Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Homeopatika » Léčivé přípravky homeopatika monokomponenty

BOIRON Euphrasia Officinalis CH9 4 g - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 209631

100 % 1 recenze

Homeopatický přípravek. Užívejte dle rady odborníka - homeopata.

Více informací

79
Běžná cena: 86 Kč, Ušetříte: 8 % (7 Kč)

Dostupnost: skladem do 24 hodin

Zboží odešleme 23. 3. 2018, předpokládaný termín doručení 26. 3. 2018.

Doprava od 29 Kč nebo zdarma
 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze (1)
Diskuze

Podrobné informace

Homeopatický přípravek. Užívejte dle rady odborníka - homeopata.

Informace o produktu

Výrobce: BOIRON
Značka: EUPHRASIA
Kód výrobku: 209631
Kód EAN: 3352710298107
Kód SÚKL: 62806
Doplněk názvu: 0,5MG/ML POR SOL 1X200ML
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: BOIRON

Jednosložkový homeopatický léčivý přípravek v centezimálním ředění, vyrobený dle francouzského Lékopisu a užívaný dle informací v Materia Medica.

Jednosložkový homeopatický přípravek stimuluje obranné mechanismy organismu specificky, podle konkrétních příznaků onemocnění. Přípravky se rozpouštějí v ústech s odstupem 15 minut od konzumace nápojů a potravin.

Dle pokynu lékaře nebo odborných doporučení.

Homeopatické léky se užívají dle dlouhodobých poznatků o jejich účinku, sepsaných v odborné literatuře. K předání zkušeností o možnostech jejich použití jsou dále pořádány odborné semináře.

Stejný monokomponentní homeopatický léčivý přípravek může být použit (podle příznaků) při léčbě různých onemocnění. Uvádění indikace na etiketě proto není odůvodněné. Název přípravku odpovídá latinskému názvu výchozí látky.


Oznámit nežádoucí účinky

Příbalový leták

XYZAL

 

Sp.zn.sukls293834/2016 

 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Xyzal 0,5 mg/ml perorální roztok 

Pro dospělé a děti od 2 let věku 

Levocetirizini dihydrochloridum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a 
to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je Xyzal a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Xyzal užívat  

3. 

Jak se Xyzal užívá   

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Xyzal uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Xyzal a k čemu se používá 

 
Levocetirizin-dihydrochlorid je léčivou látkou přípravku Xyzal. 
Xyzal je antialergikum. 
 
Používá se k léčbě onemocnění (příznaků) spojených s: 

•  alergickou rýmou, včetně perzistující (přetrvávající) alergické rýmy 

•  kopřivkou (urtikarie). 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Xyzal užívat  

 
Neužívejte Xyzal 

jestliže jste alergický(á) na levocetirizin-dihydrochlorid, cetirizin, hydroxyzin nebo na kteroukoli 
další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) 

jestliže máte závažnou poruchu funkce ledvin (závažné selhání ledvin s clearance kreatininu 
pod 10 ml/min). 

 
Upozornění a opatření
 
Před užitím přípravku Xyzal se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Jestliže máte potíže (jako poranění míchy nebo zvětšená prostata), je pravděpodobné, že budete mít 
problém s vyprázdněním močového měchýře. Poraďte se, prosím, se svým lékařem. 
 

 

Jestliže máte epilepsii nebo je u Vás riziko výskytu křečí, poraďte se se svým lékařem, protože Xyzal 
může způsobit zhoršení záchvatu. 
 
Jestliže je u Vás plánováno testování na alergie, zeptejte se svého lékaře, zda máte přestat užívat Xyzal 
několik dní před testem. Tento lék může ovlivnit výsledky Vašeho testu na alergie. 
 
Děti 
Podávání přípravku Xyzal kojencům a dětem pod 2 roky se nedoporučuje.  
 
Další léčivé přípravky a Xyzal 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) 
nebo které možná budete užívat. 
 
Xyzal s jídlem, pitím a alkoholem 
Opatrnosti je třeba při současném podávání přípravku Xyzal a alkoholu nebo jiných látek působících na 
mozek. 
U citlivých pacientů může současné podávání přípravku Xyzal a alkoholu nebo jiných látek působících na 
mozek způsobit další snížení bdělosti a výkonnosti. 
Xyzal se může užívat s jídlem i bez jídla. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Někteří pacienti léčení přípravkem Xyzal mohou pociťovat spavost/ospalost, únavu a vyčerpání. Pokud 
řídíte nebo obsluhujete stroje, buďte opatrní, dokud nezjistíte, jak na Vás tento přípravek působí. Speciální 
testy však prokázaly, že u zdravých osob po podání levocetirizinu v doporučené dávce nedochází k žádné 
poruše duševní bdělosti, schopnosti rychle reagovat nebo řídit. 
 
Xyzal obsahuje roztok maltitolu, methylparaben a propylparaben 

-  Tento léčivý přípravek obsahuje roztok maltitolu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé 

cukry, poraďte se s ním dříve, než začnete Xyzal užívat. 

-  Methylparaben a propylparaben mohou vyvolat alergické reakce (pravděpodobně opožděné) jako 

bolest hlavy, žaludeční nevolnost a průjem. 

 
 
3. 

Jak se Xyzal užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.  
 
Doporučená dávka přípravku je: 
Dospělí a dospívající od 12 let věku: 10 ml roztoku jednou denně. 
 
Dávkování u zvláštních skupin pacientů: 
Porucha funkce ledvin a jater 
U pacientů s poruchou funkce ledvin může být dávka snížena podle závažnosti onemocnění ledvin. U dětí 
se dávka také stanoví podle tělesné hmotnosti dítěte, dávku určí Váš lékař.  
 
Pacienti se závažnou poruchou funkce ledvin nesmí Xyzal užívat. 

 

 
Pacienti, kteří mají pouze poruchu funkce jater, mají užívat obvyklou předepsanou dávku.  
 
U pacientů s poruchou funkce ledvin i jater může být dávka snížena podle závažnosti onemocnění ledvin. 
U dětí se dávka také stanoví podle tělesné hmotnosti dítěte; dávku určí Váš lékař. 
 
Starší pacienti od 65 let věku 
U starších pacientů není potřeba žádná úprava dávky za předpokladu, že mají normální funkci ledvin. 
 
Použití u dětí 
Děti ve věku 6–12 let: 10 ml roztoku 1x denně. 
Děti ve věku 2–6 let: 2,5 ml roztoku 2x denně. 
 
Podávání přípravku Xyzal kojencům a batolatům mladším než 2 roky se nedoporučuje. 
 
Jak a kdy máte Xyzal užívat 
Pouze perorální užívání (užití ústy). 
Perorální stříkačka je dodávána s balením. Roztok se může užívat neředěný nebo zředěný ve skleničce 
vody. 
Xyzal se může užívat s jídlem i bez jídla. 
 
Manipulace s perorální stříkačkou: 
Perorální stříkačku vsuňte do lahvičky a vytáhněte píst až po značku, která odpovídá dávce v mililitrech 
(ml), kterou Vám předepsal lékař. Při použití u dětí do 6 let věku se celková denní dávka 5 ml odměří 
vytáhnutím 2,5 ml roztoku z lahvičky 2x denně (tj. opatrně, prosím, sledujte kalibraci stříkačky). 
Vytáhněte perorální stříkačku z lahvičky a vystříkněte stlačením pístu obsah na lžíci nebo do skleničky 
s vodou. Léčivý přípravek se má užít ihned po naředění. 
Po každém použití opláchněte píst vodou. 
 

 

 
Jak dlouho máte užívat Xyzal? 
Délka užívání závisí na typu, trvání a průběhu Vašich obtíží a určuje ji Váš lékař. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Xyzal, než jste měl(a) 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Xyzal, než jste měl(a), může se u dospělých objevit spavost. U dětí se 
zpočátku může projevit vzrušení a neklid, později pak spavost. 
 
Pokud si myslíte, že jste se přípravkem Xyzal předávkoval(a), informujte prosím svého lékaře, který 
rozhodne o dalších opatřeních. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Xyzal  
Jestliže jste zapomněl(a) užít Xyzal nebo jste užil(a) nižší dávku, než byla předepsána Vaším lékařem, 
nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Následující dávku užijte 
v předepsané době.  
 

 

Jestliže jste přestal(a) užívat Xyzal 
Ukončení léčby přípravkem Xyzal by nemělo mít žádné nepříznivé účinky. Avšak vzácně, pokud 
přestanete Xyzal užívat, se může vyskytnout pruritus (intenzivní svědění), dokonce i v případě, že se tyto 
příznaky nevyskytovaly před zahájením léčby. Příznaky mohou samovolně vymizet. Příznaky mohou být 
v některých případech intenzivní a mohou vyžadovat opět začít s léčbou. Příznaky by po opětovném 
zahájení léčby měly vymizet.  
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
Časté: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů 
Sucho v ústech, bolest hlavy, únava a ospalost/malátnost. 
 
Méně časté: mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů  
Vyčerpání a bolesti břicha. 
 
Není známo: frekvenci z dostupných údajů nelze určit 
Byly hlášeny i další nežádoucí účinky jako palpitace (bušení srdce), zvýšená srdeční frekvence, záchvaty, 
mravenčení, závratě, synkopa (mdloba), třes, dysgeuzie (zkreslení vnímání chuti), pocit otáčení či pohybu, 
poruchy vidění, rozmazané vidění, bolestivé nebo obtížné močení, neschopnost zcela vyprázdnit močový 
měchýř, otoky, pruritus (svědění), vyrážka, kopřivka (otok, zčervenání a svědění kůže), kožní výsev, 
dušnost, zvýšení tělesné hmotnosti, bolest svalů, bolest kloubů, agresivní nebo neklidné chování, 
halucinace, deprese, nespavost, opakující se myšlenky na sebevraždu nebo posedlost sebevraždou, 
hepatitida (zánět jater), abnormální jaterní funkce, zvracení, zvýšená chuť k jídlu, nevolnost a průjem. 
Pruritus (intenzivní svědění) po přerušení léčby. 
 
Při prvních známkách reakce přecitlivělosti přestaňte Xyzal užívat a obraťte se na svého lékaře. Příznaky 
reakce přecitlivělosti mohou být následující: otok úst, jazyka, obličeje a/nebo hrdla, dýchací nebo polykací 
obtíže (pocit tlaku na hrudi nebo sípání), kopřivka, náhlý pokles krevního tlaku vedoucí ke kolapsu nebo 
šoku, který může být i smrtelný. 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně 
postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 
 
 
5. 

Jak Xyzal uchovávat  

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku lahvičky a krabičce za 
„EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 

 

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. 
Po prvním otevření neužívejte déle než 3 měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Xyzal obsahuje 

Léčivou látkou je levocetirizini dihydrochloridum. 
1 ml perorálního roztoku obsahuje 0,5 mg levocetirizin-dihydrochloridu. 

-  Pomocnými látkami jsou trihydrát natrium-acetátu, kyselina octová 99%, methylparaben (E218), 

propylparaben (E216), glycerol 85%, roztok maltitolu (E965), sodná sůl sacharinu, ovocné aroma 
(triacetin (E1518), benzaldehyd, silice oplodí sladkého pomeranče, vanilin, ethyl-butyrát, 
koncentrovaná silice oplodí sladkého pomeranče, isoamyl-acetát, allyl-kaproát, undekalakton-
gamma, citral, geraniol, citronellol, tokoferol-alfa (E307)), čištěná voda. 

 
Jak Xyzal vypadá a co obsahuje toto balení 
Perorální roztok je čirý a bezbarvý roztok dodávaný ve skleněné lahvičce s bílým polypropylenovým 
dětským bezpečnostním uzávěrem. Lahvička s roztokem se dodává v papírové krabičce, která také 
obsahuje perorální stříkačku. 
 
Velikosti balení: 75 ml, 150 ml, 200 ml. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci 
UCB s.r.o., Praha, Česká republika 
Výrobce 
Aesica Pharmaceuticals S.r.l, Via Praglia 15, I-10044 Pianezza (TO), Itálie 
UCB Pharma Ltd, 208 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3WE, Velká Británie 
Phoenix Pharma Polska Sp. z o.o., ul. Optotek 26, 01-940, Varšava, Polsko 
ExtractumPharma Co. Ltd., 6413 Kunfehértó, IV. körzet 6., Maďarsko  
Movianto Polska Sp. z o.o, ul. Artura i Franciszka Radziwiłłów 5, 05-850 Ożarów Mazowiecki, Polsko. 
 
 
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: 
 
Belgie: Xyzall 0,5 mg/ml oral solution  
Česká republika: Xyzal   
Dánsko: Xyzal 
Estonsko: Xyzal  
Finsko: Xyzal  
Francie: Xyzall  
Irsko: Xyzal 0.5 mg/ml oral solution 
Itálie: Xyzal 
Kypr: Xyzal  
Litva: Xyzal  
Lotyšsko: Xyzal  
Lucembursko: Xyzall 0.5 mg/ml oral solution 
Maďarsko: XYZAL 0,5 mg/ml belsőleges oldat 

 

Malta: Xyzal 0.5 mg/ml oral solution 
Německo: Levocetirizin Saft 
Nizozemsko: Xyzal 0,5 mg/ml oral solution 
Norsko: Xyzal  
Polsko: Xyzal 0,5 mg/ml roztwór doustny 
Portugalsko: Xyzal  
Řecko: Xozal  
Slovenská republika: Xyzal 5 mg/10 ml perorálny roztok 
Slovinsko: Xyzal  
Španělsko: Xazal 0.5 mg/ml solución oral 
Spojené království (Velká Británie): Xyzal 0.5 mg/ml oral solution 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 27. 8. 2017  
 
 
 

Recenze (1)

Recenze produktu BOIRON Euphrasia Officinalis CH9 4 g

Recenze od 1 uživatele s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Diskuze

Diskuze k produktu BOIRON Euphrasia Officinalis CH9 4 g

Přidat nový příspěvek do diskuze

Zkušenosti uživatelů

Karin K.

100 % 19/08/2015

Více
 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám