Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: ZENTIVA A.S.
Kód výrobku: 12001
Kód EAN: 8584005111609
Kód SÚKL: 88356
Držitel rozhodnutí: ZENTIVA A.S.
Přípravek se používá při chronických stavech spojených s mírnou ztrátou hořčíku a draslíku a k předcházení těchto ztrát (např. při léčbě močopudnými léky - diuretiky). Dále se používá jako podpůrná léčba při ischemické chorobě srdeční (při angině pectoris a stavech po infarktu myokardu) a jako preventivní a pomocná léčba při poruchách srdečního rytmu (např. prevence toxických projevů při léčbě digoxinem).

Příbalový leták

1/4

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls157383/2008


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Cardilan
Tablety
(Kalii hydrogenoaspartas hemihydricus, Magnesii hydrogenoaspartas tetrahydricus)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři, nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v příbalové informaci:
1. Co je přípravek Cardilan a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Cardilan užívat
3. Jak se přípravek Cardilan užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Cardilan uchovávat
6. Obsah balen a další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK CARDILAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Účinek je založen na funkci iontů hořčíku a draslíku jako přirozených blokátorů iontů
vápníku. Přípravek snižuje riziko vzniku poruch srdečního rytmu při ischemické chorobě
srdeční, zvyšuje snášenlivost digoxinu a nahrazuje ztráty hořčíku a draslíku při léčbě
močopudnými léky (diuretiky).
Přípravek se používá při chronických stavech spojených s mírnou ztrátou hořčíku a draslíku a
k předcházení těchto ztrát (např. při léčbě močopudnými léky - diuretiky). Dále se používá
jako podpůrná léčba při ischemické chorobě srdeční (při angině pectoris a stavech po infarktu
myokardu) a jako preventivní a pomocná léčba při poruchách srdečního rytmu (např.
prevence toxických projevů při léčbě digoxinem).


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK
CARDILAN UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Cardilan
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na účinnou látku nebo na některou další složku
tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
- jestliže trpíte zvýšenou hladinou hořčíku a draslíku v krvi
- jestliže trpíte ledvinovou nedostatečností se sníženou tvorbou moče
- při některých poruchách vnitřního prostředí
2/4

- při poruchách vedení srdečního rytmu
- při Addisonově nemoci (onemocnění se sníženou funkcí kůry nadledvin).


Upozornění a opatření
O podávání přípravku těhotným, kojícím ženám a dětem rozhodne lékař. Bezpečnost a
účinnost přípravku u těchto skupin pacientů nebyla prokázána

Další léčivé přípravky a přípravek Cardilan
Účinky přípravku Cardilan a některých jiných léků se mohou vzájemně ovlivňovat.

U pacientů užívajících zároveň s Cardilanem ACE-inhibitory (léky proti vysokému krevnímu
tlaku) a draslík šetřící diuretika (léky pro odvodnění) se může zvýšit hladina draslíku v krvi.
Informujte proto svého lékaře o všech lécích, které v současné době užíváte, kterí jste
v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užíva.. Bude-li vám jiný lékař předepisovat
nebo doporučovat další lék, informujte jej o tom, že užíváte Cardilan.

Přípravek Cardilan s jídlem a pitím a alkoholem
Přípravek Cardilan může být užíván společně s jídlem a pitím.

Těhotenství, kojení a fertilita
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Pokud jste těhotná, chystáte se otěhotnět nebo kojíte, oznamte tuto skutečnost svému lékaři
před tím než začnete přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Cardilan nemá žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK CARDILAN UŽÍVÁ
Vždy užívejte přípravek Cardilan přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem či lékárníkem.
Přípravek je určen dospělým pacientům.
Na začátku léčby se obvykle užívají 1-2 tablety 3-krát denně, udržovací dávka je nejčastěji
1/2-1 tableta 3-krát denně.

Tablety se užívají obvykle ve stejnou dobu, zapijí se dostatečným množstvím tekutiny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Cardilan, než jste měl(a)
Akutní předávkování se projeví prudkým zvýšením činnosti střev a vodnatým průjmem.
Při předávkování nebo náhodném požití více tablet přípravku malým dítětem vyhledejte
lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Cardilan
Pokud si zapomenete vzít tabletu, vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Cardilan
Nepřestávejte užívat přípravek Cardilan bez lékařského doporučení.

3/4

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Možné nežádoucí účinky jsou seřazeny ve skupinách dle četnosti výskytu:

Vzácně (možnost výskytu u 1 -10 pacientů z 10 000 léčených pacientů): nevolnost, průjem a
alergické kožní reakce

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): renální poškození ( při dlouhodobé aplikaci
vysokých dávek), zvýšená hladina draslíku a hořčíku (při nadměrných dávkách
přípravku a při závažnějších onemocněních ledvin).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.


5. JAK PŘÍPRAVEK CARDILAN UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn
před vlhkostí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za EXP.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Cardilan obsahuje

Léčivou látkou je Kalii hydrogenoaspartas hemihydricus 0,175 g (tj. 37,97 mg K+ ,
tj. 0,97 mmol K+) a Magnesii hydrogenoaspartas tetrahydricus 0,175 g (tj. 11,8 mg Mg 2+ , tj.
0,49 mmol Mg2+), což odpovídá Kalii magnesii aspartas solutio 0,584280 g v 1 tabletě.

Pomocnými látkami jsou : koloidní bezvodý oxid křemičitý, methylovaný oxid křemičitý,
povidon, sodná sůl karboxymethylškrobu, mastek, magnesium-stearát, natrium-benzoát

Jak přípravek Cardilan vypadá a co obsahuje toto balení
Cardilan jsou bílé nebo téměř bílé mramorovité tablety s půlící rýhou.

4/4

Velikost balení
100 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
ZENTIVA a. s., Hlohovec, Slovenská republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
1.2. 2012


Recenze

Recenze produktu CARDILAN 100 Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu CARDILAN 100 Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze