Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na virovou infekci organismu

ZOVIRAX 400 MG 70X400MG Tablety

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20728

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 20728
Kód EAN: 8590335503441
Kód SÚKL: 13704
Doplněk názvu: 400MG TBL NOB 70
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE
Zovirax tablety se užívají k léčbě a prevenci infekcí kůže a sliznic vyvolaných uvedenými viry, jak prvotních, tak opakujících se: opary (puchýřnaté onemocnění rtu, tváře, zevních pohlavních orgánů a kůže), plané neštovice a pásový opar. Přípravek užívají nemocní s normální imunologickou odpovědí a s navozenou sníženou odpovědí imunitního systému (imunosupresí). Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti.

Příbalový leták

ZOVIRAX

1/5

Příloha č.1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls215995/2010,
sukls215997/2010, sukls215999/2010
a příloha k sp.zn.: sukls132778/2011, sukls105962/2011, sukls132785/2011,
sukls105974/2011, sukls132788/2011, sukls105980/2011


PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Zovirax 200 mg
Zovirax 400 mg
Zovirax 800 mg
potahované tablety
aciclovirum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl
by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.


Co naleznete v této příbalové informaci

1. Co je přípravek Zovirax a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zovirax užívat
3. Jak se přípravek Zovirax užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Zovirax uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je přípravek Zovirax a k čemu se používá

Přípravek Zovirax patří do skupiny léčiv, které se nazývají virostatika. Aciklovir je
protivirová látka, která je vysoce účinná zejména proti virům způsobujícím opary (herpes
simplex typu 1 a 2) a virům vyvolávajícím plané neštovice (varicella) a pásový opar (herpes
zoster).

Tablety přípravku Zovirax se užívají k léčbě infekcí kůže a sliznic vyvolaných uvedenými
viry, jak prvotních, tak opakujících se: opary (puchýřnaté onemocnění rtu, tváře, zevních
pohlavních orgánů a kůže, mimo infekcí vyvolaných virem herpes simplex u novorozenců a
závažných infekcí vyvolaných virem herpes simplex u dětí s poruchou imunitního systému
(imunokompromitovaných dětí), plané neštovice a pásový opar. Přípravek užívají nemocní s
normální imunologickou odpovědí a s navozenou sníženou odpovědí imunitního systému
(imunosupresí).

Přípravek se rovněž podává pacientům v pokročilém stadiu infekce virem HIV (virus lidské
imunodeficience), nebo po transplantaci kostní dřeně a k předcházení onemocnění
herpetickými viry.
2/5

Přípravek mohou užívat dospělí, ¨dospívající a děti.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zovirax užívat

Neužívejte přípravek Zovirax
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na aciklovir, valaciklovir nebo na kteroukoli
další složku přípravku Zovirax (viz bod 6)

Neužívejte přípravek Zovirax, pokud se Vás to týká. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Zovirax užívat.

Upozornění a opatření

Během léčby nesmíte pít alkoholické nápoje.
Během léčby budete muset v pravidelných intervalech podstoupit vyšetření funkcí ledvin a
jater a vyšetření krevního obrazu.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se ihned poraďte s lékařem.
Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než
začnete tento léčivý přípravek užívat.
Užíváte-li vysoké dávky acikloviru, je nutné, abyste v dostatečné míře přijímali tekutiny.

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás toto týká dříve, než začnete přípravek Zovirax užívat,
promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek Zovirax
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné
době užíval(a), nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které ovlivňují funkci ledvin, jako
jsou: cimetidin a probenecid.

Těhotenství a kojení
Přípravek Zovirax není obvykle v průběhu těhotenství doporučován. Pokud jste těhotná nebo
kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým
lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Studie hodnotící účinky acikloviru na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly
provedeny.

Přípravek Zovirax 200 mg obsahuje mohohydrát laktosy
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než
začnete tento léčivý přípravek užívat.

3. Jak se přípravek Zovirax užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á),
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávka přípravku, kterou budete užívat, závisí na onemocnění, kvůli kterému Vám byl
přípravek Zovirax předepsán. Lékař Vás bude o vhodném dávkování informovat.

3/5

Léčba kožních infekcí nebo infekcí genitálií způsobených virem herpes simplex u dospělých
a dětí starších 2 let
Obvyklá dávka je 200 mg 5x denně přibližně v intervalu 4 hodin s vynecháním noční
dávky. Přípravek budete užívat po dobu 5 dní, ale při těžkých infekcích se doba
podávání může prodloužit. Při preventivním podávání budete užívat 200 mg čtyřikrát
denně přibližně v intervalu 6 hodin.

Léčba planých neštovic a pásového oparu
Dospělým pacientům lékař obvykle doporučí dávku 800 mg 5x denně v intervalu 4
hodin s vynecháním noční dávky. V léčbě budete pokračovat po dobu 7 dnů.
Dětem starším 6 let lékař obvykle doporučí dávku 800 mg 4x denně.
Dětem ve věku 2 až 6 let lékař doporučí dávku 400 mg 4x denně.
Dětem mladším 2 let lékař obvykle doporučí dávku 200 mg 4x denně. Léčba trvá
obvykle 5 dnů.

Léčba pacientů s projevy těžké poruchy imunitního systému
Dospělým, mladistvým a dětem starším 2 let lékař doporučí dávku 800 mg 4x denně,
přibližně v intervalu 6 hodin.

Máte-li poruchu funkce ledvin dávku Vám upravi lékař.

Užívání tohoto léku
Tento lék se užívá ústy.
Spolkněte celou tabletu a zapijte jí dostatečným množstvím vody.
Užívejte přípravek Zovirax každý den ve stejnou dobu.
Užívejte přípravek Zovirax podle pokynů lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Zovirax, než jste měl(a)
Přípravek Zovirax není obvykle škodlivý, pokud se velké množství neužívá po dobu několika
dnů. Pokud jste užil(a) příliš mnoho přípravku Zovirax, řekněte to svému lékaři. Vezměte si
s sebou balení léku.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zovirax
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zovirax, vezměte si ho jakmile si vzpomenete. Pokud
se již ale blíží čas další dávky, zapomenutou dávku vynechejte.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Zovirax nežádoucí účinky, které se ale
nemusí vyskytnout u každého.

Příznaky, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost
závažné alergické reakce (anafylaxe). U osob užívajících přípravek Zovirax jsou
velmi vzácné. Rychlý rozvoj příznaků zahrnuje:
- návaly horka, svědivou kožní vyrážku
- otok rtů, obličeje, krku a hrdla, který způsobuje obtíže s dýcháním (angioedém)
- pokles krevního tlaku, který vede ke kolapsu
Pokud se u Vás objeví alergická reakce, přestaňte přípravek Zovirax užívat a
okamžitě vyhledejte lékaře.

4/5

Časté (postihují až 1 osobu z 10)
bolest hlavy
pocit na zvracení, únava, horečka
závratě
zvracení
průjem
kožní reakce po vystavení pokožky slunci (fotosenzitivita), svědění, kopřivka
vyrážka
bolest břicha

Méně časté (postihují až 1 osobu z 100):
zrychlené vypadávání vlasů
slyšení nebo vidění věcí, které neexistují (halucinace)

Vzácné (postihují až 1 osobu z 1000)

pocit zkráceného dechu (dyspnoe)
přechodně zvýšená koncentrace látek tvořených v játrech
otok rtů, obličeje, krku a hrdla, který způsobuje obtíže s dýcháním (angioedém)
závažná alergická reakce (anafylaktická reakce)

Velmi vzácné (postihují až 1 osobu z 10000)

nestabilita při chůzi a porucha koordinace pohybů (ataxie)
pomalá, nesrozumitelná řeč (dysartrie)
chudokrevnost (anémie), snížení počtu bílých krvinek (leukopenie), snížení počtu
krevních destiček, což jsou buňky, které napomáhají srážení krve
(trombocytopenie)
slyšení nebo vidění věcí, které neexistují (halucinace)
pohybový neklid, zmatenost, třes, ospalost
záchvaty (křeče)
porucha mozkových funkcí (encefalopatie)
porucha vědomí (kóma)
zmatenost, nebo poruchy myšlení
akutní ledvinná nedostatečnost
žloutenka, zánět jater (hepatitida)

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. Jak přípravek Zovirax uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před
vlhkostí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se
svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.
5/56. Obsah balení a další informace

Co přípravek Zovirax obsahuje

Léčivou látkou je aciclovirum 200 mg, 400 mg nebo 800 mg v jedné tabletě.
Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy (u síly 200 mg), mikrokrystalická celulosa,
sodná sůl karboxymethylškrobu, povidon, magnesium-stearát.

Jak přípravek Zovirax vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety přípravku Zovirax jsou baleny v PVC/AL blistrech, příbalová informace je umístěná
v krabičce nebo na ní.

Tablety Zovirax jsou dodávány v krabičkách obsahujících 25 x 200 mg; 70 x 400 mg, 35 x
800 mg.

Tablety Zovirax 200 mg jsou bílé, kulaté, bikonvexní, na jedné straně vyraženo GXCL3.
Tablety Zovirax 400 mg jsou bílé tvaru nepravidelného šestiúhelníku, na jedné straně
vyraženoGXCM1.
Tablety Zovirax 800 mg jsou bílé, oválné, bikonvexní, na jedné straně vyraženo GXCX5.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

The Wellcome Foundation Ltd.,
980 Great West Road, Brentford,
Middlesex, TW8 9GS

Velká Británie

Výrobce

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A
Grunwaldzka 189, Poznaň,
Polsko

Tato příbalová informace byla naposledy schválena:
27.3.2013


Vysvětlení termínů použitých na obalech:
EXP = Použitelné do
LOT = Číslo šarže


Recenze

Recenze produktu ZOVIRAX 400 MG 70X400MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ZOVIRAX 400 MG 70X400MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám