Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.

Allnature

Vybíráme z naší nabídky

ZIBOR 2500 IU 30X0.2ML Injekční roztok

ZIBOR 2500 IU  30X0.2ML Injekční roztok

Informace pouze pro odborníky ve zdravotnictví. Zásilkový prodej léků na předpis nepovoluje legislativa ČR i EU.
Cena doplatků přípravků se může v jednotlivých lékárnách lišit, proto ji zde neuvádíme.

Příbalová informace výrobku ZIBOR 2500 IU 30X0.2ML Injekční roztok

1/7
Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls183711/2009
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
ZIBOR 2500 IU
injekční roztok v předplněné injekční stříkačce
Bemiparinum natricum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je ZIBOR 2500 IU a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ZIBOR 2500 IU používat
3. Jak se ZIBOR 2500 IU používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek ZIBOR 2500 IU uchovávat
6. Další informace
1. CO JE ZIBOR 2500 IU A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
Léčivou látkou přípravku ZIBOR 2500 IU je bemiparinum natricum; bemiparinum natricum
patří do skupiny léků nazývaných antikoagulancia. Antikoagulancia pomáhají zastavit srážení
krve v krevních cévách. ZIBOR 2500 IU se používá k prevenci tvorby nebezpečných krevních
sraženin, například v žilách dolních končetin a/nebo plic, k nimž může dojít při běžném
chirurgickém výkonu, a používá se také k prevenci tvorby krevních sraženin v hadičkách
dialyzačního přístroje.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ZIBOR 2500 IU
POUŽÍVAT
Nepoužívejte ZIBOR 2500 IU:
- jestliže jste prodělal(a) alergickou reakci po podání jakéhokoli léku obsahujícího
bemiparinum natricum nebo heparin.
- jestliže máte alergii na jakoukoli látku prasečího původu.
- jestliže trpíte heparinem indukovanou trombocytopenií (HIT), tj. stavem, kdy máte v
krvi méně buněk zajišťujících srážení krve (krevních destiček), (nebo pokud v důsledku
HIT trpíte jiným stavem označovaným jako diseminovaná intravaskulární koagulace
(DIC), kdy se krevní destičky začnou shlukovat, jakmile použijete ZIBOR 2500 IU).
- jestliže trpíte stavem označovaným jako endokarditida (zánět výstelky srdce a jeho
chlopní).
- jestliže trpíte jakýmkoli stavem, který má za následek sklon k nadměrnému krvácení.
- jestliže trpíte závažným onemocněním jater a/nebo slinivky.
2/7
- jestliže máte jakékoli onemocnění vnitřních orgánů, které může být spojeno s vysokým
rizikem vnitřního krvácení (např. aktivní žaludeční vřed, výduť na mozkové tepně [otok
tepenných stěn v mozku] nebo mozkový nádor).
- pokud jste měl(a) krvácení do mozku.
- jestliže jste měl(a), máte nějaké poranění či jste podstoupil(a) nebo se chystáte na
operaci mozku, páteře, očí a/nebo uší v posledních dvou měsících.
- jestliže jste léčen(a) přípravkem ZIBOR 2500 IU, nesmíte dostat epidurální nebo
spinální anestezii (znecitlivující injekce do páteře), protože by to mohlo být
nebezpečné. Před každou operací se proto ujistěte, že lékař ví, že jste léčen(a)
přípravkem ZIBOR 2500 IU.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ZIBOR 2500 IU je zapotřebí:
- jestliže trpíte onemocněním jater nebo ledvin.
- jestliže máte vysoký a/nebo obtížně léčitelný krevní tlak.
- jestliže jste někdy měl(a) žaludeční vřed, který již není aktivní.
- jestliže trpíte trombocytopenií, tj. stavem, kdy máte v krvi méně buněk zajišťujících
srážení krve (krevních destiček), takže u Vás snadno dochází ke vzniku modřin a
krvácení.
- jestliže máte ledvinové a/nebo močové kameny.
- jestliže trpíte jakýmkoli stavem, který může způsobit snadné krvácení.
- jestliže trpíte očními poruchami v důsledku potíží s krevními cévami.
- jestliže máte diabetes.
- jestliže Vaše krevní testy prokázaly, že máte vysoké hladiny draslíku v krvi.
- jestliže máte podstoupit lumbální punkci (injekční odběr vzorku mozkomíšního moku z
dolní části páteře k laboratorním testům), ujistěte se opakovaně, zda je Váš lékař
informován o tom, že jste léčen(a) přípravkem ZIBOR 2500 IU.
Pokud si nejste jist(a), zda máte či nemáte některý z uvedených stavů, zeptejte se svého lékaře.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Informujte svého lékaře, pokud se domníváte, že již užíváte:
- jakýkoli lék, který se podává injekčně do svalu, protože během léčby přípravkem
ZIBOR 2500 IU je nutno vyhnout se nitrosvalovým injekcím.
- jiné protisrážlivé léky, jako např. warfarin a/nebo acenokumarol (antagonisté vitaminu
K) používané k léčbě a/nebo prevenci krevních sraženin.
- nesteroidní protizánětlivé léky, jako např. ibuprofen, např. k léčbě artritidy.
- steroidy, např. prednisolon, k léčbě zánětlivých onemocnění, jako je artritida.
- léky tlumící činnost krevních destiček, např. kyselina acetylsalicylová, tiklopidin nebo
klopidogrel, používané k prevenci krevních sraženin.
- léky, které mohou zvýšit hladinu draslíku v krvi, např. některá diuretika (močopudné
léky) a antihypertenziva (léky používané ke snížení krevního tlaku).
- léky používané ke zvýšení objemu krve, např. dextran.
- injekčně aplikovaný lék používaný k léčbě srdečních obtíží, který se nazývá
nitroglycerin.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Zvláštní vyšetření, která mohou být potřebná
- U některých pacientů může být zapotřebí kontrola počtu krevních destiček v krvi. O
tom, zda a kdy je tato kontrola nezbytná (např. před léčbou, v první den léčby, a poté
každé 3 až 4 dny a na konci léčby), rozhodne Váš lékař.
3/7
- Jestliže trpíte určitými stavy (diabetes, onemocnění ledvin) či užíváte léky, které
předcházejí ztrátám draslíku, lékař Vám může kontrolovat hladinu draslíku v krvi.
Těhotenství a kojení
Před zahájením léčby tímto lékem informujte lékaře:
- jestliže si myslíte, že jste nebo můžete být těhotná.
- jestliže kojíte.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
ZIBOR 2500 IU nemá vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
3. JAK SE ZIBOR 2500 IU POUŽÍVÁ
Vždy používejte ZIBOR 2500 IU přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
K zabránění tvorby krevních sraženin v žilách při běžném chirurgickém výkonu:
- ZIBOR 2500 IU obvykle podává lékař či zdravotní sestra injekcí do podkoží (tj. injekcí
pod kůži, obvykle do kožního záhybu na břiše či horní části stehna). Před operací nebo
po operaci dostanete jednu dávku přípravku (obsah jedné injekční stříkačky). V
následujících dnech budete dostávat jednu dávku (obsah jedné injekční stříkačky)
denně. Lékař Vám sdělí, jak dlouho by Vám měl být lék podáván.
K zabránění tvorby krevních sraženin během hemodialýzy:
- V případě použití při hemodialýze se ZIBOR 2500 IU obvykle podává injekcí jedné
bolusové dávky (obsahu jedné injekční stříkačky) do tepenného konce dialyzačního
přístroje.
ZIBOR 2500 IU se obvykle podává injekcí do podkoží, zpravidla do kožního záhybu na boku v
oblasti pasu (břicha) nebo do horní části stehna. Injekci Vám zpravidla podá Váš lékař nebo
zdravotní sestra v nemocnici. Možná bude zapotřebí, abyste dostával(a) ZIBOR 2500 IU i po
návratu domů z nemocnice.
- Tento lék nesmí být nikdy podán do svalu ani smíchán s žádnou jinou injekcí.
- Zpravidla se podává jednou denně.
- Lékař Vám sdělí, jak dlouho byste měl(a) užívat tento lék (zpravidla přibližně 7 až 10
dnů).
- Jestliže Vám lékař sdělí, že si můžete lék podávat sám(a), prosím, dodržujte jeho
pokyny mimořádně pečlivě (viz níže: "Jak si mám aplikovat injekci přípravku ZIBOR
2500 IU?).
Starší pacienti (65 let a více) zpravidla dostávají stejné dávky jako ostatní dospělí pacienti.
Jestliže máte jaterní nebo ledvinové obtíže, sdělte to, prosím, svému lékaři, který může
vyžadovat, abyste byl(a) pod jeho dohledem.
Děti (mladší než 18 let): Použití přípravku ZIBOR 2500 IU u dětí se nedoporučuje.
4/7
Jak si mám aplikovat injekci přípravku ZIBOR 2500 IU?
ZIBOR 2500 IU se nesmí nikdy podat do svalu, protože by mohl způsobit krvácení do svalu.
Dříve než si poprvé aplikujete injekci, budete poučen(a) o správném způsobu použití tohoto
léku a o správném postupu samostatného podání injekce.
Toto poučení by Vám měl poskytnout lékař nebo jiný kvalifikovaný zdravotnický pracovník.
Postupujte podle následujících kroků:
- Umyjte si důkladně ruce a posaďte se nebo si lehněte do pohodlné polohy.
- Vyberte si oblast v okolí pasu, nejméně 5 cm od pupku a od stávajících jizev nebo
modřin, a pečlivě očistěte kůži v této oblasti.
- K podání injekce používejte každý den jiné místo, např. jeden den do levého boku, další
den do pravého boku.
- Sejměte kryt z jehly ZIBOR 2500 IU.
- Aby se udržela sterilita jehly, ujistěte se, že se jehla ničeho nedotýká.
- Předplněná injekční stříkačka je nyní připravena k použití.
- Před injekcí nevytlačujte pístem vzduchové bubliny, protože by mohlo dojít ke ztrátě
léku.
- Uchopte injekční stříkačku do jedné ruky a palcem a ukazováčkem druhé ruky opatrně
stlačte očištěnou oblast kůže, aby se vytvořila kožní řasa.
- Vpíchněte jehlu v celé délce kolmo (v úhlu 90°) do kožní řasy.
- Stlačte píst a po celou dobu injekce přidržujte kožní řasu v dané pozici.
- Vytáhněte jehlu kolmým pohybem nahoru a uvolněte kožní řasu.
- Nemasírujte kůži v místě vpichu jehly. Předejdete tak vzniku modřin.
- Nepokoušejte se nasadit kryt jehly zpět na injekční stříkačku. Vyhoďte injekční
stříkačku (jehlou napřed) do nádoby na ostré předměty, uzavřete důkladně víko nádoby
a umístěte ji mimo dosah dětí.
- Jestliže máte pocit, že je dávka příliš silná (např. pokud u Vás nečekaně dojde ke
krvácení) nebo příliš slabá (např. pokud máte pocit, že dávka nepůsobí), sdělte to svému
lékaři nebo lékárníkovi.
Jestliže jste použil(a) více přípravku ZIBOR 2500 IU, než jste měl(a)
5/7
Může dojít ke krvácení. Jestliže k němu dojde, informujte ihned lékaře či s touto příbalovou
informací vyhledejte pohotovostní službu v nejbližší nemocnici.
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek ZIBOR 2500 IU
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Poraďte se co nejdříve se
svým lékařem, který Vás bude informovat, jak dále postupovat.
Jestliže jste přestal(a) používat přípravek ZIBOR 2500 IU
Dříve než přestanete používat tento lék, poraďte se vždy se svým lékařem.
Máte-li další otázky k používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek ZIBOR 2500 IU nežádoucí účinky, které se
ale nemusí vyskytnout u každého.
Přestaňte používat přípravek ZIBOR 2500 IU a informujte neprodleně lékaře nebo
zdravotní sestru (nebo vyhledejte okamžitě nejbližší pohotovost nebo příjmovou
ambulanci nemocnice), pokud se u Vás vyskytne některý z níže uvedených nežádoucích
účinků:
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):
- Neobvyklé nebo neočekávané krvácení, např. krev v moči a/nebo ve stolici.
Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů):
- Závažné snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie II. typu), které může vést k
tvorbě modřin, krvácení v ústech, krvácení z dásní a nosu, kožní vyrážce.
- Tmavě zbarvené, bolestivé postižení kůže v místě vpichu (kožní nekróza).
- Intraspinální hematomy po spinální nebo epidurální anestezii (bolest zad, snížená
citlivost a slabost dolních končetin, dysfunkce střev nebo močového měchýře). Tyto
hematomy mohou způsobit neurologická poškození různého stupně, včetně
dlouhotrvající nebo trvalé paralýzy.
- Závažné alergické reakce (zvýšená teplota, zimnice, dušnost, otok hlasivek, malátnost,
pocení, kopřivka, svědění kůže, nízký krevní tlak, návaly horka, zarudnutí obličeje,
ztráta vědomí, zúžení průdušek, otok hrtanu).
Ostatní nežádoucí účinky:
Velmi časté (postihují více než 1 z 10 pacientů):
- Tvorba modřin, skvrny na kůži, svědění a bolestivost v místě vpichu jehly.
Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):
- Mírné a dočasné zvýšení určitých enzymů (transamináz), které se prokáže v krevních
testech.
Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):
- Mírné a přechodné dočasné snížení počtu krevních destiček (trombocytopenie I. typu),
které se prokáže v krevních testech.
- Mírné alergické kožní reakce: kožní vyrážka, kopřivka, podlitiny.
Není známo (z dostupných údajů nelze určit)
- Zvýšení hladin draslíku, které by se mohlo prokázat v krevních testech.
6/7
V důsledku používání tohoto přípravku nebo podobných léků po dlouhou dobu by se mohla
vyvinout osteoporóza (řídnutí kostí). Četnost není známa.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.
5. JAK PŘÍPRAVEK ZIBOR 2500 IU UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Chraňte před mrazem.
Nepoužívejte přípravek ZIBOR 2500 IU, pokud si všimnete (a informujte svého lékaře nebo
lékárníka):
- že je ochranný obal již otevřen.
- že je ochranný obal poškozen.
- že je lék v injekční stříkačce zakalený.
- že obsahuje malé částice.
Po otevření blistrového obalu obsahujícího injekční stříkačku je třeba lék okamžitě použít.
Doba použitelnosti
Přípravek ZIBOR 2500 IU nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Likvidace
Tento lék se dodává v jednodávkových injekčních stříkačkách.
Použité injekční stříkačky odkládejte do nádoby na ostré předměty.
Použité injekční stříkačky neuchovávejte.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají
chránit životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co přípravek ZIBOR 2500 IU obsahuje
- Léčivou látkou je bemiparinum natricum.
- Pomocnou látkou je voda na injekce.
Jak přípravek ZIBOR 2500 IU vypadá a co obsahuje toto balení
Lék obsažený v injekční stříkačce je čirý, bezbarvý či mírně nažloutlý roztok bez viditelných
částic.
ZIBOR 2500 IU se dodává v balení po 2, 10, 30 nebo 100 předplněných injekčních stříkačkách
obsahujících 0,2 ml injekčního roztoku.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
7/7
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci:
Menarini International Operations Luxembourg S.A.
1611 Luxembourg
LUCEMBURSKO
Výrobce:
Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A.
Julián Camarillo, 35
28037 Madrid, Španělsko
Rovi Contract Manufacturing, S.L.
Julián Camarillo, 35
28037 Madrid, Španělsko
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Rakousko Ivor 2500 IU Anti Xa/ml
Česká republika Zibor 2500 IU
Estonsko Zibor 2500 IU Anti Xa/ml
Řecko Ivor 2500 IU Anti Xa/ml
Maďarsko Zibor 2500 IU Anti Xa/ml
Irsko Zibor 2500 IU Anti Xa/ml
Itálie Ivor 2500 IU Anti Xa/ml
Lotyšsko Zibor 2500 IU Anti Xa/ml
Litva Zibor 2500 IU Anti Xa/ml
Polsko Zibor 2500 IU Anti Xa/ml
Portugalsko Ivor 2500 IU Anti Xa/ml
Slovenská republika Zibor 2500 IU Anti Xa/ml
Slovinsko Zibor 2500 IU Anti Xa/ml
Španělsko Phivor 2500 IU Anti Xa/ml
Velká Británie Zibor 2500 IU Anti Xa/ml
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 17.10.2012
Vybíráme z naší nabídky

Potřebujete odbornou radu?
Zeptejte se lékárníka

Mgr. Pavla Horáková
466 444 233

Po - Pá 8 - 17 h
lekarnik@lekarna.cz

Potřebujete poradit
s objednávkou?

infolinka
466 444 233
Po - Pá 7 - 17 h
obchod@lekarna.cz

Asociace pro elektronickou komerci
Česká kvalita
Heureka.cz - ověřené hodnocení obchodu Lékárna.cz