Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na smyslové orgány » Léky na předpis na oči

DILURAN 20X250MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16174

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze (1)

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 16174
Kód EAN: 8594739018686
Kód SÚKL: 113
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Diluran se používá k léčbě glaukomu - zeleného zákalu oka.

Příbalový leták

1/4

sp.zn. sukls95671/2013


Příbalová informace: informace pro uživatele

DILURAN
tablety
acetazolamidum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.Viz bod 4.


Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je přípravek Diluran a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diluran užívat
3. Jak se přípravek Diluran užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Diluran uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Diluran a k čemu se používá

Diluran se používá k léčbě glaukomu - zeleného zákalu oka.
Přípravek Diluran účinkuje prostřednictvím inhibice enzymu v oku, která vede ke snížení tvorby
komorového moku, a tím ke snížení nitroočního tlaku.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diluran užívat

Neužívejte přípravek Diluran
- jestliže jste alergický(á) na acetazolamid, sulfonamidy, nebo na kteroukoli další složku tohoto
přípravku (uvedenou v bodě 6);
- jestliže máte těžší poruchu jater, ledvin a nadledvin;
- pokud jste těhotná, především v prvních třech měsících;
- pokud kojíte;
- pokud trpíte stavy s nedostatkem sodíku a draslíku;
- pokud trpíte hyperchloremickou acidózou (porucha vnitřního prostředí ve prospěch kyselin se
zvýšenou koncentrací chloridů v séru);
- pokud trpíte Addisonovou chorobou (nedostatečnost kůry nadledvin projevující se nedostatkem
jejich hormonů, a to zejména glukokortikoidů) a selháním nadledvinek.
- Pokud máte chronický nekongestivní glaukom s uzavřeným úhlem (acetazolamid může zastřít
zhoršení stavu).

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Diluran se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.
2/4

- jestliže jste těhotná;
- jestliže víte, že máte sklon k acidóze (porucha vnitřní rovnováhy ve prospěch kyselin);
- jestliže trpíte cukrovkou;
- jestliže trpíte dýchacími problémy způsobenými neprůchodností nebo rozedmou plic (pulmonální
obstrukcí či emfyzémem).

Při dlouhodobém podávání je třeba sledovat hladinu sodíku a draslíku v krvi a kontrolovat krevní
obraz. U pacientů užívajících acetazolamid byl pozorován oboustranný akutní glaukom s uzavřeným
úhlem a/nebo myopie. Příznaky zahrnují bolest očí se sníženou zrakovou ostrostí, vyžadují okamžitou
léčbu, protože mohou vést ke slepotě.
Při výskytu těchto příznaků má být léčba přípravkem Diluran ukončena a o dalším léčebném postupu
se poraďte se svým ošetřujícím lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek Diluran
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Účinky přípravku Diluran a jiných léků současně podávaných se mohou navzájem ovlivňovat.
Informujte svého lékaře o všech lécích, které v současné době užíváte, a to na lékařský předpis i bez
něj, a bez jeho vědomí žádné další léky neužívejte. Zejména neužívejte žádné léky obsahující kyselinu
acetylsalicylovou či jiné salicyláty, protože tato kombinace výrazně zvyšuje možnost vzniku
závažných nežádoucích účinků. Acetazolamid zvyšuje účinek chinidinu, nitrofurantoinu, amfetaminu,
efedrinu a tricyklických antidepresiv. Účinnost i nežádoucí účinky acetazolamidu zvyšují látky tlumící
centrální nervový systém, včetně alkoholu. Acetazolamid může zhoršit osteomalacii (onemocnění
kostí způsobené nedostatkem vitaminu D) vyvolanou léky užívanými proti křečím.

Přípravek Diluran s jídlem, pitím a alkoholem
Přípravek se užívá při jídle, zapije se douškem tekutiny.
Během léčby se nedoporučuje pít alkoholické nápoje.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se svým
lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek se nepodává v těhotenství, zvláště v prvním trimestru. Během léčby se nedoporučuje kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci
a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů, práce ve výškách apod.). Tuto
činnost můžete vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře.

Důležité informace o některých složkách přípravku Diluran
Přípravek obsahuje laktózu a sacharózu. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí
některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat.


3. Jak se přípravek Diluran užívá

Vždy užívejte přípravek Diluran přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování se pohybuje v rozmezí 1 - 4 tablety denně, při vyšším dávkování rozděleno do 2 3 dílčích
dávek. Dávkování neměňte bez porady s lékařem. Přípravek se užívá při jídle, zapije se douškem
tekutiny.
3/4


Jestliže jste užil(a) více přípravku Diluran než jste měl(a)
Při předávkování se mohou vyskytnout poruchy elektrolytové rovnováhy, porucha vnitřního prostředí
ve prospěch kyselin, poruchy centrálního nervového systému. Při předávkování nebo náhodném požití
více tablet dítětem vyhledejte okamžitě lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Diluran
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Diluran
Přípravek užívejte tak, jak Vám určil Váš lékař. Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte
doporučenou dobu užívání přípravku, i když se budete cítit lépe. Při předčasném ukončení léčby může
dojít k návratu Vašich obtíží.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Při užívání přípravku Diluran se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazeny dle četnosti
výskytu:

Poruchy krve a lymfatického systému: chudokrevnost z útlumu kostní dřeně, pokles počtu
až vymizení granulocytů, leukocytů (druhy bílých krvinek) v krvi, pokles počtu krevních destiček,
útlum kostní dřeně.
Poruchy metabolismu a výživy: nízká hladina draslíku v krvi (pouze přechodně a nezávažného
stupně), porucha vnitřního prostředí ve prospěch kyselin (acidóza, většinou mírného stupně, výjimečně
závažnější u starších pacientů, pacientů s cukrovkou a poruchou ledvinných funkcí).
Psychiatrické poruchy: deprese, zvýšená bdělost, chuťové halucinace.
Poruchy nervového systému: ospalost, bolest hlavy, závratě, porucha hybnosti, brnění obličeje a
končetin (zejména při podávání vysokých dávek).
Poruchy oka: krátkozrakost (pouze přechodného charakteru), oboustranný akutní glaukom
s uzavřeným úhlem.
Poruchy ucha a labyrintu: ušní šelest, poruchy sluchu.
Gastrointestinální poruchy: poruchy zažívacího ústrojí.
Poruchy kůže a podkožní tkáně: vyrážka, kožní reakce, kožní výsev drobných tečkovitých krvácení
(doprovází sníženou hladinu krevních destiček, důsledek poruchy srážlivosti), akutní generalizovaná
exantematózní pustulóza.
Poruchy ledvin a močových cest: výskyt krystalků v moči, močové kameny, ledvinová kolika, zánět
ledvin.
Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: únava, malátnost, horečka, žízeň.
Vyšetření: snížení tělesné hmotnosti.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

4/4

Hlášení podezření na nežádoucí účinky
Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky,
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích
účinků uvedeného v Dodatku V.


5. Jak přípravek Diluran uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP:.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete nějaké změny ve vzhledu tablet (např. změna barvy).
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
světlem a vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Diluran obsahuje
Léčivou látkou je acetazolamidum 250 mg v 1 tabletě.
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, želatina, sacharóza, mastek,
aluminium-tristearát, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ C).

Jak přípravek Diluran vypadá a co obsahuje toto balení
Diluran jsou téměř bílé až slabě nažloutlé kulaté tablety o průměru 12 mm, se zkosenými hranami, na
jedné straně s půlicí rýhou. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.
Velikost balení: 20 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, Praha, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
3.7.2013

Recenze

Recenze produktu DILURAN 20X250MG Tablety

Diskuze (1)

Diskuze k produktu DILURAN 20X250MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

Ilona O. - informace o používání diluranu

(0) 01/08/2009

prosím vás o poskytnutí informace,jak dlouho lze používat diluran na gglaukom,léčím se osmým rokem,hlavní problém mám s pravým okem,kde tlaky 25-34,jsem tříkrát po laseru a v říjnu se rozhodne o případném operačním zákroku,o němž neví, co vlastně obnáší.-tedy,o jakým druh operace se jedná,domnívat se mohu cokoli.nikdy mi nebyl diluran aplikován,až v minulém týdnu lékařkou,kterou jsem byla nucena… Více

Vstoupit do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám