Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
Kód výrobku: 21542
Kód EAN: 8595006790557
Kód SÚKL: 4344
Držitel rozhodnutí: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
Co je Hypnomidate? Hypnomidate je silně účinné hypnotikum (navozuje stav podobný přirozenému spánku), používané výhradně k celkové anestézii, tj. k celkovému znecitlivění. Po podání injekce přípravku Hypnomidate usnete obvykle do 10 vteřin. Jakmile je podávání ukončeno, přestane injekční roztok Hypnomidate působit téměř okamžitě. Dále je známo, že Hypnomidate jen velmi omezeně narušuje činnost srdce a krevní oběh. Je proto používán zejména k zahájení anestézie a ke krátkodobým chirurgickým výkonům (např. v ambulantní péči).

Příbalový leták

1/4
Příloha č.1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls210627/2011

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

HYPNOMIDATE, 2 mg/ml, injekční roztok
Etomidatum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v tétopříbalové informaci:
1. Co je HYPNOMIDATE a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete HYPNOMIDATE používat
3. Jak se HYPNOMIDATE používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak HYPNOMIDATE uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je HYPNOMIDATE a k čemu se používá

HYPNOMIDATE je silně účinné hypnotikum (navozuje stav podobný přirozenému spánku)
používané výhradně k celkové anestézii, tj. k celkovému znecitlivění.
Po podání injekce přípravku HYPNOMIDATE usnete obvykle do 10 vteřin. Jakmile je podávání
ukončeno, přestane injekční roztok HYPNOMIDATE působit téměř okamžitě.
Dále je známo, že HYPNOMIDATE jen velmi omezeně narušuje činnost srdce a krevní oběh. Je
proto používán zejména k zahájení anestézie a ke krátkodobým chirurgickým výkonům (např.
v ambulantní péči).


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začneteHYPNOMIDATE používat

Nepoužívejte HYPNOMIDATE:
- jestliže jste alergický(á) na etomidát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku HYPNOMIDATE se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní
sestrou zejména, jestliže trpíte jaterními nebo ledvinovými chorobami.

HYPNOMIDATE je silně účinné hypnotikum a může být podáván pouze kvalifikovanými
osobami.

2/4
Další léčivé přípravky a HYPNOMIDATE
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užívala(a) nebo které možná budete užívat.

Dávkování přípravku HYPNOMIDATE je zapotřebí upravit zejména, pokud pravidelně požíváte
alkohol nebo užíváte opiáty nebo užíváte léky zpomalující Vaše reakce (např. léky proti
nespavosti, léky na uklidnění, léky určené k léčbě duševních poruch).

Při použití přípravku HYPNOMIDATE může dojít ke slabému a přechodnému snížení
periferního odporu, což může zvýšit účinek jiných léčivých přípravků snižujících krevní tlak.

Těhotenství a kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pokud jste těhotná, informujte svého lékaře, který rozhodne, zda Vám může být
HYPNOMIDATE podán.
Léčivá látka přípravku HYPNOMIDATE může pronikat do mateřského mléka. Pokud máte
v úmyslu kojit, poraďte se vždy nejdříve se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
HYPNOMIDATE má výrazný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje, proto se nedoporučuje
řídit auto nebo používat nebezpečné stroje během 24 hodin po podání. O možnosti řídit auto nebo
obsluhovat stroje po výkonu se proto poraďte s lékařem.


3. Jak se HYPNOMIDATE používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
HYPNOMIDATE se podává do žíly (nitrožilní podání).
Dávka přípravku HYPNOMIDATE závisí na mnoha okolnostech. Na základě údajů o Vaší
hmotnosti, věku a zdravotním stavu určí potřebnou dávku lékař.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku HYPNOMIDATE, než být mělo
Je-li podána nedopatřením vyšší dávka, lékař zahájí neprodleně nutná opatření. Hlavními
příznaky předávkování jsou nízký krevní tlak, výrazně zeslabené dýchání, prodloužený spánek
a/nebo obtížné probouzení.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Podání přípravku HYPNOMIDATE může způsobovat bolest v místě injekce nebo v okolí žíly,
mimovolní pohyby svalů včetně svalových stahů, záškubů nebo pomalých ztrnulých nebo
křečovitých pohybů. Pokud se dostaví jiné nežádoucí účinky, bývá to během operace, kdy spíte, a
3/4
jsou tedy pod pečlivou kontrolou lékaře. Některé se však mohou objevit i krátce po probuzení po
operaci, s obvyklými projevy jako jsou nevolnost a/nebo zvracení, škytavka, kašel, svalové napětí
nebo ztuhlost nebo nadměrné slinění.
Rovněž se mohou dostavit nízký nebo vysoký krevní tlak, zánět žil (někdy spojený s tvorbou
krevních sraženin) nebo dýchací obtíže jako neobvykle pomalé a/nebo slabé dýchání, zrychlení
frekvence dýchání, skřípavé zvuky během dýchání, stahy dýchacích cest nebo dočasná zástava
dechu. Účinky související s anestézií, které se mohou dostavit, zahrnují prodloužené zotavování
se z anestézie, neadekvátní úlevu od bolesti nebo jiné komplikace.
Můžete pocítit změny v srdečním rytmu (jako například pomalý tlukot srdce, nepravidelný tlukot
nebo bušení srdce).
Alergické reakce se vyskytují velmi vzácně a mohou být rozpoznány např. objevením se kožní
vyrážky nebo zčervenání, kopřivky nebo svědění, zkrácení dechu nebo otoku v obličeji. Velmi
vzácně byla hlášena také velmi závažná forma vyrážky, která se nazývá Stevens-Johnsonův
syndrom.
Další velmi vzácné nežádoucí účinky jsou tvorba nedostatečného množství kortisolu, křeče,
srdeční zástava, nedostatečné zásobení tkání krví (šok) nebo stahy svalů okolo úst účastnících se
na žvýkání.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře.


5. Jak HYPNOMIDATE uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Z mikrobiologického hlediska, pokud způsob otevření nevyloučí riziko mikrobiologické
kontaminace, má být přípravek použit okamžitě. Pokud není použit okamžitě, doba a podmínky
uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele.
Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí.
Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do:.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných známek snížené jakosti.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co HYPNOMIDATE obsahuje
- Léčivou látkou je etomidatum. 1 ml roztoku HYPNOMIDATE obsahuje 2 mg etomidátu.
- Dalšími složkami jsou propylenglykol a voda na injekci.

Jak HYPNOMIDATE vypadá a co obsahuje toto balení
HYPNOMIDATE je čirý bezbarvý roztok a je k dispozici v 10ml ampulkách balených po 5
v krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci
Janssen-Cilag s.r.o., Praha, Česká republika

4/4
Výrobce
GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A., Torille, Itálie
Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
30.5.2012
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

DÁVKOVÁNÍ
Ampule přípravku HYPNOMIDATE obsahuje 10 ml injekčního roztoku s obsahem 20 mg
etomidátu, t.j. 2 mg etomidátu v 1 ml roztoku. Účinná hypnotická dávka přípravku
HYPNOMIDATE je 0,3 mg/kg tělesné hmotnosti. Proto je u dospělého pacienta jedna ampule
obvykle dostatečná pro navození spánku na dobu 4 5 minut. Tuto dávku lze upravit podle
tělesné hmotnosti.
HYPNOMIDATE se podává pomalu intravenózně.
Hypnózu lze prodloužit další injekcí přípravku HYPNOMIDATE.
Nepřekračovat celkovou dávku 3 ampulí (30 ml).
Vzhledem k tomu, že HYPNOMIDATE nemá analgetický účinek, doporučuje se 1 2 minuty před
podáním injekce přípravku HYPNOMIDATE podání 1 2 ml intravenózního fentanylu.
Dávku je nutno upravit podle individuální odpovědi pacienta a podle klinického účinku.
U starších pacientů se podává dávka 0,15 - 0,2 mg/kg tělesné hmotnosti a dávku je nutno upravit
podle účinku.
U dětí do 15 let je nutno dávku zvýšit: někdy je k dosažení stejné hloubky a trvání spánku jako
u dospělých nutné až 30% zvýšení normální dávky pro dospělé.

NÁVOD K POUŽITÍ
Injekční roztok nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky.

Recenze

Recenze produktu HYPNOMIDATE 5X10ML/20MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu HYPNOMIDATE 5X10ML/20MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze