Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis anestetika

HYPNOMIDATE 5X10ML/20MG Injekční roztok

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21542

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
Kód výrobku: 21542
Kód EAN: 8595006790557
Kód SÚKL: 4344
Držitel rozhodnutí: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V., BEERSE
Co je Hypnomidate? Hypnomidate je silně účinné hypnotikum (navozuje stav podobný přirozenému spánku), používané výhradně k celkové anestézii, tj. k celkovému znecitlivění. Po podání injekce přípravku Hypnomidate usnete obvykle do 10 vteřin. Jakmile je podávání ukončeno, přestane injekční roztok Hypnomidate působit téměř okamžitě. Dále je známo, že Hypnomidate jen velmi omezeně narušuje činnost srdce a krevní oběh. Je proto používán zejména k zahájení anestézie a ke krátkodobým chirurgickým výkonům (např. v ambulantní péči).

Registrovaný léčivý přípravek s výdejem vázaným na lékařský předpis je hrazen z Veřejného pojištění.

Příbalový leták

 

1/5 

sp.zn. sukls129638/2010 
a sukls113515/2014 

 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

HYPNOMIDATE, 2 mg/ml, injekční roztok 

Etomidatum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci

1. 

Co je HYPNOMIDATE a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete HYPNOMIDATE používat 

3. 

Jak se HYPNOMIDATE používá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak HYPNOMIDATE uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je HYPNOMIDATE a k čemu se používá 

 
HYPNOMIDATE je přípravek používaný k celkové anestezii (navozuje stav podobný 
přirozenému spánku během operace). 
Po podání injekce přípravku HYPNOMIDATE usnete obvykle do 10 vteřin. Jakmile je podávání 
ukončeno, přestane injekční roztok HYPNOMIDATE působit téměř okamžitě. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete HYPNOMIDATE používat 

 
Nepoužívejte HYPNOMIDATE: 
-  jestliže jste alergický(á) na etomidát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6). 

 
Upozornění a opatření 
Před použitím přípravku HYPNOMIDATE se poraďte se svým lékařem nebo zdravotní sestrou. 
 
HYPNOMIDATE může být podáván pouze kvalifikovanými osobami. Před použitím přípravku 
HYPNOMIDATE informujte svého lékaře, jestliže máte zhoršenou funkci jater nebo nadledvin. 
 
Další léčivé přípravky a HYPNOMIDATE 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 

 

2/5 

Dávkování přípravku HYPNOMIDATE je zapotřebí změnit zejména, pokud pravidelně požíváte 
alkohol nebo užíváte opioidy (velmi silné léky proti bolesti) nebo užíváte léky zpomalující Vaše 
reakce (např. léky proti nespavosti, léky na uklidnění, léky určené k léčbě duševních poruch). 
 
Při použití přípravku HYPNOMIDATE může dojít ke slabému a přechodnému snížení 
periferního odporu, což může zvýšit účinek jiných léčivých přípravků snižujících krevní tlak. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. 
 
Pokud jste těhotná, informujte svého lékaře, který rozhodne, zda Vám může být 
HYPNOMIDATE podán. 
 
Léčivá látka přípravku HYPNOMIDATE proniká do mateřského mléka. Účinek přípravku 
HYPNOMIDATE na novorozence není znám. Kojení by mělo být přerušeno během léčby 
přípravkem HYPNOMIDATE a zahájeno 24 hodin po ukončení léčby. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
HYPNOMIDATE může nepříznivě ovlivnit pozornost, schopnost řídit vozidlo a obsluhovat 
stroje. Neřiďte auto nebo neobsluhujte stroje alespoň 24 hodin po podání. O možnosti řídit auto 
nebo obsluhovat stroje po výkonu se poraďte s lékařem.

 

 
 
3. 

Jak se HYPNOMIDATE používá 

 
Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), 
poraďte se se svým lékařem. 
HYPNOMIDATE se podává do žíly (nitrožilní podání). 
Dávka přípravku HYPNOMIDATE závisí na mnoha okolnostech. Na základě údajů o Vaší 
hmotnosti, věku a zdravotním stavu určí potřebnou dávku lékař. 
Starším pacientům nebo pacientům s onemocněním jater podá lékař nižší dávku, naopak dětem a 
dospívajícím je třeba podat vyšší dávku než mladým dospělým pacientům. 
 
Jestliže Vám bylo podáno více přípravku HYPNOMIDATE, než být mělo 
Je-li podána nedopatřením vyšší dávka, lékař zahájí neprodleně nutná opatření. Hlavními 
příznaky předávkování jsou nízký krevní tlak, výrazně zeslabené dýchání, prodloužený spánek 
a/nebo obtížné probouzení. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
 
Podání přípravku HYPNOMIDATE může způsobovat bolest v místě injekce nebo v okolí žíly, 
mimovolní pohyby svalů včetně svalových stahů, záškubů nebo pomalých strnulých nebo 
křečovitých pohybů. Pokud se dostaví jiné nežádoucí účinky, bývá to během operace, kdy spíte, a 

 

3/5 

jsou tedy pod pečlivou kontrolou lékaře. Některé se však mohou objevit i krátce po probuzení po 
operaci, s obvyklými projevy jako jsou pocit na zvracení a/nebo zvracení, škytavka, kašel, 
svalové napětí nebo ztuhlost nebo nadměrné slinění. 
Rovněž se mohou dostavit nízký nebo vysoký krevní tlak, zánět žil (někdy spojený s tvorbou 
krevních sraženin) nebo dýchací obtíže jako neobvykle pomalé a/nebo slabé dýchání, zrychlení 
frekvence dýchání, skřípavé zvuky během dýchání, stahy dýchacích cest nebo dočasná zástava 
dechu. Také můžete zaznamenat prodloužené zotavování se z anestezie, neadekvátní úlevu od 
bolesti nebo jiné komplikace. 
Můžete pocítit změny v srdečním rytmu (jako například pomalý tlukot srdce, nepravidelný tlukot 
nebo bušení srdce). 
Alergické reakce se mohou vyskytnout a mohou být rozpoznány tak, že se např. objeví kožní 
vyrážka nebo zčervenání, kopřivka nebo svědění, zkrácení dechu nebo otok v obličeji. Vzácně 
byla hlášena také velmi závažná forma vyrážky, která se nazývá Stevens-Johnsonův syndrom. 
Velmi vzácné nežádoucí účinky jsou tvorba nedostatečného množství kortisolu (hormon 
vylučovaný nadledvinami), křeče, srdeční zástava, nedostatečné zásobení tkání krví (šok) nebo 
stahy žvýkacích svalů okolo úst. 
 

Hlášení nežádoucích účinků  

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 

Jak HYPNOMIDATE uchovávat 

 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Z mikrobiologického hlediska, pokud způsob otevření nevyloučí riziko mikrobiologické 
kontaminace, má být přípravek použit okamžitě. Pokud není použit okamžitě, doba a podmínky 
uchovávání přípravku po otevření před použitím jsou v odpovědnosti uživatele. 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „Použitelné do:“. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete jakýchkoli viditelných známek snížené jakosti. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s  přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co HYPNOMIDATE obsahuje 
-  Léčivou látkou je etomidatum. 1 ml roztoku HYPNOMIDATE obsahuje etomidatum 2 mg. 
-  Dalšími složkami jsou propylenglykol a voda na injekci. 
 

 

4/5 

Jak HYPNOMIDATE vypadá a co obsahuje toto balení 
HYPNOMIDATE je čirý bezbarvý roztok a je k dispozici v 10ml ampulkách balených po 5 
v krabičce. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
Janssen-Cilag s.r.o., Praha, Česká republika 
 
Výrobce
 
GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.A., Torrile, Itálie 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10.9.2014. 
 
Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky: 
 
DÁVKOVÁNÍ 
Ampule přípravku HYPNOMIDATE obsahuje 10 ml injekčního roztoku s obsahem 20 mg 
etomidátu, t.j. 2 mg etomidátu v 1 ml roztoku. Účinná anestetická dávka přípravku 
HYPNOMIDATE je 0,3 mg/kg tělesné hmotnosti. Proto je u dospělého pacienta jedna ampule 
obvykle dostatečná pro navození spánku na dobu 4 – 5 minut. Tuto dávku lze upravit podle 
tělesné hmotnosti. 
HYPNOMIDATE se podává pomalu intravenózně. 
Hypnotický stav lze prodloužit další injekcí přípravku HYPNOMIDATE. 
Nepřekračovat celkovou dávku 3 ampulí (30 ml). 
Vzhledem k tomu, že HYPNOMIDATE nemá analgetický účinek, doporučuje se 1 – 2 minuty před 
podáním injekce přípravku HYPNOMIDATE podání 1 – 2 ml intravenózního fentanylu. 
Dávku je nutno upravit podle individuální odpovědi pacienta a podle klinického účinku. 
U starších pacientů se podává dávka 0,15 - 0,2 mg/kg tělesné hmotnosti a dávku je nutno upravit 
podle účinku. 
U dětí do 15 let je nutno dávku zvýšit: někdy je k dosažení stejné hloubky a trvání spánku jako 
u dospělých nutné až 30% zvýšení normální dávky pro dospělé. 
 
NÁVOD K POUŽITÍ 
Injekční roztok nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky. 
 
Při otevírání a manipulaci s ampulkou používejte ochranné rukavice. 
 
Návod k otevření ampulky: 

1.  Podržte ampulku mezi palcem a ukazováčkem tak, 

aby zúžená část zůstala volná. 

2.  Druhou rukou uchopte zúženou část ampulky tak, 

že opřete krček ampulky o ukazováček a palec 
přitiskněte na barevně označený bod souběžně 
s barevnými proužky. 

3.  Přidržujte palec na označeném místě a zprudka 

ulomte zúženou část ampulky. Držte ampulku 
pevně v ruce. 

 

barevné proužky

barevný bod

místo ulomení

 

 

5/5 

  

  

 

 

V případě náhod

né dermální expoz

ice opláchněte zasažené místo vodou. Vyhněte se použití 

mýdla, alkoholu a jiných čisticích látek, které mohou způsobit chemické nebo fyzické oděrky na 
kůži.

 

Recenze

Recenze produktu HYPNOMIDATE 5X10ML/20MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu HYPNOMIDATE 5X10ML/20MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám