Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis

EZETROL 10 MG TABLETY 100X10MG B Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 18887

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SCHERING-PLOUGH LABO N.V., HEIST-OP-DEN-BERG
Kód výrobku: 18887
Kód EAN: 5013945600070
Kód SÚKL: 47998
Držitel rozhodnutí: SCHERING-PLOUGH LABO N.V., HEIST-OP-DEN-BERG
Ezetrol se podává jako přídatná léčba k dietě u: - Pacientů s primární hypercholesterolemií (heterozygotní familiární a nefamiliární) - zvýšená hladina cholesterolu v krvi, užívá se spolu se statinem, když samotný statin nedokáže dostatečně snížit hladiny cholesterolu. - Pacientů s primární hypercholesterolemií (heterozygotní familiární a nefamiliární) v případech, kdy léčba statinem není vhodná nebo není snášena. - Pacientů s homozygotní familiární hypercholesterolemií spolu se statinem a také s další léčbou. - Pacientů s homozygotní sitosterolemií (fytosterolemií) - zvýšená hladina sitosterolu v krvi.

Příbalový leták

1 / 5
Příloha č.1 k rozhodnutí o změně sp.zn. sukls109357/2009
PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE
EZETROL 10 mg tablety
Ezetimibum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se ošetřujícího lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to
i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to
svému lékaři nebo lékárníkovi.
V příbalové informaci naleznete:
1. Co je EZETROL a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete EZETROL užívat
3. Jak se EZETROL užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak EZETROL uchovávat
6. Další informace
1. CO JE EZETROL A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
EZETROL je lék užívaný ke snižování hladin celkového cholesterolu, zlého cholesterolu
(LDL cholesterolu) a mastných látek nazývaných triglyceridy v krvi. EZETROL navíc zvyšuje hladiny
hodného cholesterolu (HDL cholesterolu). Používá se u pacientů, kteří nedokážou regulovat hladiny
cholesterolu samotnou stravou. Během užívání tohoto léku musíte dál dodržovat dietu na snižování
hladin cholesterolu.
EZETROL snižuje množství cholesterolu vstřebávaného v trávicím traktu. EZETROL Vám nepomůže
zhubnout.
EZETROL zesiluje cholesterol-snižující účinek statinů, skupiny léků, které snižují cholesterol vytvářený
Vaším tělem.
EZETROL se používá navíc k dietě pokud trpíte:
zvýšenou hladinou cholesterolu v krvi (primární hypercholesterolémií [heterozygotní familiární
a nefamiliární])
spolu se statinem, pokud samotný statin nedokáže dostatečně snížit hladinu cholesterolu
samostatně, pokud léčba statinem není vhodná nebo není snášena
dědičnou chorobou (homozygotní familiární hypercholesterolémií), která zvyšuje hladinu
cholesterolu v krvi. Může Vám být také předepsán statin a můžete být také léčeni jinou léčbou.
dědičnou chorobou (homozygotní sitosterolémií, také známou jako fytosterolémie), která zvyšuje
hladiny rostlinných sterolů v krvi.
2 / 5
2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE EZETROL UŽÍVAT
Jestliže užíváte EZETROL spolu se statinem, přečtěte si prosím příbalovou informaci konkrétního
statinu.
Neužívejte EZETROL:
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na ezetimib nebo na kteroukoli další složku tablet EZETROL
(viz bod 6. Další informace).
Neužívejte EZETROL spolu se statinem:
jestliže máte v současné době potíže s játry.
jestliže jste těhotná nebo kojíte.
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku EZETROL je zapotřebí
Informujte ošetřujícího lékaře o všech svých onemocněních včetně alergií.
Váš lékař Vám musí udělat krevní testy předtím, než začnete užívat EZETROL. Tím se
zkontroluje, jak dobře pracují Vaše játra.
Váš lékař může také chtít udělat krevní testy, aby zkontroloval, jak Vám pracují játra poté, co
jste začali užívat EZETROL.
Jestliže trpíte středně závažnou nebo závažnou poruchou funkce jater, nedoporučuje se EZETROL
užívat.
Kombinovaného užívání přípravku EZETROL spolu s fibráty (léky snižujícími hladinu cholesterolu) je
třeba se vyvarovat, protože bezpečnost a účinnost kombinovaného používání přípravku EZETROL
a fibrátů nebyly dosud studovány.
Děti
EZETROL se nedoporučuje podávat dětem do 10 let věku.
Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte ošetřujícího lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Zejména informujte
ošetřujícího lékaře, pokud užíváte cokoli z následujícího:
cyklosporin (lék používaný často u pacientů po transplantaci orgánů)
léky, které brání tvorbě krevních sraženin, jako jsou warfarin, fenprokumon, acenokumarol nebo
fluindion (antikoagulancia)
kolestyramin (lék ke snižování cholesterolu), protože působí na cestu účinku přípravku
EZETROL
fibráty (léky snižující cholesterol)
Těhotenství a kojení
Neužívejte EZETROL se statinem, jestliže jste těhotná, snažíte se otěhotnět nebo si myslíte, že jste
těhotná. Pokud byste v průběhu léčby přípravkem EZETROL otěhotněla, přestaňte jej okamžitě užívat
a vyhledejte ošetřujícího lékaře. Pokud jste těhotná nebo se snažíte otěhotnět, nesmíte EZETROL užívat
dokonce ani bez statinu.
Pokud kojíte, neužívejte EZETROL se statinem, protože není známo, zda jsou léčivé látky vylučovány
do mateřského mléka. Pokud kojíte, nesmíte EZETROL užívat dokonce ani bez statinu.
Poraďte se s ošetřujícím lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
3 / 5
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Nepředpokládá se, že by EZETROL negativně ovlivňoval Vaši schopnost řídit dopravní prostředky
nebo obsluhovat stroje. Měli byste však vzít v úvahu, že někteří lidé mají po užití přípravku EZETROL
závrať.
Důležité informace o některých složkách přípravku EZETROL
Tablety EZETROL obsahují cukr zvaný laktóza. Jestliže Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry,
vyhledejte ošetřujícího lékaře ještě předtím, než začnete tento lék užívat.
3. JAK SE EZETROL UŽÍVÁ
Vždy užívejte EZETROL přesně podle pokynů ošetřujícího lékaře. Přitom dál užívejte další
cholesterol-snižující léky, dokud Vám lékař neřekne, abyste je přestali užívat. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se s ošetřujícím lékařem nebo lékárníkem.
Dříve než začnete EZETROL užívat, musíte již držet dietu na snížení hladiny cholesterolu.
V této dietě musíte pokračovat při užívání přípravku EZETROL.
Dospělí a dospívající (ve věku 10 až 17 let): Jedna dávka je 1 tableta přípravku EZETROL 10 mg
užívaná ústy jednou denně.
EZETROL užívejte v kteroukoli denní dobu. Můžete ho užívat s jídlem nebo bez jídla.
Pokud Vám lékař předepsal EZETROL spolu se statinem, lze oba léky užívat ve stejnou dobu.
V takovém případě si prosím přečtěte pokyny pro dávkování v příbalové informaci daného statinu.
Pokud Vám lékař předepsal EZETROL spolu s kolestyraminem nebo jiným sekvestrantem žlučových
kyselin (léky snižující cholesterol) musí být EZETROL užíván alespoň 2 hodiny před nebo 4 hodiny po
užití sekvestrantu žlučových kyselin.
Jestliže jste užil(a) více přípravku EZETROL, než jste měl(a):
Vyhledejte, prosím, ošetřujícího lékaře nebo lékárníka.
Jestliže jste zapomněl(a) užít EZETROL:
Nezdvojujte následující dávku, jen si vezměte předepsané množství přípravku EZETROL v obvyklou
dobu příští den.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se ošetřujícího lékaře nebo
lékárníka.
4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
Podobně jako všechny léky může mít i EZETROL nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout
u každého.
K vyjádření, jak často byly nežádoucí účinky popsány, se používají následující termíny:
Velmi časté (vyskytující se u 1 nebo více z 10 léčených pacientů)
Časté (vyskytující se u 1 nebo více z 100 a u méně než 1 z 10 léčených pacientů)
Méně časté (vyskytující se u 1 nebo více z 1 000 a u méně než 1 ze 100 léčených pacientů)
Vzácné (vyskytující se u 1 nebo více z 10 000 a u méně než 1 z 1 000 léčených pacientů)
4 / 5
Velmi vzácné (vyskytující se u méně než 1 z 10 000 léčených pacientů včetně jednotlivých
hlášených případů)
Kontaktujte ošetřujícího lékaře ihned, pokud pocítíte nevysvětlitelnou bolest, citlivost nebo slabost
svalů. To proto, že svalové potíže včetně rozpadu svalu vedoucího k postižení ledvin, mohou být ve
vzácných případech závažné a vést k potenciálně život ohrožujícímu stavu.
Při všeobecném použití byly hlášeny alergické reakce, včetně otoku tváře, rtů, jazyka a/nebo hrdla, jež
mohou způsobit potíže při dýchání nebo polykání (které vyžadující okamžitou léčbu).
Pokud se přípravek užíval samostatně, byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
Časté: bolest břicha; průjem; nadýmání; pocit únavy.
Méně časté: zvýšení hodnot některých laboratorních krevních testů jaterních funkcí (transamináz)
a svalových funkcí (svalového enzymu - CK); kašel; trávicí potíže; pálení žáhy; nevolnost; bolest svalů;
křeče svalů; bolest krku; snížení chuti k jídlu; bolest, bolest na hrudi, návaly horka; vysoký krevní tlak.
Pokud se přípravek užíval spolu se statinem, byly dodatečně hlášeny následující nežádoucí účinky:
Časté: zvýšení hodnot některých laboratorních krevních testů jaterních funkcí (transamináz); bolest
hlavy; bolest, citlivost nebo slabost svalů.
Méně časté: pocit brnění; sucho v ústech; svědění; vyrážka; kopřivka; bolest zad; svalová slabost; bolest
rukou a nohou; neobvyklá unavenost nebo slabost; otoky, zejména rukou a nohou.
Pokud se přípravek užíval spolu s fenofibrátem byl hlášen následující častý nežádoucí účinek: bolest
břicha.
Při všeobecném používání byly dodatečně hlášeny následující nežádoucí účinky:
závrať; bolest svalů; jaterní potíže; alergické reakce včetně vyrážky a kopřivky; červená vyrážka
projevující se někdy lézemi terčovitého tvaru; bolest svalů, citlivost nebo slabost svalů; rozpad svalů;
žlučové kameny nebo zánět žlučníku (které mohou způsobit bolest břicha, nevolnost, zvracení); zánět
slinivky břišní často se silnou bolestí břicha; zácpa; snížení počtu krevních buněk, které může způsobit
podlitiny/krvácení (trombocytopénie); pocit brnění; deprese; neobvyklá unavenost nebo slabost; dušnost.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.
5. JAK EZETROL UCHOVÁVAT
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
EZETROL nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce nebo obalu za
"Použitelné do:". Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte tablety EZETROL při teplotě do 30 C.
Blistry: Uchovávejte v původním obalu. Lahvičky: Uchovávejte lahvičky dobře uzavřené. Chraňte před
vlhkostí.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se ošetřujícího
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.
5 / 5
6. DALŠÍ INFORMACE
Co EZETROL obsahuje
- Léčivou látkou je ezetimibum. Jedna tableta obsahuje 10 mg ezetimibu.
- Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, povidon, sodná sůl
kroskarmelosy, natrium-lauryl-sulfát, magnesium-stearát.
Jak EZETROL vypadá a co obsahuje toto balení
Tablety EZETROL jsou bílé až téměř bílé barvy, ve tvaru tobolek, s kódem 414 na jedné straně.
Velikosti balení:
7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 98, 100 nebo 300 tablet v protlačovacích blistrech nebo jednodávkových
odlepovacích blistrech;
84 nebo 90 tablet v protlačovacích blistrech;
50, 100 nebo 300 tablet v jednodávkových protlačovacích blistrech;
100 tablet v lahvičkách.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Merck Sharp Dohme B.V.
Waarderweg 39
2031 BN Haarlem
Nizozemsko
Výrobce
SP Labo N.V.
Industriepark 30 Zone A
B-2220 Heist-op-den-Berg
Belgie
Tento léčivý přípravek je registrován pod názvem Ezetrol v Rakousku, Belgii, Kypru, České republice,
Dánsku, Estonsku, Finsku, Francii, Německu, Řecku, Maďarsku, Islandu, Irsku, Itálii, Lotyšsku, Litvě,
Lucembursku, Maltě, Nizozemsku, Norsku, Polsku, Portugalsku, Slovenské republice, Slovinsku,
Španělsku, Švédsku a Velké Británii.
Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 12.5.2010

Recenze

Recenze produktu EZETROL 10 MG TABLETY 100X10MG B Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu EZETROL 10 MG TABLETY 100X10MG B Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám