti  příčinou,  která  způsobuje Vaše  onemocnění,  prosím,  zeptejte  se,  před  použitím 
krému, svého lékaře nebo lékárníka, který Vám poradí. 

Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 

 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Exoderil používat 

Nepoužívejte přípravek Exoderil: 

  jestliže  jste  alergický(á)  (přecitlivělý(á))  na  léčivou  látku  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto 

přípravku uvedenou v bodě 6. 

Upozornění a opatření 

Před použitím přípravku Exoderil se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  

Přípravek se nemá dostat do očí ani do otevřených ran.

ani do otevřených ran

..

 

Další léčivé přípravky a přípravek Exoderil 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala 
nebo které možná budete užívat.  

Nejsou známé interakce přípravku Exoderil s jinými léky. 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. 

Exoderil by měl být používán během těhotenství a kojení pouze tehdy, pokud je to nezbytně nutné.

 

 

Důležité informace o některých složkách přípravku Exoderil 
Exoderil obsahuje cetylalkohol a stearylalkohol, tyto látky mohou způsobit místní kožní reakce (např. 
kontaktní dermatitidu). 

3.  Jak se přípravek Exoderil používá 

Vždy  používejte  tento  přípravek  přesně  v souladu  s příbalovou  informací  nebo  podle  pokynů  svého 
lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Přípravek se používá pouze k ošetření kůže a nehtů. 

Jelikož  Exoderil  rychle  proniká  do  kůže  a je  přítomen  v různých  kožních  vrstvách  v dostatečných 
koncentracích, je jej možno používat pro místní léčbu v jedné denní dávce. 

Krém se používá 1krát denně na postižené místo kůže a na jeho okolí, po očištění a osušení.  

Při plísňové infekci nehtů se doporučuje používat 2krát denně.  

3/4 

Aby se zabránilo opakování onemocnění, v léčbě by se mělo pokračovat ještě nejméně 2 týdny po 
vymizení příznaků nebo po vymizení obtíží.  
Celková délka léčby závisí na rozsahu, lokalizaci a charakteru onemocnění a obvykle trvá 2-4 týdny. 
Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle než 4 týdny. 

Jestliže jste použil(a) více přípravku Exoderil, než jste měl(a) 

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. 

Máte-li  jakékoli  další  otázky,  týkající  se  používání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 

4.  Možné nežádoucí účinky 

Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 

Následující četnosti jsou používány k hodnocení nežádoucích účinků: 
Velmi časté ( 1/10) 
Časté ( 1/100 až <1/10) 
Méně časté ( 1/1000 až <1/100) 
Vzácné ( 1/10000 až < 1/1000) 
Velmi vzácné (<1/10000) 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit) 

 
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace  
Není známo: pocit sucha, začervenání a pálení.  
 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv,  Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky: 
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 

5.  Jak přípravek Exoderil uchovávat  

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Uchovávejte při teplotě do 30 °C. 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě a krabičce za Použitelné 
do:/EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Doba použitelnosti přípravku po prvním otevření: 4 týdny. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí.  

 

6.  Obsah balení a další informace 

Co přípravek Exoderil obsahuje 

Léčivou látkou je naftifini hydrochloridum 10 mg v 1 g krému. 

4/4 

Pomocnými  látkami  jsou:  benzylalkohol,  hydroxid  sodný,  sorbitan-stearát,  cetyl-palmitát, 
cetylalkohol, stearylalkohol, polysorbát 60, isopropyl-myristát, čištěná voda. 

Jak přípravek Exoderil vypadá a co obsahuje toto balení 

Balení: 15 g nebo 30 g. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Držitel 

Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko 

Výrobce 

Sandoz GmbH-PHP Kundl, Kundl, Rakousko 

Salutas Pharma GmbH, Osterweddingen, Německo 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

Sandoz s.r.o., Praha; office.cz@sandoz.com. 

 

Datum poslední revize: 

10.9.2014 

Recenze

Recenze produktu EXODERIL Krém 15 g

Diskuze

Diskuze k produktu EXODERIL Krém 15 g

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám