Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis na bolest a zvýšenou teplotu

ZOMIG 5 MG 6X5MG Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14350

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: AstraZeneca Czech Republic
Kód výrobku: 14350
Kód EAN:
Kód SÚKL: 53086
Doplněk názvu: 5MG TBL FLM 6 POUZ
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: AstraZeneca Czech Republic
Proč užívat Zomig? Zomig se používá k léčbě migrény v době záchvatu. Nepoužívá se jako prevence (předcházení) migrén v období mimo záchvaty. Je určen pro dospělé od 18 do 65 let.

Příbalový leták

ZOMIG

1/6

 

sp.zn.sukls241700/2016 

 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

ZOMIG 5 mg 

potahované tablety 

zolmitriptanum 

 
Přečtěte  si  pozorně  celou  příbalovou  informaci  dříve,  než  začnete  tento  přípravek 
užívat. 

-  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 
-  Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 
-  Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl 

by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

-  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
 

Co naleznate v této příbalové informaci 
1. 

Co je přípravek ZOMIG a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ZOMIG užívat 

3. 

Jak se přípravek ZOMIG užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek ZOMIG uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je přípravek ZOMIG a k čemu se používá 

 
Přípravek  ZOMIG  obsahuje  léčivou  látku  zolmitriptan.  Tato  léčivá  látka  patří  do  skupiny 
léčiv označovaných jako triptany. 
 
Přípravek ZOMIG se používá k léčbě bolesti hlavy - migrény. 
 

Příznaky migrény mohou být způsobeny rozšířenými cévami v oblasti hlavy. Přípravek 
ZOMIG zužuje tyto rozšířené cévy. Tím napomáhá k odstranění příznaků bolení hlavy 
a  jiných  příznaků  záchvatu  migrény,  např.  pocit  nevolnosti  (nucení  na  zvracení  a 
zvracení) a pocit zvýšené citlivosti na světlo a zvuky. 

Přípravek  ZOMIG  účinkuje  pouze  po  začátku  záchvatu  migrény.  Nezabrání  však 
opakování záchvatu. 

 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ZOMIG užívat 

 
Nepoužívejte přípravek ZOMIG jestliže: 

jste  alergický(á)  na  zolmitriptan  nebo  na  kteroukoliv  další  složku  tohoto  přípravku 
(uvedenou v bodě 6). 

máte vysoký krevní tlak. 

máte  potíže  se  srdcem,  např.  po  infarktu  myokardu,  máte  anginu  pectoris  (bolest  na 
hrudi často vyvolaná námahou nebo při rozčilení), máte Prinzmetalovu anginu pectoris 
(bolest  na  hrudi,  která  přichází  i  za  klidu)  nebo  máte  problémy  se  srdcem,  které  se 
projevují obtížným dýcháním a tlakem na hrudníku. 

2/6

 

měl(a)  jste  cévní  mozkovou  příhodu  nebo  krátkodobé  problémy  podobné  cévní 
mozkové příhodě (přechodná ischemická ataka/TIA). 

máte vážně nemocné ledviny. 

užíváte  jiná  léčiva  k léčbě  migrény  (např.  ergotaminové  alkaloidy  jako  je 
dihydroergotamin a methysergid nebo jiné léky ze skupiny triptanů, jako je sumatriptan 
a naratriptan; viz „Vzájemné užívání s dalšími léčivými přípravky“ níže). 

 
Pokud  se  některý  z výše  uvedených  bodů  vztahuje  také  na  Vás,  nemůžete  užívat  ZOMIG. 
V případě  nejistoty  se  poraďte  s   lékařem  nebo  lékárníkem  ještě  před  prvním  užitím 
přípravku. 
 
Zvláštní opatrnosti při použití přípravku ZOMIG je zapotřebí, pokud máte: 

riziko rozvoje ischemické choroby srdeční (špatný průtok krve cévami, které zásobují 
srdce). Vaše riziko je vyšší, pokud kouříte, máte vysoký krevní tlak, vysokou hladinu 
cholesterolu v krvi, cukrovku (diabetes mellitus) nebo někdo jiný ve Vaší rodině měl 
ischemickou chorobu srdeční. 

Wolff-Parkinson-Whiteův syndrom (porucha srdečního rytmu). 

problémy s játry. 

bolesti hlavy, které se liší od Vaší obvyklé migrenozní bolesti hlavy. 

užíváte  některé  léky  k léčbě  deprese  (viz 

Další  léčivé  přípravky

  a  přípravek 

ZOMIG“ níže).

 

 
Jestliže  se  přípravek  ZOMIG  užívá  současně  s léky  ze  skupiny  SSRI  nebo  SNRI,  které  se 

používají  k léčbě  deprese,  existuje  riziko  rozvoje  tzv.  serotoninového  syndromu.  Projevy 

serotoninového  syndromu  mohou  být  závažné  a  zahrnují  třes,  nadměrné  reflexy,  pocit  na 

zvracení,  horečku,  pocení,  blouznění  (delirium),  zmatenost  a  koma.  Pokud  používáte 

kombinaci  těchto  léků,  bude  Vás  lékař  pečlivě  sledovat,  zejména  na  začátku  léčby,  kdy  se 

dávky léku zvyšují nebo v případě přidání dalších serotoninergních léků. Jestliže se u Vás tyto 

příznaky vyskytnou, obraťte se co nejdříve na svého lékaře. 
 
Pokud nastupujete do nemocnice, řekněte lékaři, že užíváte přípravek ZOMIG. 
 
Přípravek  ZOMIG  není  určen  dětem  a  mladistvým  ve  věku  do  18 let  a  lidem  starším  než 
65 let. 
 
Podobně  jako  u jiných  léčiv  k léčbě  migrény,  může  nadměrné  užívání  přípravku  ZOMIG 
způsobovat každodenní bolesti hlavy nebo může způsobovat zhoršování migrény. Poraďte se 
se  svým  lékařem,  pokud  si  myslíte,  že  je  to  Váš  případ.  Lékař  může  podávání  přípravku 
ZOMIG přerušit, aby došlo k obnovení stavu. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek ZOMIG 
Informujte,  prosím,  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o všech  lécích,  které  užíváte  nebo  jste 
užíval(a)  v nedávné  době,  včetně  rostlinných  léčiv  a  léků  dostupných  bez  lékařského 
předpisu. 
Zvláště je důležité, aby byl Váš lékař informován, že už se léčíte některým z níže uvedených 
léků: 
Léky k léčbě migrény 

Pokud  užíváte  jiné  triptany  (např.  sumatriptan  nebo  naratriptan),  užijte  přípravek 
ZOMIG až po uplynutí 24 hodin. 

Po užití přípravku ZOMIG lze užít jiný triptan až po uplynutí 24 hodin. 

Pokud  užíváte  léky  s obsahem  ergotaminu  nebo  jiné  léky  námelového  typu  (např. 
methysergid), vyčkejte 24 hodin před užitím přípravku ZOMIG. 

Po  užití  přípravku  ZOMIG  užijte  ergotamin  nebo  léčiva  námelového  typu  až  po 
uplynutí 6 hodin. 

3/6

 

 
Léky k léčbě deprese 

Inhibitory monoaminooxidázy, známé též jako IMAO (např. moklobemid). 

Selektivní  inhibitory  zpětného  vychytávání  serotoninu  –  SSRI,  např.  fluoxetin, 
paroxetin, fluvoxamin, sertralin. 

Inhibitory  zpětného  vychytávání  serotoninu  a  noradrelinu  –  SNRI,  např.  venlafaxin 
nebo duloxetin. 

 
Další léčivé přípravky 

Cimetidin (k léčbě nechutenství a žaludečních vředů). 

Chinolonová antibiotika, např. ciprofloxacin. 

 
Současně s přípravkem ZOMIG byste neměl(a) užívat rostlinné přípravky s obsahem třezalky 
tečkované (Hypericum perforatum). Nežádoucí účinky přípravku ZOMIG mohou být častější. 
 
Přípravek ZOMIG s jídlem a pitím 
Přípravek ZOMIG můžete užívat před jídlem i v průběhu jídla. Jídlo nemá vliv na účinnost 
přípravku. 
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 

Není známo, zda je užívání přípravku ZOMIG v průběhu těhotenství škodlivé. Pokud 
jste těhotná nebo se snažíte otěhotnět, poraďte se s lékařem dříve než začnete ZOMIG 
užívat. 

V průběhu 24 hodin po užití přípravku ZOMIG nekojte. 

 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 

V průběhu  záchvatu  migrény  mohou  být  Vaše  reakce  pomalejší  než  obvykle.  Tuto 
okolnost musíte mít na paměti, pokud budete řídit nebo obsluhovat stroje. 

Přípravek  ZOMIG  pravděpodobně  neovlivní  Vaši  schopnost  řídit  nebo  obsluhovat 
stroje. Můžete však být poněkud ospalí. Vždy byste měl(a) znát svou reakci na podání 
přípravku ještě předtím, než budete tyto činnosti vykonávat. 

 
Přípravek ZOMIG obsahuje laktosu 
Přípravek ZOMIG obsahuje laktosu, což je druh cukru. Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte 
některé cukry, řekněte o tom lékaři předtím, než začnete přípravek užívat. 
 
 
3. 

Jak se přípravek ZOMIG užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře.  Pokud  si  nejste  jist(a), 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Užijte přípravek ZOMIG co nejdříve, jakmile se dostaví záchvat migrény. Přípravek ZOMIG 
můžete užít i v průběhu záchvatu. 

Obvyklá dávka je jedna tableta. 

Spolkněte tabletu a zapijte ji vodou. 

Další tabletu můžete užít, pokud bolest trvá po uplynutí 2 hodin nebo pokud se záchvat 
dostaví znovu v průběhu 24 hodin. 

 
Pokud nedojde k úlevě, informujte o tom svého lékaře. Lékař může Vaši léčbu změnit. 
Neužívejte větší dávku než Vám předepsal lékař. 
 
Neužívejte  více  než  2 tablety  po  5 mg  v průběhu  24 hodin.  Maximální  dávka  je  10 mg  za 
24 hodin. 

4/6

 

 
Jestliže jste užil(a) více přípravku ZOMIG, než jste měl(a) 
Jestliže  jste  užil(a)  větší  dávku  přípravku  ZOMIG  než  Vám  předepsal  lékař,  zavolejte  mu 
nebo jděte přímo do nemocnice. Vezměte si svůj lék s sebou, aby bylo zřejmé o jaký lék se 
jedná. 
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně  jako  všechny  léky,  může  mít  i  přípravek  ZOMIG  nežádoucí  účinky,  které  se  ale 
nemusí  vyskytnout  u každého.  Některé  příznaky  mohou  být  součástí  samotného  záchvatu 
migrény. 
 
Přestaňte užívat přípravek ZOMIG a kontaktujte okamžitě lékaře, pokud se u Vás objeví níže 
uvedené vzácné nebo velmi vzácné nežádoucí účinky: 
Vzácné (u méně než jednoho pacienta z 1000) 

Alergická reakce včetně svědivé vyrážky (kopřivka) a otok obličeje, rtů, jazyka a hrdla 
(anafylaktický šok, angioedém). 

Velmi vzácné (u méně než jednoho pacienta z 10 000) 

Angina pectoris (bolest na hrudi, často při námaze), srdeční příhoda (infarkt myokardu) 
nebo zúžení srdečních cév. Projevuje se bolestí na hrudi a neschopností se nadechnout. 

Zúžení  cév  vyživujích  střevo,  které  může  vést  k poškození  střeva.  Příznaky  zahrnují 
bolest břicha a krvavý průjem. 

Krvácení do mozku nebo mozková mrtvice. 

 
Mezi další nežádoucí účinky patří: 
 
Časté (u méně než jednoho pacienta z 10) 
Tyto nežádoucí účinky jsou obvykle mírné a po krátké době obvykle ustupují. 

Neobvyklé  pocity  jako  je  brnění  prstů  na  ruce  i  noze  nebo  zvýšená  citlivost  kůže  na 
dotyk. 

Pocit ospalosti, závratě nebo pocit horka. 

Bolest hlavy. 

Nepravidelná srdeční akce. 

Pocit na zvracení nebo zvracení. 

Bolest břicha. 

Poruchy polykání. 

Sucho v ústech. 

Svalová slabost a bolest svalů. 

Pocit celkové slabosti. 

Pocit tíhy, svírání, bolesti nebo tlaku v krku, šíji, pažích a nohách nebo na hrudníku. 

 
Méně časté (u méně než jednoho pacienta ze 100) 

Velmi rychlá činnost srdce (tachykardie). 

Mírně zvýšený krevní tlak. 

Vyšší tvorba moči a zvýšená potřeba močení. 

 
Neobávejte se tohoto seznamu nežádoucích účinků. U Vás se nemusí objevit žádný z nich. 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: 
Státní ústav pro kontrolu léčiv 
Šrobárova 48 
100 41 Praha 10 
webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

. 

5/6

 

 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 
 
 
5. 

Jak přípravek ZOMIG uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.. 
 
Uchovávejte při teplotě do 30°C. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za 
„Použitelné  do:“  nebo  EXP.  Doba  použitelnosti  se  vztahuje  k poslednímu  dni  uvedeného 
měsíce. 
 
Nevyhazujte  žádné  léčivé  přípravky  do  odpadních  vod  nebo  domácího  odpadu.  Zeptejte  se 
svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají 
chránit životní prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek ZOMIG 5 mg obsahuje 
Léčivou  látkou  je  zolmitriptanum  (zolmitriptan).  Jedna  potahovaná  tableta  obsahuje 
zolmitriptanum 5 mg. 
 
Pomocnými  látkami  jsou:  hypromelosa,  laktosa,  magnesium-stearát,,  mikrokrystalická 
celulosa,  makrogol  400  a  8000,  sodná  sůl  karboxymethylškrobu,  oxid  titaničitý  (E171), 
červený oxid železitý (E172). 
 
Jak přípravek ZOMIG 5 mg vypadá a co obsahuje toto balení 
ZOMIG  5 mg  potahované  tablety  jsou  růžové  kulaté  a  na  jedné  straně  označené  písmenem 
„Z“.  Dodávají  se  v blistrech  po  3,  6  (s ochranným  pouzdrem  či  bez  tohoto  pouzdra)  nebo 
18 tabletách. 
 
Ochranné pouzdro z plastu slouží k pohodlnému přenášení tablet. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
 
AstraZeneca  UK  Limited,  1  Francis  Crick  Avenue,  Cambridge  Biomedical  Campus, 
Cambridge CB2 0AA, Velká Británie 
 
Výrobce 
AstraZeneca UK Ltd., Macclesfield, Cheshire, Velká Británie 
 
Další  informace  o tomto  přípravku  získáte  u místního  zástupce  držitele  rozhodnutí 
o registraci. 
 
AstraZeneca Czech Republic s.r.o. 
Tel.: 222 807 111 
infoservis.cz@astrazeneca.com 
 

6/6

 

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12.10.2016 
Další zdroje informací 
Podrobné  informace  o tomto  léčivém  přípravku  jsou  k dispozici  na  webových  stránkách 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv na adrese 

www.sukl.cz

 

Recenze

Recenze produktu ZOMIG 5 MG 6X5MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ZOMIG 5 MG 6X5MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám