Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Volně prodejné léky » Léky na kožní problémy » Léky na opary

ZOVIRAX Duo Krém na opary 2 g

Léčivý přípravek
Kód výrobku: 364495
100 % Recenze

Krém na léčbu oparu s dvojím složením, které zkracuje dobu hojení. Lék k vnějšímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Více informací

269

Skladem

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Zítra odešleme, u vás pozítří.

Doprava až domů už od 29 Kč, nad 1500 Kč zdarma

Přidejte ještě


Načítám

Podrobné informace

Podrobné informace ZOVIRAX Duo Krém na opary 2 g

Krém na léčbu oparu s dvojím složením, které zkracuje dobu hojení. Lék k vnějšímu užití. Pečlivě čtěte příbalovou informaci.

Zovirax Duo 50 mg/g + 10 mg/g krém

aciclovirum a hydrocortisonum

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. Pokud se do 10 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci
1. Co je Zovirax Duo a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zovirax Duo používat
3. Jak se Zovirax Duo používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Zovirax Duo uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je Zovirax Duo a k čemu se používá

Zovirax Duo obsahuje dvě léčivé látky: aciklovir a hydrokortizon. Aciklovir je antivirotikum, které pomáhá bojovat s virem způsobujícím opary. Hydrokortizon je slabý steroid, který zmírňuje zánět, rozvíjející se při oparu. Zovirax Duo mohou používat dospělí a dospívající ve věku 12 let a více. Krém Zovirax Duo se používá k léčbě prvních známek a příznaků oparu na rtu a obličeji (např. svědění, brnění nebo zarudnutí), aby se snížila pravděpodobnost, že se opar rozvine do puchýřku. I když u Vás dojde k tvorbě puchýřku, Zovirax Duo zkrátí dobu hojení o přibližně půl až jeden den v porovnání s krémem bez léčivých látek. Opar je způsoben virem herpes simplex. Tento virus způsobuje tvorbu puchýřků a oparů zejména na rtu, ale někdy i na jiných místech obličeje. Opar se může vyvinout, pokud je oslabený imunitní systém (systém obranyschopnosti) Vašeho těla, např. při nachlazení nebo jiné infekci. Stres, silné sluneční záření, nízké teploty nebo menstruace mohou také vést k rozvoji oparu. Pokud se do 10 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zovirax Duo používat

Nepoužívejte Zovirax Duo
Jestliže jste alergický(á) na aciklovir, valaciklovir nebo hydrokortizon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Na jakékoli kožní infekce jiné než opar.

Upozornění a opatření
Zovirax Duo používejte pouze na opary na rtech a obličeji.
Poraďte se se svým lékařem, jestliže trpíte závažnými opakujícími se opary, aby mohl vyloučit, že nemáte nějaké jiné základní onemocnění.

Nepoužívejte Zovirax Duo

 • do očí, úst, nosu nebo na genitálie;
 • k léčbě genitální herpetické infekce;
 • jestliže Váš imunitní systém nepracuje tak, jak by měl (např. pokud jste po transplantaci kostní dřeně nebo pokud máte AIDS (infekci způsobenou virem HIV);
 • pod jakýkoli krycí materiál, jako jsou náplasti nebo náplasti na opary.

Před a po aplikaci si omyjte ruce, aby nedošlo ke zhoršení oparu nebo přenosu infekce na někoho jiného. Nepoužívejte déle než 5 dnů.

Děti
Tento léčivý přípravek nedávejte dětem mladším 12 let, neboť není známo, zda u nich funguje či zda je bezpečné jej u nich používat.

Další léčivé přípravky a Zovirax Duo
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu. Není známo, zda může být účinnost přípravku Zovirax Duo ovlivněna současným použitím jiného léku.

Zovirax Duo s jídlem a pitím
Nepoužívejte krém těsně před jídlem, jelikož může dojít k setření krému z místa aplikace.

Těhotenství, kojení a plodnost
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Tento přípravek by neměl být během těhotenství a kojení používán, pokud lékař neshledá, že potenciální přínosy převáží možná neznámá rizika.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Přípravek Zovirax Duo neovlivňuje schopnost řídit dopravní prostředek nebo obsluhovat stroje. Zovirax Duo obsahuje propylenglykol a cetylstearylalkohol

 • propylenglykol může vyvolat podráždění kůže;
 • cetylstearylalkohol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

3. Jak se Zovirax Duo používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pouze k zevnímu použití.

Dospělí a děti ve věku 12 let a starší
Krém aplikujte pětkrát denně po dobu 5 dnů (tedy přibližně každé 3 – 4 hodiny v době, kdy jste vzhůru. Doporučuje se zahájit léčbu co nejdříve, nejlépe jakmile zjistíte první příznaky infekce (např. brnění, zarudnutí nebo svědění). Nepoužívejte přípravek déle než 5 dní. Jestliže Vaše příznaky trvají déle než 10 dní, musíte se poradit se svým lékařem.

Způsob podání
Krém se nanáší v dostatečném množství na celé postižené ložisko a jeho okolní lem (přibližně půlcentimetrový lem okolní zdravé kůže). Před a po aplikaci krému si pečlivě umyjte ruce, abyste zabránil(a) zhoršení oparu nebo nakažení někoho jiného. Pokud se Vám vytvoří puchýřek, nedotýkejte se ho více, než je nezbytně nutné, abyste nerozšířil(a) infekci na jinou část těla nebo do očí.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Zovirax Duo, než jste měl(a)
Jestliže jste nechtěně použil(a) příliš velké množství nebo krém polknete, je nepravděpodobné, že by se objevily nějaké potíže. Pokud však polknete velké množství krému, měl(a) byste kontaktovat svého lékaře. Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Zovirax Duo
Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Zovirax Duo, použijte ho jakmile si vzpomenete a pokračujte dále jako předtím.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přestaňte používat tento léčivý přípravek a okamžitě kontaktujte svého lékaře, jestliže se u Vás objeví kterýkoli z následujících příznaků alergické reakce (velmi vzácný nežádoucí účinek: může postihnout až 1 z 10 000 lidí)

 • otok tváře, jazyka nebo hrdla, což může vést k potížím s polykáním nebo dýcháním;
 • kopřivka.

Nežádoucí účinky jsou níže seřazeny podle pravděpodobnosti, s jakou se mohou vyskytnout

 • Časté - mohou postihnout až 1 z 10 pacientů - suchá nebo olupující se kůže.
 • Méně časté - mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů - ihned po nanesení přípravku se někdy může objevit přechodné pálení, brnění nebo píchání;  svědění.
 • Vzácné - mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů - zarudnutí kůže, změna barvy kůže, místní vyrážka nebo podráždění kůže se svěděním a pocitem pálení v místě, kam byl krém nanesen.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu
Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky //www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti toho přípravku.

5. Jak Zovirax Duo uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před chladem a mrazem. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a tubě za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Doba použitelnosti po prvním otevření tuby jsou 3 měsíce.Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete, že krém změnil konsistenci nebo vzhled.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Zovirax Duo obsahuje
Léčivými látkami jsou aciklovir a hydrokortizon; jeden gram krému obsahuje aciclovirum 50 mg a hydrocortisonum 10 mg; pomocnými látkami jsou tekutý parafín, propylenglykol, isopropylmyristát, natrium-lauryl-sulfát, cetylstearylalkohol, bílá měkká vazelína, poloxamer 188, monohydrát kyseliny citrónové, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková a čištěná voda.

Jak Zovirax Duo vypadá a co obsahuje toto balení
Jedna tuba obsahuje 2 g krému Zovirax Duo. Zovirax Duo je bílý krém.
Tuba je vyrobena z polyethylenového plastu potaženého hliníkovou vrstvou nebo z hliníku.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Czech Republic s.r.o.
Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika
email: cz.info@gsk.com

Výrobce
Glaxo Wellcome Operations
Harmire Road, Barnard Castle
County Durham
Velká Británie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy
Belgie, Česká republika, Německo, Polsko, Portugalsko, Slovenská republika, Velká Británie - Zovirax Duo
Dánsko, Finsko, Španělsko, Švédsko - Zoviduo
Rakousko - Activir Duo
Francie - Xerclear

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 6.4.2016

Sp.zn. sukls56385/2016

Informace o produktu

Výrobce: GSK CONSUMER HEALTHCARE (GLAXOSMITHKLINE)
Značka: ZOVIRAX
Kód výrobku: 364495
Kód EAN: 8596149000138
Kód SÚKL: 0208818
Držitel rozhodnutí: GSK CONSUMER HEALTHCARE (GLAXOSMITHKLINE)

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Krém na léčbu oparu s dvojím složením, díky kterému zabraňuje množení viru a pomáhá léčit zánět doprovázející opar. Pomáhá zastavit vznik puchýřku. Zkracuje dobu hojení.

 


Oznámit nežádoucí účinky

Recenze (2)

Recenze ZOVIRAX Duo Krém na opary 2 g

Recenze od 2 uživatelů s celkovým hodnocením 100 %.

Přidat recenzi produktu

100 %

Prostě zabírá,a rychle.Dřív jsem se v případě výskytu oparu trápila poměrně dlouho s léčbou,tohle je zabiják.

Rychlý,účinný
100 %

Je to funční mast na nepříjemný problém, ale je ho tam opravdu málo za ne zrovna málo peněz.

Funkčnost
Je ho tam dost málo

Diskuze

Diskuze ZOVIRAX Duo Krém na opary 2 g

Příbalový leták

Příbalový leták ZOVIRAX Duo Krém na opary 2 g

Příbalovou informaci k produktu ZOVIRAX Duo Krém na opary 2 g zobrazíte nebo stáhnete zde: ZOVIRAX Duo Krém na opary 2 g.

Další balení

Zkušenosti uživatelů

100 % 18/02/2017

Prostě zabírá,a rychle.Dřív jsem se v případě výskytu oparu trápila poměrně dlouho s léčbou,tohle je zabiják.

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám