Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

TIAPRIDAL 1X30ML Kapky, roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 101425

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, COLOMIERS
Kód výrobku: 101425
Kód EAN: 8595116521959
Kód SÚKL: 125314
Držitel rozhodnutí: SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, COLOMIERS
Tiapridal se užívá ke krátkodobé léčbě poruch chování ve stáří nebo při chronickém alkoholismu, včetně abstinenčních příznaků při náhlém vynechání požívání alkoholu. Také se užívá k odstranění psychicky vyvolaných nenormálních pohybů ve stáří. Příznivě ovlivňuje mimovolní pohyby úst, kroutivé pohyby rukou a některé formy třesu rukou. Přípravek Tiapridal lze užít u dospělých a dětí od 3 let k léčbě těžkých poruch chování a mimovolních pohybů.

Příbalový leták

 

 

sp.zn. sukls15335/2016 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

Tiapridal 

140 mg/ml, perorální roztok, kapky 

tiapridi hydrochloridum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci. 
1. 

Co je přípravek Tiapridal a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Tiapridal užívat. 

3. 

Jak se přípravek Tiapridal užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Tiapridal uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 

 

1. 

Co je přípravek Tiapridal a k čemu se používá 

 

Přípravek Tiapridal působí na duševní funkce a příznivě ovlivňuje mimovolní a abnormální  pohyby 
nemocného. 

 

Přípravek Tiapridal  se  užívá  ke  krátkodobé  léčbě  poruch  chování  ve  stáří  nebo  při  chronickém 
alkoholismu,  včetně abstinenčních příznaků při odnětí alkoholu. 
Také se užívá k odstranění psychicky vyvolaných nenormálních pohybů ve stáří. Příznivě ovlivňuje 
mimovolní pohyby úst, kroutivé pohyby rukou a některé formy třesu rukou. 
Přípravek  Tiapridal  lze  použít  u  dětí  od  3  let,  dospívajících  a  dospělých  k léčbě  těžkých  poruch 
chování a agresivity. 

 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek  Tiapridal užívat 

Neužívejte přípravek Tiapridal: 
  

Jestliže jste alergický(á) na tiaprid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6) 

 

Jestliže máte vzácné onemocnění nadledvin, tzv. feochromocytom, které způsobuje bolest  hlavy, 
návaly horka a periodický vzestup krevního tlaku. 

 

Pokud je Vám podávána levodopa k léčbě jiných onemocnění než Parkinsonovy choroby 
(onemocnění projevující se  výrazným třesem a svalovou ztuhlostí). 

 

Jestliže máte nádorové onemocnění mozku, produkující hormon prolaktin  a/nebo nádor 
prsu. 

 

Pokud si myslíte, že byste mohl(a) mít některé z uvedených potíží nebo máte-li jakékoli jiné 
pochybnosti, poraďte se se svým lékařem, než začnete přípravek Tiapridal užívat. 
 

 

 

Upozornění a opatření: 

Před užitím přípravku Tiapridal se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 

 

Pokud trpíte Parkinsonovou chorobou (onemocnění projevující se výrazným třesem a svalovou 
ztuhlostí), měl by Vám být předepsán přípravek Tiapridal pouze ve výjimečném případě. 

 

Pokud trpíte epilepsií (padoucnicí), musí existovat zvláště závažné důvody, předepíše-li Vám 
lékař tento lék, protože může dojít ke zvýšení možnosti vzniku křečových stavů. 

 

Pokud trpíte onemocněním ledvin, musíte přesně dodržovat snížené dávkování přípravku, které 
stanoví lékař. 

 

Pokud trpíte srdečním onemocněním nebo onemocněním cév, informujte o tom svého lékaře. 

 

Pokud se u Vás někdo člena Vaší rodiny vyskytl nádor prsu, poraďte se se svým lékařem. 

 

 

Pokud se Vás některá z výše uvedených situací týká, oznamte to svému lékaři předtím, než začnete 
užívat přípravek Tiapridal. 
 
Může se u Vás rozvinout stav s příznaky zahrnujícími vysokou horečku, svalovou ztuhlost, pocení, třes, 
poruchy vědomí (známý též jako neuroleptický maligní syndrom). Některé příznaky mohou chybět a 
horečka nemusí být vysoká. Informujte okamžitě svého lékaře, pokud něco takového zaznamenáte. 

 

Poraďte se s lékařem, pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s 
krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je přípravek 
Tiapridal je totiž  spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách. 
Mohou se nečekaně objevit horečka či infekce, které mohou být projevem změny ve složení krve 
(poruch krvetvorby). V tomto případě neprodleně informujte svého lékaře. 

 

U starších pacientů s demencí hrozí vyšší riziko cévní mozkové příhody. V případě, že Vy nebo Váš 
ošetřovatel objevíte náhlou změnu Vašeho duševního stavu nebo náhlou slabost nebo necitlivost 
obličeje, rukou nebo nohou, zvláště na jedné straně těla, nebo nejasnou řeč, i když jen na krátký 
okamžik, je nutno ihned vyhledat lékařské ošetření. Může se jednat o příznaky cévní mozkové 
příhody. 
 
Vzhledem k nedostatku zkušeností není přípravek Tiapridal určen k podávání dětem do 3 let. 

 

Další léčivé přípravky a přípravek Tiapridal 
Některé další léčivé přípravky mohou ovlivnit užívání přípravku Tiapridal a naopak. 

 

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

 

Jedná se hlavně o přípravky určené k léčbě: 

  Parkinsonovy nebo Alzheimerovy choroby; 
  nepravidelného srdečního rytmu, vysokého krevního tlaku nebo srdečního selhávání; 
  některých duševních poruch, deprese, úzkosti a poruch spánku; 
  parazitárních nebo bakteriálních infekcí; 
  poruch trávicího ústrojí; 
  alergií; 
  bolesti a migrény; 
  závislosti na opioidech (silné léky proti bolesti); 
  zeleného zákalu; 
  a  dále  např.  projímadla,  látky  používané  k vyšetření  funkce  nadledvin  nebo  léky  užívané  k 

odvodnění; 

 

 

Přípravek Tiapridal se nesmí užívat společně s léky obsahujícími kabergolin nebo chinagolid (látky 
používané k léčbě zvýšené hladiny hormonu prolaktinu), pokud  je neužíváte k léčbě Parkinsonovy 

 

 

choroby. 

 

Přípravky působící na centrální nervový systém, jako léky proti bolesti, léky potlačující kašel, léky na 
spaní,  na  uklidnění,  proti  zvracení,  proti  alergii,  mohou  zvyšovat  účinek  přípravku  Tiapridal  a 
vyvolávat  snížení  pozornosti  i  spavost.  Také  alkohol  zvyšuje  celkový  účinek  přípravku  Tiapridal, 
zejména zvýšením tohoto celkového utlumení a výraznou spavostí. 

 

Užívání přípravku Tiapridal s jídlem a alkoholem 
Přípravek Tiapridal lze užívat s jídlem nebo bez jídla. Během léčby tímto přípravkem nepijte 
alkoholické nápoje. 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 

 

Pokud otěhotníte během užívání přípravku Tiapridal, ihned o tom informujte svého lékaře, který 
rozhodne o dalším postupu. 
U novorozenců, jejichž matky užívaly přípravek Tiapridal v posledním trimestru (poslední tři měsíce 
těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, 
problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto 
příznaků, kontaktujte dětského lékaře. 

 

Protože není známo, zda se přípravek vylučuje do lidského mateřského mléka, nedoporučuje se během 
užívání přípravku Tiapridal kojit. 

 

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Neřiďte dopravní prostředek a neobsluhujte žádné přístroje nebo stroje, protože přípravek Tiapridal 
může  způsobit útlum a ospalost. 

 

Přípravek Tiapridal obsahuje methylparaben a propylparaben, které mohou způsobit alergické reakce. 

 

 

3. 

Jak se přípravek Tiapridal užívá 

 

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se  svým lékařem nebo lékárníkem. 

 

Dávkování je individuální a vždy je musí určit lékař. Přípravek Tiapridal se užívá u dětí od 3 let, 
dospívajích a dospělých obvykle takto: 

 

1 kapka odpovídá 5 mg tiapridu 

 

 krátkodobá  léčba  agitovaných  a  agresivních  st avů,  zej ména  ve  st áří  nebo  při  chronickém  

abusu alkoholu: 
Použití u dospělých: 200 až maximálně 300 mg za den, po dobu 1 – 2 měsíců. 

 

U  starších  pacientů  by  dávky  200  –  300  mg/den  mělo  být  dosaženo  postupně.  Léčba  by  měla  být 
zahájena nízkou dávkou 50 mg (10 kapek) 2x denně. Dávka by pak měla být zvyšována postupně po 
50  – 100 (10  – 20  kapek) mg každé 2 – 3 dny. Průměrná dávka u starších pacientů je 200 mg/den. 
Maximální doporučenou dávkou je 300 mg (60 kapek) za den. 

 

abnormální a mimovolní pohyby u dětí od 3 let, dospí vaj ících a dospělých  

Dospělí: 300 – 800 mg/den. 
Léčba  by  měla  být  zahájena  velmi  nízkou  dávkou  25  mg/den,  potom  by  dávka  měla  být  postupně 
zvyšována k dosažení nejnižší účinné dávky. 
Děti od 3 let: 3 – 6 mg na kg tělesné hmotnosti denně. 

 

 

 

 těžké poruchy chování u dětí od 3 let s agitovaností (pohybovým neklidem) a agresivitou:  

Dávka je 100 – 150 mg/den. 

 

Při poruše funkce ledvin lékař dávku sníží na polovinu nebo čtvrtinu obvyklé dávky. 

Přesnou dávku, jejich počet během dne i délku léčby určí vždy lékař. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Tiapridal, než jste měl(a): 
Při požití většího počtu kapek se mohou objevit stahy svalů v oblasti obličeje a krku, 
nekontrolované  vyplazování jazyka, dlouhodobý stah žvýkacích svalů, ospalost, útlum, ztráta 
vědomí. Může se objevit i  třes  a  ztuhlost  končetinových  svalů.  Při  předávkování  nebo  náhodném 
požití  přípravku  dítětem  vyhledejte lékaře nebo nejbližší lékařskou službu. 

 

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Tiapridal: 
Přípravek užijte hned, jakmile si vzpomenete. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) 
vynechanou dávku. Pokud zapomenete užít více dávek, poraďte se se svým lékařem. 

 

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Tiapridal 
Užívejte přípravek podle doporučení lékaře a nevysazujte jej bez jeho předchozího vědomí. 

 

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 

 

 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

 

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 

 

Pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc: 
Porucha srdečního rytmu projevující se nepravidelným nebo rychlým tepem, po delším podávání se 
mohou objevit případy tardivní dyskineze (charakterizované rytmickými, mimovolními pohyby 
převážně jazyka a/nebo obličeje) nebo neuroleptický maligní syndrom, který se vyznačuje zvýšením 
tělesné teploty, poruchami vědomí, mimovolními pohyby, třesem a pocením, a který může vézt 
k úmrtí. 
Krevní sraženiny v žilách zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní 
končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže 
Frekvence výskytu těchto nežádoucích účinků není známa. 

 

Pokud se následující nežádoucí účinky zhorší nebo přetrvávají déle než několik dní, kontaktujte svého 
lékaře či lékárníka. 

 

V průběhu léčby se mohou objevit následující nežádoucí účinky, které jsou seřazeny podle frekvence 
výskytu: 

 

Časté: mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů: 

  Zvýšená hladina hormonu prolaktinu v krvi může vést k tvorbě a vylučování mléka, zvětšení 

prsních žláz u mužů, menstruačním poruchám nebo poruchám erekce). 

  Tělesná slabost, únava. 

  Závratě, bolest hlavy. 

  Parkinsonismus a související příznaky: třes, zvýšené svalové napětí, pohybová chudost a 

zvýšené slinění. 

  Malátnost/ospalost, nespavost, neschopnost vydržet v lidu, netečnost. 

 

 

 

Méně časté: mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů: 

  Zvýšení tělesné hmotnosti. 

  Neklid, porucha svalového napětí (křeče, strnutí šíje, okulogyrická krize – záchvatovité 

křečovité stažení oka směrem vzhůru, křeč žvýkacích svalů). 

  Tvorba a vylučování mléka, vynechání menstruace, zvětšení prsů, bolest prsů, impotence. 

 

Vzácné: mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů: 

  Akutní porucha souhry normálních pohybů. 

 

Není známo: z dostupných údajů nelze určit: 

  Zástava srdce, náhlá smrt. 
  Snížený krevní tlak. 

 

U novorozenců, jejichž matky užívaly v těhotenství přípravek Tiapridal, se může objevit 

syndrom z náhlého vysazení léčivého přípravku. 

 

Snížený počet krvinek projevující se infekcí a horečkou. 

  Zmatenost, halucinace. 
  U  starších  pacientů  s demencí,  kteří  užívali  antipsychotika,  byl  pozorován  mírně  zvýšený 

počet úmrtí ve srovnání s těmi, kteří antipsychotika neužívali. 

  Zácpa, střevní neprůchodnost. 

  Zvýšená hladina jaterních enzymů. 

  Ztráta vědomí, křeče. 

  Aspirační pneumonie (zánět plic vzniklý při vdechnutí části jídla nebo zvratků). 

  Zvýšená hladina jaterních enzymů (kreatinfosfokinázy důležité pro činnost svalů). 

  Svalová slabost a/nebo svalová bolest. 

  Vyrážka. 

  Snížená hladina sodíku v krvi (hyponatremie). 

  Onemocnění nazývané „syndrom nepřiměřeného vylučování antidiuretického hormonu 

(SIADH), které se projevuje sníženou hladinou sodíku, hromaděním tekutin, bolestí hlavy, 
zvracením a poruchou vědomí. 

  Pády. 

 

Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48
 
100 41 Praha 10 
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 

 

5. 

Jak přípravek Tiapridal uchovávat 

 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Po prvním otevření spotřebujte přípravek  Tiapridal do 45 dnů. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za zkratkou 
„EXP:“. Doba  použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 

 

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakékoli změny barvy přípravku. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 

 

 

lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 

 

 

6. 

Další informace 

 

Co přípravek Tiapridal obsahuje: 

Léčivou látkou je tiapridi hydrochloridum. 

Jeden  ml  perorálních  kapek,  roztoku  obsahuje  tiapridi  hydrochloridum  153,21  mg,  což  odpovídá 
tiapridum 140 mg/ml. 
(Jedna kapka (0,036 ml) obsahuje tiapridi hydrochloridum 5,55 mg, což odpovídá  tiapridum 5 mg.) 
(Jeden ml obsahuje přibližně 28 kapek) 

 

Pomocnými látkami jsou methylparaben, propylparaben, roztok kyseliny chlorovodíkové 1 mol/l, 

kalium-sorbát, sodná sůl sacharinu, citronové aroma, čištěná voda. 

 

Jak přípravek Tiapridal vypadá a co obsahuje toto balení: 
Přípravek Tiapridal, perorální kapky, roztok je čirý bezbarvý nebo téměř bezbarvý roztok s citrusovou 
vůní. 
Je dodáván v papírové krabičce obsahující hnědou skleněnou lahvičku s bílým PE kapátkem a bílým 
PE uzávěrem. 
Velikost balení je 30 ml. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
 
 Držitel rozhodnutí o regist raci:  
sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika 

 

Výrobce: 
Unither Liquid Manufacturing, Colomiers, Francie 

 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 
sanofi-aventis, s.r.o., tel. 233 086 111, fax 233 086 222 

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 8.8.2016  

 

Recenze

Recenze produktu TIAPRIDAL 1X30ML Kapky, roztok

Diskuze

Diskuze k produktu TIAPRIDAL 1X30ML Kapky, roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám