Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na žaludek a střeva

DEGAN 10 MG ROZTOK PRO INJEKCI 50X2ML/10MG Injekční roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 11427

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 11427
Kód EAN: 3838957398607
Kód SÚKL: 93105
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
K čemu se používá Degan 10 mg roztok pro injekci Degan 10 mg roztok pro injekci je určen k léčbě poruch motility horních částí zažívacího traktu. Rovněž se používá k usnadnění některých diagnostických vyšetření. Přípravek se používá zejména v následujících indikacích: - Nausea a zvracení (při migréně, onemocnění jater a ledvin, při úrazech hlavy, při zranění mozku, při intoleranci léků); - prevence nauzey a zvracení souvisejících s protinádorovou chemoterapií. Degan 10 mg roztok pro injekci je indikován k profylaxi zvracení zapříčiněného emetogenní protinádorovou chemoterapií. - prevence pooperační nauzey a zvracení. Přípravek je určen k profylaxi pooperační nauzey a zvracení u pacientů, u kterých není vhodné odsávání nasogastrickou sondou. - diabetická gastroparéza (prodloužená evakuace žaludku). Degan 10 mg roztok pro injekci lze použít ke zmírnění symptomů souvisejících s akutní a recidivující diabetickou gastroparézou.

Příbalový leták

 

 

sp. zn. sukls243125/2016 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 
 

DEGAN 10 mg roztok pro injekci 

 
 

metoclopramidi hydrochloridum monohydricum 

injekční roztok

 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by 
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci

  

1. Co je DEGAN 10 mg roztok pro injekci a k čemu se používá 
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek DEGAN 10 mg roztok pro injekci používat 
3. Jak se DEGAN 10 mg roztok pro injekci používá 
4. Možné nežádoucí účinky 
5. Jak DEGAN 10 mg  roztok pro injekci uchovávat 
6. Obsah balení a další informace 
 
     
 
1. 

CO JE DEGAN 10 mg roztok pro injekci A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

 
Co je 

DEGAN 10 mg roztok pro injekci

 

 
Degan 10 mg roztok pro injekci je antiemetikum (léčivý přípravek k potlačení nevolnosti). Obsahuje 
takzvané  “metoklopramidy”.  Ty  působí  na  tu  část  Vašeho  mozku,  která  zabrání  tomu,  aby  se  Vám 
udělalo špatně (pocitu nevolnosti nebo zvracení). 
 
Dospělí  
Degan 10 mg roztok pro injekci je u dospělých používán:  
  k prevenci nevolnosti a zvracení, které mohou nastat po chirurgickém zákroku  
  k léčbě nevolnosti a zvracení, včetně nevolnosti a zvracení způsobené migrénou  
  k prevenci nevolnosti a zvracení způsobené radioterapií.  
 
Použití u pediatrické populace  
Degan 10 mg roztok pro injekci je používán u dětí (od 1-18 let) pouze pokud jiný způsob léčby není 
účinný nebo nemůže být použit  
  k prevenci opožděné nevolnosti a zvracení, které mohou nastat po chemoterapii  
  k prevenci nevolnosti a zvracení, které mohou nastat po chirurgickém zákroku.  
 
 

 

 

2. 

Čemu  musíte  věnovat  pozornost,  než  začnete  přípravek    DEGAN  10  mg  roztok 
pro injekci
 používat 

 

Nepoužívejte Degan 10 mg roztok pro injekci: 

-  jestliže  jste  alergický(á)  na  metoklopramid  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 

(uvedenou v bodě 6) 

-  jestliže máte krvácení, obstrukci nebo trhlinu v žaludku nebo dvanáctníku 

-  jestliže máte nebo byste mohl(a) mít vzácný nádor nadledvinek, které jsou umístěné v blízkosti 

ledvin (feochromocytom) 

-  jestliže jste někdy měl(a) mimovolné svalové křeče (tardivní dyskineze), pří užívání léků 

-  jestliže trpíte epilepsií 

-  jestliže trpíte Parkinsonovou chorobou 

-  jestliže  užíváte  levodopu  (léčivý  přípravek  používaný  k  léčbě  Parkinsonovy  choroby)  nebo 

dopaminergní agonisty (viz “Další léčivé přípravky a Degan 10 mg roztok pro injekci”) 

-  jestliže  jste  někdy  měl(a)  nenormální  hladinu  krevního  barviva  (methemoglobinemie)  nebo 

nedostatek NADH cytochromu-b5 

 
Degan  10  mg  roztok  pro  injekci  nesmí  být  použit  k  léčbě  dětí  mladších  než  1  rok  (viz  “Děti  a 
dospívající”). 
 
Neužívejte Degan 10 mg roztok pro injekci pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů. Pokud 
si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou dříve, než začnete 
Degan 10 mg roztok pro injekci používat. 
 
Upozornění a opatření
 
Řekněte  svému  lékaři,  lékarníkovi  nebo  zdravotní  sestře  dříve  než  začnete  používat  Degan  10  mg 
roztok pro injekci, pokud: 

-  máte  v  anamnéze  poruchy  srdečního  rytmu  (prodloužený  QT  interval)  nebo  jakékoli  jiné 

problémy se srdcem 

-  máte problémy s hladinami solí v krvi, jako jsou draslík, sodík a hořčík 

-  užíváte jiné léky, které ovlivňují činnost vašeho srdce (srdeční frekvenci) 

-  máte jakékoli neurologické (mozkové) problémy 

-  trpíte onemocněním jater nebo ledvin. Dávka Vám může být snížena (viz bod 3). 

 
Váš  lékař  může  nechat  vyšetřit  hladinu  vašeho  krevního  barviva.  V  případě  abnormálních  hladin 
(methemoglobinemie), bude léčba okamžitě a trvale zastavena. 
 
Délka léčby nesmí přesáhnout 3 měsíce z důvodu rizika mimovolných svalových křečí. 
 
Děti a dospívající 
U  dětí  a  dospívajících  se  mohou  vyskytnout  mimovolné  pohyby  (extrapyramidová  porucha).  Tento 
léčivý  přípravek  nesmí  být  používán  u  dětí  mladších  než  1  rok,  protože  hrozí  zvýšené  riziko 
mimovolných pohybů (viz výše „Nepoužívejte Degan 10 mg roztok pro injekci“). 
 
Další léčivé přípravky a Degan 10 mg roztok pro injekci 
Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru, pokud užíváte nebo jste nedávno užíval nebo 
možná  budete  užívat  jiný  léčivý  přípravek.  Důvodem  je,  že  některé  léky  mohou  ovlivnit  způsob, 

 

 

jakým Degan 10 mg roztok pro injekci účinkuje, nebo Degan 10 mg roztok pro injekci může ovlivnit 
působení jiných léků. Mezi tyto léky patří následující: 

-  levodopa nebo jiné léky užívané k léčbě Parkinsonovy choroby (viz výše “Nepoužívejte Degan 

10 mg roztok pro injekci”) 

-  anticholinergika (léky používané k uvolnění stahů nebo křečí žaludku) 

-  deriváty morfia (léčivé přípravky užívané k léčbě silné bolesti) 

-  uklidňující léčivé přípravky (sedativa) 

-  léčivé přípravky používané k léčbě duševních poruch 

-  digoxin (léčivý přípravek užívaný k léčbě srdečního selhání) 

-  cyklosporiny (léčivé přípravky používané při léčbě určitých problémů s imunitním systémem) 

-  mivakurium a suxamethonium (léčivé přípravky užívané k uvolnění svalů) 

-  fluoxetin a paroxetin (léčivé přípravky užívané k léčbě depresí). 

 

Degan 10 mg roztok pro injekci s alkoholem 

Alkohol nemá být konzumován v průběhu léčby metoklopramidem, protože zvyšuje sedativní účinek 
přípravku Degan 10 mg roztok pro injekci.   

 

Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud  jste  těhotná  nebo  kojíte,  domníváte  se,  že  můžete  být  těhotná,  nebo  plánujete  otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Pokud je to 
nutné,  může  se  Degan  10  mg  roztok  pro  injekci  užívat  v  těhotenství.  O  tom  zda  podat  tento  lék, 
rozhodne Váš lékař. 
 
Není  doporučeno  užívat  Degan  10  mg  roztok  pro  injekci  pokud  kojíte,  metoklopramid  přechází  do 
mateřského mléka a může mít vliv na Vaše dítě. 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Můžete  se  cítit  ospalý(á),  mít  závratě  nebo  nekontrolované  záškuby,  trhavé  pohyby,  záškuby  a 
neobvyklý svalový tonus může způsobit zkreslené vnímání tělesných pocitů po použití Degan 10 mg 
roztok pro injekci. To může ovlivnit Vaše vnímání a také narušit Vaši schopnost řídit a obsluhovat 
stroje. 

 

 

3. 

Jak se DEGAN 10 mg roztok pro injekci používá 

 

Přípravek  by  Vám  měl  být  podán  lékařem  nebo  sestrou.  Bude  Vám  podán  pomalou  injekcí  do  žíly 
(trvající minimálně 3 minuty) nebo injekcí do svalu.  

Dospělí pacienti  

K  léčbě  nevolnosti  a  zvracení  včetně  nevolnosti  a  zvracení  způsobených  v  důsledku  migrény  a 
nevolnosti  a  zvracení  způsobených  radioterapií  je  doporučena  dávka  10  mg  opakovaná  maximálně 
třikrát denně.  

Maximální denní dávka je 30 mg nebo 0,5 mg/kg tělesné hmotnosti.  

K  prevenci  nevolnosti  a  zvracení,  které  mohou  vzniknout  po  chirurgickém  zákroku,  je  doporučena 
dávka 10 mg.  

 

 

Všechny indikace (pediatričtí pacienti od 1 do 18 let)  

Doporučená dávka je od 0,1 do 0,15 mg/kg tělesné hmotnosti, opakovaná maximálně třikrát za den, 
podaná pomalou injekcí do žíly.  

Maximální dávka během 24 hodin je 0,5 mg/kg tělesné hmotnosti. 
 
Tabulka dávkování 

Věk  

Tělesná hmotnost  

Dávka  

Frekvence  

1 - 3 roky  

10 - 14 kg  

1 mg  

Až 3krát denně  

3 - 5 let  

15 - 19 kg  

2 mg  

Až 3krát denně  

5 - 9 let  

20 - 29 kg  

2,5 mg  

Až 3krát denně  

9 - 18 let  

30 - 60 kg  

5 mg  

Až 3krát denně  

15 - 18 let  

Nad 60 kg  

10 mg  

Až 3krát denně  

 
Maximální délka léčby již vzniklé pooperační nevolnosti a zvracení je 48 hodin.  
Maximální  délka  léčby  při  prevenci  opožděné  nevolnosti  a  zvracení  vyvolaných  chemoterapií  je  5 
dnů. 

Způsob podání 

Mezi dvěma dávkami musí být dodržen interval minimálně 6 hodin, především v případě zvracení či 
nepřijetí dávky, aby nedošlo k předávkování. 
 
Starší pacienti 
U starších pacientů bývá nutné snížení dávky, v závislosti na funkci ledvin, jater a celkovém stavu. 
 
Dospělí s poruchou funkce ledvin 
Sdělte  svému  lékaři,  pokud  trpíte  problémy  s  funkcí  ledvin.  Pokud  trpíte  mírnou  až  závažnou 
poruchou funkce ledvin je nutné snížení dávky. 
 
Dospělí s poruchou funkce jater 
Sdělte svému lékaři, pokud trpíte problémy s funkcí jater. Pokud trpíte závažnými potížemi s funkcí 
jater je nutné snížení dávky. 
 
Děti a dospívající 
Dětem do 1 roku nesmí být metoklopramid podáván. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Degan 10 mg roztok pro injekci, než jste měl(a) 
Okamžitě  kontaktujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Mohou  se  u  Vás  objevit  mimovolné 
nekontrolované  pohyby  (extrapyramidové  poruchy),  pocit  ospalosti,  můžete mít potíže udržet se při 
vědomí, být zmatený(á), mít halucinace a problémy se srdcem. Lékář Vám může předepsat lečbu proti 
těmto příznakům, pokud bude třeba. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Degan 10 mg roztok pro injekci 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, zdravotní 
sestry nebo lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého. 
 

 

 

Ukončete  léčbu  a  okamžitě  kontaktujte  Vašeho  lékaře  nebo  lékárníka,  pokud  se  u  Vás  vyskytne 
některý z následujících příznaků při užívání tohoto přípravku: 

-  nekontrolovatelné  pohyby  (často  bývá  postižena  hlava  nebo  krk).  K  tomuto  příznaku  může 

dojít  především  u  dětí,  dospívajících  a/nebo  při  užití  vysoké  dávky.  Tyto  příznaky  se 
vyskytují  zejména  po  zahájení  léčby  dokonce  po  užití  jedné  dávky.  Tyto  pohyby  ustanou, 
když je léčba správně nastavena. 

-  vysoké horečky, vysoký krevní tlak, křeče, pocení, nadměrné slinění. Toto mohou být známky 

stavu nazývaného neuroleptický maligní syndrom. 

-  svědění nebo kožní vyrážka na obličeji, rtech nebo krku, potíže s dýcháním. Toto mohou být 

příznaky alergické reakce, která může být i závažná. 

 
 
Velmi časté (může nastat u více než 1 z 10 lidí): 

  pocit ospalosti. 

 
Časté
 (může nastat u maximálně 1 z 10 lidí): 

  deprese 
  nekontrolovatelné  pohyby  jako  tiky,  třes,  trhavé  pohyby  nebo  svalové  stahy  (ztuhlost, 

neohebnost) 

  příznaky podobné Parkinsonově chorobě (ztuhlost, třes) 
  pocit neklidu 
  snížení krevního tlaku (především při intravenózním podání) 
  průjem 
  pocit slabosti. 

 
Méně časté
 (může nastat u maximálně 1 ze 100 lidí): 

  vysoká hladina hormonu zvaného prolaktin v krvi, což může způsobit produkci mléka u mužů 

i žen, které nekojí 

  nepravidelná menstruace 
  halucinace 
  snížená úroveň vědomí 
  alergie 
  zpomalení srdeční frekvence (především při intravenózním podání). 

 
Vzácné
 (může nastat u maximálně 1 z 1000 lidí): 

  pocit zmatenosti 
  křeče (především u pacientů s epilepsií). 

 
Není známo
 (frekvenci nelze na základě dostupných údajů stanovit): 

  nenormální hladiny krevního barviva: mohou způsobit odlišné zabarvení Vaší kůže 
  nenormální zvětšení prsů (gynekomastie) 
  mimovolné křeče po delším užívání přípravku, především u starších pacientů 
  vysoká horečka, vysoký krevní tlak, křeče, pocení, nadměrné slinění. Toto mohou být známky 

stavu nazývaného neuroleptický maligní syndrom. 

  změny srdečního rytmu, které mohou být pozorovatelné při vyšetření na EKG 
  zástava srdce (především při injekčním podání) 
  šok (závažné snížení krevního tlaku) (především při injekčním podání) 
  mdloby (především při intravenózním podání) 
  alergická reakce, která může být závažná (především při intravenózním podání) 
  velmi vysoký krevní tlak. 

 
 

 

 

Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři,  lékárníkovi  nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv,  Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky: 
www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k  získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak DEGAN 10 mg roztok pro injekci uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.  
Po naředění: 
Chemická a fyzikální stabilita po naředění do infuzních roztoků (do 0,9 % chloridu sodného nebo 5 % 
glukózy na koncentraci 0,42 a 2,8 mg/ml) byla prokázána na 48 hodin při uchovávání v lednici nebo 
při pokojové teplotě, je-li roztok chráněn před světlem. 
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Pokud není použit okamžitě, doba a 
podmínky uchovávání po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně by doba 
neměla  být  delší  než  24  hodin  při  2  až  8°C,  pokud  ředění  nebylo  provedeno  za  kontrolovaných  a 
validovaných aseptických podmínek. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  lahvičce  za 
„Použitelné do:/EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s  přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Degan 10 mg roztok pro injekci obsahuje 
 
Léčivou látkou přípravku DEGAN 10 mg roztok pro injekci je metoclopramidi hydrochloridum 
monohydricum  10,5  mg  (odpovídá  metoclopramidi  hydrochloridum  10  mg)  v  jedné  ampulce  o 
obsahu 2 ml. 
 
Pomocnou látkou je voda na injekci. 
 
Jak přípravek Degan 10 mg roztok pro injekci vypadá a co obsahuje toto balení 
 
50 skleněných ampulek s barevným kódovacím kroužkem tyrkysové barvy a červenou tečkou. 
 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko. 
 
 
Další  informace  o  tomto  přípravku  získáte  u  místního  zástupce  držitele  rozhodnutí  o  registraci 
Sandoz s.r.o., Praha, e-mail: 

office.cz@sandoz.com

. 

 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:  
18.10.2016 

Recenze

Recenze produktu DEGAN 10 MG ROZTOK PRO INJEKCI 50X2ML/10MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu DEGAN 10 MG ROZTOK PRO INJEKCI 50X2ML/10MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám