Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Protiinfekční léky na předpis » Léky na předpis na virovou infekci organismu

ZOVIRAX 200 MG 25X200MG Tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 20727

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 20727
Kód EAN: 8590335500075
Kód SÚKL: 13703
Doplněk názvu: 200MG TBL NOB 25
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE
Zovirax tablety se užívají k léčbě a prevenci infekcí kůže a sliznic vyvolaných uvedenými viry, jak prvotních, tak opakujících se: opary (puchýřnaté onemocnění rtu, tváře, zevních pohlavních orgánů a kůže), plané neštovice a pásový opar. Přípravek užívají nemocní s normální imunologickou odpovědí a s navozenou sníženou odpovědí imunitního systému (imunosupresí). Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti.

Příbalový leták

ZOVIRAX

 

1/5 

sp.zn.sukls139430/2014 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Zovirax 200 mg 
Zovirax 400 mg 
Zovirax 800 mg 

tablety 

aciclovirum 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
 
1. 

Co je Zovirax a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zovirax užívat 

3. 

Jak se Zovirax užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak Zovirax uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Zovirax a k čemu se používá 

 
Zovirax obsahuje léčivou látku aciklovir. Ta patří do skupiny léčiv, která se nazývají antivirotika. 
Účinkuje tak, že zastavuje růst některých virů. 
 
Zovirax lze užít: 
 

k léčbě planých neštovic a pásového oparu; u pásového oparu pomáhá také snížit bolest nervů, 
která se vyskytuje po vymizení vyrážky; 

 

k léčbě oparu na rtu, na genitáliích a jiných infekcí způsobených virem herpes simplex

 

k prevenci návratu oparu na rtu, na genitáliích a jiných infekcí způsobených virem herpes 
simplex

 

k prevenci infekce virem herpes u osob, jejichž imunitní systém je oslaben, což vede k tomu, že 
jejich tělo je oslabeno pro boj s infekcemi. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zovirax užívat 

 
Neužívejte Zovirax 

 

jestliže jste alergický(á) na aciklovir, valaciklovir nebo na kteroukoli další složku tohoto 
přípravku (uvedenou v bodě 6). 

 
Neužívejte Zovirax, pokud se Vás to týká. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo 
lékárníkem dříve, než začnete Zovirax užívat. 
 
Upozornění a opatření 

 

2/5 

Dříve než začnete Zovirax užívat, informujte svého lékaře, pokud 
 

máte problémy s ledvinami; 

 

je Vám více než 65 let. 

 
Poraďte se s lékařem, pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká. Lékař může snížit dávku přípravku 
Zovirax. 
Užíváte-li Zovirax, je nutné, abyste v dostatečné míře přijímal(a) tekutiny. 
 
Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás toto týká, promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, 
než začnete přípravek Zovirax užívat. 
 
Další léčivé přípravky a Zovirax 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které ovlivňují funkci ledvin, jako jsou např. 
cimetidin a probenecid. 
 
Těhotenství a kojení 
Zovirax není obvykle v průběhu těhotenství doporučován. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte 
se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem 
dříve, než začnete tento přípravek užívat. Lékář zváží přínosy užívání přípravku Zovirax během 
těhotenství pro Vás a riziko pro Vaše dítě. 
 
Léčivá látka přípravku Zovirax může přestupovat do mateřského mléka. Pokud kojíte, musíte se před 
zahájením užívání přípravku Zovirax poradit s lékařem. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Některé nežádoucí účinky, jako je ospalost, mohou narušit Vaši schopnost koncentrace a reakce. Před 
řízením nebo obsluhou strojů se ujistěte, že se u Vás tyto nežádoucí účinky nevyskytují. 
 
Zovirax 200 mg obsahuje monohydrát laktosy 
Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete 
tento léčivý přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se Zovirax užívá 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se 
se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Váš lékař Vám určí správnou dávku, způsob a délku užívání přípravku: 
 

podle druhu Vaší infekce; 

 

podle toho, zda se jedná o léčbu infekce nebo o prevenci jejího návratu. 

 
K léčbě infekcí virem herpes simplex se dospělým obvykle podává 200 mg 5x denně, přibližně 
v intervalu 4 hodin s vynecháním noční dávky. V léčbě se obvykle pokračuje po dobu 5 dní, při 
těžkých infekcích se léčba může prodloužit. 
Dětem ve věku 2 let a starším se obvykle podává stejná dávka jako dospělým. 
 
K prevenci návratu infekcí virem herpes simplex se dospělým obvykle podává 200 mg 4x denně, 
přibližně v intervalu 4 hodin.  
 
K léčbě planých neštovic a pásového oparu se dospělým obvykle podává 800 mg 5x denně, přibližně 
v intervalu 4 hodin s vynecháním noční dávky. V léčbě se obvykle pokračuje po dobu 7 dní. 

 

3/5 

Dětem ve věku od 6 let se obvykle podává 800 mg 4x denně; dětem ve věku od 2 do 6 let 400 mg 4x 
denně a dětem mladším než 2 roky 200 mg 4x denně. 
 
Máte-li poruchu funkce ledvin, dávku Vám lékař upraví. 
 
Užívání tohoto léčivého přípravku 

 

Tento lék se užívá ústy. 

 

Spolkněte celou tabletu a zapijte ji dostatečným množstvím vody. 

 

Užívejte Zovirax každý den ve stejnou dobu. 

 

Užívejte Zovirax podle pokynů lékaře nebo lékárníka. 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Zovirax, než jste měl(a) 
Zovirax není obvykle škodlivý, pokud se velké množství neužívá po dobu několika dnů. Pokud jste 
užil(a) příliš mnoho přípravku Zovirax, řekněte to svému lékaři. Vezměte si s sebou balení přípravku. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Zovirax 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Zovirax, vezměte si ho, jakmile si vzpomenete. Pokud se již ale blíží čas 
další dávky, zapomenutou dávku vynechejte. 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i Zovirax nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout 
u každého. 
 
Příznaky, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost 

 

závažné alergické reakce (anafylaxe). U osob užívajících Zovirax jsou vzácné (mohou 
postihnout až 1 osobu z 1 000). Rychlý rozvoj příznaků zahrnuje: 

svědivou kožní vyrážku (kopřivku); 

otok rtů, obličeje, krku a hrdla, který způsobuje obtíže s dýcháním (angioedém); 

pokles krevního tlaku, který vede ke kolapsu. 

   Pokud se u Vás objeví alergická reakce, přestaňte Zovirax užívat a okamžitě vyhledejte 

lékaře. 

 
Časté nežádoucí účinky (postihují až 1 osobu z 10): 
 

bolest hlavy; 

 

závratě; 

 

pocit na zvracení nebo zvracení; 

 

průjem; 

 

bolest břicha; 

 

svědění; 

 

kožní reakce po vystavení pokožky slunci (fotosenzitivita); 

 

únava; 

 

zvýšená teplota (horečka). 

 
Méně časté nežádoucí účinky (postihují až 1 osobu ze 100): 
 

svědivá vyrážka (kopřivka); 

 

vypadávání vlasů. 

 
Vzácné nežádoucí účinky (postihují až 1 osobu z 1 000): 
 

pocit zkráceného dechu (dušnost); 

 

změna v krevních testech; 

 

otok rtů, obličeje, krku a hrdla, který způsobuje obtíže s dýcháním (angioedém); 

 

4/5 

 

zvýšení hodnot jaterních enzymů. 

 

Velmi vzácné nežádoucí účinky (postihují až 1 osobu z 10 000): 
 

zmatenost nebo neklid; 

 

třes 

 

nestabilita při chůzi a porucha koordinace pohybů (ataxie); 

 

pomalá, nesrozumitelná řeč (dysartrie); 

 

slyšení nebo vidění věcí, které neexistují (halucinace); 

 

psychotické poruchy; 

 

záchvaty (křeče); 

 

ospalost; 

 

onemocnění mozku (encefalopatie); 

 

porucha vědomí (kóma); 

 

zežloutnutí kůže a očního bělma (žloutenka), zánět jater (hepatitida); 

 

bolest v dolní části zad v oblasti ledvin nebo přímo nad boky (bolest ledvin); 

 

selhání ledvin. 

 

Velmi vzácné nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech (postihují až 1 osobu 
z 10 000): 
 

snížený počet červených krvinek (anemie); 

 

snížený počet bílých krvinek (leukopenie); 

 

snížený počet krevních destiček (krevní buňky, které pomáhají srážení krve) (trombocytopenie). 

 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 
informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak Zovirax uchovávat 

 
 

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 

 

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. 

 

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. 

 

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co Zovirax obsahuje 
 

 

Léčivou látkou je aciclovirum 200 mg, 400 mg nebo 800 mg v jedné tabletě. 

 

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy (u síly 200 mg), mikrokrystalická celulosa, sodná 
sůl karboxymethylškrobu, povidon, magnesium-stearát. 

 
Jak Zovirax vypadá a co obsahuje toto balení 

 

5/5 

 
Tablety přípravku Zovirax jsou baleny v PVC/Al blistrech, příbalová informace je umístěná 
v krabičce nebo na ní. 
 
Tablety Zovirax jsou dodávány v krabičkách obsahujících 25x 200 mg; 70x 400 mg, 35x 800 mg. 
 
Tablety Zovirax 200 mg jsou bílé, kulaté, bikonvexní, na jedné straně vyraženo „GXCL3“. 
Tablety Zovirax 400 mg jsou bílé tvaru nepravidelného šestiúhelníku, na jedné straně 
vyraženo„GXCM1“. 
Tablety Zovirax 800 mg jsou bílé, oválné, bikonvexní, na jedné straně vyraženo „GXCX5“. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
 
The Wellcome Foundation Ltd., 
980 Great West Road, Brentford, 
Middlesex, TW8 9GS 
Velká Británie 
 
Výrobce 
 
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A 
Grunwaldzka 189, Poznaň, 
Polsko 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12.12.2014 
 
 
Vysvětlení termínů použitých na obalech: 
EXP = Použitelné do 
LOT = Číslo šarže 
 

Recenze

Recenze produktu ZOVIRAX 200 MG 25X200MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ZOVIRAX 200 MG 25X200MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám