Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na močové a pohlavní ústrojí » Gynekologické léky na předpis

POLYGYNAX 6 Poševní tobolky

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 13074
Vaginální tobolky Polygynax jsou určeny k lokální léčbě gynekologických afekcí.

Více informací

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Vaginální tobolky Polygynax jsou určeny k lokální léčbě gynekologických afekcí.

Informace o produktu

Výrobce: MANUFACTURER INNOTHERA CHOUZY, CHOUZY SUR CISSE
Kód výrobku: 13074
Kód EAN: 3400970000951
Kód SÚKL: 59450
Držitel rozhodnutí: MANUFACTURER INNOTHERA CHOUZY, CHOUZY SUR CISSE
Vaginální tobolky Polygynax jsou určeny k lokální léčbě gynekologických afekcí. Pro léčbu Polygynax je indikován pro léčení poševního výtoku (fluor vaginalis) způsobeného: - běžnými zárodky; - kvasinkami candida albicans; - smíšenou infekcí. Pro prevenci - před všemi chirurgickými výkony na pohlavních orgánech (vaginální chirurgie); - před potratem; - před a po elektrokoagulaci děložnílo hrdla; - před vnitroděložními vyšetřeními (hysterografie).

Příbalový leták

 

1/4 

sp.zn.: sukls266843/2011

 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

POLYGYNAX 

Vaginální tobolky 

neomycini sulfas, polymyxini B sulfas, nystatinum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat

protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by 
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-   Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo    

 lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou   
 uvedeny v této příbalové informaci.  

     
Co naleznete v této příbalové informaci
:  
 

1. 

Co je přípravek Polygynax a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Polygynax používat 

3. 

Jak se přípravek Polygynax používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Polygynax uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 
 

1. CO JE PŘÍPRAVEK POLYGYNAX A K ČEMU SE POUŽÍVÁ 
 
Co je přípravek Polygynax 
Přípravek Polygynax patří do skupiny léků nazývaných lokální gynekologika. 
Obsahuje tři léčivé látky - neomycin, polymyxin B a nystatin.  
Neomycin a polymyxin B působí proti většině bakterií. 
Nystatin působí proti plísním a kvasinkám.  
 
K čemu se přípravek Polygynax používá 
Tento přípravek je používán k lokální léčbě vaginálních infekcí, citlivých na léčivé látky obsažené 
v něm (neomycin, polymyxin B a nystatin).  
 
Pro léčbu 
Polygynax je indikován pro léčení poševního výtoku způsobeného: 

-  běžnou bakteriální infekcí; 
-  kvasinkami candida albicans; 
-  smíšenou infekcí. 

 
Pro prevenci 

-  před všemi chirurgickými výkony na pohlavních cestách (vaginální chirurgie); 
-  před potratem; 
-  před a po elektrokoagulaci děložního hrdla; 
-  před nitroděložními vyšetřeními (hysterografie). 

 

 

2/4 

Přípravek je určen pouze pro dospělé ženy. 
 
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK 

POLYGYNAX POUŽÍVAT  

 
Nepoužívejte přípravek Polygynax  
 
-  jestliže jste alergická (přecitlivělá) na některou z léčivých látek nebo na kteroukoli další složku 

přípravku Polygynax (viz bod 6);  

-  jestliže používáte kondomy a pesary; 
-  při použití přípravku není možné současné podávání spermicidních přípravků (lokální 

kontracepce), protože přípravek může způsobit neúčinnost spermicidu; 

-  přípravek není vhodné používat během těhotenství a v období kojení; 
-  jestliže jste alergická na arašídy nebo sóju (viz bod 2 – Polygynax obsahuje hydrogenovaný 

sójový olej). 

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Polygynax je zapotřebí 
-  jestliže Vám připadá, že nastala alergická reakce – svědění, pálení, vyrážka-, přerušte léčbu a 

informujte svého lékaře (viz bod 4. Možné nežádoucí účinky) 

-  jestliže máte alergickou reakci na tento přípravek, mělo by být zváženo pozdější užívání 

stejného antibiotika nebo příbuzných antibiotik ústy  

 
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky  
Tento léčivý přípravek nesmí být používán: 
-  společně se spermicidními přípravky (lokální kontracepce), protože může způsobit neúčinnost 

spermicidu 

-  jestliže používáte kondomy a pesary 
 
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užívala 
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.  
 
Užívání přípravku Polygynax s jídlem a pitím  
Neuplatňuje se. 
 
Těhotenství a kojení 
Použití přípravku je kontraindikováno během těhotenství a v období kojeníJestliže jste těhotná 
nebo kojíte, nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete používat tento přípravek. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  
Neuplatňuje se. 
 
Polygynax obsahuje hydrogenovaný sójový olej. 
Pokud jste alergická na arašídy nebo sóju, nepoužívejte tento léčivý přípravek. 
 
3. JAK SE PŘÍPRAVEK POLYGYNAX POUŽÍVÁ
 
Vždy používejte přípravek Polygynax přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistá, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.   
Aplikuje se 1 vaginální tobolka večer po dobu 12 dnů. 
Tento přípravek je určen k vaginálnímu podání. Vaginální tobolky nepolykejte. 
Zaveďte vaginální tobolku hluboko do pochvy večer před spaním. Vaginální tobolka Polygynax se 
rozpustí do 10 minut po aplikaci, během kterých se uvolňují léčivé látky do pochvy.  
 

 

3/4 

Praktická doporučení: 
Doporučujeme Vám navíc k Vaší léčbě dodržovat některá hygienická pravidla: 
-  používejte vlastní ručníky 
-  používejte bavlněné spodní prádlo 
-  vyvarujte se poševního sprchování  
-  vyvarujte se během léčby používání dámských hygienických tamponů  
-  nepřerušujte terapii během menstruace 
-  lékař může doporučit také léčbu Vašeho partnera 
 
Jestliže jste použila více přípravku Polygynax, než jste měla 
Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.  
 
Jestliže jste zapomněla použít přípravek Polygynax   
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku.  
 
Jestliže jste přestala používat přípravek Polygynax  
Po dobu léčení nepřerušujte podávání přípravku.  
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
 
Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Polygynax nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Nežádoucí účinky jsou uvedeny níže, podle třídy orgánových systémů a frekvence jejich výskytu: 
velmi časté:   (1/10)  
časté:    

(1/100 až <1/10)  

méně časté:   (1/1000 až <1/100) 
vzácné:  

(≥ 1/10 000 až <1/1000)  

velmi vzácné:  (<1/10 000)  
není známo:  (z dostupných údajů nelze určit) 
 
V každé skupině četností jsou nežádoucí účinky seřazeny podle klesající závažnosti. 
 

Třída orgánových systémů 

Četnost výskytu 

 

Poruchy imunitního systému 

Velmi vzácné: kontaktní alergický ekzém 
 

Poranění, otravy a procedurální komplikace  

Není známo: renální toxicita (poškození ledvin) 
Není známo: ototoxicita (poškození sluchu) 
 

 

-  kontaktní alergický ekzém se vyskytuje častěji při dlouhodobém používání. Léze se mohou šířit 

daleko od léčené oblasti. 

-  nežádoucí systémové toxické účinky (poškození ledvin, sluchu). Při doporučeném krátkodobém 

používání je riziko nežádoucích účinků velmi nízké. 

 
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou  uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo přímo na adresu:  

 

4/4 

Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.  
Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
5. JAK PŘÍPRAVEK POLYGYNAX UCHOVÁVAT  
Uchovávejte přípravek při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek 
chráněn před světlem a vlhkem.  
 
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
 
Přípravek Polygynax nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za 
„Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. DALŠÍ INFORMACE 
 
Co přípravek Polygynax obsahuje 
Léčivými látkami jsou: 

 

 

Neomycini sulfas ................... 

  

35 000 IU 

Polymyxini B sulfas .................... 

 

35 000 IU 

Nystatinum ............................. 

 

100 000 IU 

v 1 vaginální tobolce 
 
Pomocnými látkami jsou: 
Obsah tobolky: makrogol-palmitostearát, hydrogenovaný sójový olej, dimetikon 1000 
Tobolka: želatina, glycerol, dimetikon 1000 
 
Jak přípravek Polygynax vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Světle žluté, oválné měkké želatinové tobolky, obsahující homogenní mastný polotekutý krém. 
Velikost balení: 6 vaginálních tobolek v blistru a krabičce. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL  
22 avenue Aristide Briand 
94110 Arcueil, Francie 
 
Výrobce 
Innothera Chouzy  
Rue René Chanterau – L´Isle Vert 
41150 Chouzy Sur Cisse, Francie 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována:
 
26.8.2015 

 

Recenze

Recenze produktu POLYGYNAX 6 Poševní tobolky

Diskuze

Diskuze k produktu POLYGYNAX 6 Poševní tobolky

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám