Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

ORFIRIL I.V. 5X3ML/300MG Injekční roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21736

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH, HAMBURG
Kód výrobku: 21736
Kód EAN: 4031649001147
Kód SÚKL: 54238
Držitel rozhodnutí: DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH, HAMBURG
Orfiril v injekční formě se používá pokud z nejrůznějších důvodů nelze podávat valproát sodný perorálně. - generalizované záchvaty ve formě absencí, myoklonických a tonicko-klonických záchvatů; - fokální a sekundárně generalizované záchvaty; - kombinovaná léčba u dalších forem záchvatových onemocnění, jako fokální záchvaty se simplexní a komplexní symptomatologií, a fokální záchvaty se sekundární generalizací, pokud tyto záchvatové formy nereagují na obvyklou antiepileptickou terapii. Upozornění: u malých dětí je valproát sodný jen ve výjimečných případech lékem první volby a lze jej podávat po bedlivém zvážení rizik a prospěchu terapie, pokud možno pouze jako monoterapii.

Příbalový leták

1/8

Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls98730/2012 a příloha ke
sp.zn.sukls206488/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Orfiril i.v.
300 mg/3 ml (100 mg/ml) injekční roztok

Natrii valproas

Přečtěte si pozorně celou příbalovou inf ormaci dříve, než začnete tento přípravek používat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Orfiril i.v. a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Orfiril i.v. používat
3. Jak se přípravek Orfiril i.v. používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Orfiril i.v. uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK ORFIRIL I.V. A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Orfiril i.v. je antiepileptický lék (lék používaný k léčbě epileptických záchvatů) v injekční formě
připravené pro podáví do žíly. Orfiril i.v. lze použít u pacientů, u kterých není perorální terapie
natrium-valproátem možná.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ORFIRIL i.v.
POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Orfiril i.v.
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na natrium-valproát nebo na kteroukoli další složku
přípravku Orfiril i.v. (viz bod 6 "Další informace"),
- jestliže máte nebo jste měl(a) onemocnění jater a/nebo trpíte závažnými problémy s játry či
slinivkou břišní,
- jestliže Váš pokrevný příbuzný zemřel na problémy s játry během léčby natrium-valproátem,
- jestliže trpíte porfyrií, onemocněním provázeným zvýšenou tvorbou a vylučováním porfyrinů
(červené zbarvující látky neobsahující železo) do moči a stolice,
- jestliže trpíte diabetem mellitus (cukrovka) závislém na inzulínu,
- u malých dětí, je-li nutná kombinace více antiepileptík.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Orfiril i.v. je zapotřebí
- jestliže se u Vás nebo u Vašeho dítěte objeví náhlé možné klinické příznaky poškození jater
během prvních 6 měsíců léčby, obzvláště v případě horečky, zvracení, únavy, slabosti,
lhostejnosti, nechutenství, ztráty chuti k běžnému jídlu, nechuti k valproátu, pocitu na zvracení,
opakovaného zvracení, bolesti břicha, žloutenky (zežloutnutí kůže nebo bělma očí), krvácení z
2/8
nosu, podlitin, otoku nohou a/nebo rukou, zhoršení epilepsie. V takovém případě okamžitě
kontaktujte Vašeho lékaře. U dětí by měly být tyto klinické příznaky pečlivě sledovány.
- jestliže máte poruchu funkce kostní dřeně,
- jestliže se podává dětem a dospívajícím, obzvláště těm s vícenásobným postižením a závažnými
formami epilepsie, těm, kterým je podáván více než jeden lék, a novorozencům a dětem mladším
než tři roky,
- jestliže trpíte poruchou srážlivosti krve (tedy abnormálním krvácením nebo sklonem k snadné
tvorbě modřin),
- jestliže máte vzácné dědičné onemocnění s enzymatickým deficitem,
- jestliže Vaše ledviny řádně nepracují,
- jestliže máte nízký obsah proteinů v krvi,
- jestliže máte specifické, generalizované onemocnění imunitního systému (systémový lupus
erythematodes),
- při změnách v menstruaci, což může být příznakem syndromu polycystických vaječníků,
- jestliže díky zvýšené chuti k jídlu přibíráte na váze,
- jestliže máte diabetes (cukrovku) a lékař Vám bude kontrolovat hladinu ketonů v moči, protože
natrium-valproát může způsobit falešně pozitivní výsledek těchto testů,
- jestliže se chystáte na chirurgický nebo zubařský zákrok. V takovém případě Vašeho lékaře
informujte, že užíváte tento lék.

Je třeba věnovat zvýšenou pozornost následujícím příznakům poškození jater a slinivky břišní:
Snížení antiepileptického účinku vyznačující se návratem nebo zvýšením frekvence epileptických
záchvatů; netečnost, slabost, nechutenství, pocit na zvracení nebo opakované zvracení, bolest
v nadbřišku, nespecificke břišní potíže, krvácení z nosu, otoky nohou nebo jiných částí těla,
zmatenost, nepokoj a pohybové poruchy. Ve velmi vzácných případech bylo zaznamenáno poškození
slinivky břišní s podobnými příznaky.
Dojde-li k závažné poruše funkce jater nebo poškození slinivky břišní, léčba přípravkem Orfiril i.v.
musí být okamžitě přerušena.

Léčba přípravkem Orfiril i.v. vyžaduje důkladné lekářské sledování a pravidelné krevní testy za
účelem kontroly krevního obrazu, včetně krevních destiček, a funkce jater a slinivky břišní. Je důležité
tyto kontroly provádět. Platí to zejména v průběhu prvního roku léčby a pro pacienty před operací
nebo zubním ošetřením.

Podávání přípravku Orfiril i.v. může vést ke zvýšeným hladinám amoniaku v krvi (viz také bod 4
Možné nežádoucí účinky). Pokud se u Vás objeví příznaky jako netečnost, ospalost, zvracení, nízký
krevní tlak nebo zhoršení epilepsie, měl(a) byste kontaktovat svého lékaře.
Někteří z pacientů léčených antiepileptiky jako je natrium-valproát trpěli představami, že si ublíží či
vezmou život. Jestliže kdykoli pocítíte stejné myšlenky, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Prosím, ihned se obraťte se na svého lékaře, pokud u Vás kdykoliv v minulosti nastal kterýkoliv ze
shora uvedených stavů.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Účinek jiných léků na Orfiril i.v.:

Účinek přípravku Orfiril i.v. může být oslaben, jestliže se používá s jinými léky, jako jsou:
- antiepileptika (fenobarbital, fenytoin, karbamazepin),
- meflochin (používaný k prevenci malárie),
- rifampicin (antimikrobiální látka používaná k léčbě tuberkulózy),
- karbapenemy (antibiotika určená k léčbě bakteriálních infekcí). Kombinace kyseliny valproové s
karbapenemy je třeba se vyvarovat, protože může snížit její účinek.

Účinek přípravku Orfiril i.v. může být zesílen, jestliže se používá s jinými léky, jako jsou:
3/8
- felbamát (antiepileptikum),
- kyselina acetylsalicylová (používá se proti bolesti nebo horečce a k ředění krve),
- cimetidin (léčivo používané k léčbě žaludečních vředů),
- fluoxetin (antidepresivum),
- erytromycin (antibiotikum).

Působení přípravku Orfiril i.v. na jiné léky:

Přípravek Orfiril i.v. může posilovat účinek jiných léků, jako jsou:
- jiná antiepileptika (fenobarbital, primidon, fenytoin, lamotrigin, felbamát, etosuximid nebo
karbamazepin),
- léky k ředění krve, jako například kyselina acetylsalicylová a warfarin,
- nimodipin (používá se pro zvýšení krevního oběhu v mozku),
- barbituráty (používané při nespavosti a k léčbě epilepsie),
- zidovudin (léčivo proti specifickým virům),
- benzodiazepiny např. diazepam nebo lorazepam (používané při nespavosti a léčbě úzkostných
stavů),
- antidepresiva a přípravků k léčbě psychózy.

Další léky vyžadující opatrnost:

- Při současném používání s kodeinem může Orfiril i.v. ovlivnit hladinu kodeinu ve Vaší krvi.
- Při současném používání s topiramatem (antiepileptikum). V některých případech byla
pozorována zvýšená hladina amoniaku v krvi a někdy s onemocněním mozku.
- Je možné, že jiná léčiva, která mohou poškodit játra, mohou zvyšovat riziko poškození jater
natrium-valproátem.

Používání přípravku Orfiril i.v. s jídlem a pitím

Při léčbě přípravkem Orfiril i.v. není doporučováno konzumovat alkohol, protože alkohol může
zvyšovat nebezpečí poškození jater natrium-valproátem.

Těhotenství a kojení

Pokud jste v plodném věku, musíte během léčby užívat účinnou antikoncepci.

Těhotenství
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

U žen používajících Orfiril i.v. není neplánované otěhotnění žádoucí. Pokud jste v plodném věku,
měla byste používat účinné metody antikoncepce. Orfiril i.v. nemá žádný vliv na účinnost
antikoncepčních pilulek.

Pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem.

Je důležité diskutovat všechny záležitosti spojené s těhotenstvím a epilepsií s lékařem a odborníkem
na epilepsii, aby bylo zajištěno bezpečné pokračování používání přípravku Orfiril i.v. i během
těhotenství. Děti žen užívajících Orfiril i.v. mají větší pravděpodobnost výskytu komplikací jako
například vrozených vad, zpomaleného vývoje nebo autismu. Proto je používání přípravku Orfiril i.v.
během těhotenství nežádoucí, pokud není předepsáno přímo Vaším lékařem. Pečlivým plánováním je
možno pravděpodobnost výskytu takových komplikací snížit.

Váš lékař může považovat za nezbytné užívání kyseliny listové (vitamín B9) před a během
těhotenství. Vývojové vady plodu mohou být zjištěny během prvních měsíců těhotenství použitím
rutinních metod vyšetření.

4/8
Používání přípravku Orfiril i.v. nepřerušujte bez předchozí konzultace s Vaším lékařem, protože
neléčená epilepsie může ohrozit Vás i Vaše dítě.

U novorozenců matek, které používaly během těhotenství Orfiril i.v., se mohou vyskytnout problémy
se srážlivostí krve a symptomy odvykání jako například podrážděnost, křeče a problémy při kojení.

Kojení
Velmi malé množství přípravku Orfiril i.v. se dostává do mateřského mléka, ale poškození dítěte je
nepravděpodobné. Konzultujte však se svým lékařem, zda je kojení ve Vašem případě vhodné.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Během léčby natrium-valproátem se mohou zhoršit Vaše reakční schopnosti. Měl(a) byste to vzít
v úvahu, když je zapotřebí zvýšené pozornosti, například během řízení vozidla a obsluhy strojů. O
případném vykonávání těchto činností se poraďte se svým lékařem.

Důležité informace o některých složkách přípravku Orfiril i.v.
1 ampule s 3 ml přípravku Orfiril i.v. obsahuje 1,81 mmol (41,6 mg) sodíku.
To je nutno vzít v úvahu, pokud jste na dietě s nízkým obsahem sodíku.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK ORFIRIL I.V. POUŽÍVÁ

Orfiril i.v. je vždy podáván lékařem nebo sestrou. To je z důvodu potřeby jeho podávání pomalou
injekcí nebo infuzí do žíly. Při nejasnostech ohledně důvodu podávání přípravku Orfiril i.v. nebo
jakýchkoliv pochybnostech o množství podávaného přípravku Orfiril i.v. konzultujte Vašeho lékaře
nebo sestru.

Váš lékař rozhodne o množství podávaného přípravku Orfiril i.v. v závislosti na Vašem onemocnění,
věku a tělesné hmotnosti. Během léčby může být zapotřebí provádět určitá vyšetření z Vaší krve.
Jakmile to bude z praktických důvodů možné, tak Váš lékař ukončí podávání přípravku Orfiril i.v. a
přejde na podávání přípravku ústy.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Orfiril i.v. je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému
lékaři nebo sestře.

Dávkování

U pacientů, kteří momentálně valproát neužívají, se doporučuje počáteční dávka natrium-valproátu 5
10 mg/kg tělesné hmotnosti za den ve formě pomalé intravenózní (do žíly) injekce (během 3
5 minut). Dávkování by mělo být zvyšováno každých 4 7 dní o 5 mg/kg tělesné hmotnosti. Průměrné
hodnoty denních dávek při dlouhodobé léčbě jsou následující:
děti: 30 mg/kg tělesné hmotnosti
dospívající: 25 mg/kg tělesné hmotnosti
dospělí: 20 mg/kg tělesné hmotnosti

Celková denní dávka by měla být rozdělena do 2 až 4 dílčích dávek.

U pacientů, kteří momentálně užívají natrium-valproát, by měla být aplikována stejná dávka jako při
předchozím ústním podávání (mg); dávka může být později individuálně upravena. Obvyklá počáteční
dávka je 5 10 mg/kg tělesné hmotnosti. Při první aplikaci je doporučována pomalá intravenózní
dávka 300 900 mg natrium-valproátu (1 3 ampule přípravku Orfiril i.v.), podaná během 3 5
minut. Aplikaci lze prodloužit použitím dlouhotrvající infuze nebo opakovanými krátkodobými
infuzemi, dokud není dosažena cílová denní dávka. Maximální doporučená denní dávka u dospělých je
2400 mg natrium-valproátu (8 ampulí přípravku Orfiril i.v.).

Doporučená udržovací dávka u dětí je v rozsahu mezi 20 až 30 mg natrium-valproátu na kilogram
tělesné hmotnosti denně. Dávka může být zvýšena až na 40 mg na kilogram tělesné hmotnosti denně v
5/8
závislosti na onemocnění dítěte. V takových případech je nutné časté měření plazmatické hladiny
natrium-valproátu.

Jestliže jste dostal(a) více přípravku Orfiril i.v., než jste měl(a)

Tento přípravek je Vám aplikován zdravotnickým pracovníkem. Je nepravděpodobné, že by Vám
lékař nebo sestra podávali příliš velikou dávku. Pokud se však domníváte, že Vám bylo podáno větší
množství přípravku Orfiril i.v. než je zapotřebí, tak okamžitě promluvte se svým lékařem nebo sestrou.

Příznaky předávkování mohou zahrnovat: zmatenost, zklidnění, poruchy vědomí až kóma, svalovou
slabost, zhoršení reflexů, snížený krevní tlak, zmenšení zorniček oka, kardiovaskulární (týkající se
srdce a cév) a dýchací problémy, otok mozku, metabolickou acidózu (zvýšená kyselost krve), sníženou
hladinu vápníku a sodíku v krvi a neobvyklé nebo nevhodné chování.

Jestliže jste zapomněl(a) na aplikaci přípravku Orfiril i.v.

Tento přípravek je Vám aplikován lékařským personálem. Je nepravděpodobné, že Vám nebyla
podána dávka tak, jak máte předepsáno. Pokud se však domníváte, že jste vynechal(a) dávku přípravku
Orfiril i.v., tak okamžitě promluvte se svým lékařem nebo sestrou.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Orfiril i.v.

Dodržení používání přípravku Orfiril i.v. je pro Vás důležité, dokud lékař nerozhodne o jeho
zastavení. Pokud používání přerušíte, tak můžete ohrozit úspěšnost léčby a křeče se Vám mohou
vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Orfiril i.v. nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Zvýšená kyselost krve (metabolická acidóza) se může vyskytnout při intravenózní aplikaci přípravku
Orfiril i.v.

Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou poruchy týkající se žaludku a střev s bolestí, pocitem na
zvracení a zvracením, které se vyskytují přibližně u 20 % pacientů.

Případy vážného (a někdy i smrtelného) poškození jater byly zaznamenány obzvláště u dětí léčených
vysokými dávkami nebo při kombinaci s dalšími antiepileptiky.

Pokud se u Vás vyvinou následující příznaky poškození jater, měl(a) byste okamžitě kontaktovat
lékaře a požádat o pomoc:
- zvýšení počtu křečí,
- tělesná slabost,
- ztráta chuti k jídlu,
- pocit na zvracení nebo opakované zvracení,
- bolest břicha neznámého původu,
- lhostejnost,
- otok nohou a/nebo rukou,
- poruchy vědomí a pohybové problémy.

Tyto nežádoucí účinky se musí velmi pozorně sledovat u dětí.

6/8
Pokud zpozorujete některou z následujících známek nebo neobvyklých projevů, ihned se spojte
se svým lékařem:
- abnormální krvácení nebo tendence ke snadné tvorbě modřin,
- bolest břicha,
- chvění (třes),
- problémy s rovnováhou,
- zmatenost,
- halucinace,
- změny nálady,
- výrazná kožní vyrážka,
- trhavé svalové pohyby,
- zhoršená bdělost a ospalost a jiné mentální poruchy.

Velmi častými nežádoucími účinky jsou (zaznamenány u více než 1 z 10 pacientů):
- bolest břicha, pocit na zvracení a zvracení.

Častými nežádoucími účinky jsou (zaznamenány u méně než 1 pacienta z 10, ale u více než 1 pacienta
ze 100):
- změny v krvi (snížený počet krevních destiček a bílých krvinek),
- zvýšená hladina amoniaku v krvi (hyperamonémie),
- zvýšená tělesná hmotnost nebo snížená tělesná hmotnost,
- zvýšená či snížená chuť k jídlu,
- ospalost,
- chvění (třes),
- kožní potíže, jako je pálení, píchání, svědění nebo brnění, bez zjevné fyzické příčiny (parestézie),
- průjem,
- dočasná ztráta vlasů, blednutí vlasů a kučeravění vlasů,
- vynechání menstruace (amenorea),
- cysty na vaječnících (syndrom polycystických vaječníků),
- změny hodnot jaterních testů.

Méně častými nežádoucími účinky jsou (zaznamenány u méně než 1 pacienta ze 100, ale u více než 1
pacienta z 1000):
- krvácení,
- netečnost,
- přechodné kóma (v některých případech spojené se zvýšenou frekvencí záchvatů).

Vzácnými nežádoucími účinky jsou (zaznamenány u méně než 1 pacienta z 1000, ale u více než 1
pacienta z 10 000):
- zvýšení hladin mužských hormonů (hyperandrogenismus),
- zvýšené hladiny inzulínu (hyperinzulinémie),
- nízké hladiny určitých proteinů v krvi (vazebného proteinu pro inzulinu-podobný růstový faktor I),
- otok nohou a/nebo rukou (periferní edém),
- podrážděnost,
- zmatenost,
- bolest hlavy,
- hyperaktivita,
- halucinace,
- porucha koordinace pohybů (ataxie),
- trhavé svalové pohyby (spasticita),
- stav se sníženou bdělostí (stupor), v některých případech provázen zvýšenou frekvencí záchvatů,
- zvýšené slinění,
- zánět slinivky břišní,
- zhoršená funkce jater, včetně jaterního selhání,
- imunologické poruchy kůže (včetně alergických reakcí, erythema multiforme),
- porucha imunitního systému (onemocnění lupus erythematodes),
- kožní vyrážka,
7/8
- zánět krevních cév,
- v případě aplikace do žíly: zánět v okolí místa injekce,
- nízká tělesná teplota (hypotermie),
- menstruační bolesti, které narušují běžné aktivity (dysmenorea).

Velmi vzácnými nežádoucími účinky jsou (zaznamenány u méně než 1 pacienta z 10 000):
- poruchy kostní dřeně,
- poruchy srážení krve, delší krvácení,
- změny ve složení krve (nedostatek různých typů krevních buněk, anémie),
- nízké hladiny sodíku v krvi (hyponatrémie),
- mentální poruchy a jiné postižení mozku,
- svalová ztuhlost, chudost pohybů, svalový třes (přechodné extrapyramidové poruchy, např.
parkinsonský syndrom),
- onemocnění mozku,
- zhoršení sluchu a ušní šelest (tinitus),
- těžká forma tvorby puchýřů a reakce sliznic (Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom),
- ledvinové obtíže (Fanconiho syndrom),
- noční pomočování u dětí,
- abnormální nálezy při testech funkce štítné žlázy.

Nežádoucí účinky s neznámou frekvencí (z dostupných údajů nelze určit).
- Byly hlášeny případy kostních poruch včetně osteopenie (prořídnutí kostní tkáně), osteoporózy
(řídnutí kostí) a zlomenin. Pokud jste dlouhodobě léčen(a) antiepileptiky, nebo pokud vám v
minulosti byla diagnostikována osteoporóza, nebo pokud užíváte steroidy, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem.
- voda na plicích (eozinofilní pleurální efuze),
- nízké hladiny sodíku v krvi jako část syndromu s retencí vody v krvi a sníženým výdejem moči
(SIADH),
- syndrom zahrnující kožní vyrážku, zvětšené mízní uzliny, horečku a možné postižení jiných
orgánů (DRESS),
- útlum (sedace),
- alergické reakce,
- otoky obličeje, úst, jazyka nebo jiných částí těla, které mohou způsobit dýchací potíže
(angioedém),
- vážný nedostatek určitého typu bílých krvinek (agranulocytóza),
- závratě při aplikaci do žíly,
- zvýšená kyselost krve (metabolická acidóza),
- zánět tkáně po neúmyslné špatné aplikaci injekce.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. JAK PŘÍPRAVEK ORFIRIL i.v. UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Chraňte před mrazem.

Přípravek Orfiril i.v. nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a štítku. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Orfiril i.v.je určen pouze pro jednorázové použití. Nepoužitý zbytek roztoku musí být zlikvidován.

8/8
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Orfiril i.v. obsahuje

- Léčivou látkou je natrii valproas. Jedna ampule obsahuje 300 mg natrium-valproátu ve 3 ml
injekčního roztoku.
- Pomocnými látkami jsou dihydrát dinatrium-edetátu, voda na injekci, hydroxid sodný, kyselina
chlorovodíková.

Jak přípravek Orfiril i.v. vypadá a co obsahuje toto balení

Orfiril i.v. je čirý, bezbarvý roztok.
Orfiril i.v. se dodává v odlamovacích ampulkách v papírové krabičce s 5 ampulkami.


Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
DESITIN ARZNEIMITTEL GmbH
Weg beim Jäger 214
22335 Hamburg
Německo


Tato příbalová informace byla naposledy schválena

12.12.2012
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Návod k použití
Orfiril i.v. je připraven k použití pro intravenózní injekce. Může být podáván pomalou intravenózní
injekcí trvající 3 - 5 minut nebo déletrvající infuzí v 0,9 % roztoku chloridu sodného (9 mg/ml) nebo v
5 % roztoku glukózy (50 mg/ml). Ředění musí být provedeno aseptickými technikami. Orfiril i.v. by
neměl být aplikován stejnou intravenózní kanylou jako ostatní léčivé přípravky a nesmí být míchán s
jinými léčivými přípravky, kromě těch výše zmíněných.

Orfiril i.v.je určen pouze pro jednorázové použití. Nepoužitý zbytek roztoku musí být zlikvidován.

Zředěný roztok by měl být před použitím zkontrolován vizuálně. Použity by měly být pouze čiré
roztoky bez přítomnosti částeček.

Recenze

Recenze produktu ORFIRIL I.V. 5X3ML/300MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ORFIRIL I.V. 5X3ML/300MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám