Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na bakteriální infekce

MERONEM 10X500MG Prášek pro inj. roztok

Kód výrobku: 20258

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - MERONEM 10X500MG Prášek pro inj. roztok

1Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls110748/2010 a příloha ke sp. zn. sukls232638/2010,
sukls39774/2011
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
MERONEM 500 mg, prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku
MERONEM 1 g, prášek pro přípravu injekčního nebo infuzního roztoku
meropenemum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo sestře
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je MERONEM a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MERONEM užívat
3. Jak se MERONEM užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak MERONEM uchovávat
6. Další informace
1. CO JE MERONEM A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
MERONEM patří do skupiny léků označovaných jako karbapenemová antibiotika. Účinkuje tak, že
zabíjí bakterie, které mohou způsobovat závažné infekce.
Infekce postihující plíce (pneumonie).
Infekce plic a průdušek u pacientů postižených cystickou fibrózou.
Komplikované infekce močového ústrojí.
Komplikované infekce břicha.
Infekce, které můžete získat v průběhu porodu nebo po porodu.
Komplikované infekce kůže a měkkých tkání.
Akutní bakteriální infekce mozku (meningitida).
MERONEM lze použít k léčbě neutropenických pacientů s horečkou, u kterých je podezření na
bakteriální infekci.
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE MERONEM UŽÍVAT
Neužívejte MERONEM
Jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na meropenem nebo na kteroukoli další složku přípravku
MERONEM (seznam je v bodě 6 Další informace).
Jestliže jste alergický/á na jiná antibiotika jako jsou peniciliny, cefalosporiny nebo
karbapenemy, můžete být alergický/á též na meropenem.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku MERONEM je zapotřebí
Před zahájením léčby přípravkem MERONEM se poraďte s lékařem:
Jestliže jste měl/a zdravotní problémy týkající se ledvin nebo jater.
2 Měl/a jste těžký průjem po podání jiných antibiotik.
V průběhu léčby může být zjištěn pozitivní tet (Coombsův test), který ukazuje na přítomnost
protilátek, jež mohou ničit červené krvinky. Váš lékař Vám vše vysvětlí.
Pokud si nejste jistý/á, zda se Vás cokoli z výše uvedeného týká, zeptejte se svého lékaře nebo sestry
dříve, než užijete přípravek MERONEM.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i
o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu a rostlinných léčivech.
Důvodem je fakt, že MERONEM může ovlivňovat účinek jiných léčiv a některá jiná léčiva mohou
ovlivňovat účinek přípravku MERONEM.
Zvláště důležité je informovat lékaře nebo sestru o následujích léčivech:
probenecid (k léčbě dny).
valproát sodný (k léčbě epilepsie). Meronem se nesmí používat, neboť může snížit účinek
valproátu sodného.
Těhotenství a kojení
Předtím než začnete užívat meropenem informujte lékaře o tom, že jste těhotná nebo plánujete
otěhotnět. Je žádoucí, abyste v průběhu těhotenství meropenem neužívala. Váš lékař rozhodne o tom,
zda můžete užívat MERONEM.
Informujte lékaře o tom, že kojíte nebo chcete kojit předtím, než začnete užívat MERONEM. Malá
množství léčiva mohou přecházet do mateřského mléka a mohou ovlivnit kojence. Váš lékař rozhodne
o tom, zda můžete užívat MERONEM v době, kdy kojíte.
Poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nebyly provedeny žádné studie hodnotící vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Důležité informace o některých složkách přípravku MERONEM
MERONEM obsahuje sodík.
MERONEM 500 mg: Tento léčivý přípravek obsahuje asi 2 mEq sodíku v dávce 500 mg, což je třeba
brát v úvahu u pacientů na kontrolované sodíkové dietě.
MERONEM 1 g: Tento léčivý přípravek obsahuje asi 4 mEq sodíku v dávce 1 g, což je třeba brát
v úvahu u pacientů na kontrolované sodíkové dietě.
Pokud si máte sledovat příjem sodíku, informujte o tom lékaře nebo sestru.
3. JAK SE MERONEM UŽÍVÁ
Dospělí
Dávka závisí na typu infekce, kterou máte, na místě postižení infekcí a závažnosti infekce. Váš
lékař rozhodne o vhodné dávce.
Dávka pro dospělé je obvykle mezi 500 mg (miligramů) a 2 g (gramy). Dávku obvykle
dostanete každých 8 hodin. Pokud však máte poškozené ledviny, dávku můžete dostávat méně
často.
Děti a dospívající
3 Dávka u dětí od 3 měsíců až do 12 let se vypočítá na na základě věku a tělesné hmotnosti dítěte.
Obvyklá dávka se pohybuje mezi 10 mg a 40 mg přípravku MERONEM na každý kilogram
(kg) tělesné hmotnosti dítěte. Dávka se obvykle podává každých 8 hodin. Děti, které váží více
než 50 kg, dostávají dávku jako dospělí.
MERONEM dostanete jako injekci nebo infuzi do velké žíly.
MERONEM Vám podá lékař nebo sestra.
Jsou však někteří pacienti, rodiče nebo pečovatelé, kteří jsou vycvičeni k podání přípravku
MERONEM v domácích podmínkách. Pokyny k tomuto způsobu podání jsou uvedeny v této
příbalové informaci (v bodě nazvaném Pokyny k podání přípravku MERONEM samotným
pacientem nebo někým jiným v domácích podmínkách). MERONEM vždy užívejte přesně
podle rady lékaře. Pokud si nejste jisý/á, poraďte se s lékařem.
Vaše injekce se nesmí mísit s jinými roztoky nebo přidávat k jiným roztokům, které obsahují
jiná léčiva.
Doba podání injekčního roztoku může být 5 minut nebo 15 až 30 minut. Váš lékař Vám řekne,
jak MERONEM podat.
Injekční roztok se obvykle podává každý den ve stejnou dobu.
Jestliže jste užil(a) více přípravku MERONEM, než jste měl(a)
Pokud jste náhodou užil(a) více než předepsanou dávku, kontaktujte okamžitě Vašeho lékaře nebo
nejbližší nemocnici.
Jestliže jste zapomněl(a) použít MERONEM
Pokud jste zapomněl(a) na podání injekce, měl(a) byste tak učinit co nejdříve. Pokud se však již blíží
čas další pravidelné dávky, vynechte zapomenutou dávku.
Nezdvojujte následující dávku (dvě dávkynajednou), abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat MERONEM
Nepřestávejte užívat MERONEM, dokud Vám lékař neřekne.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo sestry.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky, může mít i MERONEM nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
Frekvence nežádoucích účinků, které jsou uvedeny níže jsou definovány následujícím způsobem:
Velmi časté (postihují více než 1 pacienta z 10)
Časté (postihují 1 až 10 pacientů ze 100)
Méně časté (postihují 1 až 10 pacientů z 1000)
Vzácné (postihují 1 až 10 pacientů z 10 000)
Velmi vzácné (postihují méně než 1 pacienta z 10 000)
Není známo (z dostupných údajů nelze frekvenci určit, ale jde o vzácný či velmi vzácný výskyt)
Závažné alergické reakce
Pokud máte závažnou alergickou reakci, zastavte podávání přípravku MERONEM a vyhledejte
okamžitě lékaře. Můžete potřebovat neodkladnou lékařskou pomoc. Příznaky mohou zahrnovat náhlý
nástup:
Těžká vyrážka (rash), svědění nebo vyrážka na kůži.
Otok obličeje, rtů, jazyka a jiných částí těla.
Dýchavičnost, sípot nebo obtížné dýchání.
Poškození červených krvinek (není známo)
Příznaky zahrnují:
Dušnost v okamžiku, kdy to nečekáte.
4 Červeně nebo hnědě zbarvená moč.
Pokudsi všimnete některého tohoto jevu, ihned kontaktujte lékaře.
Jiné možné nežádoucí účinky:
Časté
Bolest břicha.
Pocit na zvracení (nauzea).
Zvracení.
Průjem.
Bolest hlavy.
Kožní vyrážka, svědění kůže.
Bolest a zánět.
Zvýšení počtu krevních destiček v krvi (prokázané krevním testem).
Změny krevních testů, včetně testů, které mají prokázat, jak dobře pracují játra.
Měně časté
Změny krve. Zahrnují snížení počtu krevních destiček (takže se mohou snadněji tvořit modřiny),
zvýšení počtu některých druhů bílých krvinek, snížení počtu některých bílých krvinek, zvýšení
množství látky označované jako bilirubin. Váš lékař Vás čas od času může poslat na vyšetření
krve.
Změny krevních testů, včetně testů, které mají prokázat, jak dobře pracují ledviny.
Pocit brnění (píchání a bodání).
Infekce dutiny ústní a pochvy, které jsou způsobeny plísněmi (moučnivka).
Vzácné
Křeče.
Jiné možné nežádoucí účinky s neznámou frekvencí
Zánět střeva s průjmem.
Poškození cév v místě, kde je MERONEM podáván.
Jiné změny Vaší krve. Příznaky zahrnují časté infekce, vysokou teplotu a bolest v krku. Váš
lékař Vás může čas od času poslat na vyšetření krve.
Náhlý výsev těžké vyrážky nebo puchýřků nebo olupování kůže. Tento stav může být
doprovázen vysokou teplotou a bolestí kloubů.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo sestře.
5. JAK MERONEM UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
MERONEM nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 30°C.
Injekční roztok
Po rekonstituci: Připravené injekční roztoky pro intravenózní podání je třeba použít okamžitě. Časový
interval, který uplyne mezi začátkem rekonstituce a ukončením intravenózní infekce, by neměl
překročit 3 hodiny, pokud je roztok uchováván za kontrolované pokojové teploty (15-25°C).
Infuzní roztok
5Po rekonstituci: Připravené infuzní roztoky pro intravenózní podání je třeba použít okamžitě. Časový
interval, který uplyne mezi začátkem rekonstituce a ukončením intravenózní infuze, nemá překročit:
- 6 hodin, pokud je roztok uchováván za kontrolované pokojové teploty (15-25°C) a Meronem
byl rozpuštěn v chloridu sodném;
- 24 hodin, pokud je roztok uchováván při 2-8°C a Meronem byl rekonstituován v chloridu
sodném. V tomto případě se musí roztok použít v průběhu 2 hodin po vyjmutí z chladničky;
- 1 hodinu, pokud byl Meronem rozpuštěn v roztoku glukosy.
Rekonstituovaný roztok chraňte před mrazem.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
6. DALŠÍ INFORMACE
Co MERONEM obsahuje
Jedna lahvička obsahuje meropenemum trihydricum odpovídající 500 mg bezvodého meropenemu.
Jedna lahvička obsahuje meropenemum trihydricum odpovídající 1 g bezvodého meropenemu.
Pomocnou látkou je bezvodý uhličitan sodný.
Jak MERONEM vypadá a co obsahuje toto balení
MERONEM je bílý až světle žlutý prášek pro připravu injekčního nebo infuzního roztoku
v lahvičce. Velikost balení 1 nebo 10 lahviček.
Držitel rozhodnutí o registraci
AstraZeneca UK Limited, 2 Kingdom Street, London W2 6BD, Velká Británie
Výrobci
AstraZeneca UK Ltd., Macclesfield, Cheshire, Velká Británie
Corden Pharma S.P.A., Caponago, Itálie
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
Rakousko: Optinem
Belgie: Meronem IV
Bulharsko: Meronem
Kypr: MERONEM
Česká republika: MERONEM
Dánsko: MERONEM
Estonsko: Meronem
Finsko: Meronem
Francie: MERONEM
Německo: Meronem
Řecko: Meronem
Maďarsko: Meronem
Island: Meronem
Irsko: Meronem IV
Itálie: MERREM
Lotyšsko: Meronem
Litva: Meronem IV
Lucembursko: Meronem IV
6Malta: Meronem IV
Nizozemsko: Meronem i.v.
Norsko: Meronem
Polsko: Meronem
Portugalsko: Meronem
Rumunsko: Meronem i.v.
Slovenská republika: Meronem 500mg i.v.
Slovinsko: Meronem
Španělsko: Meronem I.V.
Švédsko: Meronem
Velká Británie: Meronem IV
Tato příbalová informace byla naposledy schválena 7.4.2011.
7Rady/lékařské znalosti
Antibiotika se používají k léčbě infekcí vyvolaných bakteriemi. Nejsou účinná proti infekcím
vyvolaným viry.
Někdy se stane, že bakteriální infekce není citlivá k léčbě antibiotikem. Jeden z nejčastějších důvodů
je, že bakterie, která je příčinou infekce, je rezistentní k podávanému antibiotiku. Za těchto podmínek
mohou bakterie přežívat, nebo se dokonce množit, i v přítomnosti antibiotika.
Bakterie mohou získat rezistenci mnoha způsoby. Pečlivé použití antibiotik může snižovat šanci
bakterií, aby získali rezistenci.
Pokud Vám lékař předepíše antibiotikum, je určeno pouze k léčbě Vaší současné nemoci. Když budete
věnovat pozornost následujícím radám, napomůže to prevenci vzniku rezistence u bakterií
1.Je důležité, abyste užíval(a) antibiotikum ve správné dávce, ve správný čas a po správnou dobu.
Čtěte instrukce v příbalové informaci a pokud něčemu nerozumíte, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
2.Antibiotikum neužívejte, pokud nebylo předepsáno pro Vás. Antibiotikum byste měl(a) užívat pouze
k léčbě infekce, pro kterou bylo předepsáno.
3.Neužívejte antibiotika, která byla předepsána jiným lidem, i když mají podobnou infekci jako Vy.
4.Antibiotika, která byla předepsána Vám, nedávejte nikomu jinému
5.Pokud Vám zbydou nějaká antibiotika po ukončení léčby, kterou Vám předepsal lékař, vraťte
přebytečný lék do lékárny ke vhodné likvidaci.
8Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:
Pokyny pro podání přípravku MERONEM sobě samému nebo někým jiným v domácím
prostředí
Někteří pacienti, rodiče a ošetřovatelé jsou vyškoleni k podání přípravku MERONEM v domácím
prostředí.
Varování K podání tohoto léčiva Vám samotným nebo někomu jinému v domácím prostředí
musíte být nejdříve vyškoleni lékařem nebo zdravotní sestrou.
Přípravek musí být smísen s kapalinou (rozpouštědlem). Lékař Vám řekne, jaké množství
rozpouštědla použít.
Použijte přípravek ihned po jeho přípravě. Chraňte jej před mrazem.
Jak připravit tento léčivý přípravek
1. Umyjte si ruce a dobře je osušte. Připravte si čistou pracovní plochu.
2. Vyndejte lahvičku s přípravkem MERONEM z balení. Zkontrolujte datum použitelnosti
přípravku. Zkontrolujte, zda je lahvička celá a neporušená.
3. Odstraňte barevný kryt a očistěte šedý pryžový uzávěr vatičkou namočenou v lihu. Necte
pryžový uzávěr oschnout.
4. Nasaďte novou sterilní jehlu na novou sterilní stříkačku bez toho, že byste se dotýkali konců.
5. Natáhněte do stříkačky doporučené množství sterilní Vody na injekci. Množství kapaliny,
které potřebujete je uvedeno v tabulce níže:
Dávka přípravku
MERONEM
Množství Vody na injekci
potřebné k ředění
500 mg (milligramů) 10 ml (mililitrů)
1 g (gram) 20 ml
1,5 g 30 ml
2 g 40 ml
Poznámka: Pokud je předepsaná dávka přípravku MERONEM větší než 1 g, budete potřebovat více
než 1 lahvičku přípravku MERONEM. Celkový potřebný objem kapaliny můžete natáhnout do téže
stříkačky.
6. Propíchněte jehlou na stříkačce šedou pryžovou zátku uprostřed a vymáčkněte doporučené
množství Vody na injekci do lahvičky nebo do lahviček přípravku MERONEM.
7. Vytáhněte jehlu z lahvičky a lahvičku dobře protřepejte po dobu asi 5 sekund, nebo až se
veškerý prášek rozpustí. Otřete ještě jednou šedý pryžový uzávěr novou vatičkou namočenou do
lihu a nechte uzávěr oschnout.
8. S pístem zcela zatlačeným do injekční stříkačky propíchněte jehlou znovu šedý pryžový uzávěr.
Nyní musíte držet lahvičku i injekční stříkačku a obrátit lahvičku dnem vzhůru.
9. Držte stříkačku tak, aby byl konec jehly ponořen v roztoku, táhněte za píst a natáhněte veškerý
roztok z lahvičky do stříkačky.
10. Vytáhněte jehlu a stříkačku z lahvičky a dejte prázdnou lahvičku stranou na bezpečné místo.
911. Držte stříkačku kolmo tak, aby jehla směřovala směrem vzhůru. Poklepejte na stříkačku tak, aby
se veškeré bublinky dostaly nahoru.
12. Odstraňte veškerý veškerý vzduch mírným stlačením pístu dokud vzduch neunikne.
13. Pokud používáte MERONEM v domácím prostředí, zlikvidujte všechny použité jehly a trubičky
vhodným způsobem. Pokud lékař rozhodne o ukončení Vaší léčby, naložte s veškerým
nepoužitým léčivem vhodným způsobem.
Podání injekce
Lék můžete podat buďto přes krátkou kanylu nebo venflon, nebo přes port nebo centrální linku.
Podání přípravku MERONEM přes krátkou kanylu nebo venflon
1. Sejměte jehlu ze stříkačky a uložte stranou do koše na ostré předměty
2. Otřete konec krátké kanyly nebo venflon vatou namočenou v lihu a nechte oschnout.
Otevřete ústí kanyly a nasaďte stříkačku.
3. Pomalu stlačujte píst stříkačky tak, aby se antibiotikum aplikovalo rovnoměrně po dobu asi
5 minut.
4. Jakmile skončíte s podáváním antibiotika a stříkačka je prázdná, vyndejte stříkačku a
propláchněte ji tak, jak Vám poradil lékař nebo zdravotní sestra.
5. Uzavřete ústí kanyly a opatrně uložte stříkačku do koše na ostré předměty.
Podání přípravku MERONEM přes port nebo centrální linku
1. Odstraňte uzávěr portu nebo linky, očistěte ústí linky vatou namočenou v lihu a ponechte
oschnout.
2. Nasaďte injekční stříkačku a pomalu stlačujte píst stříkačky tak, aby se antibiotikum
aplikovalo rovnoměrně po dobu asi 5 minut.
3. Jakmile skončíte s podáváním antibiotika, vyndejte stříkačku a propláchněte ji tak, jak Vám
poradil lékař nebo zdravotní sestra.
4. Nasaďte nový čistý uzávěr na centrální linku a opatrně uložte stříkačku do koše na ostré
předměty.

Informace o produktu

Výrobce: AstraZeneca Czech Republic
Kód výrobku: 20258
Kód EAN: 8595106400929
Kód SÚKL: 83487
Držitel rozhodnutí: AstraZeneca Czech Republic

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Meronem je u dospělých a dětí indikován k léčbě následujících infekcí vyvolaných jedním či více bakteriálními kmeny citlivými na meropenem a jako empirická léčba před určením vyvolávajícího agens: - infekce dolních cest dýchacích; - infekce močových cest včetně komplikovaných infekcí; - nitrobřišní infekce; - gynekologické infekce včetně poporodních infekcí; - infekce kůže a měkkých tkání; - septikémie; - meningitidy; - empirická léčba suspektních infekcí dospělých febrilních pacientů při neutropenii, jako monoterapie či v kombinaci s protivirovými nebo antimykotickými přípravky. - polymikrobiální infekce, neboť meropenem je účinný u polymikrobiálních infekcí vyvolaných grampozitivními a gramnegativními aerobními i anaerobními bakteriemi; - meropenem aplikovaný intravenózně byl s úspěchem použit v monoterapii nebo v kombinaci s jinými antibakteriálními látkami v léčbě infekčních komplikací u pacientů s cystickou fibrózou.

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Recenze

Recenze produktu MERONEM 10X500MG Prášek pro inj. roztok

Diskuze

Diskuze k produktu MERONEM 10X500MG Prášek pro inj. roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám