Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na srdce a cévy » Léky na předpis na srdeční nemoce

APO-METOPROLOL 50 1000X50MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 96784

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Kód výrobku: 96784
Kód EAN:
Kód SÚKL: 125517
Držitel rozhodnutí: CHANELLE MEDICAL LTD., LOUGHREA
Přípravek je určen pro dospělé pacienty. Přípravek se užívá při předcházení záchvatů anginy pectoris (bolest na hrudi vznikající v důsledku sníženého prokrvení srdečního svalu), při léčbě mírné až středně těžké hypertenze. Lék může být použit i v kombinaci s jinými léky jako thiazidovými diuretiky.

Příbalový leták

 

1/4 

sp.zn. sukls182844/2017 
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

APO-METOPROLOL 50 

APO-METOPROLOL 100 

 

tablety 

 (Metoprololi tartras) 

 

 

Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek  užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje. 
 

  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  

  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.  

  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, 

a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.  

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci  
1.  Co je přípravek APO-METOPROLOL a k čemu se používá  
2.  Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek APO-METOPROLOL užívat  
3.  Jak se přípravek APO-METOPROLOL užívá  
4.  Možné nežádoucí účinky  
5.  Jak přípravek APO-METOPROLOL uchovávat  
6.  Obsah balení a další informace  
 
 
1. Co je přípravek APO-METOPROLOL a k čemu se používá 
 
 
Indikační skupina: antihypertenzivum, beta-blokátor  
 
Přípravek  se  užívá  k  léčbě  vysokého  krevního  tlaku  a  k  předcházení  záchvatů  anginy  pectoris. 
Přípravek je určen k léčbě dospělých pacientů.  
 
V přípravku obsažená léčivá látka metoprolol snižuje tepovou frekvenci a snižuje krevní tlak hlavně 
při  námaze.  Jeho  účinek  na  snížení  krevního  tlaku  je  význačný  při  podávání  samotného  přípravku 
nebo  v  kombinaci  s  jinými  léčivy.  Zvyšuje  toleranci  námahy  a  snižuje  počet  anginozních  záchvatů 
(bolest na hrudi vznikající při nedostatečném prokrvení srdce). 
 

 

2.      Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek APO-METOPROLOL užívat  
 
Neužívejte přípravek APO-METOPROLOL  

• 

jestliže  jste  alergický(á)  na  metoprolol  nebo  na  kteroukoli  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6).  

• 

při  některých  poruchách  vedení  srdečního  vzruchu,  při  těžkém  srdečním  selhání,  při  výrazně 
nízké tepové frekvenci, při nízkém krevním tlaku.  

Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte 
o tom svého ošetřujícího lékaře.  
 

 

2/4 

Upozornění a opatření  
Před užitím přípravku APO-METOPROLOL se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem 

• 

jestliže  máte  cukrovku,  průduškové  astma,  poruchu  prokrvení  dolních  končetin  anebo  jste 
těhotná či kojící žena, poraďte se o užívání se svým ošetřujícím lékařem, v těchto případech je 
možné přípravek užívat jen pokud je to nezbytně nutné.  

Pokud se stavy uvedené v tomto odstavci u vás vyskytnou teprve během užívání přípravku, informujte 
o tom svého ošetřujícího lékaře.  
 
Další léčivé přípravky a APO-METOPROLOL 
Účinky  přípravku  APO-METOPROLOL  a  jiných  současně  užívaných  léků  se  mohou  vzájemně 
ovlivňovat.  
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat.  
Současné  podávání  léků  užívaných  v  rámci  léčby  žaludečních  vředů  (cimetidin)  a  látek  snižujících 
krevní tlak může  zvyšovat účinek  přípravku  APO-METOPROLOL. Se současným požitím alkoholu 
dochází ke zvýšení hladiny alkoholu v krvi a k jeho protrahovanému účinku.  
Přípravek se nesmí současně užívat s verapamilem (lék užívaný k léčbě hypertenze a některých poruch 
vedení  srdečního  vzruchu).  APO-METOPROLOL  zesiluje  účinky  léčiv  určených  k  léčbě  poruch 
srdečního  rytmu  a  prohlubuje  též  účinky  inzulinu  a  dalších  léků  snižujících  hladinu  cukru  v  krvi 
(antidiabetika). U diabetiků může zastřít příznaky snížené hladiny krevního cukru (zrychlený tep).  
Při  současném  užívání  inhibitorů  monoaminooxidázy  (léčiva  používaná  při  léčbě  deprese)  hrozí  po 
jejich vysazení nebezpečí vzniku hypertenzní krize (prudké zvýšení krevního tlaku). 
Při  současném  podávání  metoprololu  s  klonidinem  (léčivo  používané  při  léčbě  vysokého  krevního 
tlaku) je při jejich případném vysazení nutné vysadit postupně metoprolol před vysazením klonidinu, 
aby se předešlo nebezpečí vzniku hypertenzní krize. 
Při  současném  podávání  metoprololu  a  sympatomimetik  nebo  xantinů  (léčiva  používaná  při  léčbě 
průduškového astmatu) dochází k vzájemnému snížení účinku. 
 
APO-METOPROLOL s jídlem a pitím  
Tablety se užívají ve stejnou dobu, nejlépe během jídla a zapijí se troškou tekutiny.  
 
Těhotenství a kojení  
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
Přípravek by neměl být podáván v těhotenství, pokud to není nezbytně nutné.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů  
Přípravek  může  zejména  na  počátku  léčby  při  zvýšené  únavě  a  závrati  nepříznivě  ovlivnit  činnost 
vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování.  
 
Přípravek APO-METOPROLOL obsahuje monohydrát laktosy.  
Pokud vám  váš lékař řekl, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře dříve, 
než začnete přípravek APO-METOPROLOL užívat. 
 
3. Jak se přípravek APO-METOPROLOL užívá  
 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se 
svým lékařem nebo lékárníkem. 
 

 

V  rámci  léčby  vysokého  krevního  tlaku  se  obvykle  užívají  2  až  4  tablety  přípravku  APO-
METOPROLOL 50 denně, nebo 1 až 2 tablety přípravku APO-METOPROLOL 100 denně, ve 
dvou dílčích dávkách. Pokud je Vaše reakce na tuto dávku nedostatečná, může Váš lékař dávku 
zvýšit  nebo  kombinovat  APO-METOPROLOL  s jiným  antihypertenzívem.  Dlouhodobá  léčba 
metoprololem v denní dávce 100 až 200 mg snižuje riziko komplikací vysokého krevního tlaku 
jako je mozková mrtvice, srdeční infarkt a náhlá smrt. 

 

3/4 

 

V profylaxi (předcházení záchvatů) anginy pectoris se obvykle užívá 2-krát denně 1 tableta 
přípravku APO-METOPROLOL 50, případně 2-krát denně 1 tableta přípravku APO-
METOPROLOL 100. Váš lékař může kombinovat léčbu přípravkem APO-METOPROLOL 
s jinými léčivy pro anginu pectoris. 

Denní dávka 400 mg metoprololu nemá být překročena. 

Přípravek se má užívat v intervalech, které stanoví lékař. 

Tablety se polykají nerozkousané bez závislosti na jídle a zapíjejí se malým množstvím vody. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku APO-METOPROLOL, než jste měl(a)  
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem okamžitě vyhledejte lékaře.  
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek APO-METOPROLOL  
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  nahradil(a)  vynechanou  tabletu,  ale  vraťte  se 
k předepsanému dávkovacímu schématu.  
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek APO-METOPROLOL  
Je důležité, abyste léčbu bez souhlasu lékaře nepřerušoval(a).  
Máte-li  jakékoli  další  otázky  týkající  se  užívání  tohoto  přípravku,  zeptejte  se  svého  lékaře  nebo 
lékárníka. 
 
4. Možné nežádoucí účinky  
 
Podobně  jako  všechny  léky  může  mít  i  tento  přípravek  nežádoucí  účinky,  které  se  ale  nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Velmi často (postihují více než 10 pacientů ze 100) se vyskytuje únava. 
Často  (postihují  1  -  10  pacientů  ze  100)  se  objevují  poruchy  spánku,  bolest  hlavy,  pocit  studených 
končetin, nucení na zvracení, zvracení, dušnost, bušení srdce. 
Méně  často  (postihují  1  -  10  pacientů  z  1  000)  se  objevuje  námahová  dušnost,  závratě,  zpomalení 
srdeční činnosti, děsivé sny. 
Vzácně (postihují 1-10 pacientů z 10 000) se vyskytují nepravidelnosti srdečního rytmu, impotence, 
průjem,  dyspepsie  (trávicí  obtíže),  pokles  krevního  tlaku  po  postavení  provázený  pocitem  slabosti, 
pocit  pálení  či  píchání,  nebo  naopak  necitlivosti  kůže,  zhoršení  lupénky,  Raynaudův  syndrom  (druh 
vazoneurózy  charakterizovaný  výrazným  zbělením  prstů  rukou  v chladu,  které  následně  zmodrají  a 
poté  zčervenají  a  objevuje  se  jejich  bolest),  maskování  příznaků  hypoglykémie  (nízká  koncentrace 
krevního cukru). 
Velmi vzácně (postihují méně než 1 pacienta z 10 000) může dojít ke zhoršení špatné krevní cirkulace 
v končetinách,  zvonění  v uších,  sucho  v ústech,  poruchy  vidění,  suchost  očních  spojivek  nebo 
podráždění očí (opatrnost je nutná při nošení kontaktních čoček), ztráta vlasů, zvýšené pocení. 
 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi. 
Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou  uvedeny  v této  příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48,  
100 41 Praha 10,  
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  

Nahlášením  nežádoucích  účinků  můžete  přispět  k získání  více  informací  o  bezpečnosti  tohoto 
přípravku. 
 
5. Jak přípravek APO-METOPROLOL uchovávat  
 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.  

 

4/4 

Uchovávejte při teplotě do 25oC. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn 
před světlem a vlhkostí. 
 
Nepoužívejte  tento  přípravek  po  uplynutí  doby  použitelnosti  uvedené  na  lahvičce  za  „EXP“.  Doba 
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se  svého 
lékárníka,  jak  naložit  s   přípravky,  které  již  nepoužíváte.  Tato  opatření  pomáhají  chránit  životní 
prostředí. 
 
6. Další informace  
 
Co přípravek APO-METOPROLOL obsahuje  
-  Léčivou látkou je metoprololi tartras 50 mg anebo 100 mg v 1 tabletě  
-  Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, magnesium-stearát, sodná 

sůl kroskarmelosy, koloidní bezvodý oxid křemičitý. 

 

Jak přípravek APO-METOPROLOL vypadá a co obsahuje toto balení  
Bílé, kulaté, bikonvexní tablety, na jedné straně s dělící rýhou a označením APO nad rýhou a M 100 
pod rýhou u síly 100 mg a APO nad rýhou a M 50 pod rýhou u síly 50 mg. 

Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, nikoliv za účelem dělení dávky. 
 
Velikost balení: 100 a 1000 tablet  
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
Držitel rozhodnutí o registraci: 
Apotex Europe B.V., Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nizozemsko. 
Výrobce:  
Apotex Nederland B.V., Archimedesweg 2, 2333 CN Leiden, Nizozemsko. 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována  

19. 10. 2017 

 

 

 

 

 

Recenze

Recenze produktu APO-METOPROLOL 50 1000X50MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu APO-METOPROLOL 50 1000X50MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám