Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

ZOPITIN 7,5 MG 100X7,5MG Potahované tablety - recenze

Kód výrobku: 68652

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Podrobné informace - ZOPITIN 7,5 MG 100X7,5MG Potahované tablety

1/5
Sp.zn.sukls263549/2012
Příbalová informace: informace pro uživatele

ZOPITIN 7,5 mg
potahované tablety
zopiclonum


Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek
užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by
jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci
1 Co je přípravek Zopitin a k čemu se používá
2 Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zopitin užívat
3 Jak se přípravek Zopitin užívá
4 Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Zopitin uchovávat
6 Obsah balení a další informace


1. Co je Zopitin a k čemu se používá

Léčivá látka přípravku Zopitin je zopiclonum (zopiklon), látka s tlumícím, uspávacím
účinkem na centrální nervový systém (hypnotikum). Lék usnadňuje usínání a prodlužuje
spánek. Uspávací účinek nastupuje po 15 až 20 minutách.
Přípravek Zopitin je určen pouze pro krátkodobou léčbu nespavosti.


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zopitin užívat

Neužívejte přípravek Zopitin
- pokud jste alergický(á) na zopiklon nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6)
- pokud trpíte závažnou svalovou slabostí (myastenia gravis)
- pokud trpíte závažnou spánkovou zástavou dýchání (apnoe)
- pokud trpíte závažnou dechovou nedostatečností
- pokud trpíte těžkou jaterní nedostatečností

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Zopitin se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.
2/5
Dlouhodobé užívání přípravku Zopitin snižuje jeho účinnost a způsobuje vznik
závislosti. Proto musí být léčba co možná nejkratší (většinou několik dnů) a nesmí
překročit 4 týdny.
Dlouhodobá léčba nesmí být přerušena náhle, protože by mohla způsobit nespavost,
bolest hlavy, svalové bolesti, úzkost, napětí, neklid, zmatenost a podrážděnost. Léčba
musí být ukončována postupně. Zopitin může způsobit přechodnou ztrátu paměti.
Abyste se jí vyhnuli, musíte užívat přípravek těsně před ulehnutím a zajistit si 7 - 8
hodin nepřerušovaného spánku.
U některých pacientů může být účinek přípravku Zopitin silnější. Pro pacienty starší,
oslabené, s poruchou funkce jater nebo ledvin a pro pacienty s dýchacími potížemi je
doporučena dávka 3,75 mg (polovina tablety).

Děti
Přípravek není určen pro děti a dospívající do 18 let.

Další léčivé přípravky a Zopitin
Prosíme, upozorněte lékaře nebo lékárníka pokud užíváte nebo jste v nedávné době
užívali jakékoli jiné léky, včetně léků volně prodejných. To se týká zejména
následujících léků, které zesilují tlumící účinek přípravku Zopitin:
- jiné tlumící (sedativní) léky
- hypnotika (uspávající léky), antipsychotika, antidepresiva, antiepileptika
- silně analgeticky působící léky (léky proti bolesti)
- antihistaminika (léky proti alergii nebo nevolnosti při cestování, které mají uspávající
účinek)

Účinnost a bezpečnost přípravku Zopitin mohou být změněny současným užíváním
s dalšími léky. Proto informujte svého lékaře o užívání jakéhokoli z těchto léků ještě
dříve, než Vám předepíše přípravek Zopitin:
- některé léky proti plísním (např. ketokonazol, itrakonazol)
- některá antibiotika (např. erythromycin, klarithromycin)
- některé protivirové léky (např. ritonavir)
- některá antidepresiva (např. nefazodon).

Přípravek Zopitin s jídlem, pitím a alkoholem
Přípravek zapijte dostatečným množstvím vody (nejméně 2 dcl). Můžete jej užívat
spolu s jídlem. Při užívání přípravku Zopitin nepijte alkohol, protože alkohol zesiluje
tlumící účinek přípravku Zopitin na centrální nervový systém a může dojít k narušení
jeho účinku.

Těhotenství a kojení
Zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka před užitím jakéhokoli léku.
Zopitin nesmí být v těhotenství a při kojení užíván.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Zopitin snižuje schopnost řídit a vykonávat činnosti vyžadující pozornost. Nesmíte řídit
nejméně 8 hodin po užití přípravku.


3/5
3. Jak se přípravek Zopitin užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování a délka léčby jsou individuální. Doporučená dávka pro dospělé je 1 tableta
před ulehnutím a nejdelší doporučená doba léčby jsou 4 týdny.
Lékař Vám však naordinuje délku léčby a dávkování individuálně (přesně pro Vás) a
mohou se od obecných doporučení (1 tableta před ulehnutím) lišit. Dodržujte pečlivě
pokyny lékaře. Sami nesmíte dávkování měnit.
Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.

Použití u dětí
Zopitin nesmí být podáván dětem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Zopitin, než jste měl(a)
Jestliže jste užili příliš velké množství léku (došlo k předávkování), kontaktujte
neprodleně lékaře nebo pohotovostní oddělení nemocnice.
Jako první pomoc můžer být užito aktivní uhlí, které omezuje vstřebávání léku.

Pokud máte další otázky o užívání tohoto léku, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zopitin
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
V zásadě se přípravek Zopitin smí užívat jen pokud je to pro usnutí opravdu nutné.
Pokud jej zapomenete užít před ulehnutím a nemůžete usnout, můžete tabletu užít
později. Musíte mít ale zajištěn 7 - 8 hodinový nepřerušovaný spánek. Pokud není tak
dlouhý spánek možný, tabletu neužívejte.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Zopitin
Ukončení užívání přípravku Zopitin v dávce 7,5 mg se doporučuje provádět postupně.
Následující večer užijte polovinu tablety. Pokud užíváte dávku nižší než 7,5 mg,
přerušení léčby u Vás pravděpodobně nevyvolá potíže s usínáním.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého
lékaře nebo lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Zopitin nežádoucí účinky, které se
ale nemusí vyskytnout u každého.

Časté (u více než 1 ze 100 pacientů):
hořká nebo kovová chuť v ústech, sucho v ústech, únava během rána následujícího po
užití léku.

Méně časté (u méně než 1 ze 100 pacientů):
4/5
noční můry, pohybový neklid, bolest hlavy, závratě, nevolnost, zvracení, porucha
trávení, únava.

Vzácné (u méně než 1 z 1 000 pacientů):
celkové alergické reakce, vyrážka, svědění, ztráta paměti, halucinace, podrážděnost,
agresivita, zmatenost, deprese, poruchy libida (pohlavní touhy), zhoršení nespavosti a
pády (převážně u starších pacientů).

Velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 pacientů):
anafylaktické reakce, otok obličeje, rtů, hrdla a jazyka (angioedém), slabé až střední
zvýšení sérových transamináz a/nebo alkalické fosfatázy.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):
neklid, bludy, výbuchy zlosti, nenormální chování (může být spojené se ztrátou paměti),
náměsíčnost, závislost a abstinenční syndrom, poruchy pohybů, dvojité vidění, svalová
slabost.

Nežádoucí účinky jsou závislé na velikosti dávky léku a většinou se vyskytují na
začátku léčby. Při snížení dávky se obvykle zmírní. Nepřetržité užívání léku vede
k závislosti a zeslabuje účinnost léku.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou
uvedeny v této příbalové informaci.


5. Jak přípravek Zopitin uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25°C.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru a
krabičce za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni
uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu.
Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato
opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Zopitin obsahuje
Léčivou látkou je zopiclonum. Jedna potahovaná tableta obsahuje zopiclonum 7,5 mg.

Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: Předbobtnalý škrob, dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého,
magnesium-stearát, mikrokrystalická celulosa, koloidní bezvodý oxid křemičitý.
5/5
Potah tablety: Makrogol 4 000, polyvinylalkohol, mastek, indigokarmín (E132), oxid
titaničitý (E171).

Jak přípravek Zopitin vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: světle modré, oválné, konvexní potahované tablety s půlicí rýhou,
délka tablety 10,0 mm a šířka 5,0 mm. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.

Velikost balení: 10, 20, 30 a 100 potahovaných tablet
Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Vitabalans Oy, Varastokatu 8, 13500 Hämeenlinna, Finsko
Tel: +358 (3) 615600
Fax: +358 (3) 6183130

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 28.12.2012.

Informace o produktu

Výrobce: VITABALANS
Kód výrobku: 68652
Kód EAN: 6410530085646
Kód SÚKL: 36437
Držitel rozhodnutí: VITABALANS

Registrovaný léčivý přípravek, pozorně čtěte příbalovou informaci.

Přípravek je určen pouze pro krátkodobou léčbu nespavosti.

Recenze

Recenze produktu ZOPITIN 7,5 MG 100X7,5MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ZOPITIN 7,5 MG 100X7,5MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám