Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na dutinu ústní a trávicí trakt » Léky na předpis na minerály

CARDILAN 100 Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 12001

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 12001
Kód EAN: 8584005111609
Kód SÚKL: 88356
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Přípravek se používá při chronických stavech spojených s mírnou ztrátou hořčíku a draslíku a k předcházení těchto ztrát (např. při léčbě močopudnými léky - diuretiky). Dále se používá jako podpůrná léčba při ischemické chorobě srdeční (při angině pectoris a stavech po infarktu myokardu) a jako preventivní a pomocná léčba při poruchách srdečního rytmu (např. prevence toxických projevů při léčbě digoxinem).

Příbalový leták

 

 

sp.zn. sukls95815/2014 
 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Cardilan 

Tablety 

(Kalii hydrogenoaspartas hemihydricus, Magnesii hydrogenoaspartas tetrahydricus) 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje: 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by 
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři, nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě  jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. 

 
 
Co naleznete v příbalové informaci
1. 

Co je přípravek Cardilan a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cardilan užívat 

3. 

Jak se přípravek Cardilan užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Cardilan uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

CO JE PŘÍPRAVEK CARDILAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 

Účinek je založen na funkci iontů hořčíku a draslíku jako přirozených blokátorů iontů 
vápníku. Přípravek snižuje riziko vzniku poruch srdečního rytmu při ischemické chorobě 
srdeční, zvyšuje snášenlivost digoxinu a nahrazuje ztráty hořčíku a draslíku při léčbě 
močopudnými léky (diuretiky). 
Přípravek se používá při chronických stavech spojených s mírnou ztrátou hořčíku a draslíku a 
k předcházení těchto ztrát (např. při léčbě močopudnými léky - diuretiky). Dále se používá 
jako podpůrná léčba při ischemické chorobě srdeční (při angině pectoris a stavech po infarktu  
myokardu) a jako preventivní a pomocná léčba při poruchách srdečního rytmu (např. 
prevence toxických projevů při léčbě digoxinem). 
 
 
2. 

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 
CARDILAN UŽÍVAT
 

 
Neužívejte přípravek Cardilan 
-  jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na účinnou látku nebo na některou další složku 

tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6), 

-  jestliže trpíte zvýšenou hladinou hořčíku a draslíku v krvi, 
-  jestliže trpíte ledvinovou nedostatečností se sníženou tvorbou moče, 
-  při některých poruchách vnitřního prostředí, 

 

 

-  při poruchách vedení srdečního rytmu, 
-  při Addisonově nemoci (onemocnění se sníženou funkcí kůry nadledvin). 
 
 
 
 
Upozornění a opatření 
O podávání přípravku těhotným, kojícím ženám a dětem rozhodne lékař. Bezpečnost a 
účinnost přípravku u těchto skupin pacientů nebyla prokázána. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Cardilan
 
Účinky přípravku Cardilan a některých jiných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. 
U pacientů užívajících zároveň s Cardilanem ACE-inhibitory (léky proti vysokému krevnímu 
tlaku) a draslík šetřící diuretika (léky pro odvodnění) se může zvýšit hladina draslíku v krvi. 
Informujte proto svého lékaře o všech lécích, které v současné době užíváte, které jste 
v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Bude-li vám jiný lékař předepisovat 
nebo doporučovat další lék, informujte jej o tom, že užíváte Cardilan. 
 
Přípravek Cardilan s jídlem a pitím a alkoholem 
Přípravek Cardilan může být užíván společně s jídlem a pitím. 
 
Těhotenství, kojení a fertilita 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Pokud jste těhotná, chystáte se otěhotnět nebo kojíte, oznamte tuto skutečnost svému lékaři 
před tím než začnete přípravek užívat. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Cardilan nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 
 
 
3. 

JAK SE PŘÍPRAVEK CARDILAN UŽÍVÁ 

Vždy užívejte přípravek Cardilan přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem či lékárníkem. 
Přípravek je určen dospělým pacientům. 
Na začátku léčby se obvykle užívají 1-2 tablety 3krát denně, udržovací dávka je nejčastěji 
1/2-1 tableta 3krát denně. 
Tablety se užívají obvykle ve stejnou dobu, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Cardilan, než jste měl(a) 
Akutní předávkování se projeví prudkým zvýšením činnosti střev a vodnatým průjmem. 
Při předávkování nebo náhodném požití více tablet přípravku malým dítětem vyhledejte 
lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cardilan 
Pokud si zapomenete vzít tabletu, vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Cardilan 
Nepřestávejte užívat přípravek Cardilan bez lékařského doporučení. 
 

 

 

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře 
nebo lékárníka. 
 
 
4. 

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Možné nežádoucí účinky jsou seřazeny ve skupinách dle četnosti výskytu: 
 
Vzácně
 (možnost výskytu u 1-10 pacientů z 10 000 léčených pacientů): nevolnost, průjem a 

alergické kožní reakce. 

 
Není známo
 (z dostupných údajů nelze určit): renální poškození (při dlouhodobé aplikaci 

vysokých dávek), zvýšená hladina draslíku a hořčíku (při nadměrných dávkách 
přípravku a při závažnějších onemocněních ledvin). 

 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. 
 
 
5. 

JAK PŘÍPRAVEK CARDILAN UCHOVÁVAT 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn 
před vlhkostí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „EXP“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se 
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit 
životní prostředí. 
 
 
6. 

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE 

 
Co přípravek Cardilan obsahuje 
 
Léčivou látkou je Kalii hydrogenoaspartas hemihydricus 0,175 g (tj. 37,97 mg K

+

,  

tj. 0,97 mmol K

+

) a Magnesii hydrogenoaspartas tetrahydricus 0,175 g (tj. 11,8 mg Mg 

2+

, tj. 

0,49 mmol Mg

2+

), což odpovídá Kalii magnesii aspartas solutio 0,584280 g v 1 tabletě. 

Pomocnými látkami jsoukoloidní bezvodý oxid křemičitý, methylovaný oxid křemičitý, 
povidon, sodná sůl karboxymethylškrobu, mastek, magnesium-stearát, natrium-benzoát. 
 
Jak přípravek Cardilan vypadá a co obsahuje toto balení 
Cardilan jsou bílé nebo téměř bílé mramorovité tablety s půlící rýhou. 
 
Velikost balení 

 

 

100 tablet 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
ZENTIVA, a. s., Einsteinova 24, Bratislava, Slovenská republika 
 
Výrobce 
Saneca Pharmaceuticals a. s., Nitrianska 100, Hlohovec, Slovenská republika 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 1.6.2014 

Recenze

Recenze produktu CARDILAN 100 Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CARDILAN 100 Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám