Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: RANBAXY IRELAND LTD., SPAFIELD, CASHEL, CO. TIPPER
Kód výrobku: 28386
Kód EAN:
Kód SÚKL: 15790
Držitel rozhodnutí: RANBAXY IRELAND LTD., SPAFIELD, CASHEL, CO. TIPPER
Zyloram tablety se užívají k léčbě projevů psychických depresí. Užívají se také k léčbě pacientů trpících onemocněním nazývaným panické poruchy (opakované záchvaty intenzivní úzkosti s příznaky jako je nemožnost popadnout dech (dušnost), pocení, závratě, bolesti na hrudi, rychlá srdeční akce, nevolnost, neostré vidění, strach, pocit ztráty psychické kontroly a pocit blížící se smrti).

Příbalový leták

1/11
sp.zn.sukls49248/2013
Příbalová informace Informace pro uživatele
Zyloram 20 mg potahované tablety
Citalopramum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože
obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li případně další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kter ýkol i z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je Zyloram a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zyloram užívat
3. Jak se Zyloram užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Zyloram uchovávat
6. Obsah balení a další informace
1. Co je Zyloram a k čemu se používá
Jak Zyloram funguje
Zyloram je selektivní inhibitor zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a patří do skupiny léčivých
přípravků známých jako antidepresiva. Tyto léky pomáhají upravovat určité chemické nerovnováhy
v mozku, které způsobují příznaky Vaší nemoci.
K čemu se Zyloram používá
Zyloram obsahuje citalopramum (citalopram) a používá se k léčbě deprese a jakmile se začnete cítit lépe,
pomáhá předcházet návratu příznaků onemocnění. Zyloram se také používá k dlouhodobé léčbě, aby se
zabránilo výskytu další epizody deprese, pokud trpíte rekurentní (vracející se) depresivní poruchou.
Zyloram je také prospěšný při zvládání příznaků u pacientů se sklonem k záchvatům paniky s agorafobií
nebo bez ní (např. strach z opuštění domu, vstupu do obchodů, nebo strach z veřejných míst).
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zyloram užívat
Neužívejte Zyloram:
pokud jste alergický(á) na citalopram nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou
v bodě 6). Alergická reakce se může projevit výskytem vyrážky, svěděním, otoky obličeje,
rukou nebo nohou, nebo dýchacími potížemi.
pokud užíváte nebo jste v uplynulých dvou týdnech užíval/a léky známé jako inhibitory
monoaminooxidázy (IMAO). Léčba nemůže být zahájena dříve než dva týdny po ukončení
2/11
léčby ireverzibilními inhibitory MAO, nebo po čase určeném lékařem po ukončení léčby
reverzibilními inhibitory MAO (např. moklobemid). Váš lékař Vám řekne, kdy byste měli začít
užívat Zyloram po ukončení léčby IMAO. Mezi ukončením léčby Zyloramem a zahájením léčby
inhibitory MAO by měl uplynout nejméně jeden týden.
pokud užíváte léky, jako je linezolid (antibiotikum) a / nebo pimozid (lék užívaný k léčbě
duševních poruch).
pokud máte vrozenou poruchu srdečního rytmu, nebo pokud jste někdy v minulosti měl/a
poruchu srdečního rytmu (tyto poruchy lze rozpoznat EKG vyšetřením, toto vyšetření
vyhodnotí, jak srdce funguje)
pokud užíváte léky na poruchu srdečního rytmu nebo léky, které mohou srdeční rytmus ovlivnit.
Viz také bod níže Další léčivé přípravky a Zyloram
Upozornění a opatření
Sebevražedné myšlenky a zhoršení Vaší deprese nebo úzkosti
Jestliže trpíte depresí či úzkostnými stavy, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě.
Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat antidepresiva. Trvá totiž
určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle.
Může být pravděpodobnější, že začnete uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě:
- Jestliže se již v minulosti u Vás vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu.
- Jestliže jste mladý dospělý. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko
sebevražedného chování u mladých dospělých (mladších 25 let) s psychiatrickými onemocněními,
kteří byli léčeni antidepresivy.
Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned
svého lékaře nebo nejbližší nemocnici.
Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese nebo úzkostnou
poruchu a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat,
aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje nebo budou-li
znepokojení změnami ve Vašem chování.
Před užitím přípravku Zyloram se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou, pokud
máte, nebo jste někdy měl(a):
epilepsii (záchvaty nebo křeče).
problémy s ledvinami a/nebo játry. Váš lékař může snížit dávku tablet, pokud vaše ledviny a / nebo
játra nepracují správně.
nízké hladiny sodíku v krvi, což může způsobit únavu a zmatenost, svalové záškuby, křeče a koma
(bezvědomí). Tento účinek je pravděpodobnější, pokud jste žena a starší pacientka. Nicméně, sodík
ve Vaší krvi se vrátí na normální hladinu, když přestanete užívat tento lék.
jste léčen/a elektrokonvulzivní terapií.
mánii (pocit povznesené nálady nebo emočního vrcholu).
těžké duševní onemocnění, při kterém člověk ztrácí kontakt s realitou a není schopen správného
úsudku a jasného myšlení.
cukrovku (může být potřeba upravit dávku inzulínu a/nebo perorálních antidiabetik).
glaukom s uzavřeným úhlem nebo glaukom v anamnéze
krvácení v anamnéze nebo jste někdy trpěl/a krvácením do žaludku nebo střev a/nebo jestliže
užíváte léky, o kterých je známo, že můžou ovlivnit srážlivost krve nebo zvýšit riziko krvácení,
jako jsou:
3/11
o nesteroidní protizánětlivé léky (např. aspirin, ibuprofen a diklofenak)
o tiklopidin, dipyridamol (léky ovlivňující krevní destičky)
o atypická antipsychotika (např. klozapin), fenothiaziny (např. chlorpromazin, thioridazin),
tricyklická antidepresiva (např. imipramin, desipramin) (viz bod "Další léčivé přípravky a
Zyloram" níže)
Pokud máte, nebo jste někdy v minulosti měl/a problémy se srdcem, nebo pokud jste v nedávné
době prodělal/a srdeční záchvat
Pokud máte v klidu pomalý srdeční tep a/nebo pokud víte, že můžete mít nedostatek solí jako
důsledek dlouhotrvajícího těžkého průjmu a zvracení nebo jako důsledek používání diuretik
(močopudných léků).
Pokud máte rychlý nebo nepravidelný srdeční tep, mdloby, kolaps nebo závratě při vstávání, může
to ukazovat na poruchu srdečního rytmu.
Příznaky, jako je neklid, například že nemůžete v klidu sedět nebo stát, se mohou vyskytnout v průběhu
prvních týdnů léčby. Okamžitě informujte svého lékaře, pokud tyto příznaky zaznamenáte. V tom
případě může pomoci úprava dávkování.
Někteří pacienti s bipolární afektivní poruchou mohou přejít do manické fáze. Ta se vyznačuje
neobvyklým a rychlým sledem myšlenek, nepřiměřeným pocitem štěstí a nadměrnou fyzickou aktivitou.
Pokud toto zaznamenáte, obraťte se na svého lékaře.
V některých vzácných případech, se mohou v průběhu léčby přípravkem Zyloram objevit, některé
souběžné serotonergní účinky serotoninového syndromu nebo stav připomínající maligní neuroleptický
syndrom, a to zejména pokud je užíván spolu s dalšími serotonergními a/nebo neuroleptickými látkami.
Protože tyto syndromy mohou případně vést k život ohrožujícím stavům, musí se léčba přípravkem
Zyloram přerušit jakmile se objeví a měla by být zahájena podpůrná symptomatická léčba. Tyto
syndromy jsou charakterizovány řadou příznaků, které se vyskytují současně, jako jsou motorický neklid,
zmatenost, pocení, halucinace, zesílené reflexy, ztuhlost svalů, třesavka, zvýšená srdeční frekvence a třes
(viz také Možné nežádoucí účinky"). Rhabdomyolýza (dočasné ochrnutí nebo slabost svalů) se objevuje
vzácně.
Zvláštní upozornění vztahující se k Vašemu onemocnění
Podobně jako u jiných přípravků používaných k léčbě depresí nebo jiných souvisejících onemocnění,
nedochází ke zlepšení příznaků okamžitě. Může trvat několik týdnů po zahájení léčby přípravkem
Zyloram, než pocítíte zlepšení. U některých pacientů může na začátku léčby nastat období zvýšené
úzkosti, které zpravidla ustoupí během pokračování léčby. Je proto velmi důležité, abyste se řídil(a)
pokyny lékaře a nepřerušoval(a) léčbu, ani neměnil(a) dávku bez toho, abyste se poradil(a) se svým
lékařem.
Děti a dospívající:
Zyloram by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let. Měli byste také vědět, že u pacientů do 18
let, kteří se léčí některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako
jsou pokusy o sebevraždu, sebevražedné myšlenky a nepřátelské jednání (převážně agresivita, vzdorovité
chování a hněv). Váš lékař přesto může Zyloram pacientům do 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v
jejich nejlepším zájmu. Pokud lékař předepsal Zyloram pacientovi do 18 let a chcete se o tom poradit,
navštivte, prosím, znovu svého lékaře. Jestliže se u pacientů do 18 let, kteří jsou léčeni přípravkem
Zyloram, rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených příznaků, měli byste o tom informovat svého
lékaře.
Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku Zyloram ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a
rozvoje poznání a chování nebyly dosud v této věkové skupině prokázány.
4/11
Zyloram s jídlem, pitím a alkoholem
Zyloram se užívá v jedné denní dávce. Zyloram se může užívat kdykoliv během dne, s jídlem nebo bez
něj. Nepijte alkohol, pokud užíváte Zyloram.
Další léčivé přípravky a Zyloram
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval/a,
nebo které možná budete užívat. Některé léky mohou způsobit problémy, pokud je používáte spolu s tímto
přípravkem.
Zvýšená opatrnost je nutná pokud užíváte následující léky:
neselektivní inhibitory monoaminooxidázy (IMAO) obsahující fenelzin, iproniazid, isokarboxazid,
nialamid a tranylcypromin jako účinné složky.
reverzibilní selektivní inhibitory MAO obsahující moklobemid (užívaný k léčbě deprese).
"ireverzibilními inhibitory MAO " obsahující selegilin (užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby).
Tyto přípravky zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků.
lithium (užívané k léčbě bipolární afektivní poruchy) a tryptofan.
imipramin a desipramin (užívané k léčbě deprese).
sumatriptan a podobná léčiva (užívaná k léčbě migrény), dextromethorfan
(používaný k úlevě od kašle), petidin (lék proti bolesti) a tramadol (užívaný k
potlačení silné bolesti). Tyto přípravky zvyšují riziko výskytu nežádoucích účinků.
třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) - rostlinný přípravek užívaný k léčbě
deprese.
aspirin a nesteroidní protizánětlivé léky (léky užívané k tlumení bolesti nebo ředění
krve, tzv. antikoagulancia).
tiklopidin, dipyridamol (léky ovlivňující krevní destičky)
léky na duševní choroby, jako jsou atypická antipsychotika (např. klozapin,
risperidon, olanzapin, quetiapin) nebo fenothiaziny (např. chlorpromazin,
trifluperazine), nebo antidepresiva (např. imipramin, klomipramin, desipramin).
Užívání citalopramu spolu s těmito léky může zvýšit riziko krvácení.
léky, snižující hladiny draslíku a hořčíku.
metoprolol, beta blokátor, užívaný k léčbě migrény, některých onemocnění srdce a
vysokého krevního tlaku. Účinky těchto léčiv se mohou navzájem zvýšit, snížit nebo
ovlivnit.
neuroleptika (užívaná k léčbě schizofrenie).
karbamazepin (používaný k léčbě záchvatů)
cimetidin (užívaný k léčbě žaludečních vředů).
meflochin (užívaný k léčbě malárie).
bupropion (užívaný k léčbě deprese).
NEUŽÍVEJTE Zyloram pokud užíváte léky k léčbě poruch srdečního rytmu nebo léky, které mohou
srdeční rytmus ovlivnit, např. antiarytmika třídy IA a III, antipsychotika (např. fenothiazinové deriváty,
pimozid, haloperidol), tricyklická antidepresiva, některé antimikrobiální látky (např. sparfloxacin,
moxifloxacin, nitrožilní erythromycin, pentamidin, antimalarika, zejména halofantrin), některá
antihistaminika (astemizol, mizolastin).
5/11
Máte-li jakékoli další otázky, měl/a byste se poradit se svým lékařem.
Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Váš lékař bude muset
rozhodnout, zda je léčba přípravkem Zyloram nezbytně nutná, nebo zda je pro Vás možná alternativní
léčba.
Neměla byste náhle ukončit léčbu přípravkem Zyloram z důvodu těhotenství ani z jiných důvodů.
Ujistěte se, že porodní asistentka a/nebo lékař vědí, že užívate Zyloram. Léky jako je Zyloram, pokud se
užívají v těhotenství, zejména v posledních 3 měsících těhotenství, mohou zvyšit riziko závažného
onemocnění u dětí, tzv. perzistující plicní hypertenze novorozenců (PPHN), která se projevuje
zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se obvykle projeví během prvních 24 hodin po
narození dítěte. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého dítěte, okamžitě kontaktujte porodní asistentku
a/nebo lékaře.
Také, pokud budete užívat citalopram během posledních 3 měsíců těhotenství a až do doby narození,
měla byste vědět, že u Vašeho novorozence mohou být pozorovány tyto účinky: záchvaty, přehřátí či
podchlazení, dýchací potíže, modré nebo fialové zbarvení kůže nebo sliznic, obtíže s krmením, zvracení,
nízká hladina cukru v krvi, svalová ztuhlost nebo ochablost, zesílené reflexy, třes, nervozita,
podrážděnost, letargie, soustavný pláč, spavost nebo poruchy spánku. Pokud se u Vašeho novorozeného
dítěte projeví některý z těchto příznaků, ihned kontaktujte porodní asistentku a/nebo lékaře.
Je známo, že citalopram se dostává do mateřského mléka. Jeho účinky na kojené děti nebyly stanoveny.
Pokud se považuje léčba citalopramem za nutnou, mělo by být zváženo přerušení kojení.
Ve studiích na zvířatech bylo prokázáno, že citalopram snižuje kvalitu spermií. Teoreticky by to mohlo
ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.
Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem dříve než začnete užívat jakýkoliv lék.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů:
Tento lék může způsobit nežádoucí účinky (např. závrať, ospalost, zmatenost a problémy se zrakem),
které ovlivňují, jak dobře se soustředíte a jak rychle jste schopni reagovat. Pokud se u Vás objeví tyto
nežádoucí účinky, neřiďte nebo neobsluhujte stroje nebo cokoli jiného, kde je třeba být ve střehu a
soustředit se.
Zyloram obsahuje monohydrát laktosy.
Jestliže jste byli lékařem upozorněni, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte svého lékaře
dříve, než začnete tento přípravek užívat.
3. Jak se Zyloram užívá
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Kolik užívat
Tablety je důležité užívat podle pokynů lékaře.
Leták Vám řekne kolik užívat a jak často. Pokud ne, nebo pokud si nejste jistý(á), zeptejte se svého
lékaře nebo lékárníka.
Pro dávkování nerealizovatelné se sílou tablet 20 mg je třeba použít jiný přípravek s obsahem
citalopramu.
6/11
Dospělí
Deprese
Obvyklá dávka je 20 mg denně. Váš lékař ji může zvýšit až na maximálně 40 mg denně.
Panická porucha
Zahajovací dávka je 10 mg denně po dobu prvního týdne, poté se dávka zvýší na 20-30 mg denně. Váš
lékař ji může zvýšit až na maximálně 40 mg denně.
Starší pacienti (nad 65 let)
Zahajovací dávka by měla být snížena na polovinu doporučené dávky, tj. 10-20 mg denně. Starší pacienti
by obvykle neměli dostat dávku vyšší než 20 mg denně.
Děti a dospívající (< 18 let)
Děti a dospívající by neměli užívat Zyloram. Více informací viz bod 2 Čemu musíte věnovat
pozornost, než začnete Zyloram užívat.
Pacienti se zvláštním rizikem
Pacienti s onemocněním jater by neměli dostat dávku vyšší než 20 mg denně.
Jak a kdy užívat Zyloram
Zyloram se užívá každý den v jedné dávce. Zyloram je možné užít v kteroukoli denní dobu s jídlem nebo
nalačno. Tablety polkněte a zapijte vodou. Nekousejte je (mají hořkou příchuť).
Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.
Délka léčby
Stejně jako u jiných přípravků k léčbě deprese a panické poruchy může trvat několik týdnů, než se
začnete cítit lépe. Pokračujte v užívání přípravku Zyloram, i když potrvá nějakou dobu, než se Váš
zdravotní stav zlepší.
Délka léčby je individuální, obvykle trvá nejméně 6 měsíců. V léčbě pokračujte tak dlouho, jak Vám
lékař doporučí. Léčbu bez vědomí svého lékaře nepřerušujte, ani když se začnete cítit lépe. Nemoc může
přetrvávat delší dobu, a pokud by léčba byla ukončena předčasně, může dojít k návratu příznaků Vašeho
onemocnění.
U pacientů s rekurentní (navracející se) depresivní poruchou je někdy prospěšné pokračovat v léčbě i
několik let, z důvodu zabránění vzniku nové epizody deprese.
Nikdy neměňte dávku bez vědomí svého lékaře.
Pokud máte pocit, že je účinek přípravku Zyloram příliš silný nebo naopak slabý, informujte o tom
svého lékaře nebo lékárníka.
Jestliže jste užil(a) více přípravku Zyloram než jste měl(a)
Nikdy neužívejte více tablet, než Vám doporučil lékař. Pokud jste užil(a) příliš mnoho tablet nebo pokud
je někdo omylem spolkne, obraťte se na svého lékaře nebo nejbližší nemocnici pro radu. Ukažte jim toto
balení tablet. Nejpravděpodobnější příznaky užití příliš mnoha tablet (předávkování) jsou: pocit závratí
nebo ospalost, pocení, velmi vysoká horečka, modravý nebo purpurový nádech na kůži a sliznici,
serotoninový syndrom, nevolnost nebo zvracení, rozšířené zornice, zrychlený dech nebo hluboké
dýchání, abnormální srdeční tep, abnormální srdeční rytmus, vysoký nebo nízký krevní tlak, srdeční
infarkt, nekontrolovatelné svalové křeče postihující oči, hlavu, krk a tělo, chvění nebo třes, křeče, pocit
neklidu nebo úzkosti a koma (bezvědomí).
7/11
Jestliže jste zapomněl(a) užít Zyloram
Pokud si zapomenete vzít dávku tohoto léku, pokračujte další dávkou jako obvykle. Nezdvojnásobujte
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Jestliže jste přestal(a) užívat Zyloram.
Nepřestávejte užívat tento lék, dokud Vám lékař neřekne, i když se cítíte lépe.
Jestliže přestanete náhle po dlouhé době užívání tohoto léku, můžete zažít abstinenční příznaky, jako jsou
závratě, průjem, necitlivost a brnění, pocení, bolest hlavy, rychlé nebo nepravidelné bušení srdce,
emocionální nestabilita, podrážděnost, neklid nebo úzkost, poruchy spánku včetně neschopnosti spát
a/nebo živých snů, chvění nebo třes, zmatenost, poruchy zraku, nevolnost a zvracení. Obecně tyto
příznaky nejsou vážné a vymizí během několika dnů. Citalopram by měl být vždy vysazován postupně po
dobu 1 2 týdnů.
Pokud pocítite abstinenční příznaky, když přestanete užívat tablety, Váš lékař se může rozhodnout, že
byste je měli vysazovat mnohem pomaleji.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto léku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka
nebo zdravotní sestry.
4. Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.
Tyto účinky jsou nejvíce nápadné během prvního nebo prvních dvou týdnů léčby a postupně odeznívají,
jak ustupuje Vaše deprese.
Pokud se u vás objeví kterýkoli z následujících příznaků, přestaňte užívat Zyloram a okamžitě
navštivte svého lékaře:
alergické reakce
angioedém, jako je
o otok obličeje, jazyka nebo hltanu
o obtíže při polykání
o kopřivka a potíže s dýcháním
serotoninový syndrom (příznaky: motorický neklid, zmatenost, pocení, halucinace, zesílené
reflexy, ztuhlost svalů, třesavka s pocitem chladu, zvýšená srdeční frekvence a třes)
rychlý, nepravidelný srdeční tep a mdloby, které mohou být příznaky život ohrožujícího stavu
známého jako torsade de pointes.
Velmi časté: (více než 1 z 10 léčených pacientů)
nespavost nebo pocit ospalosti
bolesti hlavy, závratě
bušení srdce
nevolnost (pocit na zvracení), sucho v ústech,
zvýšené pocení
poruchy zraku
8/11
pocit slabosti
Časté: (méně než 1 z 10, ale více než 1 ze 100 léčených pacientů)
pocit neklidu, nervozity
poruchy spánku (nadměrná spavost, abnormální sny), poruchy koncentrace, abnormální sny,
ztráta paměti, úzkost, snížení libida, poruchy orgasmu (ženy), snížená chuť k jídlu, pocit naprosté
nespokojenosti a zmatku.
migréna a parestezie (pocit píchání, mravenčení nebo plíživých pohybů na kůži)
třes (tremor)
změny krevního tlaku (může se zvýšit nebo klesnout)
špatné trávení, zvracení, zácpa, průjem (řídká stolice), bolesti žaludku, plynatost a slinění
obtíže při močení, nadměrné vylučování moči
bolesti svalů, kloubů
snížení hmotnosti
zánět nosních dírek a dutin
porucha ejakulace u mužů, impotence, u některých pacientek byla hlášena bolestivá menstruace.
svědění (místní nebo celkové svědění kůže)
problémy se zrakem
zvonění v uchu
únava, zívání
Méně časté: (méně než 1 ze 100, ale více než 1 z 1000 léčených pacientů)
agrese; vidění, cítění či slyšení věcí, které nejsou skutečné (halucinace); vzrušená nálada,
přemrštěná aktivita a chování bez zábran (mánie); odosobnění; pocit extrémního štěstí a zvýšený
sexuální apetit
zvýšená chuť k jídlu, přibývání na hmotnosti
abnormální srdeční frekvence
mdloby
rozšířené zornice
vyrážka, kopřivka, vypadávání vlasů, neobvyklé krvácení nebo krevní podlitiny pod kůží,
neschopnost močit
silné menstruační krvácení
kašel
otoky rukou, kotníků nebo chodidel
zvýšená citlivost kůže na sluneční záření
alergické reakce, malátnost (celkový špatný pocit)
9/11
Vzácné: (méně než 1 z 1000, ale více než 1 z 10000 léčených pacientů)
abnormální krvácení převážně do kůže a sliznic, gastrointestinální krvácení, krvácení z pochvy
únava, zmatenost a záškuby svalů. To mohou být příznaky nízké hladiny sodíku v krvi.
abnormální chutě
křeče, nekontrolovatelné záškuby, trhavé pohyby a svíjení
jaterní onemocnění charakterizované žloutnutím kůže a očí, světlou stolicí, tmavou močí, atd.
horečka nebo vysoká teplota.
Velmi vzácné: (méně než 1 z 10 000 léčených pacientů, včetně ojedinělých případů)
rychlý srdeční rytmus
zvýšené hladiny prolaktinu
Není známo
krvácení či podlitiny častěji, než je obvyklé
nadprodukce hormonu, který způsobuje zadržování tekutin v těle, což vede k slabosti, únavě
nebo zmatenosti
nízké hladiny draslíku v krvi
záchvaty paniky, skřípání zubů, neklid, sebevražedné představy, sebevražedné chování
abnormální bezděčné pohyby (extrapyramidové poruchy)
neklid nebo obtíže sedět v klidu, poruchy hybnosti
pocit na omdlení nebo závratě při postavení v důsledku poklesu krevního tlaku
krvácení z nosu
abnormální jaterní testy
přetrvávající bolestivá erekce penisu, která probíhá bez sexuálního vzrušení
abnormální tvorba mateřského mléka u mužů a žen
Zlomeniny kostí byly hlášeny u pacientů ve věku 50 let a starších.
Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně
postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.
Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích
účinků uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací
o bezpečnosti tohoto přípravku.
5. Jak přípravek Zyloram uchovávat
Uchovávejte tento lék mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a blistru. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni daného měsíce.
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
10/11
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.
6. Obsah balení a další informace
Co Zyloramobsahuje
Léčivou látkou je citaloprami hydrobromidum.
Jedna potahovaná tableta obsahuje citaloprami hydrobromidum 25 mg, což odpovídá citalopramum
20 mg.
Pomocné látky jsou monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, kopovidon, sodná
sůl kroskarmelosy a magnesium-stearát.
Pomocné látky potahového materiálu Opadry 20H58983 bílá zahrnují hypromelosu, oxid titaničitý
(E171), propylenglykol, hyprolosu a mastek.
Jak Zyloram vypadá a co obsahuje toto balení
Zyloram jsou bílé až převážně bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyrytou 20 na jedné straně
a půlicí rýhou na straně druhé.
Zyloram je dostupný v blistrech s 1, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 98, 100 nebo 250 potahovanými tabletami v
balení.
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.
Držitel rozhodnutí o registraci
Ranbaxy (UK) Ltd.
Building 4, Chiswick Park
566 Chiswick High Road
Londýn, W45YE
Velká Británie
Výrobce
Ranbaxy Ireland Ltd., Spafield, Cork Road, Cashel, Co.Tipperary, Irsko
Basics GmbH, Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen, Německo
Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:
CZ: Zyloram 20 mg potahované tablety
AT: Citalopram Ranbaxy 20mg Filmtabletten
Citalopram Ranbaxy 40mg Filmtabletten
DE: CITALOPRAM BASICS 10mg Filmtabletten
CITALOPRAM BASICS 20mg Filmtabletten
CITALOPRAM BASICS 40mg Filmtabletten
11/11
ES: Citalopram Ranbaxygen 20mg comprimidos
NL: Citalopram 20 mg Ranbaxy, filmomhulde tabletten
Citalopram 40 mg Ranbaxy, filmomhulde tabletten
UK: Citalopram 10 mg Film-Coated Tablets
Citalopram 20 mg Film-Coated Tablets
Citalopram 40mg Film-Coated Tablets
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 9.7.2013

Recenze

Recenze produktu ZYLORAM 20 MG TABLETY 50X20MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ZYLORAM 20 MG TABLETY 50X20MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze