Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

ZOLPINOX 50X10MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14732

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: SVUS PHARMA A.S.
Kód výrobku: 14732
Kód EAN: 8595103915099
Kód SÚKL: 94776
Doplněk názvu: 10MG TBL FLM 50
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: SVUS PHARMA A.S.
Přípravek Zolpinox je určen ke krátkodobé léčbě nespavosti u dospělých tam, kde nespavost způsobuje výrazné omezení schopností nebo vede k těžkému stresu nemocného. Je určen ke krátkodobému užívání, doba léčby nemá překročit 4 týdny.

Příbalový leták

ZOLPINOX

1/7 

sp.zn. sukls247418/2016 
 

Příbalová informace: informace pro pacienta 

 

Zolpinox 

10 mg 

potahované tablety 

zolpidemi tartras 

 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 

protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 

 

 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 

 

Co naleznete v této příbalové informaci

:  

 
1. 

Co je přípravek Zolpinox a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zolpinox užívat  

3. 

Jak se přípravek Zolpinox užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak přípravek Zolpinox uchovávat  

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 

1. 

Co je přípravek 

Zolpinox 

a k čemu se používá

 

 
Přípravek Zolpinox patří mezi tzv. hypnotika, tedy léky navozující spánek. Léčivou látkou obsaženou 
v přípravku Zolpinox je zolpidem. Zolpidem zkracuje dobu nástupu spánku, snižuje počet probuzení, 
prodlužuje celkovou dobu spánku a zlepšuje jeho kvalitu obnovením fyziologické stavby spánku.  
Zolpidem užívají dospělí pacienti starší 18 let trpící nespavostí, která je vysiluje nebo vede k jejich 
těžkému rozrušení. 
Je určen ke krátkodobému podávání, doba léčby nemá překročit 4 týdny. 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek 

Zolpinox 

užívat 

 

 
Neužívejte přípravek Zolpinox 

  jestliže jste alergický(á) na zolpidem nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku 

(uvedenou v bodě 6) 

  jestliže máte závažné onemocnění jater 

  pokud máte akutní a/nebo závažné problémy s dýcháním 

  pokud máte závažnou svalovou slabost 

  pokud máte syndrom zástavy dechu ve spánku (spánková apnoe) 

 
Upozornění a opatření 
Před užitím přípravku Zolpinox se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem  

  jestliže máte závažné problémy s dýcháním, protože hypnotika mohou tlumit aktivitu 

dechového centra a Vaše dýchací problémy se mohou zhoršit, 

2/7 

  jestliže máte onemocnění jater nebo jste starší (více než 65 let), může být zapotřebí, aby lékař 

snížil dávku přípravku Zolpinox, 

  jestliže trpíte depresí, bude Vás lékař častěji kontrolovat. Během léčby zolpidemem může být 

odhalena dříve existující deprese. Protože nespavost může být projevem deprese, v případě 
přetrvávání nespavosti lékař přehodnotí Vaši léčbu. 

 
Tam, kde je to možné, lékař před zahájením léčby stanoví příčinu nespavosti. Pokud nedojde k 
potlačení nespavosti po 7 - 14 dnech léčby, poraďte se se svým lékařem. 
 
Dále jsou uvedeny všeobecné informace vztahující se ke známým účinkům hypnotik.  
 
Psychiatrické a "paradoxní" reakce  
Při podávání zolpidemu a podobných látek, se mohou vyskytnout příznaky, jako je neklid, zvýšená 
nespavost, pohybový neklid, podrážděnost, agresivita,, bludy, zuřivost, noční můry, halucinace, 
psychóza, neobvyklé chování a další nežádoucí poruchy chování. Pokud k nim dojde, vyhledejte 
lékaře. Tyto projevy jsou pravděpodobnější u starších nemocných.  
 
Náměsíčnost a související chování  
U pacientů, kteří užívali zolpidem a nebyli zcela probuzeni, byla hlášena náměsíčnost a s ní spojené 
chování, jako např. „řízení vozidla“, příprava a konzumace jídla, telefonování nebo soulož. Pacient si 
tuto činnost zpětně nepamatuje (amnézie). Riziko výskytu takového chování se zvyšuje při užití 
zolpidemu s dalšími látkami tlumícími centrální nervový systém (včetně alkoholu), stejně jako při 
překročení maximální doporučené dávky zolpidemu. V případě výskytu takového chování vyhledejte 
okamžitě lékaře, který rozhodne o další léčbě.  
 
Amnézie  
Zolpidem a podobné látky mohou vyvolat ztrátu paměti (anterográdní amnézii), ke které nejčastěji 
dochází několik hodin po podání přípravku. Riziko se sníží, pokud máte zajištěný nepřerušovaný 
spánek po dobu 8 hodin.  
 
Tolerance  
Při opakovaném užívání  zolpidemu a podobných látek, se v průběhu několika týdnů může vyvinout 
určitá ztráta účinku. 
 
Závislost  
Podávání přípravku může vést k rozvoji fyzické i psychické závislosti. Riziko závislosti se zvyšuje s 
dávkou a délkou léčby a je vyšší u pacientů, kteří byli nebo jsou závislí na alkoholu nebo drogách.  
Při vzniku závislosti je náhlé ukončení léčby doprovázeno abstinenčními příznaky, jako např. bolest 
hlavy, svalové bolesti, extrémní úzkost a napětí, neklid, zmatenost a podrážděnost. V těžkých 
případech může dojít k následujícím projevům: psychické poruchy (pocity nereálnosti, cizoty okolního 
světa a pocity odcizení ve vztahu k okolí nebo k sobě samému), zvýšená citlivost sluchu (hyperakuze), 
brnění nebo mravenčení v končetinách, přecitlivělost na světlo, hluk a fyzický kontakt, halucinace.  
Mohou se objevit i křeče. Při výskytu těchto příznaků vyhledejte lékaře, protože léčba závislosti musí 
probíhat pod lékařským dohledem.  
 
Závažná poranění 
Zolpidem může způsobovat ospalost a snižovat pozornost, což může způsobit pád a případné závažné 
poranění. 
 
Návrat nespavosti 
 
Při vysazení zolpidemu se mohou znovu objevit příznaky, které k léčbě vedly, a to ve zvýšené 
intenzitě. Přítomny mohou být i další nežádoucí účinky, včetně změn nálad, úzkosti a neklidu.  
 
Porucha psychomotorických funkcí objevující se následující den (viz také bod Řízení dopravních 
prostředků a obsluha strojů). 

3/7 

Den po užití přípravku Zolpinox může být zvýšené riziko poruchy psychomotorických funkcí, včetně 
zhoršení schopnosti řízení, pokud: 

-  přípravek užijete méně než 8 hodin před aktivitami vyžadujícími bdělost 
-  užijete vyšší než doporučenou dávku 
-  užijete zolpidem současně s jinými léky tlumícími centrální nervový systém nebo léky, které 

zvyšují hladinu zoplidemu v krvi, anebo přitom konzumujete alkohol nebo nedovolené látky 

Přípravek užijte jednorázově bezprostředně před spaním. 
Další dávku už během téže noci neužívejte. 
 
V případě zolpidemu a podobných látek s krátkodobým účinkem mohou vzniknout abstinenční 
příznaky i během intervalu mezi dávkami. 
 
Děti a dospívající 
Přípravek Zolpinox není určen dětem a dospívajícím do 18 let. 
 
Další léčivé přípravky a přípravek Zolpinox 
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
 
Při užívání zolpidemu s dále uvedenými přípravky může být následující den zvýšené riziko ospalosti a 
poruchy psychomotorických funkcí, včetně zhoršené schopnosti řídit vozidla: 

-  přípravky k léčbě některých duševních potíží (antipsychotika) 
-  přípravky k léčbě poruch spánku (hypnotika) 
-  léčivé přípravky na uklidnění nebo snížení úzkosti 
-  přípravky k léčbě deprese 
-  přípravky k léčbě středně silné až silné bolesti (opioidní analgetika) 
-  přípravky k léčbě epilepsie 
-  přípravky používané k anestezii (znecitlivění) 
-  přípravky k léčbě senné rýmy, vyrážky nebo jiných alergií, které mohou způsobit ospalost 

(sedativní antihistaminika) 

 
Při užívání zolpidemu v kombinaci s antidepresivy včetně bupropionu, desipraminu, fluoxetinu, 
sertralinu a venlafaxinu můžete vidět věci, které nejsou skutečné (halucinace). 
 
Zolpidem se nedoporučuje užívat současně s fluvoxaminem a ciprofloxacinem. 

 

Látky, které tlumí nebo navozují tvorbu určitých jaterních enzymů, mohou zesílit účinek některých 
hypnotik. Při současném užívání zolpidemu s ketokonazolem (lék užívaný k léčbě plísňových 
onemocnění) se mohou zvýšit tlumivé účinky.  

 

Přípravek 

Zolpinox s jídlem, pitím a alkoholem 

Přípravek Zolpinox je možné užívat spolu s jídlem nebo bez jídla. 
Při užívání přípravku Zolpinox nepijte alkohol, protože to může zesílit tlumivý účinek přípravku. 
 
Těhotenství a kojení a plodnost  

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, 
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat

 
Těhotenství: 
Přípravek obvykle neužívají těhotné ženy. 
 
Pokud je zolpidem užíván v pozdní fázi těhotenství nebo při porodu, lze očekávat ovlivnění 
novorozence, jako je podchlazení, snížené svalové napětí a pomalé či povrchní dýchání. Pokud byl 
zolpidem užíván na konci těhotenství současně s dalšími látkami tlumícími centrální nervovou 
soustavu, byly u novorozenců hlášeny případy závažného dechového útlumu.  

4/7 

 
 
U dětí narozených matkám, které chronicky užívají látky podobné zolpidemu během pozdní fáze 
těhotenství, může u novorozence navíc dojít k rozvoji fyzické závislosti a abstinenčních příznaků.  
 
Kojení:  
Protože malé množství zolpidemu proniká do mateřského mléka, nedoporučuje se, aby přípravek 
užívaly kojící ženy. 
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
Přípravek Zolpinox má výrazný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje, může způsobit 
mikrospánek. Den po užití přípravku Zolpinox je (stejně jako u jiných hypnotických léků) nutno 
počítat s tím, že: 

-  se můžete cítit ospalý(á), spavý(á), mít závratě nebo být zmatený(á) 
-  rychlost rozhodování se může zpomalit 
-  můžete mít rozmazané nebo dvojité vidění 
-  může dojít ke zhoršení pozornosti 

Ke zmenšení výše uvedených nežádoucích účinků se mezi užitím zolpidemu a řízením vozidel, 
obsluhou strojů a prací ve výškách doporučuje odstup nejméně 8 hodin. 
Při užívání přípravku Zolpinox nepijte alkohol a neužívejte jiné psychoaktivní látky, protože to může 
ještě zesílit výše uvedené nežádoucí účinky. 
 
Přípravek obsahuje laktózu
 
Přípravek Zolpinox obsahuje laktózu. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte 
se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 

 
3. Jak se přípravek
 

Zolpinox 

užívá

  

 
Vždy užívejte přípravek Zolpinox přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte 
se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
  
Dávkování
 
Doporučená dávka je 10 mg přípravku Zolpinox za 24 hodin. U některých pacientů lze předepsat nižší 
dávku. Přípravek Zolpinox je třeba podávat: 

-  v jedné dávce 
-  těsně před spaním 

Je důležité, abyste nejméně 8 hodin po užití přípravku neprováděl(a) aktivity vyžadující zvýšenou 
pozornost. 
Nepřekračujte dávku 10 mg za 24 hodin. 
 
Přípravek Zolpinox užijte těsně před ulehnutím nebo po ulehnutí, zapijte malým množstvím tekutiny. 
Přípravek by měl být užíván pouze v případě, že lze zajistit 8hodinový spánek. 
 
Délka léčby 
Léčba by měla být co nejkratší. Délka léčby se obvykle pohybuje od několika dní do dvou týdnů. 
Maximální doba podávání včetně postupného vysazování přípravku jsou 4 týdny. 
Váš lékař zvolí režim postupného vysazování v závislosti na Vašich konkrétních potřebách 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Zolpinox, než jste měl(a)
 
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem může dojít k poruchám vědomí od 
spavosti až po lehké bezvědomí, výrazně těžší projevy byly pozorovány při kombinaci s dalšími 
látkami tlumícími centrální nervový systém včetně alkoholu.  
Pokud jste užil(a) více přípravku, ihned kontaktujte lékaře nebo nemocnici. Vezměte si s sebou 
krabičku se zbývajícími tabletami. Nevyhledávejte pomoc sám (sama).  
 

5/7 

 
Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Zolpinox 
Pokud si zapomenete vzít tabletu těsně před spaním a vzpomenete si až během noci, užijte ji pouze 
v případě, že máte zajištěnu dostatečnou dobu nepřetržitého spánku (8 hodin). Pokud to není možné, 
vezměte si následující tabletu až další den před spaním.  
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. 
 
Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Zolpinox 
Bez porady s lékařem neměňte způsob dávkování. 
 
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo 
lékárníka. 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky

 

 
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého.  
 
Pokud se u Vás objeví vyrážka, svědění, otoky, problémy s dýcháním nebo těžké duševní potíže, 
vyhledejte lékaře. 
 
Časté nežádoucí účinky, objevují se u 1 až 10 pacientů ze 100: 

  ospalost 

  bolest hlavy 

  závratě 

  zhoršení nespavosti 

  výpadky paměti někdy spojené s neobvyklým chováním 

  halucinace 

  pohybový neklid 

  noční můry 

  únava 

  průjem 

  pocit na zvracení 

  zvracení 

  bolest břicha 

  bolest zad 

  infekce horních a dolních cest dýchacích 

 
Méně časté nežádoucí účinky, objevují se u 1 až 10 pacientů z 1000: 

  zmatenost 

  podrážděnost 

  dvojité vidění 

 
Další nežádoucí účinky, jejichž četnost nelze z dostupných údajů určit: 

  snížená úroveň vědomí 

  neklid 

  agresivita 

  zuřivost 

  psychóza 

  neobvyklé chování 

  dvojité vidění 

  poruchy pozornosti 

  poruchy řeči 

6/7 

  deprese 

  bludy 

  „náměsíčnost“  

  závislost 

  změny libida (pohlavní touhy) 

  poruchy chůze 

  léková tolerance (ztráta léčebného účinku) 

  pády (hlavně u starších pacientů, a pokud zolpidem nebyl užíván v souladu s doporučeným 

dávkováním) 

  svalová slabost 

  vyrážka 

  svědění 

  kopřivka 

  zvýšené pocení 

  zvýšení hodnot jaterních enzymů 

  poškození jater 

  angioneurotický edém (otok vznikající na různých místech, způsobující obtíže podle 

postiženého místa) 

  snížení dechové frekvence 

 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi 
nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:  
Státní ústav pro kontrolu léčiv  
Šrobárova 48  
100 41 Praha 10  
webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. 
 
Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 
přípravku. 

 

5. 

Jak přípravek 

Zolpinox 

uchovávat 

 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za: 
“Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
Uchovávejte při teplotě do 25 °C. 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 

 
6. 

Obsah balení a další informace

 

 
Co přípravek Zolpinox obsahuje 

 

Léčivá látka je zolpidemi tartras 10 mg v jedné potahované tabletě. 
Pomocné látky jsou: 
 
Jádro tablety: 
Monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl karboxylmethylškrobu, mastek, magnesium-
stearát 

 

Potahová vrstva: 

7/7 

Hypromelosa, hyprolosa, oxid titaničitý (E171), mastek 

 

 

Jak přípravek Zolpinox vypadá a co obsahuje toto balení 

 
Přípravek Zolpinox jsou bílé podlouhlé bikonvexní potahované tablety, z jedné strany s půlicí rýhou. 
Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.  
 
Velikost balení: 10, 20, 30, 50 nebo 100 potahovaných tablet. 
 
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení 

 
 
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce 

 

SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Česká republika 

 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18.10.2016 

 

Recenze

Recenze produktu ZOLPINOX 50X10MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ZOLPINOX 50X10MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám