Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o.
Kód výrobku: 25967
Kód EAN:
Kód SÚKL: 16507
Držitel rozhodnutí: Berlin-Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o.
Včasná léčba akutní infekce herpes zoster (pásový opar) u dospělých pacientů s normální imunitní odpovědí.

Příbalový leták

1

Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls99046/2008
a příloha k sp.zn.: sukls8087/2011, sukls8093/2011

Příbalová informace: Informace pro uživatele
Zostevir
125 mg, tablety
Léčivá látka: brivudinum
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento
přípravek užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-
li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je Zostevir a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zostevir užívat
3. Jak se Zostevir používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak Zostevir uchovávat
6. Další informace

1. CO JE ZOSTEVIR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Zostevir obsahuje léčivou látku brivudin. Zostevir má antivirotický účinek a brání množení virů, které
způsobují pásový opar (virus varicella zoster).
Zostevir se používá u dospělých osob s nenarušeným imunitním systémem (obranný systém
organismu) k časné léčbě pásového oparu (herpes zoster).

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE ZOSTEVIR UŽÍVAT

Neužívejte Zostevir
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na léčivou látku brivudin
jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na kteroukoli jinou složku přípravku Zostevir (seznam
ostatních složek viz bod 6, Další informace)
jestliže jste těhotná nebo kojíte
jestliže jste mladší 18 let
2

NEUŽÍVEJTE Zostevir zejména:
jestliže používáte léky k léčbě rakoviny (chemoterapii), zejména pokud jste léčen(a):
5 fluorouracilem (neboli 5-FU, tj. léčivá látka ze skupiny tzv. 5-fluoropyrimidinů)
krémy, mastmi, očními kapkami nebo jakoukoli jinou formu zevně aplikovaných léků, které
obsahují 5-fluorouracil
léčivými látkami, které jsou v těle přeměňovány na 5-fluorouracil, např.:
- kapecitabin
- floxuridin
- tegafur
jakoukoli jinou léčivou látku odvozenou od 5-fluoropyrimidinu
kombinací jakýchkoli výše uvedených léčivých látek
jestliže máte závažně poškozený imunitní systém (tj. obranný systém organismu proti infekcím); např.
pokud jste léčen(a):
léky proti rakovině (chemoterapie), nebo
imunosupresivními léky (tj. léky, které potlačují nebo oslabují funkci imunitního systému)
jestliže užíváte léky proti závažným plísňovým infekcím obsahující léčivou látku flucytosin
jestliže používáte léky proti bradavicím obsahující léčivé látky odvozené z 5-fluoropyrimidinu
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Zostevir je zapotřebí
Neužívejte přípravek Zostevir společně s léky obsahujícími 5-FU nebo jiné 5-fluoropyrimidiny (viz
body Neužívejte Zostevir a Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky).
Neužívejte Zostevir, pokud již došlo k plnému rozvoji kožní vyrážky (počátek tvorby krust). Pokud si
nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře.
Jestliže máte chronické onemocnění jater (např. chronickou hepatitidu), poraďte se před použitím
přípravku Zostevir se svým lékařem.
Neužívejte přípravek Zostevir déle než 7 dnů, protože prodloužení léčby nad doporučenou dobu 7 dnů
zvyšuje riziko rozvoje žloutenky (viz také bod 4).

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v
nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

POZNÁMKA:
Zvláštní varování pro pacienty léčené přípravky obsahujícími 5-fluorouracil nebo jiné 5-
fluoropyrimidiny (viz též červený rámeček nahoře):
Zostevir nesmí být užíván společně s léky určenými k chemoterapii nádorů, která obsahují některou z
následujících léčivých látek, protože škodlivé účinky těchto léků by se mohly významně zvýšit a
mohly by být i smrtelné:
5-fluorouracil, včetně forem určených k lokálnímu použití
kapecitabin
floxuridin
tegafur
jiné 5-fluoropyrimidiny
kombinace jakýchkoli výše uvedených léčivých látek s jinými léčivými látkami
Neužívejte Zostevir společně s léky obsahujícími léčivou látku flucytosin, který se používá k léčbě
závažných plísňových infekcí.
Neužívejte Zostevir a kontaktujte ihned svého lékaře, jestliže:
užíváte jakýkoli z výše uvedených léků
budete užívat jakýkoli z výše uvedených léků během 4 týdnů po ukončení léčby přípravkem
Zostevir.
Jestliže jste nedopatřením užil/a Zostevir a jeden z výše uvedených léků:
ukončete užívání obou léků
ihned se poraďte s lékařem.
3

Je možné, že budete muset navštívit nemocnici, kde budete léčen/a.

Mezi projevy a příznaky toxicity 5-fluorouracilu v důsledku výše uvedených interakcí patří:
pocit nevolnosti; průjem; zánět sliznice dutiny ústní; snížený počet bílých krvinek a útlum funkce
kostní dřeně; červená plochá vyrážka po celém těle, s bolestivostí kůže na dotek, následovaná tvorbou
velkých puchýřů a vedoucí k tvorbě rozsáhlých ploch olupující se kůže (toxická epidermální
nekrolýza) (viz také bod 4).

Zkušenosti po uvedení na trh ukazují na možnou interakci brivudinu s dopaminergními léky proti
Parkinsonově nemoci, která by mohla usnadnit nástup chorey (abnormální, nedobrovolné pohyby
zejména paží, nohou a obličeje podobné tanci).

Užívání přípravku Zostevir s jídlem a pitím
Přípravek Zostevir můžete užívat s jídlem i nezávisle na jídle.

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék.
Neužívejte Zostevir během těhotenství.
Neužívejte Zostevir, jestliže kojíte. Léčivá látka přípravku Zostevir může procházet prostřednictvím
mateřského mléka do těla dítěte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
U několika pacientů užívajících přípravek Zostevir se vyskytly závratě a ospalost, ačkoli tento výskyt
nebyl častý. Pokud zaznamenáte podobné nežádoucí účinky, neřiďte motorová vozidla a neobsluhujte
stroje příp. nepracujte bez řádného zabezpečení. Poraďte se se svým lékařem.

Důležité informace o některých složkách přípravku Zostevir
Tento léčivý přípravek obsahuje mléčný cukr (laktózu). Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé
cukry, kontaktujte svého lékaře, než začnete tento přípravek užívat.

3. JAK SE ZOSTEVIR POUŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Zostevir přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se
se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívejte:
1 tabletu přípravku Zostevir (125 mg) jednou denně po dobu 7 dnů.
Tablety přípravku Zostevir užívejte každý den přibližně ve stejnou denní dobu.
Přípravek Zostevir můžete užívat s jídlem i nezávisle na jídle.
Tablety polykejte celé a zapíjejte je dostatečným množstvím tekutiny, např. sklenicí vody.

Léčbu je třeba zahájit co nejdříve. To znamená, že byste měl/a začít užívat přípravek Zostevir, je-li to
možné:
do 3 dnů od objevení se prvních kožních příznaků pásového oparu (kožní vyrážky) nebo
do 2 dnů od objevení se prvních puchýřků.
Dokončete sedmidenní léčebný cyklus i tehdy, pokud se Váš stav zlepší dříve.

Pokud projevy přetrvávají nebo se během týdenní léčby zhorší, navštivte svého lékaře.
Užívání obvyklé dávky přípravku Zostevir snižuje riziko rozvoje postherpetické neuralgie u pacientů
starších 50 let. Postherpetická neuralgie je přetrvávající bolest, která vzniká v oblasti, jež byla
postižena pásovým oparem poté, co se kožní vyrážka zlepšila.
Trvání léčby
Tento léčivý přípravek je určen ke krátkodobému použití. Má být užíván pouze 7 dnů. Neprovádějte
druhý cyklus léčby.
4

Děti a mladiství
Neužívejte Zostevir, pokud jste mladší 18 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Zostevir, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) více tablet, než jste měl(a), oznamte to lékaři. Lékař rozhodne, zda jsou nezbytná
další opatření.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zostevir
Jestliže jste zapomněl(a) užít tabletu v obvyklou dobu, užijte tabletu ihned poté, co tuto skutečnost
zjistíte. Příští den užijte další tabletu přibližně ve stejnou dobu, jako jste ji užil(a) předcházející den.
Pokračujte v novém čase pro užití dávky až do završení sedmidenního cyklu léčby.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Jestliže zapomenete užít denní dávku opakovaně, informujte svého lékaře.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Zostevir
Nepřestávejte užívat přípravek Zostevir bez předchozí konzultace se svým lékařem. Aby byla léčba
plně úspěšná, musíte lék užívat 7 dnů.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Zostevir nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Užívání přípravku Zostevir ukončete a informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás vyskytne
alergická reakce s příznaky a projevy zahrnujícími svědění nebo zarudnutí kůže, zvýšené pocení,
otok (dlaní, chodidel, obličeje, jazyka, rtů, očních víček nebo hrtanu), dýchací potíže (viz také bod 4).
Tyto příznaky mohou být závažné a mohou vyžadovat neodkladnou lékařskou pomoc.
Následující nežádoucí účinky byly pozorovány často (u méně než 1 z 10, ale
u více než 1 ze 100 léčených pacientů):
nauzea (nevolnost)
Následující nežádoucí účinky byly pozorovány méně často (u méně než 1 ze
100, ale u více než 1 z 1 000 léčených pacientů):
pokles počtu určitého typu bílých krvinek (granulocyty)
nárůst počtu určitých typů bílých krvinek (eozinofily, lymfocyty, monocyty)
pokles počtu červených krvinek (anémie)
alergické reakce, včetně:
svědění kůže (pruritus)
zarudnutí kůže (zarudlá kožní vyrážka)
zvýšené pocení
otoky: dlaní, chodidel, obličeje, jazyka, rtů, očních víček nebo hrtanu (laryngeální otok)
kašel, dýchací potíže a/nebo dušnost
nechutenství
úzkost
nespavost (insomnie)
spavost (somnolence)
bolest hlavy
závratě
vertigo (pocit motání hlavy)
abnormální čití, např. pálení, bodání, chvění, mravenčení, nejčastěji v pažích a dolních končetinách
(parestezie)
5

zvýšený krevní tlak
zažívací potíže (dyspepsie), zvracení, bolest břicha
průjem
nadměrná plynatost žaludku nebo střev (flatulence)
zácpa
chronické onemocnění jater s hromaděním tuku (ztukovatění jater)
zvýšení krevních hladin určitých látek tvořených játry (zvýšení jaterních enzymů)
slabost, únava (vyčerpání)
symptomy podobné chřipce (malátnost, horečka, bolest těla a zimnice)

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány vzácně (u méně než 1 z 1
000, ale u více než 1 z 10 000 léčených pacientů):
nízký krevní tlak
snížení počtu krevních destiček v krvi
halucinace, bludy
stav zmatenosti
třes
poruchy chuti
bolest uší
zánět jater (hepatitida), zvýšení hladin bilirubinu v krvi
bolest kostí

Následující nežádoucí účinky byly také hlášeny, ale četnost jejich výskytu
není známa
porucha rovnováhy
zánět krevních cév (vaskulitida)
selhání jater s rychlým nástupem
lokalizovaný kožní zánět, který recidivuje na stejném místě po určitou dobu (fixní erupce), kožní
zánět s olupováním kůže (exfoliativní dermatitida), závažná vyrážka po celém těle na kůži a v
ústech v důsledku alergické reakce (erythema multiforme), tvorba vřídků na kůži, v ústech, v
oblasti očí a genitálu (Stevens- Johnsonův syndrom).

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, svému lékaři nebo
lékárníkovi.

5. JAK ZOSTEVIR UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem.
Přípravek Zostevir nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za
Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.

6. DALŠÍ ÍNORMACE

Co Zostevir obsahuje

Léčivou látkou je brivudinum.
1 tableta přípravku Zostevir obsahuje 125 mg brivudinu.

6

Pomocnými látkami jsou:
mikrokrystalická celulóza
monohydrát laktózy
povidon 25
magnesium-stearát
Jak přípravek vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety přípravku Zostevir jsou bílé až téměř bílé, kulaté, ploché, se zkosenými hranami.
Jsou uloženy v blistru a krabičce. Jedno balení obsahuje 1 nebo 7 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

BERLIN-CHEMIE AG (Menarini Group), 12489 Berlín, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena
19.12.2012


Recenze

Recenze produktu ZOSTEVIR 1X125MG Tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ZOSTEVIR 1X125MG Tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze