Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na chřipku a nachlazení » Léky na rýmu

SANORIN Nosní kapky 10 ml

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 368029

Sanorin nosní kapky, roztok se používá k mírnění akutní rýmy a zánětu vedlejších nosních dutin.

Více informací

Běžná cena: 109 Kč
74
Ušetříte: 32 % (35 Kč)

Skladem více než 5 kusů

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace SANORIN Nosní kapky 10 ml

Sanorin nosní kapky, roztok se používá k mírnění akutní rýmy a zánětu vedlejších nosních dutin.

sp.zn.sukls10464/2017
                           

                     Příbalová informace: informace pro uživatele Sanorin 1‰
                                         

                                           nosní kapky, roztok (Naphazolini nitras)

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
- Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je Sanorin 1‰ a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sanorin 1‰ používat
3. Jak se Sanorin 1‰ používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Sanorin 1‰ uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Sanorin 1‰ a k čemu se používá

Sanorin 1‰ způsobuje zúžení zánětem rozšířených cév nosní sliznice, což vede ke zmenšení otoku sliznice a uvolnění hlenu z nosu, vedlejších nosních dutin a trubice spojující střední ucho a hltan (Eustachovy trubice). Tím je umožněno volné dýchání nosem. Léčebný účinek nastupuje zpravidla do 5 minut a přetrvává 4-6 hodin.
Sanorin 1‰ se používá k mírnění příznaků u akutní rýmy, zánětu vedlejších nosních dutin a zánětu středního ucha. Dále se podává na doporučení lékaře k opadnutí otoku sliznice při diagnostických a léčebných zákrocích.
Sanorin 1‰ mohou používat dospívající starší 15 let a dospělí.
Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sanorin 1‰ používat

Nepoužívejte Sanorin 1‰
- jestliže jste alergický(á) na nafazolin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Nejčastějšími projevy přecitlivělosti jsou kožní vyrážka a svědění.
- jestliže trpíte suchým zánětem nosní sliznice (projevuje se pocitem sucha v nose a tvorbou strupů v okolí nosních průduchů).
Upozornění a opatření:
Před užitím přípravku Sanorin 1‰ se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:
- jestliže trpíte závažným onemocněním srdce a cév (srdeční nedostatečnost, vysoký krevní tlak)
- jestliže trpíte poruchou látkové přeměny (cukrovka, zvýšená činnost štítné žlázy)
- jestliže trpíte nádorem nadledvin (feochromocytom)
- jestliže trpíte průduškovým astmatem
- jestliže jste léčeni některými léky užívanými k léčbě depresí nebo Parkinsonovy choroby (inhibitory monoaminoxidázy) nebo jinými látkami, které mohou zvyšovat krevní tlak.

Děti a dospívající
Přípravek nesmí být podáván dětem a dospívajícím do 15 let věku.
Další léčivé přípravky a Sanorin 1‰
Při současném podávání přípravku Sanorin 1‰ a některých léků užívaných k léčbě depresí nebo Parkinsonovy choroby (inhibitory monoaminoxidázy, tricyklická antidepresiva) může dojít ke zvýšení krevního tlaku. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Těhotenství, kojení a plodnost
Sanorin 1‰ je možno používat během těhotenství a kojení pouze na doporučení lékaře.
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.
Sanorin 1‰ obsahuje konzervační látku methylparaben, který může vyvolat alergickou reakci a to i opožděně (s odstupem několika hodin po aplikaci přípravku).

3. Jak se Sanorin 1‰ používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Pokud lékař neurčí jinak, vkapává se 1 až 3 kapky přípravku do obou nosních dírek, a to několikrát denně (postačuje 3krát denně). Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup nejméně 4 hodiny. Přípravek se používá krátkodobě. Neměl by být používán déle než po dobu 5 dnů. Pokud dojde k uvolnění nosního průduchu, může být léčba ukončena i dříve. Opakovaně se přípravek smí podat až po několikadenním přerušení terapie.
Přípravek se vkapává do nosní dírky v mírném záklonu hlavy. Při vkapávání do levé nosní dírky je doporučeno hlavu pootočit doleva a při vkapávání do pravé nosní dírky je doporučeno hlavu pootočit doprava.
Při krvácení z přední části nosu lze zavést vatový tampónek smočený v přípravku.
Jestliže máte pocit, že účinek Sanorinu 1‰ je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Jestliže jste použil(a) více přípravku Sanorin 1 ‰, než jste měl(a)
Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem nebo dospělým okamžitě vyhledejte lékaře či lékárníka. Jestliže jste zapomněl(a) použít Sanorin 1 ‰
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
U zvláště citlivých pacientů se občas mohou vyskytnout mírné nežádoucí účinky jako pálení a suchost nosní sliznice. Ve zcela ojedinělých případech mohou být po odeznění účinku pozorovány silné pocity ucpaného nosu. Velmi vzácně (zejména při předávkování) se mohou dostavit celkové účinky3/3
v důsledku podráždění sympatického nervstva, jako je nervozita, zvýšené pocení, bolest hlavy, třes, zrychlení srdeční činnosti, bušení srdce a zvýšený krevní tlak. Dlouhodobé a časté používání přípravku Sanorin 1‰ může vést k chronickému ucpávání nosu a vysychání sliznice.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv,
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Sanorin 1‰ uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Přípravek spotřebujte do 28 dní od jeho otevření.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Sanorin 1‰ obsahuje
- Léčivou látkou je naphazolini nitras 0,01 g v 10 ml (odpovídá naphazolini nitras 53,7 μg v jedné kapce).
- Pomocnými látkami jsou kyselina boritá E284, edamin, methylparaben E218, čištěná voda.
Jak Sanorin 1‰ vypadá a co obsahuje toto balení
Čirý, bezbarvý roztok bez zápachu.
Hnědá skleněná lahvička s bílým PE-LD kapacím uzávěrem, uvnitř kapátko přírodní barvy, příbalová informace, krabička.
Velikost balení: 10 ml
Držitel rozhodnutí o registraci
Xantis Pharma Limited
Lemesou 5, Eurosure Tower, 1st floor, Flat/Office 101
2112, Nicosia
Kypr
Výrobce
Teva Czech Industries s.r.o.
Ostravská 29, č.p. 305
PSČ 747 70 Opava - Komárov
Česká republika
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20.1.2017

Informace o produktu

Výrobce: TEVA PHARMACEUTICALS
Značka: SANORIN
Kód výrobku: 368029
Kód EAN: 8594183950051
Kód SÚKL: 0208647
Držitel rozhodnutí: TEVA PHARMACEUTICALS

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Sanorin 1‰ se používá k mírnění příznaků u akutní rýmy, zánětu vedlejších nosních dutin a zánětu středního ucha. Dále se podává na doporučení lékaře k opadnutí otoku sliznice při diagnostických a léčebných zákrocích. Sanorin 0,1% mohou používat mladiství starší 15 let a dospělí.

Balení obsahuje 10 ml.


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (6)

Recenze SANORIN Nosní kapky 10 ml

Recenze od 6 uživatelů s celkovým hodnocením 99 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

na akutní rýmu dobrý, na chronickou se nedoporučuje. ale jako jediný funguje...

funguje
nemá se kapat dlouho
100 %

Doporučuji.

Jemný.
90 %

vhodný pro hustou rýmu

uvolní nos
pozor nelze používat delší dobu
100 %

- protože jsem doposud nenašel náhradní řešení, takk musím akceptovat Vaše podmínky ..

relativně šetrně uvolňuje nosní cesty
mam problemy se zduřovanim nosnich sliznic
především cena 50,- Kč/kus je vysoka
100 %

Na Sanorin nedám dopustit, jsem mu věrná už desítky let, vlastně od dětství; funguje spolehlivě, nikdy nezklamal, používala jsem ho jeden čas i dlouhodobě a bylo to naprosto bez problémů (a nebyla to emulze, ale klasický Sanorin - kapky). Mám ho vždy v lékárničce a nemám nejmenší důvod měnit ho, Sanorin je prostě při ucpaném nose nebo úporné rýmě sázka na jistotu, zabere během několika málo minut a působí několik hodin, takže se můžu třeba v klidu vyspat a nebudí mě "zazděný" nos.

naprostá spolehlivost
nízká cena
nemá (u mě) nepříznivé vedlejší účinky
100 %

Mám s tímto produktem dobré zkušenosti. Není tak mediálně známý ale pomáhá a je opravdu účinný.

nedráždí nos
pro alergiky i na běžnou rýmu
uvolnuje nos

Diskuze

Diskuze SANORIN Nosní kapky 10 ml

Příbalový leták

Příbalový leták SANORIN Nosní kapky 10 ml

Příbalovou informaci k produktu SANORIN Nosní kapky 10 ml zobrazíte nebo stáhnete zde: SANORIN Nosní kapky 10 ml.

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám