Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

CINARIZIN LEK 25 MG 50X25MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 15204
Cinarizin Lek se užívá při Ménierově syndromu: odstraňuje poruchy rovnováhy (závratě), hučení v uších, mimovolní pohyby očí, nucení na zvracení a zvracení.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Cinarizin Lek se užívá při Ménierově syndromu: odstraňuje poruchy rovnováhy (závratě), hučení v uších, mimovolní pohyby očí, nucení na zvracení a zvracení.

Informace o produktu

Výrobce: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
Kód výrobku: 15204
Kód EAN: 3838957890057
Kód SÚKL: 99886
Držitel rozhodnutí: LEK PHARMACEUTICAL D.D.
K čemu se používá Cinarizin Lek Cinarizin Lek se užívá: - při Ménierově syndromu: odstraňuje poruchy rovnováhy (závratě), hučení v uších, mimovolní pohyby očí, nucení na zvracení a zvracení; - k předcházení vzniku a k léčbě mořské nemoci; - při nemocech vyplývajících z poruch periferního prokrvení (Raynaudův syndrom, thrombangiitis obliterans, diabetická angiopatie).

Příbalový leták

 

1/4 

sp.zn.sukls180303/2014 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Cinarizin Lek 25 mg 

Cinarizin Lek 75 mg 

tablety 

Cinnarizinum 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat,  protože 
obsahuje pro Vás důležité údaje. 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci: 

 

1. CO JE CINARIZIN LEK A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Cinarizin  Lek  odstraňuje  příznaky  oběhových  poruch,  závratě,  nevolnost,  zvonění  v uších  a  nevolnosti 
z pohybu.  

 

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE CINARIZIN LEK UŽÍVAT 

Neužívejte Cinarizin Lek: 

jestliže jste alergický(á) na cinarizin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).  

Upozornění a opatření 

Před užitím přípravku Cinarizin Lek se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. 

Jestliže se léčíte pro Parkinsonovu chorobu, musíte se zeptat lékaře, zda Cinarizin Lek smíte nebo nesmíte 
užívat. U onemocnění Parkinsonovou chorobou se mohou příznaky základního onemocnění zhoršit, a proto 
tito  pacienti  smí  užívat  Cinarizin  Lek  jen  tehdy,    pokud    výhody  převýší  možné  riziko  ze  zhoršení 
onemocnění. 
Cinarizin Lek může zejména při zahájení léčby vyvolat somnolenci (lehčí porucha vědomí se sníženou 
bdělostí), proto je třeba zvláštní opatrnosti, jestliže se současně požívá alkohol nebo se podávají léčiva 
s tlumivým účinkem na CNS. 

1.  Co je Cinarizin Lek a k čemu se používá 

2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Cinarizin Lek užívat 

3.  Jak se Cinarizin Lek užívá 

4.  Možné nežádoucí účinky 

5.  Jak Cinarizin Lek uchovávat 

6.  Obsah balení a další informace 

 

2/4 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Cinarizin Lek 

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná 
budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. 

Cinarizin  Lek  může  působit  ospalost,  zejména  na  počátku  léčby,  proto je nutná  opatrnost, pokud  se užívá 
současně s alkoholem, tabletami na spaní, sedativy a dalšímy léky, které působí na centrální nervový systém. 

Tento  přípravek  může  ovlivnit  reakci  kožního  testu  při  zjišťování  alergie.  Pokud  jste  užil(a)  přípravek 
Cinarizin Lek v průběhu 4 dnů před testem, musíte to oznámit lékaři. 

Cinarizin Lek s jídlem, pitím a alkoholem 
Cinarizin Lek může způsobit žaludeční obtíže; jeho užití po jídle může výrazně snížit podráždění žaludku. 
Cinarizin Lek se užívá nejlépe po jídle.  

 

Těhotenství, kojení a plodnost 

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.   

Těhotenství 

Užívání přípravku Cinarizin Lek se v těhotenství nedoporučuje. 

. 

Kojení 

Pokud kojíte, neužívejte přípravek Cinarizin Lek.  

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

Vzhledem k tomu, že zejména na počátku terapie může přípravek Cinarizi Lek vyvolat ospalost, je vhodná 

zvýšená opatrnost při vykonávání takových činností jako je řízení a obsluha strojů. 

 

Přípravek Cinarizin Lek obsahuje laktosu 

Cinarizin Lek obsahuje monohydrát laktosy. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte 
se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 

3. JAK SE CINARIZIN LEK UŽÍVÁ 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Váš lékař Vám sdělí, kolik tablet tohoto 
léčivého přípravku denně máte užívat a jak dlouho léčba potrvá. Neměňte dávky ani nepřerušujte léčbu, aniž 
byste se nejprve neporadil(a) se svým lékařem. 

Obvyklá dávka přípravku je jedna tableta (25 mg) 3krát denně, polyká se celá s malým množstvím vody. 

 

Nejvyšší dávka přípravku Cinarizin Lek nesmí překročit 9 tablet (po 25 mg) denně. 

Protože účinek přípravku Cinarizin Lek v léčbě závratí závisí na dávce, dávka musí být zvyšována 

postupně.  

 

Při kinetóze (nevolnost při jízdě v dopravních prostředcích, mořská nemoc, atd.): 

U  dospělých:  užívá  se  1  tableta  (25  mg)  půl  hodiny  před  začátkem  cesty;    může  se  opakovat  každých  6 
hodin. 

 

3/4 

U dětí (5 až 12 roků): doporučuje se polovina dávky pro dospělé. Vzhledem k tomu, že přípravek Cinarizin 
Lek nelze půlit na dvě stejné poloviny, Váš lékař Vám doporučí jiný léčivý přípravek obsahující cinarizin, 
který lze v příslušné dávce podat. 

 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Cinarizin Lek, než jste měl(a) 

Pokud  jste  Vy  nebo  někdo  jiný  užil(a)  více  tablet  přípravku  Cinarizin  Lek,  než  Vám  bylo  doporučeno, 
kontaktujte ihned lékaře nebo blízkou nemocnici. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít Cinarizin Lek 

Pokud  jste  zapomněl(a)  užít  přípravek  Cinarizin  Lek,  neužívejte  vynechanou  dávku,  ale  užijte  až  dávku 
následující a dále pokračujte v doporučeném dávkování  

Jestliže jste přestal(a) užívat Cinarizin Lek 

Nepřestávejte užívat tento přípravek dříve, než Vám předepsal Váš lékař, ani když už nemáte obtíže. Jestliže 
jste využíval(a) celé předepsané množství, a přesto stále máte obtíže, poraďte se, prosím, se svým lékařem. 

Můžete užívat pouze tolik léčivého přípravku denně, kolik Vám bylo předepsáno.  

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u 
každého.  

Může se vyskytnout ospalost, žaludeční a střevní obtíže. Tyto změny bývají přechodné a často se jim může 

předejít, pokud se vhodného dávkování dosahuje postupným zvyšováním dávek. 

Vzácně byly pozorovány bolesti hlavy, sucho v ústech, přibývání na hmotnosti, pocení a alergické reakce. 

Alergická reakce se může projevit jako vyrážka, svědění, otok tváře a rtů nebo dýchací obtíže (dušnost). 

Dlouhodobé podávání přípravku Cinarizin Lek bylo vzácně spojeno s přibýváním hmotnosti a velmi vzácně 
s rozvojem svědivých skvrn na kůži a žloutenkou (žluté zbarvení kůže nebo očí). 

U  starších  pacientů,  kterým  byl  přípravek  Cinarizin  Lek  podáván  dlouhodobě,  bylo  vzácně  pozorováno 
zhoršení nebo objevení se chvění, neklidných nohou a svalové ztuhlosti. Pokud se některý z těchto příznaků 
objeví, přestaňte lék užívat a kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Hlášení nežádoucích účinků 

Pokud  se  u Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte to svému  lékaři nebo  lékárníkovi.  Stejně 
postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové  informaci. 
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  

Státní  ústav  pro  kontrolu  léčiv,  Šrobárova  48,  100  41  Praha  10,  webové  stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-

nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 

 

5. JAK CINARIZIN LEK UCHOVÁVAT 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  krabičce  a  blistru  za  „Použitelné 
do/EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.  

 

4/4 

 

6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

Co přípravek Cinarizin Lek obsahuje 

Léčivou látkou je cinnarizinum. 

Jedna tableta Cinarizin Lek 25 mg obsahuje cinnarizinum 25 mg. 

Jedna tableta Cinarizin Lek 75 mg obsahuje cinnarizinum 75 mg. 

Pomocnými látkami jsou:  

Cinarizin  Lek  25  mg:  koloidní  bezvodý  oxid  křemičitý,  mikrokrystalická  celulosa,  kukuřičný  škrob, 
monohydrát laktosy, magnesium-stearát, povidon, sodná sůl karboxymethylškrobu, mastek. 

Cinarizin Lek 75 mg: koloidní bezvodý oxid křemičitý, kukuřičný škrob, monohydrát laktosy, magnesium-
stearát, povidon, sodná sůl karboxymethylškrobu, mastek.  

 

Balení 

Cinarizin Lek 25 mg: krabička s pěti blistry, z nichž každý obsahuje 10 tablet. 

Cinarizin Lek 75 mg: krabička s pěti blistry, z nichž každý obsahuje 10 tablet. 

 

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

Lek Pharmaceuticals d.d., Ljubljana, Slovinsko. 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci Sandoz s.r.o., 
Praha, e-mail: office.cz@sandoz.com. 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20.1.2015 

 

Recenze

Recenze produktu CINARIZIN LEK 25 MG 50X25MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CINARIZIN LEK 25 MG 50X25MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám