Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

DEGAN 10 MG ROZTOK PRO INJEKCI 50X2ML/10MG Injekční roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11427

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 11427
Kód EAN: 3838957398607
Kód SÚKL: 93105
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
K čemu se používá Degan 10 mg roztok pro injekci Degan 10 mg roztok pro injekci je určen k léčbě poruch motility horních částí zažívacího traktu. Rovněž se používá k usnadnění některých diagnostických vyšetření. Přípravek se používá zejména v následujících indikacích: - Nausea a zvracení (při migréně, onemocnění jater a ledvin, při úrazech hlavy, při zranění mozku, při intoleranci léků); - prevence nauzey a zvracení souvisejících s protinádorovou chemoterapií. Degan 10 mg roztok pro injekci je indikován k profylaxi zvracení zapříčiněného emetogenní protinádorovou chemoterapií. - prevence pooperační nauzey a zvracení. Přípravek je určen k profylaxi pooperační nauzey a zvracení u pacientů, u kterých není vhodné odsávání nasogastrickou sondou. - diabetická gastroparéza (prodloužená evakuace žaludku). Degan 10 mg roztok pro injekci lze použít ke zmírnění symptomů souvisejících s akutní a recidivující diabetickou gastroparézou.

Příbalový leták

1/5
sp.zn. sukls92037/2013

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

DEGAN 10 mg roztok pro injekci

metoclopramidi hydrochloridum monohydricum
injekční roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V této příbalové informaci naleznete:
1. Co je DEGAN 10 mg roztok pro injekci a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DEGAN 10 mg roztok pro injekci používat
3. Jak se DEGAN 10 mg roztok pro injekci používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Uchovávání přípravku DEGAN 10 mg roztok pro injekci
6. Další informace1. CO JE DEGAN 10 mg roztok pro injekci A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Co je DEGAN 10 mg roztok pro injekci

Tento léčivý přípravek patří do skupiny léčiv zvaných antiemetika, prokinetika.
Metoklopramid působí antiemeticky a stimuluje motilitu žaludku a dvanáctníku. Jeho antiemetický
účinek se uplatňuje prostřednictvím selektivní inhibice emetických receptorů v medulla oblongata.
Navozuje relaxaci sfinkteru pylori, posiluje kontrakce antra a vede k mírné hypotonii žaludečního
fundu, usnadňující vyprazdňování žaludku a dvanáctníku. Tyto účinky jsou spouštěny v centrech
hypotalamu a jsou přenášeny periferními vegetativními nervy. Metoklopramid odstraňuje symptomy
vzniklé v důsledku gastrointestinálních poruch: nauzeu, zvracení, pocity plnosti, flatulenci a škytavku.

Metoklopramid nemá žádné parasympatolytické, antihistaminové, antiserotoninové nebo
ganglioplegické účinky; vzhledem k tomu neovlivňuje arteriální tlak, respiraci atd. Nepůsobí ani na
jaterní a ledvinné funkce, ani na hematopoézu. Neovlivňuje tonus tračníku a žlučníku, nestimuluje
sekreci žluče, žaludečních kyselin a pankreatických enzymů.

Farmakokinetické údaje
Metoklopramid je rychle a dobře absorbován, jeho účinky nastupují po i.v. podání za 1-3 minuty, po
i.m. aplikaci za 10-15 minut, a přetrvávají 1-2 hodiny.

Průměrný eliminační poločas u osob s normální funkcí ledvin je 5-6 hodin. Kinetika absorpce a
eliminace metoklopramidu má lineární charakter.
Přibližně 85 % podané dávky se objevuje v moči během 72 hodin; z tohoto množství je asi polovina
přítomna ve formě volného nebo konjugovaného metoklopramidu.
2/5

Na plazmatické bílkoviny se váže jen asi ze 30 %. Distribuční objem je asi 3,5 l/kg, což svědčí pro
rozsáhlou distribuci metoklopramidu do tělesných tkání. Porucha činnosti ledvin ovlivňuje jeho
clearance.

Metoklopramid je vylučován do mateřského mléka.

K čemu se používá DEGAN 10 mg roztok pro injekci

Degan 10 mg roztok pro injekci je určen k léčbě poruch motility horních částí zažívacího traktu.
Rovněž se používá k usnadnění některých diagnostických vyšetření.
Přípravek se používá zejména v následujících indikacích:
Dospělí:
nausea a zvracení (při migréně, onemocnění jater a ledvin, při úrazech hlavy, při zranění mozku,
při intoleranci léků)
prevence nauzey a zvracení souvisejících s protinádorovou chemoterapií
Degan 10 mg roztok pro injekci je indikován k profylaxi zvracení zapříčiněného emetogenní
protinádorovou chemoterapií.
prevence pooperační nauzey a zvracení
Přípravek je určen k profylaxi pooperační nauzey a zvracení u pacientů, u kterých není vhodné
odsávání nasogastrickou sondou.
diabetická gastroparéza (prodloužená evakuace žaludku)
Degan 10 mg roztok pro injekci lze použít ke zmírnění symptomů souvisejících s akutní a
recidivující diabetickou gastroparézou.

Děti a mladiství: Metoklopramid je indikován k léčbě pooperační nauzey a zvracení u dětí od 1 roku.
Použití metoklopramidu se u dětí a mladistvých v ostatních indikacích nedoporučuje.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
DEGAN 10 MG ROZTOK PRO INJEKCI POUŽÍVAT

DEGAN 10 mg roztok pro injekci je kontraindikován u pacientů se známou hypersensitivitou na
jakoukoli složku přípravku, při krvácení, mechanické obstrukci nebo perforaci v gastrointestinálním
traktu a v případech, kdy by mohla být stimulace motility trávicího traktu nebezpečná, dále u pacientů
s feochromocytomem (může vést k uvolnění katecholaminů z tumoru a zapříčinit hypertenzní krizi),
dále u epileptiků a pacientů užívajících současně léky, které mohou vyvolat extrapyramidové
symptomy.
Podání přípravku je kontraindikováno v prvním trimestru gravidity, při kojení a u novorozenců.
Zvláštní opatrnosti při použití je zapotřebí:
Pacientům s depresí v anamnéze, zejména osobám se suicidálními tendencemi, Parkinsonovou
chorobou (exacerbace symptomů), nemocným s jaterní cirrhózou (riziko vzestupu koncentrací
aldosteronu s přechodnou retencí sodíku) by měl být DEGAN 10 mg roztok pro injekci podáván se
zvýšenou opatrností a pouze tehdy, je-li to nezbytně nutné.

Extrapyramidové symptomy, manifestující se během léčby především jako akutní dystonické reakce,
postihují častěji zejména děti a dospělé v mladším věku (viz bod 4 Možné nežádoucí účinky).

Se zvýšenou opatrností je nutno postupovat u pacientů se sníženou funkcí ledvin.
U pacientů se sníženou funkcí jater a ledvin musí být provedena úprava dávkování.

3/5
Rychlé podání neředěného metoklopramidu (tzn. dávka 10 mg do 1 minuty) může vyvolat intenzivní
pocit úzkosti a neklidu nebo vzestup rizika metoklopramidem navozených pohybových poruch, jejichž
výskytu lze předejít prodloužením doby aplikace.

Při podávání dětem mějte na paměti, že časový inteval mezi jednotlivými dávkami musí být nejméně 6
hodin.

Těhotenství a kojení
Těhotným ženám ve 2. a 3. trimestru by měl být metoklopramid podáván pouze tehdy, je-li to
jednoznačně indikováno. Těhotným ženám v 1. trimestru a kojícím ženám je podávání přípravku
kontraindikováno.
Řízení vozidel a obsluhování strojů
Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a
rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod.).
Pacienty je nutné na tuto skutečnost upozornit.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Při současné kombinaci metoklopramidu s alkoholem nebo hypnotiky, narkotiky a trankvilizéry se
mohou vyskytnout aditivní sedativní účinky.

U pacientů s esenciální hypertenzí vede metoklopramid k uvolňování katecholaminů, a proto je nutná
zvýšená opatrnost při jeho současném podávání pacientům léčeným inhibitory monoaminooxidázy.

Metoklopramid může snižovat absorpci jiných léků ze žaludku, zatímco rychlost anebo rozsah
absorpce léků z tenkého střeva mohou být naopak zvýšeny.

Vzhledem k ovlivnění doby pasáže potravy trávicím traktem, a tedy rychlosti absorpce, je u pacientů s
diabetem nutno upravit dávku inzulinu.

3. JAK SE DEGAN 10 MG ROZTOK PRO INJEKCI POUŽÍVÁ

U dospělých pacientů je obvyklá dávka 10 mg metoklopramidu třikrát denně podávána perorálně,
přibližně 30 minut před jídlem. Stejná dávka může být podle klinické odpovědi pacienta aplikována
formou pomalé intramuskulární nebo intravenózní injekce (během 1 - 2 minut).
Při akutních stavech (zvracení, flatulence, pocity plnosti, spasmy zažívacího ústrojí) se u dospělých
podává 10 mg (1 ampule) intramuskulárně nebo intravenózně. Dle potřeby je možno tuto dávku
opakovat.
Před radiologickým vyšetřením, intubací, bronchoskopií, nebo endoskopií 1-2 ampule (10-20 mg)
metoklopramidu pomalou (1-2 minuty trvající) nitrožilní injekcí asi 10 minut před začátkem vyšetření.

Dávkování u dětí a mladistvých
K léčbě pooperační nauzey a zvracení by měl být metoklopramid podán po ukončení chirurgického
zákroku.
Doporučená dávka je 0,15 mg/kg tělesné hmotnosti podaná pomalou injekcí (nejméně 3 minuty).
Maximální denní dávka (podaná během 24 hodin) je 0,5 mg/kg tělesné hmotnosti. Pokud je třeba
podat další dávku, mělo by od posledního podání uběhnout alespoň 6 hodin.
Metoklopramid by neměl být podáván dětem mladším než 1 rok, protože u této skupiny pacientů
nejsou k dispozici dostatečná data týkající se účinnosti a bezpečnosti.

Dávkování při chemoterapii
V rámci prevence zvracení při protinádorové chemoterapii se používají dávky vyšší, než je udávané
obvyklé dávkování.
4/5
Před zahájením chemoterapie by měl být Degan 10 mg roztok pro injekci podáván v dávce 2 mg/kg
tělesné hmotnosti formou intravenózní infuze po dobu 15-30 minut. Následná udržovací dávka 3-5
mg/kg tělesné hmotnosti se podává formou intravenózní infuze v intervalu 8-12 hodin.

Alternativně lze podat Degan 10 mg roztok pro injekci před zahájením chemoterapie v dávce 2 mg/kg
tělesné hmotnosti intravenózní infuzí (minimálně během 15 minut) a dávku opakovat po dvou
hodinách.
Celková denní dávka, podaná formou kontinuální nebo intermitentní infuze, by neměla překročit 10
mg/kg tělesné hmotnosti. Při aplikaci dávek vyšších než 10 mg by měl být přípravek Degan 10 mg
roztok pro injekci naředěn 50 ml roztoku pro parenterální aplikaci.

Dávkování u pacientů s poruchou ledvinných funkcí
U pacientů se sníženou funkcí ledvin (při clearance kreatininu 11-60 ml/min dávka 10 mg + 5 mg 2x
denně (celková denní dávka 15 mg)) do 10 ml/min (10 mg 1x denně).

Dávkování v průběhu dialýzy
V návaznosti na hemodialýzu není třeba upravovat dávkovací schéma. Aplikace dodatečných dávek
na konci dialýzy není nutné.
U dětí se sníženou funkcí ledvin nejsou dostupné žádné údaje.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Při podávání obvyklých terapeutických dávek jsou nežádoucí účinky ojedinělé, mírné a přechodné;
jejich incidence koreluje s výší dávky a trváním léčby.

Nejčastěji se vyskytují únava, ospalost, neklid, méně často insomnie, cefalea, konfúze, vertigo nebo
mentální deprese, střevní potíže, urtikarie a pocit sucha v ústech.

Vzácně (0,2 % pacientů) se objevují extrapyramidové reakce, manifestující se nejčastěji jako akutní
dystonické reakce; pokud mají závažný charakter, je nutno podávání léku přerušit.
Vyvinout se může rovněž parkinsonismus a tarditivní dyskineze.

DEGAN 10 mg/2ml roztok pro injekci může stimulovat sekreci prolaktinu a zvyšovat koncentrace
aldosteronu v plazmě.

Extrapyramidové nežádoucí účinky se mohou objevit i po jediné dávce, a to zejména u dětí a
dospělých v mladším věku.

Zejména u novorozenců se může objevit methemoglobinemie (modravé zbarvení kůže, v těžkých
případech dušení).

5. PODMÍNKY UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Doba použitelnosti
Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Degan 10 mg roztok pro injekci obsahuje:
5/5
Léčivá látka přípravku DEGAN 10 mg roztok pro injekci je metoclopramidi hydrochloridum
monohydricum 10,5 mg (odpovídá 10 mg metoclopramidi hydrochloridum) v jedné ampulce o
obsahu 2 ml.

Pomocné látky jsou: Voda na injekci.

Velikost balení
50 skleněných ampulek s barevným kódovacím kroužkem tyrkysové barvy a červenou tečkou.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko.


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci
Sandoz s.r.o., Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com.

Datum poslední revize této příbalové informace 12.6.2013

Recenze

Recenze produktu DEGAN 10 MG ROZTOK PRO INJEKCI 50X2ML/10MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu DEGAN 10 MG ROZTOK PRO INJEKCI 50X2ML/10MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Akční nabídka do vaší schránky

Výhodné nabídky nemusíte hledat, pošleme vám je e-mailem.

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.

Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám