Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na cévy

DETRALEX 30 Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 18807
Přípravek se užívá u dospělých pacientů k léčbě chronické žilní nedostatečnosti dolních končetin.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Přípravek se užívá u dospělých pacientů k léčbě chronické žilní nedostatečnosti dolních končetin.

Informace o produktu

Výrobce: LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE, GIDY
Kód výrobku: 18807
Kód EAN: 3594456400080
Kód SÚKL: 97522
Držitel rozhodnutí: LES LABORATOIRES SERVIER INDUSTRIE, GIDY
Přípravek se užívá u dospělých pacientů k léčbě chronické žilní nedostatečnosti dolních končetin: pocit tíhy v nohou, bolest, noční křeče, edém, trofické změny (tj. obtíže výživy a růstu tkání), včetně bércového vředu. Je používán také pro léčbu hemoroidů (tj. uzlovitých žilních rozšířenin v oblasti konečníku).

Příbalový leták

 

 

1/4 

sp.zn. sukls158521/2017 

 

 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

DETRALEX 500 mg potahované tablety  

Flavonoidorum fractio purificata micronisata  

 
 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i 
tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1.  Co je Detralex a k čemu se používá 
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Detralex užívat 
3.  Jak se Detralex užívá 
4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak Detralex uchovávat 
6.  Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Detralex a k čemu se používá 

 
Detralex je venotonikum, vazoprotektivum, které zvyšuje napětí žilní stěny a odolnost cév. Omezuje 
tvorbu otoků a má protizánětlivý účinek.   
 
Přípravek se užívá u dospělých pacientů k léčbě chronické žilní nedostatečnosti dolních končetin: 
pocit tíhy v nohou, bolest, noční křeče, edém, trofické změny (tj. obtíže výživy a růstu tkání), včetně 
bércového vředu. Je používán také pro léčbu hemoroidů (tj. uzlovitých žilních rozšířenin v oblasti 
konečníku). 
 
 
2. 

 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Detralex užívat  

 
Neužívejte Detralex 

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku přípravku (uvedenou v 
bodě 6). 
 

Upozornění a opatření  
Před použitím přípravku Detralex se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Další léčivé přípravky a Detralex 
Interakce nejsou dosud známy. 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat 
 
Detralex s jídlem a pitím 
Tablety se užívají při jídle a zapíjejí se tekutinou.  
 

 

 

2/4 

Těhotenství a kojení 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Detralex neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. 
 
 
3. 

 

Jak se Detralex užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem.   

•  Při léčbě  chronické  žilní  nedostatečnosti je  doporučená  dávka  2  tablety  denně užité  v jedné 

dávce nebo dvou oddělených dávkách. 

•  V  případě  akutního  zánětu  hemoroidů  se  užívá  6 tablet  denně  po  dobu  prvních  4  dnů,  poté  

4 tablety denně po dobu následujících 3 dnů. Udržovací dávka je 2 tablety denně. Tablety se 
užívají při jídle a zapíjejí se tekutinou.  

•  Pokud příznaky zánětu hemoroidů nevymizí do 14 dnů, je třeba se poradit s lékařem.  

 
Přípravek se podává ústy. 
 
Váš lékař Vám sdělí, jak dlouho by měla léčba trvat. Nepřestávejte s léčbou bez předchozí konzultace 
s Vaším lékařem. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Detralex, než jste měl(a) 
Předávkování  je  málo  pravděpodobné.  Mohly  by  být  pozorovány  pouze  mírné  zažívací  obtíže.  Při 
předávkování nebo náhodném požití přípravku se poraďte s lékařem. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Detralex 
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.  
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka.  
 
 
4. 

 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i Detralex nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého. 
 
Četnost možných nežádoucích účinků jmenovaných níže je definovaná na základě následujících 
zvyklostí: 
velmi časté (vyskytují se u více než 1 pacienta z 10) 
časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů ze 100) 
méně časté (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 1000) 
vzácné (vyskytují se u 1 až 10 pacientů z 10000) 
velmi vzácné (vyskytují se u méně než 1 pacienta z 10000) 
není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit) 
 
Tyto nežádoucí účinky mohou zahrnovat: 
Časté nežádoucí účinky: 
Průjem, obtíže při trávení, nevolnost, zvracení 
 
Méně časté nežádoucí účinky: 
Zánět tlustého střeva 

 

 

3/4 

 
Vzácné nežádoucí účinky: 
Závratě, bolest hlavy, pocit neklidu 
Vyrážka, svědění, kopřivka 
 
Nežádoucí účinky s neznámou frekvencí:  
Bolest břicha. Ojedinělý otok obličeje, rtů, víček. Výjimečně Quinckeho edém (náhlý otok obličeje, 
rtů, úst, jazyka nebo krku, který může způsobit obtíže při dýchání).  

 

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové 

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

 
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  

 
 
5. 

Jak Detralex uchovávat  

 
Uchovávejte při teplotě do 30

0

C. 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Doba použitelnosti se 
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí.  
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Detralex obsahuje 
Léčivou látkou je Flavonoidorum fractio purificata micronisata 500 mg: Diosminum 450 mg, 
Flavonoida 50 mg vyjádřené jako Hesperidinum v jedné potahované tabletě.  
Pomocnými látkami jsou: sodná sůl karboxymethylškrobu, mikrokrystalická celulosa, želatina, 
magnesium-stearát, mastek, glycerol, hydroxypropylmethylcelulosa, makrogol 6000, natrium-lauryl-
sulfát, oxid titaničitý, barviva (červený a žlutý oxid železitý). 
 
Jak Detralex vypadá a co obsahuje toto balení 
Detralex je oválná, potahovaná, bikonvexní tableta lososové barvy se zkosenými hranami, je balená 
v blistru a v papírové krabičce. 
Přípravek  je  dostupný  v balení  obsahujícím  30,  60  nebo  120  potahovaných  tablet  a  ve  vícečetném 
balení obsahujícím 180 (2 krabičky, z nichž každá obsahuje 90) potahovaných tablet.   
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

 

 

4/4 

Držitel rozhodnutí o registraci: 
 
Les Laboratoires Servier 
50, rue Carnot 
92284 Suresnes cedex, Francie  
 
Výrobce: 

Les Laboratoires Servier Industrie 
905, route de Saran 
45520 Gidy, Francie 
 
Další informace o tomto přípravku získáte u Servier s.r.o., tel.: + 420 222 118 111. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 24. 7. 2017 

 
 
 
 
 
 

 
  
 

 

 

Recenze

Recenze produktu DETRALEX 30 Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu DETRALEX 30 Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám