Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

ORFIRIL I.V. 5X3ML/300MG Injekční roztok

Kód výrobku: 21736

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - ORFIRIL I.V. 5X3ML/300MG Injekční roztok

sp.zn. sukls248152/2016

Příbalová informace: informace pro uživatele

Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Jak hlásit nežádoucí účinky je popsáno v závěru bodu 4.

Orfiril 1

00 mg/ml injekční roztok

Natrii valproas

UPOZORNĚNÍ

Pokud je valproát používán v těhotenství, může způsobit vrozené vady a problémy s raným vývojem dítěte. Pokud jste žena v plodném věku, měla byste používat po celou dobu léčby účinnou metodu antikoncepce. Váš lékař to s Vámi probere, ale měla byste také dodržovat pokyny v bodu 2 této příbalové informace. Informujte svého lékaře ihned, jakmile zjistíte, že jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná.

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Orfiril a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Orfiril používat
 3. Jak se přípravek Orfiril používá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Orfiril uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Orfiril a k čemu se používá

Orfiril je antiepileptický lék (lék používaný k léčbě epileptických záchvatů) v injekční formě připravené pro podání do žíly. Orfiril lze použít u pacientů, u kterých není podávání natrium-valproátu ústy možná.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Orfiril používat

Nepoužívejte přípravek Orfiril

 • jestliže jste alergický(á) na natrium-valproát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže máte nebo jste měl(a) onemocnění jater a/nebo trpíte závažnými problémy s játry či slinivkou břišní,
 • jestliže Váš pokrevný příbuzný zemřel na problémy s játry během léčby natrium-valproátem,
 • jestliže trpíte porfyrií, onemocněním provázeným zvýšenou tvorbou a vylučováním porfyrinů (červené zbarvující látky neobsahující železo) do moči a stolice,
 • jestliže máte diabetes mellitus (cukrovka) závislý na inzulínu, - u malých dětí, je-li nutná kombinace více antiepileptík,
 • pokud máte genetickou odchylku, která působí mitochondriální poruchu (např. Alpersův- Huttenlocherův syndrom),
 • pokud máte poruchu cyklu močoviny (určitá porucha látkové přeměny).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Orfiril se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou:

 • jestliže se u Vás nebo u Vašeho dítěte objeví náhlé možné klinické příznaky poškození jater během prvních 6 měsíců léčby, obzvláště v případě horečky, zvracení, únavy, slabosti, lhostejnosti, nechutenství, ztráty chuti k běžnému jídlu, nechuti k valproátu, pocitu na zvracení, opakovaného zvracení, bolesti břicha, žloutenky (zežloutnutí kůže nebo bělma očí), krvácení z nosu, podlitin, otoku nohou a/nebo rukou, zhoršení epilepsie. V takovém případě okamžitě kontaktujte svého lékaře. U dětí mají být tyto klinické příznaky pečlivě sledovány.
 • jestliže máte poruchu funkce kostní dřeně,
 • jestliže se podává dětem a dospívajícím, obzvláště těm s vícenásobným postižením a závažnými formami epilepsie, těm, kterým je podáván více než jeden lék, a novorozencům a dětem mladším než tři roky,
 • jestliže trpíte poruchou srážlivosti krve (tedy abnormálním krvácením nebo sklonem k snadné tvorbě modřin),
 • jestliže je podezření na vzácné dědičné onemocnění s enzymatickým deficitem. Pokud je podezření na poruchu cyklu močoviny, má být provedeno před zahájením léčby přípravkem Orfiril vyšetření látkové přeměny z důvodu rizika zvýšení hladiny amoniaku v krvi.
 • jestliže Vaše ledviny řádně nepracují,
 • jestliže máte nízký obsah proteinů (bílkovin) v krvi,
 • jestliže máte specifické, generalizované onemocnění imunitního systému (systémový lupus erythematodes),
 • při změnách v menstruaci, což může být příznakem syndromu polycystických vaječníků,
 • jestliže kvůli zvýšené chuti k jídlu přibíráte na váze,
 • jestliže máte diabetes (cukrovku), lékař Vám bude kontrolovat hladinu ketonů v moči, protože natrium-valproát může způsobit falešně pozitivní výsledek těchto testů,
 • jestliže se chystáte na chirurgický nebo zubařský zákrok. V takovém případě lékaře informujte, že užíváte tento přípravek.
 • pokud se ve Vaší rodině vyskytuje genetická (dědičná) odchylka, která působí mitochondriální poruchu,
 • jestliže Vám chybí enzym zvaný karnitin-palmitoyl transferáza (CPT) II. typu a máte silné bolesti svalů, protože to může být příznakem poškození svalů.

Je třeba věnovat zvýšenou pozornost následujícím příznakům poškození jater a slinivky břišní:

Snížení antiepileptického účinku vyznačující se návratem nebo zvýšením frekvence epileptických záchvatů; netečnost, slabost, nechutenství, pocit na zvracení nebo opakované zvracení, bolest v nadbřišku, nespecificke břišní potíže, krvácení z nosu, otoky nohou nebo jiných částí těla, zmatenost, nepokoj a pohybové poruchy. Ve velmi vzácných případech bylo zaznamenáno poškození slinivky břišní s podobnými příznaky. Dojde-li k závažné poruše funkce jater nebo poškození slinivky břišní, léčba přípravkem Orfiril musí být okamžitě přerušena.

Léčba přípravkem Orfiril vyžaduje důkladné lékařské sledování a pravidelné krevní testy za účelem kontroly krevního obrazu, včetně krevních destiček, funkce jater a slinivky břišní. Je důležité tyto kontroly provádět. Platí to zejména v průběhu prvního roku léčby a pro pacienty před operací nebo zubním ošetřením.

Pokud nečekaně krvácíte ze sliznic nebo jste náchylný(á) k tvorbě podlitin, musíte o tom informovat svého lékaře.

Podávání přípravku Orfiril může vést ke zvýšeným hladinám amoniaku v krvi (viz také bod 4 „Možné nežádoucí účinky“). Pokud se u Vás objeví příznaky jako netečnost, ospalost, zvracení, nízký krevní tlak nebo zhoršení epilepsie, kontaktujte svého lékaře.

Někteří z pacientů léčených antiepileptiky jako je natrium-valproát trpěli představami, že si ublíží či vezmou život. Jestliže kdykoli pocítíte stejné myšlenky, okamžitě kontaktujte svého lékaře.

Podobně jako u jiných antiepileptik u některých pacientů může při použití valproátu dojít ke zhoršení záchvatů.

Prosím, ihned se obraťte se na svého lékaře, pokud u Vás kdykoliv v minulosti nastal kterýkoliv ze shora uvedených stavů.

Další léčivé přípravky a Orfiril

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Účinek jiných léků na Orfiril

Účinek přípravku Orfiril může být oslaben, jestliže se používá s jinými léky, jako jsou:

 • přípravky k léčbě epilepsie (antiepileptika) (fenobarbital, primidon, fenytoin, karbamazepin),
 • meflochin (používaný k prevenci malárie),
 • rifampicin (antibiotikum k léčbě tuberkulózy),
 • kolestyramin (používá se ke snižování hladiny cholesterolu v krvi),
 • karbapenemy (antibiotika určená k léčbě bakteriálních infekcí). Kombinace kyseliny valproové s karbapenemy je třeba se vyvarovat, protože může snížit její účinek.
 • léky užívané k léčbě HIV infekce (inhibitory proteázy, jako je lopinavir nebo ritonavir).

Účinek nebo nežádoucí účinky přípravku Orfiril mohou být zesíleny, jestliže se používá s jinými léky, jako jsou:

 • felbamát (antiepileptikum),
 • kyselina acetylsalicylová (používá se proti bolesti nebo horečce a k ředění krve),
 • cimetidin (léčivo používané k léčbě žaludečních vředů),
 • fluoxetin (přípravek k léčbě deprese),
 • erythromycin (antibiotikum).

Působení přípravku Orfiril na jiné léky

Přípravek Orfiril může posilovat účinek nebo nežádoucí účinky jiných léků, jako jsou:

 • jiná antiepileptika (fenobarbital, primidon, fenytoin, lamotrigin, felbamát, etosuximid nebo karbamazepin, rufinamid),
 • léky k ředění krve, jako například kyselina acetylsalicylová a warfarin,
 • nimodipin (používá se ke zvýšení krevního oběhu v mozku),
 • barbituráty (používané při nespavosti a k léčbě epilepsie),
 • zidovudin (přípravek k léčbě HIV infekce),
 • benzodiazepiny např. diazepam nebo lorazepam (používané při nespavosti a léčbě úzkostných stavů),
 • antidepresiva a přípravky k léčbě duševních onemocnění,
 • propofol (používá se k znecitlivění během chirurgických nebo diagnostických výkonů).

Přípravek Orfiril může oslabovat účinek jiných léků, jako je

 • olanzapin (lék používaný k léčbě duševních onemocnění).

Další léky vyžadující opatrnost Orfiril může ovlivnit hladinu kodeinu ve Vaší krvi. V některých případech bylo současné podávání kyseliny valproové a topiramátu (antiepileptikum) nebo acetazolamidu (lék k léčbě zvýšeného tlaku v oku tj. glaukomu) spojeno se zvýšeným rizikem poškození mozku v důsledku vysokých hladin amoniaku v krvi.

V kombinaci s kvetiapinem (lék k léčbě duševních onemocnění) se zvyšuje riziko nízkého počtu bílých krvinek.

Je možné, že jiná léčiva, která mohou poškodit játra, mohou zvyšovat riziko poškození jater natrium- valproátem.

Přípravek Orfiril s alkoholem

Při léčbě přípravkem Orfiril není doporučováno konzumovat alkohol, protože alkohol může zvyšovat nebezpečí poškození jater.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Důležitá upozornění pro ženy

 • Valproát může být škodlivý pro nenarozené děti, pokud jej užívají ženy během těhotenství.
 • Valproát s sebou nese riziko, pokud je užíván v průběhu těhotenství. Všechny dávky s sebou nesou riziko, ale čím je dávka vyšší, tím je vyšší riziko.
 • To může způsobit závažné vrozené vady a může to mít vliv na způsob, jakým se dítě vyvíjí během růstu. Vrozené vady, které byly zaznamenány, zahrnují rozštěp páteře (spina bifida ) (kde kosti páteře nejsou správně vyvinuté); vrozené vady obličeje a lebky; vrozené vady srdce, ledvin, močových cest a pohlavních orgánů; defekty končetin.
 • Jestliže užíváte valproát během těhotenství, je u Vašeho dítěte vyšší riziko výskytu vrozených vad, které vyžadují lékařskou péči, než u jiných žen. Vzhledem k tomu, že valproát se používá již mnoho let, víme, že u žen užívající valproát bude mít okolo 10 dětí ze 100 vrozené vady. To je srovnatelné s 2-3 dětmi ze 100 dětí narozených ženám, které nemají epilepsii.
 • Odhaduje se, že 30-40 % dětí v předškolním věku, jejichž matky užívaly valproát během těhotenství, může mít problémy s vývojem v raném dětství. Postižené děti mohou mluvit a chodit později, být intelektuálně méně schopné než ostatní děti a mít potíže s řečí a pamětí.
 • Spektrum autistických poruch je častěji diagnostikováno u dětí vystavených valproátu a je zde možnost, že se u dětí objeví příznaky hyperaktivity a poruch pozornosti (ADHD).
 • Jste-li žena schopná otěhotnět, Váš lékař by Vám valproát měl předepsat, pouze pokud je to nevyhnutelné.
 • Před předepsáním tohoto přípravku Vám lékař vysvětlí, co by se mohlo stát Vašemu dítěti, pokud otěhotníte během užívání valproátu. Pokud se později rozhodnete, že chcete mít dítě, neměla byste přestat přípravek užívat, dokud se o tom neporadíte se svým lékařem a neodsouhlasí Vám plán přechodu na jiný přípravek, pokud je to možné.
 • Zeptejte se svého lékaře na užívání kyseliny listové, když se snažíte otěhotnět. Kyselina listová může snížit celkové riziko rozštěpu páteře a časného potratu, které existuje u všech těhotenství. Nicméně je nepravděpodobné, že se tím sníží riziko vrozených vad spojených s užíváním valproátu.

ZAHÁJENÍ LÉČBY

Pokud je to poprvé, co Vám byl předepsán valproát, lékař Vám vysvětlí rizika pro nenarozené dítě, pokud otěhotníte. Jste-li v plodném věku, musíte se ujistit, že po celou dobu léčby používáte účinnou metodu antikoncepce. Promluvte si se svým lékařem nebo klinikou pro plánované rodičovství, pokud se budete potřebovat poradit o antikoncepci.

Důležitá upozornění:

 • Ujistěte se, že používáte účinnou metodu antikoncepce.
 • Informujte svého lékaře ihned, jakmile zjistíte, že jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná.

POKRAČOVÁNÍ V LÉČBĚ, POKUD SE NESNAŽÍTE OTĚHOTNĚT

Pokud pokračujete v léčbě valproátem, ale nemáte v plánu mít dítě, ujistěte se, že používáte účinnou metodu antikoncepce. Poraďte se se svým lékařem nebo klinikou pro plánované rodičovství, pokud se budete potřebovat poradit o antikoncepci.

Důležitá upozornění:

 • Ujistěte se, že používáte účinnou metodu antikoncepce
 • Informujte svého lékaře ihned, jakmile zjistíte, že jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná.

POKRAČOVÁNÍ V LÉČBĚ, POKUD SE SNAŽÍTE OTĚHOTNĚT

Pokud pokračujete v léčbě valproátem a chcete otěhotnět, nesmíte přestat užívat ani valproát, ani antikoncepci, dokud se o tom neporadíte se svým lékařem. Musíte se poradit se svým lékařem předtím, než otěhotníte, aby Vaše těhotenství proběhlo bez problémů a všechna rizika pro Vás a Vaše nenarozené dítě byla snížena na nejnižší možnou míru. Než otěhotníte, může lékař rozhodnout o změně dávky valproátu nebo přechodu na jiný přípravek. Pokud otěhotníte, budete velmi pečlivě sledována s ohledem na Vaši nemoc a také bude sledován vývoj Vašeho nenarozeného dítěte. Pokud se snažíte otěhotnět, zeptejte se svého lékaře na užívání kyseliny listové. Kyselina listová může snížit celkové riziko rozštěpu páteře a časného potratu. Nicméně je nepravděpodobné, že se tím sníží riziko vrozených vad spojených s užíváním valproátu.

Důležitá upozornění:

 • Nepřestávejte užívat antikoncepci, dokud se neporadíte se svým lékařem na plánu, který zajistí, aby Vaše epilepsie byla léčbou kontrolována a snížila se rizika pro Vaše dítě.
 • Informujte svého lékaře ihned, pokud víte nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná.

NEPLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ PŘI POKRAČOVÁNÍ LÉČBY

Děti narozené matkám, které užívaly valproát, jsou ve vážném nebezpečí vrozených vad a problémů s vývojem, které mohou být těžce invalidizující. Pokud užíváte valproát a myslíte, že jste těhotná, nebo byste mohla být těhotná, kontaktujte okamžitě svého lékaře. Nepřestávejte užívat svůj přípravek, dokud Vám to lékař neřekne. Zeptejte se svého lékaře na užívání kyseliny listové. Kyselina listová může snížit celkové riziko rozštěpu páteře a časných potratů. Nicméně je nepravděpodobné, že se tím sníží riziko vrozených vad spojených s užíváním valproátu.

Důležitá upozornění:

 • Informujte ihned svého lékaře, pokud zjistíte, že jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná.
 • Nepřestávejte užívat valproát, pokud Vám to neřekne lékař.

Ujistěte se, že jste si přečetla brožuru pro pacienta a podepište Informovaný souhlas o rizicích,

které Vám poskytne a probere s Vámi Váš lékař nebo lékárník.

Kojení Valproát se vylučuje do mateřského mléka. S ohledem na přínos kojení pro dítě a na prospěšnost léčby pro matku lékař rozhodne, zda se přeruší kojení nebo ukončí podávání přípravku Orfiril.

Plodnost Orfiril může snížit Vaši plodnost. Jednotlivé zprávy však ukázaly, že tento účinek je vratný po vysazení léku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Během léčby natrium-valproátem se mohou zhoršit Vaše reakční schopnosti. Měl(a) byste to vzít v úvahu, když je zapotřebí zvýšené pozornosti, například během řízení vozidla a obsluhy strojů. O případném vykonávání těchto činností se poraďte se svým lékařem.

Orfiril obsahuje sodík

Jedna ampule s 3 ml přípravku Orfiril obsahuje 1,81 mmol (41,6 mg) sodíku. Nutno vzít v úvahu u pacientů na dietě s nízkým obsahem sodíku.

3. Jak se přípravek Orfiril používá

Orfiril je vždy podáván lékařem nebo zdravotní sestrou. To je z důvodu potřeby jeho podávání pomalou injekcí nebo infuzí do žíly. Při nejasnostech ohledně důvodu podávání přípravku Orfiril nebo při jakýchkoliv pochybnostech o množství podávaného přípravku to konzultujte se svým lékařem nebo zdravotní sestru.

Léčba přípravkem Orfiril musí být zahájena a vedena lékařem, který se specializuje na léčbu epilepsie.

Lékař rozhodne o množství podávaného přípravku Orfiril v závislosti na Vašem onemocnění, věku a tělesné hmotnosti. Během léčby může být zapotřebí provádět určitá vyšetření z Vaší krve. Jakmile to bude z praktických důvodů možné, tak lékař ukončí podávání injekčního přípravku a přejde na podávání přípravku ústy.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Orfiril je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo sestře.

Dávkování

U pacientů, kteří momentálně valproát neužívají, se doporučuje počáteční dávka natrium-valproátu 5 - 10 mg/kg tělesné hmotnosti za den ve formě pomalé intravenózní (do žíly) injekce (během 3 - 5 minut). Dávkování by mělo být zvyšováno každých 4 - 7 dní o 5 mg/kg tělesné hmotnosti. Průměrné hodnoty denních dávek při dlouhodobé léčbě jsou následující:

 • děti: 30 mg/kg tělesné hmotnosti
 • dospívající: 25 mg/kg tělesné hmotnosti
 • dospělí: 20 mg/kg tělesné hmotnosti

Celková denní dávka by měla být rozdělena do 2 až 4 dílčích dávek.

U pacientů, kteří momentálně užívají natrium-valproát, by měla být aplikována stejná dávka jako při předchozím ústním podávání (mg); dávka může být později individuálně upravena. Obvyklá počáteční dávka je 5 - 10 mg/kg tělesné hmotnosti. Při první aplikaci je doporučována pomalá intravenózní dávka 300 - 900 mg natrium-valproátu (1 - 3 ampule přípravku Orfiril), podaná během 3 - 5 minut. Aplikaci lze prodloužit použitím dlouhotrvající infuze nebo opakovanými krátkodobými infuzemi, dokud není dosažena cílová denní dávka.

Maximální doporučená denní dávka u dospělých je 2400 mg natrium-valproátu (8 ampulí přípravku Orfiril). Doporučená udržovací dávka u dětí je v rozsahu mezi 20 až 30 mg natrium-valproátu na kilogram tělesné hmotnosti denně. Dávka může být zvýšena až na 40 mg na kilogram tělesné hmotnosti denně v závislosti na onemocnění dítěte. V takových případech je nutné časté měření plazmatické hladiny natrium-valproátu.

Jestliže jste dostal(a) více přípravku Orfiril, než jste měl(a)

Tento přípravek je Vám aplikován zdravotnickým pracovníkem. Je nepravděpodobné, že by Vám lékař nebo sestra podávali příliš velikou dávku. Pokud se však domníváte, že Vám bylo podáno větší množství přípravku Orfiril než je zapotřebí, tak okamžitě promluvte se svým lékařem nebo sestrou.

Příznaky předávkování mohou zahrnovat: zmatenost, zklidnění, poruchy vědomí až kóma, svalovou slabost, zhoršení reflexů, snížený krevní tlak, zmenšení zorniček oka, kardiovaskulární (týkající se srdce a cév) a dýchací problémy, otok mozku, metabolickou acidózu (zvýšená kyselost krve), sníženou hladinu vápníku a sodíku v krvi a neobvyklé nebo nevhodné chování.

Jestliže jste zapomněl(a) na aplikaci přípravku Orfiril

Tento přípravek je Vám aplikován lékařským personálem. Je nepravděpodobné, že Vám nebyla podána dávka tak, jak máte předepsáno. Pokud se však domníváte, že jste vynechal(a) dávku přípravku Orfiril, tak okamžitě promluvte se svým lékařem nebo sestrou.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Orfiril

Dodržení používání přípravku Orfiril je pro Vás důležité, dokud lékař nerozhodne o jeho zastavení. Pokud používání přerušíte, tak můžete ohrozit úspěšnost léčby a křeče se Vám mohou vrátit.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Zvýšená kyselost krve (metabolická acidóza) se může vyskytnout při intravenózním podání přípravku Orfiril

Nejčastějšími nežádoucími účinky jsou poruchy týkající se žaludku a střev s bolestí, pocitem na zvracení a zvracením, které se vyskytují přibližně u 20 % pacientů.

Případy vážného (a někdy vedoucího i k úmrtí) poškození jater byly zaznamenány obzvláště u dětí léčených vysokými dávkami nebo při kombinaci s dalšími antiepileptiky.

Pokud se u Vás vyvinou následující příznaky poškození jater, musíte okamžitě kontaktovat

lékaře a požádat o pomoc:

 • zvýšení počtu křečí,
 • tělesná slabost,
 • ztráta chuti k jídlu,
 • pocit na zvracení nebo opakované zvracení,
 • bolest břicha neznámého původu,
 • lhostejnost,
 • otok nohou a/nebo rukou,
 • poruchy vědomí a pohybové problémy.

Tyto nežádoucí účinky se musí velmi pozorně sledovat u dětí.

Pokud zpozorujete některou z následujících známek nebo neobvyklých projevů, ihned se spojte

se svým lékařem:

 • abnormální krvácení nebo tendence ke snadné tvorbě modřin,
 • bolest břicha,
 • chvění (třes),
 • problémy s rovnováhou,
 • zmatenost,
 • halucinace,
 • změny nálady,
 • výrazná kožní vyrážka,
 • trhavé svalové pohyby,
 • zhoršená bdělost a ospalost a jiné mentální poruchy.

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí):

 • bolest břicha, pocit na zvracení a zvracení.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

 • změny v krvi (snížený počet krevních destiček a bílých krvinek),
 • zvýšená hladina amoniaku v krvi (hyperamonemie),
 • zvýšená tělesná hmotnost nebo snížená tělesná hmotnost,
 • zvýšená či snížená chuť k jídlu,
 • ospalost,
 • agresivita, pohybový neklid, porucha pozornosti*,
 • poruchy paměti, rychlé mimovolní pohyby očí (nystagmus), závrať,
 • chvění (třes),
 • kožní potíže, jako je pálení, píchání, svědění nebo brnění, bez zjevné fyzické příčiny (parestezie),
 • somnolence (spavost),
 • průjem,
 • problémy s dásněmi, především zvětšení dásní (hyperplasie), zánět sliznice dutiny ústní,
 • dočasná ztráta vlasů, blednutí vlasů a kučeravění vlasů,
 • vynechání menstruace (amenorea),
 • cysty na vaječnících (syndrom polycystických vaječníků),
 • změny hodnot jaterních testů,
 • poruchy nehtu a nehtového lůžka.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí):

 • krvácení,
 • netečnost,
 • přechodné kóma (v některých případech spojené se zvýšenou frekvencí záchvatů),
 • zvýšené množství mužských hormonů (androgenů), což může vést k maskulinizaci a nadměrnému ochlupení mužského typu u žen (hirsutismus), akné nebo vypadávání vlasů s typicky mužskými znaky (jako například ustupující vlasová linie).

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 lidí):

 • snížení počtu a kvality krvetvorných buněk (myelodysplastický syndrom),
 • zvětšení červených krvinek (makrocytóza), snížení jejich počtu (makrocytární anémie),
 • zvýšené hladiny inzulínu (hyperinzulinémie),
 • nízké hladiny určitých proteinů v krvi (vazebného proteinu pro inzulinu-podobný růstový faktor I),
 • otok nohou a/nebo rukou (periferní edém),
 • podrážděnost,
 • zmatenost,
 • abnormální chování, poruchy učení, hyperaktivita (včetně psychomotorické hyperaktivity*),
 • porucha porozumění, pamětí a myšlení (kognitivní porucha),
 • bolest hlavy,
 • halucinace,
 • akutní rozpad kosterního svalu (rhabdomyolýza),
 • porucha hybnosti (ataxie),
 • zvýšené napětí svalů (spasticita),
 • stav se sníženou bdělostí (stupor), v některých případech provázen zvýšenou frekvencí záchvatů,
 • zvýšené slinění,
 • zánět slinivky břišní, někdy končící úmrtím,
 • zhoršená funkce jater, včetně jaterního selhání, někdy končící úmrtím,
 • imunologické poruchy kůže (erythema multiforme),
 • porucha imunitního systému (onemocnění lupus erythematodes),
 • kožní vyrážka,
 • zánět krevních cév,
 • zánět v okolí místa injekce,
 • nízká tělesná teplota (hypotermie),
 • menstruační bolesti, které narušují běžné aktivity (dysmenorea),
 • neplodnost u mužů,
 • obezita,
 • snížení koncentrace alespoň jednoho koagulačního faktoru, stejně jako zhoršené shlukování krevních destiček se změnami v koagulačních testech (viz bod „Upozornění a opatření“ a „Těhotenství, kojení a plodnost“,
 • nedostatek biotinu (vitamin B),
 • snížená funkce štítné žlázy.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10000 lidí):

 • poruchy kostní dřeně, - poruchy srážení krve, delší krvácení, - změny ve složení krve (nedostatek různých typů krevních buněk, anémie), - nízké hladiny sodíku v krvi (hyponatremie), - duševní poruchy a jiné postižení mozku, - svalová ztuhlost, chudost pohybů, svalový třes (přechodné extrapyramidové poruchy, např. parkinsonský syndrom),
 • onemocnění mozku, - zhoršení sluchu a ušní šelest (tinitus), - těžká forma tvorby puchýřů a reakce sliznic (Stevens-Johnsonův syndrom, Lyellův syndrom), - ledvinové obtíže (Fanconiho syndrom), - noční pomočování u dětí, - abnormální nálezy při testech funkce štítné žlázy.

Není známo (četnost nelze z dostupných údajů určit):

 • Byly hlášeny případy kostních poruch včetně osteopenie (prořídnutí kostní tkáně), osteoporózy (řídnutí kostí) a zlomenin. Pokud jste dlouhodobě léčen(a) antiepileptiky, nebo pokud Vám v minulosti byla diagnostikována osteoporóza, nebo pokud užíváte steroidy, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
 • voda na plicích (eozinofilní pleurální výpotek), - nízké hladiny sodíku v krvi jako část syndromu nepřiměřené sekrece hormonu s retencí vody v krvi a sníženým výdejem moči (SIADH),
 • syndrom zahrnující kožní vyrážku, zvětšené mízní uzliny, horečku a možné postižení jiných orgánů (DRESS),
 • útlum (sedace), - alergické reakce, - otoky obličeje, úst, jazyka nebo jiných částí těla, které mohou způsobit dýchací potíže (angioedém),
 • vážný nedostatek určitého typu bílých krvinek (agranulocytóza), - zhoršení záchvatů,
 • abnormální tvorba spermií (se sníženým počtem a/nebo sníženou aktivitou spermií),
 • zánět ledvin, zhoršení funkce ledvin, selhání ledvin,
 • závratě při aplikaci do žíly, - zvýšená kyselost krve (metabolická acidóza), - zánět tkáně po neúmyslné špatné aplikaci injekce.
 • Tyto nežádoucí účinky jsou pozorovány převážně u dětí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci- ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Orfiril uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a štítku za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Orfiril je určen pouze pro jednorázové použití. Nepoužitý zbytek roztoku musí být zlikvidován.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Orfiril obsahuje

 • Léčivou látkou je natrii valproas. Jedna ampule obsahuje natrii valproas 300 mg ve 3 ml injekčního roztoku (100 mg/ml).
 • Pomocnými látkami jsou dihydrát dinatrium-edetátu, voda na injekci, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková.

Jak přípravek Orfiril vypadá a co obsahuje toto balení

Orfiril je čirý, bezbarvý roztok. Orfiril se dodává v odlamovacích ampulkách z bezbarvého skla hydrolytické třídy I se silikonovým povlakem na vnitřní straně v papírové krabičce s 5 ampulkami.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Desitin Arzneimittel GmbH Weg beim Jäger 214 22335 Hamburg Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 14. 9. 2017


Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Návod k použití

Orfiril je připraven k použití pro intravenózní injekce. Může být podáván pomalou intravenózní injekcí trvající 3 - 5 minut nebo déletrvající infuzí v 0,9% roztoku chloridu sodného (9 mg/ml) nebo v 5% roztoku glukózy (50 mg/ml). Ředění musí být provedeno aseptickými technikami. Orfiril by neměl být aplikován stejnou intravenózní kanylou jako ostatní léčivé přípravky a nesmí být míchán s jinými léčivými přípravky, kromě těch výše zmíněných.

Orfiril je určen pouze pro jednorázové použití. Nepoužitý zbytek roztoku musí být zlikvidován.

Zředěný roztok musí být před použitím zkontrolován vizuálně. Použity mohou být pouze čiré roztoky bez přítomnosti částic.

Informace o produktu

Výrobce: DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH, HAMBURG
Kód výrobku: 21736
Kód EAN: 4031649001147
Kód SÚKL: 54238
Držitel rozhodnutí: DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH, HAMBURG

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Orfiril v injekční formě se používá pokud z nejrůznějších důvodů nelze podávat valproát sodný perorálně. - generalizované záchvaty ve formě absencí, myoklonických a tonicko-klonických záchvatů; - fokální a sekundárně generalizované záchvaty; - kombinovaná léčba u dalších forem záchvatových onemocnění, jako fokální záchvaty se simplexní a komplexní symptomatologií, a fokální záchvaty se sekundární generalizací, pokud tyto záchvatové formy nereagují na obvyklou antiepileptickou terapii. Upozornění: u malých dětí je valproát sodný jen ve výjimečných případech lékem první volby a lze jej podávat po bedlivém zvážení rizik a prospěchu terapie, pokud možno pouze jako monoterapii.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis není hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

ORFIRIL I.V. 5X3ML/300MG Injekční roztok – příbalový leták

Příbalovou informaci k produktu ORFIRIL I.V. 5X3ML/300MG Injekční roztok zobrazíte nebo stáhnete zde: ORFIRIL I.V. 5X3ML/300MG Injekční roztok.pdf

Recenze

Recenze produktu ORFIRIL I.V. 5X3ML/300MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ORFIRIL I.V. 5X3ML/300MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám