Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

ZOLSANA 10 MG 15X10MG B Potahované tablety - recenze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 42437

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SYNTHON HISPANIA S.L., SANT BOI DE LLOBREGAT
Kód výrobku: 42437
Kód EAN:
Kód SÚKL: 51273
Doplněk názvu: 10MG TBL FLM 15
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: SYNTHON HISPANIA S.L., SANT BOI DE LLOBREGAT
Užívá se ke krátkodobé léčbě nespavosti. Benzodiazepiny nebo látky příbuzné benzodiazepinům jsou určeny výhradně k léčbě závažných poruch spánku.

Příbalový leták

ZOLSANA

 

 

Sp.zn. sukls202203/2014  
 

Příbalová informace: informace pro uživatele 

 

Zolsana 10 mg 

potahované tablety 

zolpidemi tartras 

 
Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v 
této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 
Co naleznete v této příbalové informaci 
1. 

Co je Zolsana a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zolsana užívat 

3. 

Jak se přípravek Zolsana užívá 

4. 

Možné nežádoucí účinky 

5. 

Jak přípravek Zolsana uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
1. 

Co je Zolsana a k čemu se používá 

 
Zolpidem je tableta navozující spánek patřící do skupiny léků známé jako látky příbuzné 
benzodiazepinům. Užívá se ke krátkodobé léčbě nespavosti. 
 
Zolpidem je určen k léčbě pouze těch poruch spánku, které jsou závažné, vyřazující nebo způsobují 
výraznou úzkost. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zolsana užívat 

 
Neužívejte přípravek Zolsana, jestliže: 
– 

jste alergický(á) na zolpidem nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou 
v bodě 6); 

– 

trpíte závažnou svalovou slabostí (myastenia gravis); 

– 

trpíte těžkým chrápáním s dlouhými prodlevami mezi nádechy (spánková apnoe); 

– 

máte závažné dechové obtíže (při kterých plíce nejsou dostatečně okysličovány) (dechová 
nedostatečnost
); 

– 

máte závažnou poruchu funkce jater (jaterní nedostatečnost). 

 
Děti a dospívající 
Zolpidem nesmí užívat děti a dospívající mladší 18 let. 
 
Upozornění a opatření 

Jestliže jste vyššího věku nebo oslabení
Měl(a) byste užívat nižší dávku (viz bod 3. Jak se přípravek Zolsana užívá). Zolpidem má 
uvolňující účinek na svaly. Z tohoto důvodu, jsou zvláště starší pacienti vystaveni riziku pádu 
s následnou zlomeninou kyčelního kloubu při nočním vstávání z postele. 

Jestliže máte sníženou funkci ledvin

 

 

V takovém případě se Váš organismus zbavuje léčivé látky zolpidem delší dobu. Přestože není 
třeba upravit dávku, je třeba opatrnosti. Vyhledejte svého lékaře 

Jestliže máte chronické (dlouhotrvající) dechové obtíže
Tyto dechové obtíže se mohou zhoršit. 

Jestliže jste v minulosti měl(a) problémy s alkoholem nebo drogami. V takovém případě byste 
měl(a) být pečlivě sledován(a) Vaším lékařem, protože je zde riziko návyku a duševní 
závislosti. 

Jestliže máte závažné jaterní onemocnění.  
Neměl(a) byste užívat zolpidem z důvodu rizika poškození mozku (encefalopatie). Obraťte se 
na svého lékaře. 

Jestliže trpíte bludy (nepravdivá přesvědčení - psychóza), depresí nebo úzkostí, které jsou 
spojené s depresí, zolpidem by neměl být jediným lékem, který užíváte. 

 
Obecně  
Než začnete přípravek zolpidem užívat 

je třeba zjistit příčinu poruchy spánku; 

je třeba léčit onemocnění, které poruchu spánku mohlo způsobit. 

 

Pokud se Váš stav nezlepší po 7 až 14 dnech, obraťte se na svého lékaře, protože poruchy spánku 
mohou znamenat výskyt duševního nebo tělesného onemocnění. 
 
Závislost 
Je možný vznik fyzické i duševní závislosti. 
Riziko závislosti se zvyšuje při vyšších dávkách a s prodloužením doby trvání léčby a v případě, že 
pacient v minulosti zneužíval léky nebo alkohol. Při rozvoji závislosti je náhlé vysazení léku 
doprovázeno abstinenčními příznaky. 
 
Poruchy paměti (amnézie) 
Užívání zolpidemu může vyvolat ztrátu paměti (amnézii). Tento účinek se vyskytuje několik hodin po 
užití přípravku. Pro snížení tohoto rizika je třeba užít přípravek bezprostředně před ulehnutím a zajistit 
nepřerušovaný spánek po dobu 8 hodin (viz bod 4. Možné nežádoucí účinky). 
 
Psychiatrické a „paradoxní“ reakce 
Při léčbě se může vyskytnout neklid, nervozita, podrážděnost, agresivita, bludy (nepravdivá 
přesvědčení), vztek, noční děsy, přeludy, náměsíčnost, nevhodné chování, vystupňovaná nespavost a 
jiné poruchy chování.  
Pokud se u Vás během užívání zolpidemu vyskytnou tyto nežádoucí účinky, přerušte užívání 
přípravku a poraďte se s lékařem. Tyto nežádoucí účinky se častěji vyskytují u starších pacientů. 
 
Porucha psychomotorických funkcí objevující se následující den (viz také bod Řízení dopravních 
prostředků a obsluha strojů). 
Den po užití přípravku Zolsana může být zvýšené riziko poruchy psychomotorických funkcí, včetně 
zhoršení schopnosti řízení, pokud: 

přípravek užijete méně než 8 hodin před aktivitami vyžadujícími bdělost 

užijete vyšší než doporučenou dávku 

užijete zolpidem současně s jinými léky tlumícími centrální nervový systém nebo s léky, které 
zvyšují hladinu zolpidemu v krvi, anebo přitom konzumujete alkohol nebo nedovolené látky 

Přípravek užijte jednorázově bezprostředně před spaním. 
Další dávku už během téže noci neužívejte. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Zolsana 
Jiné užívané léky mohou být zolpidemem ovlivňovány. Ostatní léky mohou naopak ovlivňovat účinek 
zolpidemu. Při užívání zolpidemu s dále uvedenými přípravky může být následující den zvýšené riziko 
ospalosti a poruchy psychomotorických funkcí, včetně zhoršené schopnosti řídit vozidla. 

přípravky k léčbě některých duševních potíží (antipsychotika) 

přípravky k léčbě poruch spánku (hypnotika) 

 

 

léčivé přípravky na uklidnění nebo snížení úzkosti 

přípravky k léčbě depresí 

přípravky k léčbě středně silné až silné bolesti (narkotická analgetika) 

přípravky k léčbě epilepsie 

léčivé přípravky používané k anestezii (znecitlivění) 

přípravky k léčbě senné rýmyvyrážky nebo jiných alergií, které mohou způsobit ospalost 
(sedativní antihistaminika) 

Při užívání zolpidemu v kombinaci s antidepresivy včetně bupropionu, desipraminu, fluoxetinu, 
sertralinu a venlafaxinu můžete vidět věci, které nejsou skutečné (halucinace). 
Zolpidem se nedoporučuje užívat současně s fluvoxaminem a ciprofloxacinem. 
 
Přípravky zvyšující aktivitu některých jaterních enzymů mohou snižovat účinek zolpidemu, např. 
rifampicin (antibakteriální přípravek k léčbě např. tuberkulózy). 
 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Přípravek Zolsana s jídlem, pitím a alkoholem 
Během léčby nesmíte konzumovat alkohol, protože ten může zvýšit účinek zolpidemu. Touto 
kombinací je také ovlivněna schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 
 
Těhotenství, kojení a plodnost 
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.  
 
Zolpidem se v těhotenství (především v prvním trimestru) a v průběhu kojení nesmí užívat
především v prvním trimestru, protože nejsou k dispozici dostatečné údaje o jeho bezpečném užívání 
v těhotenství a v období kojení.  
 
Nicméně jestliže prospěch matky převažuje nad rizikem pro dítě, lékař může rozhodnout o léčbě 
zolpidemem. Jestliže je zolpidem užíván v posledních měsících těhotenství po delší dobu, mohou se 
po narození u dítěte vyskytnout příznaky z vysazení léku. 
 
Během kojení nesmíte přípravek užívat, neboť léčivá látka zolpidem přechází v malých množstvích 
do mateřského mléka. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Zolsana má výrazný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje, může způsobit 
mikrospánek. Den po užití přípravku Zolsana je (stejně jako u jiných hypnotických léků) nutno počítat 
s tím, že: 

se můžete cítit ospalý(á), spavý(á), mít závratě nebo být zmatený(á) 

rychlost rozhodování se může zpomalit 

můžete mít rozmazané nebo dvojité vidění 

může dojít ke zhoršení pozornosti 

 
Ke zmenšení výše uvedených nežádoucích účinků se mezi užitím zolpidemu a řízením vozidel, 
obsluhou strojů a prací ve výškách doporučuje odstup nejméně 8 hodin.  
 
Při užívání přípravku Zolsana nepijte alkohol a neužívejte jiné psychoaktivní látky, protože to může 
ještě zesílit výše uvedené nežádoucí účinky. 
 
Přípravek Zolsana obsahuje laktosu  
Pokud trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, kontaktujte před užíváním přípravku svého lékaře. 
 
 
3. 

Jak se přípravek Zolsana užívá 

 

 

 
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Zolsana se užívá s trochou tekutiny. 
 
Doporučená dávka je 10 mg přípravku Zolsana za 24 hodin. U některých pacientů lze předepsat nižší 
dávku. Přípravek Zolsana je třeba podávat: 

v jedné dávce, 

těsně před spaním. 

 
Je důležité, abyste nejméně 8 hodin po užití přípravku neprováděl(a) aktivity vyžadující zvýšenou 
pozornost. 
 
Nepřekračujte dávku 10 mg za 24 hodin. 
 
Obvyklé dávkování: 
 
Použití u dospělých 
Doporučená denní dávka je 1 tableta přípravku Zolsana 10 mg (10 mg zolpidemu/den). 
 
Použití u starších osob, oslabených pacientů nebo pacientů s poruchou funkce jater 
Doporučuje se 1/2 tablety přípravku Zolsana 10 mg denně (5 mg zolpidemu). Pokud je účinek 
nedostatečný a přípravek je dobře snášen, může lékař rozhodnout o zvýšení dávky na 1 tabletu 
přípravku Zolsana 10 mg (10 mg zolpidemu). 
 
Maximální dávka 
Denní dávka 1 tableta přípravku Zolsana 10 mg (odpovídá 10 mg zolpidemu) nesmí být překročena. 
 
Použití u dětí a dospívajících  
Dětem a dospívajícím do 18 let nesmí být zolpidem podáván. 
 
Délka léčby 
Při opakovaném užívání po dobu několika týdnů se může účinek navozující spánek (hypnotický) 
zeslabit. 
 
Léčba by měla být co nejkratší. Obecně by měla trvat několik dnů až 2 týdny a neměla by trvat déle 
než 4 týdny. 
 
Lékař Vás bude informovat kdy a jakým způsobem ukončit léčbu. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Zolsana, než jste měl(a) 
V případě předávkování neprodleně vyhledejte lékaře. Vezměte s sebou tuto příbalovou informaci a 
také tablety, abyste je ukázali lékaři. 
 
V případě předávkování zolpidemem se mohou objevit příznaky od extrémní ospalosti až lehké 
bezvědomí. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zolsana 
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže můžete ještě spát 
8 hodin, tabletu můžete užít. Jestliže to není možné, tabletu užijte až následující den před ulehnutím. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Zolsana 
Nepřerušujte léčbu zolpidemem náhle. Váš lékař Vám doporučí vysazovat léčbu postupně, protože 
náhlé vysazení léku bývá doprovázeno abstinenčními příznaky. 
 

 

 

V případě náhlého přerušení léčby se váš spánek může přechodně zhoršit (rebound fenomén). To 
může být provázeno změnami nálady, úzkostí a neklidem. Příznaky z vysazení zahrnují bolesti hlavy, 
bolesti svalů, výraznou úzkost a napětí, neklid, zmatenost, podrážděnost a poruchy spánku; 
v závažných případech se může objevit až ztráta uvědomění si přítomnosti (derealizace), odcizení sebe 
sama (depersonalizace), přecitlivělost na zvuky (hyperakúze), necitelnost, brnění končetin, 
přecitlivělost na světlo, hluk a fyzický kontakt, halucinace nebo záchvaty (epileptické záchvaty). 
Aby se co nejvíce snížila Vaše úzkost, je velmi důležité, abyste si byli vědomi možnosti výskytu 
těchto příznaků.  
 
Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
 
4.
 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. Tyto účinky patrně závisí na citlivosti jednotlivce a pravděpodobně se mohou 
vyskytnout častěji během hodiny po užití tablety, jestliže neulehnete na lůžko nebo nespíte 
bezprostředně. 
 
Nežádoucí účinky jsou: 
 
Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 z 10 osob)  
Nervové:   ospalost následující den, emoční necitlivost, snížená pozornost, zmatenost, únava, bolest 

hlavy, závrať 

Oční: 

dvojité vidění 

Ušní: 

pocit točení se ztrátou rovnováhy (vertigo), ztráta koordinace pohybů (ataxie). 

Svalové: 

svalová slabost 

 
Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 osob) 
Psychiatrické poruchy:  neklid, vzrušení, podrážděnost, agresivita, bludy, zuřivost, noční můry, vidiny 

(halucinace), duševní poruchy (psychózy), náměsíčnost, nevhodné chování a 
další nežádoucí projevy chování, poruchy paměti (amnézie), které mohou být 
spojeny s nevhodným chováním (viz bod 2. Upozornění a opatření). Tyto 
reakce se častěji vyskytují u starších pacientů. 
Při užívání zolpidemu nebo jiných léků navozující spánek (hypnotik) může 
být odhalena deprese, která nebyla předtím rozpoznána.  
Dlouhodobé užívání zolpidemu může vést k fyzické nebo duševní závislosti. 
Jestliže náhle přerušíte léčbu, můžete trpět abstinenčními příznaky (viz bod 2. 
Upozornění a opatření).  
Bylo hlášeno zneužití zolpidemu u pacientů závislých na jiných lécích. 
Snížení sexuální potřeby (libida). 

Žaludek a střeva: průjem, nevolnost, zvracení. 
Kožní:   

 

 

kožní reakce. 

 
Není známo (z dostupných údajů nelze určit četnost): 
Jaterní:  

 

 

zvýšené hladiny jaterních enzymů 

Kožní:  

nadměrné pocení (hyperhidróza), vážná reakce způsobující otok kůže, krku 
nebo jazyka, obtíže při dýchání a/nebo svědění (angioneurotický edém) 

Obecné: 

abnormální (netypická) chůze, nižší účinnost zolpidemu než obvykle 

Poranění: 

pád (převážně u starších a pokud zolpidem nebyl užíván tak, jak je 
předepsáno). 

 
Hlášení nežádoucích účinků  
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. 
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové 

 

 

informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek  
   
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku.  
 
 
5. 

Jak přípravek Zolsana uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru. První dvě 
čísla označují měsíc, poslední čtyři čísla označují rok. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu 
dni uvedeného měsíce.  
 
Uchovávejte v původním obalu. 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
Co přípravek Zolsana 10 mg obsahuje 

Léčivou látkou je zolpidemi tartas 10 mg v jedné potahované tabletě. 

Pomocnými látkami jsou: 
Jádro tablety: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxymethylškrobu 
(typ A), hypromelosa 2910/5, magnesium-stearát.  

 

Potah tablety: oxid titaničitý (E171), hypromelosa, makrogol 400. 

 
Jak Zolsana vypadá a co obsahuje toto balení 
Zolsana jsou bílé, podlouhlé, bikonvexní, potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách a 
vyraženým označením „ZIM“ na jedné straně a „10“ na druhé straně. Tablety lze dělit na dvě stejné 
poloviny. 
 
Velikost balení 
10, 14, 15, 20, 28, 30, a 100 tablet v blistrech balených v krabičkách. 
Krabičky s 50 tabletami pro nemocnice 
30, 100 a 500 tablet v lahvičce s dětským bezpečnostním uzávěrem. 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Výrobce 
Synthon Hispania S.L., Sant Boi de Llobregat, Španělsko 
Synthon BV, Nijmegen, Nizozemsko 
Heumann Pharma GmbH and Co. Generica KG, Nürnberg, Německo 
KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko 
 
Podrobné informace o tomto přípravku jsou uveřejněny na webových stránkách Státního ústavu pro 
kontrolu léčiv a u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: 

 

 

 
KRKA ČR, s.r.o. 
Sokolovská 79 
186 00 Praha 8 
Tel: 221 115 150 
info@krka.cz 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10.7.2015 
 

Recenze

Recenze produktu ZOLSANA 10 MG 15X10MG B Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ZOLSANA 10 MG 15X10MG B Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám