Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 70096
Kód EAN:
Kód SÚKL: 45020
Tento léčivý přípravek se obvykle předepisuje k léčbě: - infekcí dolních cest dýchacích, jako je bronchitida, pneumonie (záněty průdušek, zápal plic); - infekcí mandlí, hltanu (faryngitida) a dutin; - infekcí ucha; - infekcí kůže a měkkých tkání; - infekcí močové trubice a děložního hrdla vyvolaných chlamydiemi.

Příbalový leták
1

sp. zn. sukls108795/2013
Příbalová informace: informace pro uživatele
Azitromycin Sandoz 250 mg
Azitromycin Sandoz 500 mg
potahované tablety
azithromycinum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Azitromycin Sandoz a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Azitromycin Sandoz užívat
3. Jak se přípravek Azitromycin Sandoz užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Azitromycin Sandoz uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Azitromycin Sandoz a k čemu se používá
Přípravek Azitromycin Sandoz je antibiotikum. Patří do skupiny, která se nazývá makrolidy. Používá
se k léčbě infekcí vyvolaných bakteriemi.

Tento léčivý přípravek se obvykle předepisuje k léčbě:
- infekcí dolních cest dýchacích, jako je chronická bronchitida, pneumonie
- infekcí mandlí, hltanu (faryngitida) a dutin
- infekcí ucha (akutní otitis media)
- infekcí kůže a měkkých tkání, s výjimkou infikovaných popálenin
- infekcí močové trubice a děložního hrdla vyvolaných chlamydiemi.
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Azitromycin Sandoz užívat
Neužívejte tento léčivý přípravek, jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á)) na:
- azithromycin;
- erythromycin;
- jakékoli jiné makrolidové nebo ketolidové antibiotikum;
- jakoukoli pomocnou látku obsaženou v tomto léčivém přípravku.
Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Azitromycin Sandoz se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
- problémy s játry: Váš lékař může požadovat monitorování Vašich jaterních funkcí, nebo léčbu
ukončit;
- problémy s ledvinami: pokud máte závažné problémy s ledvinami, může být zapotřebí upravit
dávku;
- nervové (neurologické) nebo psychické (psychiatrické) problémy;
- určitý typ svalové slabosti nazývaný myasthenia gravis.

Jelikož azithromycin může zvýšit riziko poruch srdečního rytmu, informujte, prosím, svého lékaře
předtím, než začnete užívat tento léčivý přípravek, pokud máte kterýkoli z následujících problémů:
- problémy se srdcem, jako je srdeční slabost (srdeční selhání), velmi pomalý srdeční tep,
nepravidelný srdeční tep nebo porucha nazývaná syndrom prodloužení intervalu QT
(zjištěná pomocí elektrokardiogramu);
- nízké hladiny draslíku nebo hořčíku v krvi.
Další léčivé přípravky a Azitromycin Sandoz
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat. Tato informace je důležitá zejména u těchto léků:
- theofylin (lék k léčbě astmatu): účinek theofylinu se může zvýšit;
- warfarin nebo podobné léky ke snížení srážlivosti krve: současné užívání může zvýšit riziko
krvácení;
- ergotamin, dihydroergotamin (léky k léčbě migrény): může dojít ke vzniku ergotismu (tj.
svědění končetin, svalové křeče a gangréna rukou a nohou v důsledku poruchy krevního
oběhu): současné užívání těchto léků se proto nedoporučuje;
- cyklosporin (lék k potlačení imunitního systému k prevenci a léčbě odmítnutí
transplantovaného orgánu nebo kostní dřeně): pokud je třeba současného užívání, lékař Vám
bude pravidelně kontrolovat hladiny těchto léků v krvi a podle výsledků těchto kontrol Vám
upraví dávky;
- digoxin (lék k léčbě selhání srdce): může dojít ke zvýšení hladiny digoxinu, lékař Vám bude
pravidelně kontrolovat jeho hladiny;
- antacida (lék k léčbě poruch trávení): viz bod 3;
- cisaprid (lék k léčbě žaludečních potíží), terfenadin (lék k léčbě senné rýmy): současné
užívání s azithromycinem může vyvolat srdeční poruchy;
- léky k léčbě nepravidelností srdečního rytmu (antiarytmika);
- nelfinavir (používaný k léčbě HIV infekce): současné užívání může zvýšit výskyt
nežádoucích účinků azithromycinu;
- alfentanil (používá se k narkóze) nebo astemizol (používá se při léčbě senné rýmy): současné
užívání s azithromycinem může zvýšit účinek těchto léků.
Azitromycin Sandoz s jídlem a pitím
Tablety lze užívat s jídlem nebo bez jídla.
Těhotenství a kojení
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento léčivý
přípravek se nesmí v těhotenství a během kojení používat, pokud ho lékař výslovně nedoporučí.

Tento lék se vylučuje do mateřského mléka. Proto přerušte kojení v průběhu léčby azithromycinem
a dva dny po jejím ukončení.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Tento léčivý přípravek může vyvolat nežádoucí účinky, jako jsou závratě nebo křeče. To může snížit
schopnost vykonávat určité činnosti, jako například řídit a obsluhovat stroje.
Azitromycin Sandoz obsahuje sójový lecithin. Jestliže jste přecitlivělý(á) (alergický(á)) na burské
oříšky nebo na sóju, neužívejte tento léčivý přípravek.

3. Jak se přípravek Azitromycin Sandoz užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Uvedené dávkování je určeno pro dospělé
a děti s tělesnou hmotností vyšší než 45 kg. Děti s nižší tělesnou hmotností nemohou tyto tablety
užívat.

Doporučená dávka přípravku je:

Přípravek Azitromycin Sandoz se podává 3 nebo 5 dnů:
podávání 3 dny: užívejte 500 mg (dvě tablety 250 mg nebo jednu tabletu 500 mg) jednou
denně,
podávání 5 dnů:
o první den užijte 500 mg (dvě tablety 250 mg)
o 2., 3., 4. a 5. den užijte 250 mg (jednu tabletu 250 mg).

Při léčbě infekcí močové trubice a děložního hrdla způsobených chlamydiemi se tento přípravek užívá
1 den:
podávání 1 den: 1000 mg (čtyři tablety 250 mg nebo dvě tablety 500 mg).
Všechny tablety užijte současně první den.
Pacienti s problémy s ledvinami nebo játry
Pokud máte problémy s ledvinami nebo játry, sdělte to svému lékaři, protože může být nutné
upravit dávku přípravku.
Tablety spolkněte celé a zapijte je vodou.
tablety lze užívat s jídlem nebo bez jídla (nalačno).

Užívání přípravku Azitromycin Sandoz s léky na poruchy trávení
pokud potřebujete užívat léky na poruchy trávení, jako jsou antacida, užívejte tablety přípravku
Azitromycin Sandoz nejméně jednu hodinu před podáním antacida nebo nejméně dvě hodiny
po jeho podání.
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Azitromycin Sandoz
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Azitromycin Sandoz, vezměte si ho ihned, jakmile si
vzpomenete. Poté pokračujte v dávkování jako předtím. Během jednoho dne neužívejte více než jednu
dávku.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Azitromycin Sandoz, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více tablet, může Vám být špatně. Může se také dostavit některý z nežádoucích
účinků, jako je průjem nebo ohluchnutí. Ihned kontaktujte svého lékaře nebo pohotovost. Pokud je to
možné, vezměte s sebou tablety nebo krabičku od tohoto přípravku, abyste mohl(a) ukázat lékaři, jaký
přípravek jste užil(a).
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Azitromycin Sandoz
Vždy užívejte přípravek Azitromycin Sandoz po celou dobu, po kterou Vám byl předepsán, i když se
cítíte lépe. Při předčasném ukončení léčby přípravkem Azitromycin Sandoz se může infekce vrátit.
Může také dojít k rezistenci bakterií na tento přípravek a léčba pak bude obtížnější.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Závažné nežádoucí účinky:
Pokud se u Vás vyskytne jakýkoli z těchto příznaků závažné alergické reakce, přerušte užívání
přípravku Azitromycin Sandoz a ihned o tom řekněte svému lékaři nebo vyhledejte ošetření
v nejbližší pohotovosti:
náhlé potíže s dýcháním, řečí nebo polykáním
otok rtů, jazyka, obličeje a krku
silná závrať nebo kolaps
závažná nebo svědivá kožní vyrážka, zejména pokud při ní dochází k tvorbě puchýřků a bolesti
očí, úst nebo pohlavních orgánů.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, řekněte o tom co nejdříve
svému lékaři:
průjem, který je závažný, déletrvající nebo krvavý, spolu s bolestí břicha nebo horečkou. Tyto
příznaky mohou být známkou závažného zánětu střev. K tomu může vzácně dojít po užívání
antibiotik.
zežloutnutí kůže nebo očního bělma vyvolané jaterními potížemi
zánět slinivky břišní, který způsobuje závažnou bolest břicha nebo zad
zvýšené nebo snížené množství moči nebo přítomnost stop krve v moči způsobené ledvinovými
problémy
kožní vyrážka vyvolaná citlivostí na sluneční záření
neobvyklé podlitiny nebo krvácení
nepravidelný nebo zrychlený srdeční tep.

Tyto nežádoucí účinky jsou závažné. Pokud se u Vás vyvinuly, může to vyžadovat okamžitou
lékařskou péči. Závažné nežádoucí účinky jsou méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí),
vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 lidí) nebo jejich četnost nelze z dostupných údajů určit.

Další možné nežádoucí účinky:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí):
průjem

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 lidí):
bolesti hlavy
zvracení, podráždění žaludku, žaludeční křeče, pocit nevolnosti
nízký počet lymfocytů (typ bílých krvinek), vyšší počet eosinofilů (typ bílých krvinek), nízké
hladiny hydrogenuhličitanu v krvi, vyšší počet basofilů, monocytů a neutrofilů (typy bílých
krvinek)

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí):
kvasinkové a bakteriální infekce, zvláště v ústech, hrdle, nose, plicích, střevech a vagině
nízký počet leukocytů (typ bílých krvinek), nízký počet neutrofilů (typ bílých krvinek), vyšší
počet eosinofilů (typ bílých krvinek)
otok, alergické reakce různé závažnosti
ztráta chuti k jídlu
nervozita, nespavost
závratě, ospalost, poruchy vnímání chutí, mravenčení nebo necitlivost v rukou nebo nohou
poruchy vidění
poruchy sluchu, pocit točení hlavy
bušení srdce
kožní vyrážka, pocení (návaly horka)
potíže s dýcháním, krvácení z nosu
zácpa, plynatost, poruchy trávení, zánět žaludku, potíže s polykáním, nadýmání, sucho v ústech,
říhání, vředy v ústech, zvýšená tvorba slin
zánět jater
svědivá vyrážka, zánět kůže, suchá kůže, pocení
zánět kloubů, bolesti svalů, zad a šíje
potíže a bolesti při močení, bolesti ledvin
krvácení z dělohy, poruchy varlat
otok kůže, slabost, celkový pocit nemoci, únava, otok obličeje, bolesti na hrudi, horečka, bolesti
abnormální hodnoty laboratorních testů (např. výsledky krevních testů, testů funkce jater a
ledvin)
problémy po léčbě

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí):
agitovanost, pocit ztráty identity
abnormální funkce jater
citlivost na sluneční světlo

Nežádoucí účinky s neznámou četností (četnost nelze z dostupných údajů určit):
pokles počtu krevních destiček, což zvyšuje riziko krvácení nebo tvorby modřin
pokles počtu červených krvinek, což může vést ke světle žlutému zbarvení kůže a vyvolat slabost
nebo dušnost
pocit agresivity, úzkosti, silného zmatení, halucinace
záchvaty křečí, mdloby, snížená citlivost kůže, pocit hyperaktivity, poruchy čichu, ztráta čichu
nebo chuti, svalová slabost (myasthenia gravis)
špatný sluch, hluchota nebo zvonění v uších
abnormální elektrokardiogram (EKG)
nízký krevní tlak
skvrny na jazyku
bolesti kloubů


Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav
pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-
nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.

5. Jak přípravek Azitromycin Sandoz uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za
Použitelné do:/EXP:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co přípravek Azitromycin Sandoz obsahuje
- Azitromycin Sandoz 250 mg: léčivou látkou je azithromycinum monohydricum, odpovídající
azithromycinum 250 mg.
Azitromycin Sandoz 500 mg: léčivou látkou je azithromycinum monohydricum, odpovídající
azithromycinum 500 mg.
- Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, předbobtnalý kukuřičný škrob, sodná sůl
karboxymethylškrobu typ A, koloidní bezvodý oxid křemičitý, natrium-lauryl-sulfát,
magnesium-stearát.
Potah tablety: polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E 171), mastek, sójový lecithin, xanthanová
klovatina.
Jak přípravek Azitromycin Sandoz vypadá a co obsahuje toto balení
Azitromycin Sandoz 250 mg jsou bílé až téměř bílé oválné potahované tablety, hladké na obou
stranách.
Azitromycin Sandoz 500 mg jsou bílé až téměř bílé oválné potahované tablety, s hlubokou půlící
rýhou na jedné straně a rýhou na druhé straně. Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Azitromycin Sandoz 250 mg a Azitromycin Sandoz 500 mg, potahované tablety, jsou baleny
v PVC/PVdC/Al blistru.

250mg tablety jsou dodávány v těchto velikostech balení:
Papírová krabička s blistrem (blistry) obsahující: 4, 6, 12, 24, 50 nebo 100 potahovaných tablet.
500mg tablety jsou dodávány v těchto velikostech balení:
Papírová krabička s blistrem (blistry) obsahující: 2, 3, 6, 12, 24, 30, 50 nebo 100 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl,Rakousko

Výrobce
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovinsko
Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Rakousko
Sandoz S.R.L., Livezeni Street no 7A, Targu Mures, Rumunsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Rakousko Azithromycin Sandoz 500 mg - Filmtabletten
Česká republika

Azitromycin Sandoz 250 mg
Azitromycin Sandoz 500 mg
Německo

Azithromycin Sandoz 250 mg Filmtabletten
Azithromycin Sandoz 500 mg Filmtabletten
Dánsko Azithromycin "Sandoz"
Estonsko

Azithromycin Sandoz 250 mg
Azithromycin Sandoz 500 mg
Finsko

Azithromycin Sandoz 250 mg Tabletti, kalvopäällysteinen
Azithromycin Sandoz 500 mg Tabletti, kalvopäällysteinen
Velká Británie AZITHROMYCIN 500 MG TABLETS
Řecko

BINOZYT
BINOZYT
Maďarsko

Azi Sandoz 250 mg filmtabletta
Azi Sandoz 500 mg filmtabletta
Itálie Azitromicina Sandoz 500 mg compresse rivestite con film
Litva Azithromycin Sandoz 250 mg plvele dengtos tablets
Azithromycin Sandoz 500 mg plvele dengtos tablets

Lotyšsko

Azithromycin Sandoz 250 mg apvalkotäs tabletes
Azithromycin Sandoz 500 mg apvalkotäs tabletes
Nizozemsko

Azitromycine Sandoz 250 mg, filmomhulde tabletten
Azitromycine Sandoz 500 mg, filmomhulde tabletten
Norsko Azithromycin Sandoz
Polsko

AzitroLEK 250
AzitroLEK 500
Portugalsko


PT
AZITROMICINA SANDOZ
Švédsko

Azithromycin Sandoz 250 mg filmdragerade tabletter
Azithromycin Sandoz 500 mg filmdragerade tabletter
Slovinsko

Azitromicin Sandoz 250 mg filmsko obložene tablete
Azitromicin Sandoz 500 mg filmsko obložene tablete
Slovenská republika

Azithromycin Sandoz 250 mg filmom obalené tablety
Azithromycin Sandoz 500 mg filmom obalené tablety


Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí
o registraci: Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.


Tato příbalová informace byla naposledy revidována
6.8.2013

Recenze

Recenze produktu AZITROMYCIN SANDOZ 500 MG 50X500MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu AZITROMYCIN SANDOZ 500 MG 50X500MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze