Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na smyslové orgány » Léky na předpis na oči

DILURAN 20X250MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 16174

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze (1)

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 16174
Kód EAN: 8594739018686
Kód SÚKL: 113
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Diluran se používá k léčbě glaukomu - zeleného zákalu oka.

Příbalový leták

 

sp.zn.sukls185718/2014 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

DILURAN 

tablety 

acetazolamidum  

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci.Viz bod 4. 

 
 
Co naleznete v této příbalové informaci 

1. 

Co je přípravek Diluran a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diluran užívat 

3. 

Jak se přípravek Diluran užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Diluran uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek Diluran a k čemu se používá 

 
Přípravek Diluran se používá k léčbě glaukomu - zeleného zákalu oka. 
Přípravek Diluran účinkuje prostřednictvím inhibice (utlumení aktivity) enzymu v oku, která vede ke 
snížení tvorby komorového moku, a tím ke snížení nitroočního tlaku. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Diluran užívat 

 
Neužívejte přípravek Diluran 
-  jestliže jste alergický(á) na acetazolamid, sulfonamidy, nebo na kteroukoli další složku tohoto 

přípravku (uvedenou v bodě 6); 

-  jestliže máte těžší poruchu jater, ledvin a nadledvin; 
-  pokud jste těhotná; 
-  pokud kojíte; 
-  pokud trpíte stavy s nedostatkem sodíku a draslíku; 
-  pokud trpíte hyperchloremickou acidózou (porucha vnitřního prostředí ve prospěch kyselin se 

zvýšenou koncentrací chloridů v séru); 

-  pokud trpíte Addisonovou chorobou (nedostatečnost kůry nadledvin projevující se nedostatkem 

jejich hormonů, a to zejména glukokortikoidů) a selháním nadledvin. 

-  Pokud máte typ zeleného zákalu, který se nazývá chronický nekongestivní glaukom s uzavřeným 

úhlem (acetazolamid může zastřít zhoršení stavu). 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Diluran se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

-  jestliže víte, že máte sklon k acidóze (porucha vnitřní rovnováhy ve prospěch kyselin); 
-  jestliže trpíte cukrovkou; 
-  jestliže trpíte dýchacími problémy způsobenými neprůchodností nebo rozedmou plic (pulmonální 

obstrukcí či emfyzémem). 

 
Při dlouhodobém podávání je třeba sledovat hladinu sodíku a draslíku v krvi a kontrolovat krevní 
obraz.  
Byly pozorovány případy akutního selhání ledvin (viz bod 4). U pacientů s chronickým selháním 
ledvin je potřeba funkce ledvin monitorovat. U pacientů užívajících acetazolamid byl pozorován 
oboustranný akutní glaukom s uzavřeným úhlem (oční onemocnění zvané zelený zákal) a/nebo 
myopie (krátkozrakost). Příznaky zahrnují bolest očí se sníženou zrakovou ostrostí, vyžadují 
okamžitou léčbu, protože mohou vést ke slepotě. 
Při výskytu těchto příznaků má být léčba přípravkem Diluran ukončena a o dalším léčebném postupu 
se poraďte se svým ošetřujícím lékařem. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Diluran 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Účinky přípravku Diluran a jiných léků současně podávaných se mohou navzájem ovlivňovat. 
Informujte svého lékaře o všech lécích, které v současné době užíváte, a to na lékařský předpis i bez 
něj, a bez jeho vědomí žádné další léky neužívejte. Zejména neužívejte žádné léky obsahující kyselinu 
acetylsalicylovou či jiné salicyláty, protože tato kombinace výrazně zvyšuje možnost vzniku 
závažných nežádoucích účinků. Acetazolamid zvyšuje účinek chinidinu, nitrofurantoinu, amfetaminu, 
efedrinu a tricyklických antidepresiv. Účinnost i nežádoucí účinky acetazolamidu zvyšují látky tlumící 
centrální nervový systém, včetně alkoholu. Acetazolamid může zhoršit osteomalacii (onemocnění 
kostí způsobené nedostatkem vitaminu D) vyvolanou léky užívanými proti křečím. Opatrnosti je také 
potřeba při současném užívání valproátu (lék na epilepsii), který může vyvolat zvýšenou hladinu 
amoniaku v krvi (viz bod 4.) 
 
Přípravek Diluran s jídlem, pitím a alkoholem 
Přípravek se užívá při jídle, zapije se douškem tekutiny. 
Během léčby se nedoporučuje pít alkoholické nápoje. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se svým 
lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
Přípravek se nepodává v těhotenství. Během léčby se nedoporučuje kojení. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, motorickou koordinaci 
a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, ovládání strojů, práce ve výškách apod.). Tuto 
činnost můžete vykonávat pouze na základě výslovného souhlasu lékaře. 
 
Důležité informace o některých složkách přípravku Diluran 
Přípravek obsahuje laktosu a sacharosu. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí 
některých cukrů, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Diluran užívá 

 

 

Vždy užívejte přípravek Diluran přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. Dávkování se pohybuje v rozmezí 1 - 4 tablety denně, při vyšším 
dávkování rozděleno do 2 – 3 dílčích dávek. Dávkování neměňte bez porady s lékařem. Přípravek se 
užívá při jídle, zapije se douškem tekutiny. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Diluran než jste měl(a)  
Při předávkování se mohou vyskytnout poruchy elektrolytové rovnováhy, porucha vnitřního prostředí 
ve prospěch kyselin, poruchy centrálního nervového systému. Při předávkování nebo náhodném požití 
více tablet dítětem vyhledejte okamžitě lékaře.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Diluran 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Diluran 
Přípravek užívejte tak, jak Vám určil Váš lékař. Bez porady s Vaším lékařem nepřerušujte 
doporučenou dobu užívání přípravku, i když se budete cítit lépe. Při předčasném ukončení léčby může 
dojít k návratu Vašich obtíží. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Při užívání přípravku Diluran se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky. Četnost výskytu 
těchto nežádoucích účinků není známa (z dostupných údajů nelze určit).  
 
Poruchy krve a lymfatického systému: chudokrevnost z útlumu kostní dřeně, pokles počtu 
až vymizení granulocytů, leukocytů (druhy bílých krvinek) v krvi, pokles počtu krevních destiček, 
útlum kostní dřeně. 
Poruchy imunitního systému: alergická reakce, která může být v některých případech provázena až 
celkovým zčervenáním kůže (exfoliativní dermatitida). 
Poruchy metabolismu a výživy: nízká hladina draslíku v krvi (pouze přechodně a nezávažného 
stupně), porucha vnitřního prostředí ve prospěch kyselin (acidóza, většinou mírného stupně, výjimečně 
závažnější u starších pacientů, pacientů s cukrovkou a poruchou ledvinných funkcí), zvýšená hladina 
amoniaku v krvi u pacientů s epilepsií. 
Psychiatrické poruchy: deprese, zvýšená bdělost, zmatenost, někdy spojená i s halucinacemi, 
chuťové halucinace. 
Poruchy nervového systému: ospalost, bolest hlavy, závratě, porucha hybnosti, brnění obličeje a 
končetin (zejména při podávání vysokých dávek). 
Poruchy oka: krátkozrakost (pouze přechodného charakteru), oboustranný akutní glaukom (zelený 
zákal) s uzavřeným úhlem. 
Poruchy ucha a labyrintu: ušní šelest, poruchy sluchu. 
Gastrointestinální poruchy: poruchy zažívacího ústrojí. 
Poruchy kůže a podkožní tkáně: vyrážka, kožní reakce, kožní výsev drobných tečkovitých krvácení 
(doprovází sníženou hladinu krevních destiček, důsledek poruchy srážlivosti), akutní generalizovaná 
exantematózní pustulóza (kožní onemocnění s výskytem drobných puchýřků na různých místech těla). 
Poruchy ledvin a močových cest: výskyt krystalků v moči, močové kameny, ledvinová kolika, zánět 
ledvin,

 akutní selhání ledvin (projevující se snížením množství vylučované moči, otoky, 

nevolností) nebo zhoršení předcházející chronické ledvinové nedostatečnosti.

 

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: únava, malátnost, horečka, žízeň. 
Vyšetření: snížení tělesné hmotnosti. 
 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. 
 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky 

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to 
pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, 
aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: http://

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

 

5. 

Jak přípravek Diluran uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za zkratkou „EXP:“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete nějaké změny ve vzhledu tablet (např. změna barvy). 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
světlem a vlhkostí. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Diluran obsahuje 
Léčivou látkou je acetazolamidum 250 mg v 1 tabletě. 
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, želatina, sacharosa, mastek, 
aluminium-tristearát, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ C). 
 
Jak přípravek Diluran vypadá a co obsahuje toto balení 
Přípravek Diluran jsou téměř bílé až slabě nažloutlé kulaté tablety o průměru 12 mm, se zkosenými 
hranami, na jedné straně s půlicí rýhou. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky. 
Velikost balení: 20 tablet 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: 
 
Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37, Praha, Česká republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 31.3.2015 
 

Recenze

Recenze produktu DILURAN 20X250MG Tablety

Diskuze (1)

Diskuze k produktu DILURAN 20X250MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

- informace o používání diluranu

(0) 01/08/2009

prosím vás o poskytnutí informace,jak dlouho lze používat diluran na gglaukom,léčím se osmým rokem,hlavní problém mám s pravým okem,kde tlaky 25-34,jsem tříkrát po laseru a v říjnu se rozhodne o případném operačním zákroku,o němž neví, co vlastně obnáší.-tedy,o jakým druh operace se jedná,domnívat se mohu cokoli.nikdy mi nebyl diluran aplikován,až v minulém týdnu lékařkou,kterou jsem byla nucena… Více

Vstoupit do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám