Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

PROSTAPHLIN 1000 MG 1X1GM Prášek pro inj. roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20334

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: BRISTOL-MYERS SQUIBB, MEYMAC
Kód výrobku: 20334
Kód EAN: 8027950031306
Kód SÚKL: 92359
Držitel rozhodnutí: BRISTOL-MYERS SQUIBB, MEYMAC
Prostaphlin je indikován při infekcích vyvolaných grampozitivními bakteriemi, jako např. Diplococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes a Staphylococcus aureus včetně kmenů produkujících penicilinázu. Podává se při těchto infekcích: - při infekcích dýchacích cest; při pneumonii, bronchitidě, infekcích nosních, krčních a ušních; - při infekcích kůže a měkkých tkání, při furuklech, septických ulceracích, infikovaných ranách, celulitidě a abscesech; - při osteomyelitidě, infekcích urogenitálního systému, bakteriémii a stafylokokové enterokolitidě.

Příbalový leták

sp.zn.sukls174939/2014 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

PROSTAPHLIN 1000 mg  

prášek pro injekční roztok 

(oxacillinum natricum monohydricum) 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci.  

 
 Co naleznete v této příbalové informaci
  
1. 

Co je Prostaphlin a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Prostaphlin používat  

3. 

Jak se Prostaphlin používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Prostaphlin uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Prostaphlin a k čemu se používá 

 
Prostaphlin obsahuje léčivou látku monohydrát sodné soli oxacilinu, což je tzv. baktericidně působící 
antibiotikum značně odolné proti působení enzymu penicilinázy. Prostaphlin 1000 mg se používá 
pouze při závažných infekcích vyžadujících vysoké a okamžité hladiny léčivé látky v krvi, které jsou 
vyvolány penicilinázu-produkujícími stafylokoky citlivými na oxacilin.  
Podává se při těchto infekcích: 

  infekce horních a dolních dýchacích cest 
  lokalizované infekce kůže a měkkých tkání 
  diseminované infekce (infekce rozšířené po celém organismu) 
  zánět nitroblány srdeční 
  zánět mozkových blan 
  zánět kostní dřeně 

 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Prostaphlin používat  

 
Nepoužívejte Prostaphlin  
Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku oxacilin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 
(uvedenou v bodě 6).  
 
Upozornění a opatření 
 

  Jestliže jste v minulosti užíval(a) penicilinová, cefalosporinová nebo některá další antibiotika,  

upozorněte na to svého lékaře. 

  Pokud se u Vás během léčby nebo krátce po ní objeví průjem, informujte svého lékaře. 
  Během léčby přípravkem Prostaphlin Vám budou prováděny zkoušky citlivosti na podávané 

anbiotikum a rovněž laboratorní kontrola funkce ledvin, jater a krvetvorby. Výsledky těchto 
testů mohou vést k úpravě dávkování. 

 
Další léčivé přípravky a Prostaphlin 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Probenicid zvyšuje a prodlužuje hladiny penicilinu v séru. Souběžné podávání probenecidu 
s peniciliny snižuje rychlost vylučování penicilinu v ledvinách. 
Aminoglykosidová a penicilinová antibiotika se nesmí mísit v jedné stříkačce či infuzní lahvi během 
souběžné léčby a mají být podávány odděleně.  
 
Těhotenství a kojení  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Není známo, že by přípravek Prostaphlin snižoval schopnost řízení motorového vozidla nebo obsluhy 
strojů. 
 
Přípravek Prostaphlin obsahuje sodík 
V jedné injekční lahvičce přípravku Prostaphlin je obsaženo 57 mg sodíku. Nutno vzít v úvahu u  
pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku. 
 
 
3. 

Jak se Prostaphlin používá 

 
Prostaphlin Vám bude obvykle podávat lékař nebo zdravotní sestra nitrožilní injekcí nebo infuzí. 
Dávkování a trvání léčby závisí na typu a závažnosti infekce a na Vašem stavu a řídí se i odpovědí 
Vašeho organismu na léčbu. Obvyklé dávkování při mírných až středně těžkých infekcích horních 
dýchacích cest a při ohraničených infekcích kůže a měkkých tkání je následující: 
- Dospělí a děti s tělesnou hmotností 40 kg nebo více: 250 až 500 mg každých 4 - 6 hodin.  
Děti s tělesnou hmotností nižší než 40 kg: 50 mg/kg denně, rozděleno do stejných dávek vždy po 6 
hodinách.  
Dávkování při velmi těžkých infekcích, např. dolních dýchacích cest a při celkových infekcích:  
Dospělí a děti s tělesnou hmotností 40 kg nebo více: 1 až 6 g denně dle úvahy lékaře rozděleno do 
dávek vždy po 4 až 6 hodinách. Při velmi těžkých infekcích je možné dle uvážení lékaře podat i dávku 
vyšší. 
Děti s tělesnou hmotností nižší než 40 kg: 100 mg/kg denně nebo více, rozděleno do stejných dávek 
vždy po 4 až 6 hodinách.  
Léčba přípravkem Prostaphlin má pokračovat ještě alespoň 48 hodin po vymizení teploty a odeznění 
příznaků onemocnění a po negativní kultivaci. U závažných stafylokokových infekcí by léčba měla 
pokračovat alespoň 14 dní po odeznění klinických a laboratorních příznaků.  
 
Jestliže Vám byla aplikována vyšší dávka přípravku AMIKIN, než měla být 
Přípravek Vám bude aplikovat zdravotnický personál, ale pokud by k tomu došlo, lékař bude sledovat, 
zda se u Vás neprojevují příznaky nežádoucích účinků a v případě potřeby je bude léčit. 
 
Jestliže bylo opomenuto podání přípravku AMIKIN 
Pokud si myslíte, že jste nedostal(a) svoji obvyklou dávku přípravku AMIKIN, upozorněte na to 
lékaře nebo zdravotní sestru. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky  

 
Podobně jako všechny léky může mít i Prostaphlin  nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 

Frekvence níže uvedených možných nežádoucích účinků je definována pomocí následujících 
kategorií: 
velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10), 
časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100), 
méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1000), 
vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10000), 
velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10000), 
není známo (z dostupných údajů nelze určit). 
 
Prostaphlin může způsobit následující nežádoucí účinky: 
 
Méně časté: 

  pokles krevního tlaku 
  otok hrtanu, křečovité  zúžení hrtanu 

 
Vzácné: 

  zánět tlustého střeva (pseudomembranózní kolitida) 

 
Velmi vzácné: 

  okamžitá reakce z přecitlivělosti (pokles krevního tlaku, oběhový kolaps, křečovité zúžení 

hrtanu a průdušek, zčervenání kůže, kopřivka, svědění, úmrtí) 

  zánět ledvin a poškození ledvinných kanálků (projevy zahrnují vyrážku, horečku, zvýšení počtu 

některých krvinek bílé řady, krev a bílkovinu v moči, selhání ledvin), porucha funkce ledvin 

 
Není známo: 

  selhání funkce kostní dřeně, změny v počtu bílých krvinek, anémie, 
  sérová nemoc (projevuje se např. teplotou, slabostí, kopřivkou, bolestmi svalů a koubů, bolestí 

břicha) 

  stavy zmatenosti 
  epilepsie, svalové křeče, letargie. 
  trávicí potíže, pocit na zvracení, zvracení, průjem, zánět ústní sliznice, černě povleklý jazyk 
  poškození jater (horečka, pocit na zvracení, zvracení), zvýšení hladin jaterních enzymů 
  kopřivka a svědění (zrychlená okamžitá reakce z přecitlivělosti) 
  vyrážka (pozdní reakce z přecitlivělosti)  
  svalové záškuby 
  horečka 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
Šrobárova 48,100 41 Praha 1,webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

Nahlášením  nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
5. 

Jak přípravek Prostaphlin uchovávat  

 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za Použitelné do:
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod  nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
Rekonstituovaný/naředěný roztok: Přípravek je nutno použít ihned po naředění. 
Po naředění v infuzi: do šesti hodin při teplotě do 25 °C. 
Z  mikrobiologického  hlediska  má  být  přípravek  použit  okamžitě.  Není-li  použit  okamžitě,  doba  a 
podmínky uchovávání přípravku jsou v odpovědnosti uživatele. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Prostaphlin obsahuje 
Léčivou látkou je oxacillinum natricum monohydricum v množství 1,1 g, což odpovídá oxacillinum 1 
g v 1 injekční lahvičce. 
Pomocnou látkou je hydrogenfosforečnan sodný. 
 
Jak přípravek Prostaphlin vypadá a co obsahuje toto balení 
Prostaphlin se se dodává jako injekční lahvička z bezbarvého skla s pryžovou zátkou a červeným 
hliníkovým uzávěrem s odtrhovacím víčkem,   v krabičce. Krabička obsahuje 1 injekční lahvičku. 
Velikost balení 1 x 1g. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce 
Corden Pharma Latina S.p.A., Sermoneta (Latina), Itálie 
 

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí 
o registraci: 

Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., Praha, Česká republika 

Tel.: +420221 016 111 
Fax: +420221 016 900 
e-mail: bms.czech@bms.com 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13.10.2014 
 
 
 
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky 
 
Způsob podání 
 
Intravenózní podání:
 
Pro i.v. injekci se roztok připraví přidáním 10 ml sterilní vody na injekce nebo chloridu sodného na 
injekce. Odeberte celý obsah. Podává se pomalu po dobu asi 10 minut. Při i.v. podání je třeba 
opatrnosti, zvláště u starších pacientů pro nebezpečí vzniku tromboflebitidy. POZOR: Rychlejší 
podání může vyvolat konvulzivní křeče. 
 
Intravenózní infuze

Před ředěním s infuzním roztokem se prášek rekonstituuje dle instrukcí uvedených pro i.v. podání. 
Stabilitní studie oxacilinu v koncentracích 0,5 mg/ml a 2 mg/ml s intravenózními roztoky uvedenými 
níže naznačují, že lék ztratí méně než 10% aktivity při pokojové teplotě (maximálně 25 °C) během 6 
hodin.  
Pro ředění přípravku Prostaphlin k i.v. infuzi jsou vhodné následující roztoky: 

izotonický roztok chloridu sodného 
5% roztok glukózy ve vodě na injekce 
5% roztok glukózy v izotonickém roztoku chloridu sodného 
10% roztok D-fruktózy ve vodě na injekce 
10% roztok D-fruktózy v izotonickém roztoku chloridu sodného 
Ringerův infuzní roztok s laktátem 
injekční roztok chloridu draselného a chloridu sodného s laktátem 
10% roztok invertního cukru ve vodě na injekce 
10% roztok invertního cukru v izotonickém roztoku chloridu sodného 
10% roztok invertního cukru + 0,3% chloridu draselného ve vodě na injekce 
 
Koncentrace antibiotika se mají pohybovat mezi 0,5 až 2 mg/ml. Koncentrace léku, rychlost a objem 
infuze se mají upravit tak, aby celková dávka oxacilinu byla podána dříve, než lék ztratí svou stabilitu 
v roztoku pro použití. 
Rekonstituovaný roztok se má před podáním vizuálně zkontrolovat, zda neobsahuje částice a zda není 
zabarven. Roztok se má použít jen v případě, že je čirý a neobsahuje částice.

 

 
Rekonstituovaný/naředěný roztok: Přípravek je nutno použít ihned po naředění. 
Po naředění v infuzi: do šesti hodin při teplotě do 25 °C. 
Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a 
podmínky uchovávání přípravku jsou v odpovědnosti uživatele.. 
 
Likvidace: 
Jakýkoli nepoužitý roztok zlikvidujte. Veškerý nepoužitý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován 
v souladu s místními požadavky. 
 

Recenze

Recenze produktu PROSTAPHLIN 1000 MG 1X1GM Prášek pro inj. roztok

Diskuze

zpět na výpis diskuze

Vložení nového příspěvku

* Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám