Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na smyslové orgány » Léky na předpis na oči

DEXAMETHASONE WZF POLFA 1X5ML0.1% Oční kapky, suspenze

Kód výrobku: 36888

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - DEXAMETHASONE WZF POLFA 1X5ML0.1% Oční kapky, suspenze

1/5
Příloha č. 1 ke sdělení sp.zn.sukls37670/2013


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

DEXAMETHASONE WZF POLFA
oční kapky, suspenze
(dexamethasonum)


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.


V příbalové informaci naleznete:
1. Co je DEXAMETHASONE WZF POLFA a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete DEXAMETHASONE WZF POLFA používat
3. Jak se DEXAMETHASONE WZF POLFA používá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek DEXAMETHASONE WZF POLFA uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. CO JE DEXAMETHASONE WZF POLFA A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek obsahuje léčivou látku dexamethason, která působí protizánětlivě, protialergicky a
protisvědivě.
Přípravek se používá:
při akutních i chronických alergických i zánětlivých onemocněních očního bulbu (oka)
po chirurgických výkonech a úrazech, při kterých došlo k proražení očního bulbu
v případě následků tepelného i chemického popálení očí
Tento přípravek se musí používat pouze pod pečlivým dohledem očního lékaře.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE DEXAMETHASONE
WZF POLFA POUŽÍVAT

Nepoužívejte DEXAMETHASONE WZF POLFA
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na dexamethason nebo na kteroukoli další složku
přípravku DEXAMETHASONE WZF POLFA
v případě virových onemocnění rohovky a spojivky vyvolaných Herpes simplex a jinými viry
v případě plísňového onemocnění očí
v případě tuberkulózního zánětu očí
v případě neléčených hnisavých očních infekcí
při nasazených měkkých kontaktních čočkách viz bod: Důležité informace o některých
složkách přípravku DEXAMETHASONE WZF POLFA2/5
Upozornění a opatření

Před použitím přípravku DEXAMETHASONE WZF POLFA se poraďte se svým lékařem nebo
lékárníkem nebo zdravotní sestrou.


Zvláštní opatrnosti při použití DEXAMETHASONE WZF POLFA je zapotřebí
jestliže máte bakteriální zánět oka, lék může maskovat příznaky infekce,
v takovém případě může lékař předepsat použití antibiotik
pokud jste prodělali onemocnění způsobující ztenčení rohovky nebo bělimy, protože velmi
vzácně může dojít k perforaci těchto tkání oka
v případě dlouhodobého používání dexamethasonu (významně déle než se doporučuje), kdy je
zvýšené riziko vzniku druhotné plísňové, bakteriální nebo virové infekce
Může také dojít ke vzniku nebo k urychlení rozvoje šedého zákalu, zvýšení nitroočního tlaku
u náchylných osob, a v některých případech dokonce ke vzniku zeleného zákalu.
Během dlouhodobého léčení dexamethasonem může lékař nařídit vyšetření stavu čočky,
rohovky a měření nitroočního tlaku.

O výše uvedených případech, pokud se vás týkají, informujte svého lékaře, a to i v případě, že se u
vás vyskytly v minulosti.


Děti a dospívající

U dětí ve věku 24 měsíců nebo mladších je třeba lék podávat při zachování zvláštní opatrnosti. Doba
léčení by neměla překročit 5 dní.
Bezpečnost a účinnost přípravku DEXAMETHASONE WZF POLFA u dětí nebyla ještě v
klinických studiích testována.

Další léčivé přípravky a přípravek DEXAMETHASONE WZF POLFA
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte nebo jste používal(a)
v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
DEXAMETHASONE WZF POLFA se nesmí dlouhodobě používat ve velkých dávkách současně
s léky proti zelenému zákalu omezujícím akomodaci oka nebo rozšiřujícími zorničky (např. atropin),
protože tím vzrůstá riziko zvýšení nitroočního tlaku, zvláště u pacientů s predispozicí k uzavírání
komorového úhlu.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Přípravek se smí používat v těhotenství jen v případech, kdy lékař usoudí, že přínos pro matku
převažuje nad rizikem pro plod.
Kojící ženy by neměly používat DEXAMETHASONE WZF POLFA so ohledem na pravděpodobnost
přechodu stopových množství léčivé látky do mateřského mléka.


Řízení vozidel a obsluha strojů
Vzhledem k možnému slzení a rozmazanému vidění po nakapání přípravku do oka by se přípravek
neměl použít těsně před zahájením řízení vozidel nebo obsluhy strojů.


Přípravek DEXAMETHASONE WZF POLFA obsahuje benzalkonium- chlorid, který může být
vstřebáván kontaktními čočkami. Tato látka mění zbarvení kontaktních čoček. Před aplikací přípravku
se mají kontaktní čočky vyjmout z očí. Po uplynutí minimálně 30 minut od nakapání léku je možno
kontaktní čočky opět nasadit. Přípravek může vyvolat podráždění očí.


3/5

3. JAK SE PŘÍPRAVEK DEXAMETHASONE WZF POLFA POUŽÍVÁ

Vždy používejte přípravek DEXAMETHASONE WZF POLFA přesně podle pokynů svého lékaře.
Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Doporučená dávka přípravku je:

Při akutních zánětech: 1 kapka do spojivkového vaku 4 až 5 krát denně po dobu 2 dnů, následně 1
kapka 3 až 4 krát denně po dobu 4 až 6 dnů.

Při chronických zánětech: 1 kapka 2 krát denně po dobu 3 až 6 týdnů. Doba léčby by neměla
překročit 6 týdnů.

Při pooperačních a poúrazových stavech podle síly zánětlivých projevů: 1 kapka 2 až 4 krát denně po
dobu 2 až 4 týdnů:
- v den operace nebo následující den po filtrační operaci zeleného zákalu;
- od 8. dne po operaci katarakty, operaci strabismu, odchlípení sítnice nebo od úrazu.

Pokud máte dojem, že účinek léku je příliš silný nebo příliš slabý, obraťte se na svého lékaře.

Způsob použití
Přípravek je určen pouze k očnímu podání lokálně do spojivkového vaku. Nedotýkejte se konce
kapátka, mohlo by to způsobit znečištění obsahu lahvičky.
Před nakapáním přípravku si umyjte ruce a důkladně protřepejte obsah lahvičky. Poté sejměte uzávěr a
přípravek nakapejte do oka (očí). Pokud se kapka nedostala do oka, kápněte další. Po nakapání zlehka
zavřete oko, nemrkejte a podržte je zavřené asi 2 minuty, aby se lék vstřebal. Poté si umyjte ruce,
utřete případné zbytky přípravku a uzavřete lahvičku. Doporučuje se pravidelně aplikovat přípravek
po celou lékařem doporučenou dobu léčení.
Před použitím protřepejte.

Jestliže jste použil(a) více přípravku DEXAMETHASONE WZF POLFA, než jste měl(a),
nedochází k těžkým nežádoucím účinkům, ani v případě, že dojde k náhodnému požití léku.
V případě aplikace větší než doporučené dávky přípravku se obraťte na svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) použít DEXAMETHASONUE WZF POLFA,
aplikujte předepsanou dávku co nejdříve. Pokud se již blíží doba aplikace následující dávky,
zapomenutou dávku vynechte a pokračujte následující dávkou podle předepsaného dávkování.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i DEXAMETHASONE WZF POLFA nežádoucí účinky, které
se ale nemusí vyskytnout u každého.
Bezprostředně po nakapání léku může nastat mírný pocit pálení, píchání, překrvení spojivek mírného
stupně a slzení oka. Výše uvedené příznaky spontánně odeznívají přibližně po 5 až 15 sekundách a
nejsou důvodem k vysazení léku.

Poruchy oka:

Velmi časté (1/10):
Zvýšení nitroočního tlaku (po 2 týdnech léčby).

4/5


Časté (1/100, <1/10):
Bezprostředně po nakapání diskomfort (nepříjemný pocit), podráždění, pálení, bodání, svědění a
rozmazané vidění. Tyto projevy jsou obvykle mírné a přechodné a nemají žádné následky.

Méně časté (1/1 000, <1/100):
Mohou se objevit alergické a hypersenzitivní (přecitlivělé) reakce. Nežádoucí účinky vztahující se
speciálně ke kortikosteroidům (hormony kůry nadledvin) jsou následující: zdlouhavé hojení ran,
riziko posteriorní kapsulární katarakty (šedý zákal zadní části čočky), vznik infekcí a glaukomu
(zelený zákal).

Velmi vzácné (<1/10 000, včetně ojedinělých hlášení):
Byly hlášeny případy konjunktivitidy (zánětu spojivek), mydriázy (rozšíření zornic), otoku
obličeje, ptózy (přivření víčka), uveitidy (zánět sítnice) indukované kortikosteroidy, kalcifikace
(zvápenatění) rohovky, krystalové keratopatie (tvorba krystalů v rohovce), změny v síle rohovky,
otok rohovky a zvředovatění. U nemocí způsobujících ztenčení rohovky vedla místní léčba
kortikosteroidy v některých případech k proděravění rohovky.


Celkové poruchy a reakce v místě aplikace:

Méně časté (1/1 000, <1/100):
V případě častého podávání se může objevit systémová absorpce (vstřebávání do krevního oběhu)
se snížením funkce nadledvinek

Pokud se u Vás po použití DEXAMETHASONE WZF POLFA vyskytne kterýkoli z výše
jmenovaných nežádoucích účinků, neprodleně se o dalším postupu poraďte s Vaším lékařem.

Lék je nutno používat podle doporučení lékaře časté podávání přípravku může způsobit jeho celkové
nežádoucí účinky.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři.5. JAK DEXAMETHASONE WZF POLFA UCHOVÁVAT

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Před použitím protřepejte.
Po prvním otevření spotřebujte do 4 týdnů.

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Přípravek DEXAMETHASONE WZF POLFA nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené
na krabičce za Použitelné do
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
5/5
6. DALŠÍ INFORMACE

Co DEXAMETHASONE WZF POLFA obsahuje

- Léčivou látkou je dexamethasonum
- Pomocnými látkami jsou: dodekahydrát hydrogenfosforečnanu sodného, monohydrát
dihydrogenfosforečnanu sodného, chlorid sodný, dihydrát dinatrium-edetátu, roztok hydroxidu
sodného, roztok benzalkonium-chloridu, polysorbát 80, ethanol 96%, čištěná voda.


Jak DEXAMETHASONE WZF POLFA vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek má vzhled bílé suspenze, po roztřepání homogenní.
Balení obsahuje bílou lahvičku z polyethylenu s kapacím uzávěrem o obsahu 5 ml v krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.
ul. Karolkowa 22/24; 0l - 207 Varšava
Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena

5.3.2013

Informace o produktu

Výrobce: WARSZAWSKIE ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLFA, WARSZAWA
Kód výrobku: 36888
Kód EAN: 5900257016302
Kód SÚKL: 35132
Držitel rozhodnutí: WARSZAWSKIE ZAKLADY FARMACEUTYCZNE POLFA, WARSZAWA

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek se používá při léčbě zánětů rohovky bez poruch jejího epitelu, zánětů bělimy a zánětů spojivek. Dále se používá při předcházení nebo léčbě zánětů očních tkání po operacích nebo poraněních oka. Přípravek mohou používat dospělí, mladiství a může být používán u dětí od 6 let věku.

Recenze

Recenze produktu DEXAMETHASONE WZF POLFA 1X5ML0.1% Oční kapky, suspenze

Diskuze

Diskuze k produktu DEXAMETHASONE WZF POLFA 1X5ML0.1% Oční kapky, suspenze

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám