Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis na nervový systém » Léky na předpis používané v psychiatrii

ZOLPIDEM-RATIOPHARM 10 MG 100X10MG Potahované tablety - diskuze

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 14711

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Kód výrobku: 14711
Kód EAN: 4030096834292
Kód SÚKL: 84798
Doplněk názvu: 10MG TBL FLM 100
Cesta podání: vnitřní užití - ústy
Držitel rozhodnutí: LUDWIG MERCKLE GMBH, VÍDEŇ
Zolpidem užívají dospělí pacienti trpící vážnou nespavostí. Je určen ke krátkodobému podávání, doba léčby nemá překročit 4 týdny.

Příbalový leták

ZOLPIDEM-RATIOPHARM

1/5 

sp.zn. sukls67127/2017 
  

PŘÍBALOVÁ INFORMACE – INFORMACE PRO UŽIVATELE 

 

Zolpidem-ratiopharm 10 mg 

potahované tablety 

Zolpidemi tartras 

 

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, 
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
 

Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. 

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 

Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí 
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy. 

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo 
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny 
v této příbalové informaci. Viz bod 4. 
 

 
 
 
 Co naleznete v této příbalové informaci  
1. 

Co je Zolpidem-ratiopharm  a k čemu se používá 

2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zolpidem-ratiopharm   užívat  

3. 

Jak se Zolpidem-ratiopharm  užívá  

4. 

Možné nežádoucí účinky 

Jak Zolpidem-ratiopharm uchovávat 

6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
 
1. 

Co je Zolpidem-ratiopharm a k čemu se používá 

 
Léčivá  látka  přípravku,  zolpidem,  patří  do  skupiny  léčiv  nazývaných  hypnotika  a  sedativa.  
Zkracuje dobu nástupu spánku, snižuje počet probuzení, prodlužuje celkovou dobu spánku a zlepšuje 
jeho kvalitu obnovením fyziologické stavby spánku. 
 
Zolpidem užívají dospělí pacienti trpící vážnou nespavostí.  
Je určen ke krátkodobému podávání, doba léčby nemá překročit 4 týdny. 
 
 
2. 

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Zolpidem-ratiopharm  užívat  

 
Neužívejte Zolpidem-ratiopharm  : 
- jestliže jste přecitlivělý(á) na léčivou látku nebo na kteroukoliv další složku přípravku 
-  jestliže trpíte vážnou nedostatečností funkce jater 
-  jestliže trpíte vážnou chronickou dechovou nedostatečností 
-  jestliže se u Vás vyskytují zástavy dechu během spánku 
-  jestliže trpíte myastenií gravis (onemocnění charakterizované výraznou svalovou slabostí).    
 
Děti a dospívající  
Přípravek není určen k podávání dětem a dospívajícím do 18 let.  
 
Upozornění a opatření  

2/5 

Před užitím přípravku Zolpidem-ratiopharm se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní 
sestrou. 
Porucha psychomotorických funkcí objevující se následující den (viz také bod Řízení 
dopravních prostředků a obsluha strojů).  
Den po užití přípravku  Zolpidem-ratiopharm   může být zvýšené riziko poruchy psychomotorických 
funkcí, včetně zhoršení schopnosti řízení, pokud:  
• přípravek užijete méně než 8 hodin před aktivitami vyžadujícími bdělost  
• užijete vyšší než doporučenou dávku  
• užijete zolpidem současně s jinými léky tlumícími centrální nervový systém nebo s léky, které 
zvyšují hladinu zolpidemu v krvi, anebo přitom konzumujete alkohol nebo nedovolené látky  
Přípravek užijte jednorázově bezprostředně před spaním.  
Další dávku už během téže noci neužívejte.  
 
Stejně jako u ostatních hypnotik se nedoporučuje dlouhodobé podávání.  
 
Další léčivé přípravky a Zolpidem-ratiopharm 
Informujte  svého  lékaře  nebo  lékárníka  o  všech  lécích,  které  užíváte,  které  jste  v nedávné  době 
užíval(a) nebo které možná budete užívat. 
Při užívání zolpidemu s dále uvedenými přípravky může být následující den zvýšené riziko ospalosti a 
poruchy psychomotorických funkcí, včetně zhoršené schopnosti řídit vozidla.  
• přípravky k léčbě některých duševních potíží (antipsychotika)  
• přípravky k léčbě poruch spánku (hypnotika)  
• léčivé přípravky na uklidnění nebo snížení úzkosti  
• přípravky k léčbě depresí  
• přípravky k léčbě středně silné až silné bolesti (narkotická analgetika)  
• přípravky k léčbě epilepsie  
• léčivé přípravky používané k anestezii (znecitlivění)  
• přípravky k léčbě senné rýmy, vyrážky nebo jiných alergií, které mohou způsobit ospalost (sedativní 
antihistaminika)  
Při užívání zolpidemu v kombinaci s antidepresivy včetně bupropionu, desipraminu, fluoxetinu, 
sertralinu a venlafaxinu můžete vidět věci, které nejsou skutečné (halucinace).  
 
Zolpidem se nedoporučuje užívat současně s fluvoxaminem a ciprofloxacinem. 
 
Zolpidem-ratiopharm   s jídlem a pitím 
Přípravek se užívá nezávisle na jídle bezprostředně před ulehnutím do postele a zapije se tekutinou.  
 
Těhotenství a kojení 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
V současné době nejsou k dispozici údaje umožňující stanovit bezpečnost podávání přípravku během 
těhotenství  a  kojení.  Proto  byste  neměla  užívat  přípravek  v  těhotenství.  Při  podávání  přípravku  na 
konci těhotenství a během porodu se může u novorozence objevit abstinenční syndrom, projevující se 
neklidem, křečemi apod.    
 
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. 
Přípravek by neměl být užíván v období kojení.  
 
Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů 
 
Přípravek Zolpidem-ratiopharm má výrazný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje, může 
způsobit mikrospánek. Den po užití přípravku Zolpidem-ratiopharm je (stejně jako u jiných 
hypnotických léků) nutno počítat s tím, že:  
• se můžete cítit ospalý(á), spavý(á), mít závratě nebo být zmatený(á)  
• rychlost rozhodování se může zpomalit  
• můžete mít rozmazané nebo dvojité vidění  
• může dojít ke zhoršení pozornosti  

3/5 

Ke zmenšení výše uvedených nežádoucích účinků se mezi užitím zolpidemu a řízením vozidel, 
obsluhou strojů a prací ve výškách doporučuje odstup nejméně 8 hodin.  
 
Při užívání přípravku Zolpidem-ratiopharm nepijte alkohol a neužívejte jiné psychoaktivní látky, 
protože to může ještě zesílit výše uvedené nežádoucí účinky.  
 
Zolpidem-ratiopharm  obsahuje monohydrát laktosy.  
Pokud Vám lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento 
léčivý přípravek užívat.   
 
 
3. 

Jak se Zolpidem-ratiopharm užívá 

 
Vždy  užívejte  tento  přípravek  přesně  podle  pokynů  svého  lékaře  nebo  lékárníka.  Pokud  si  nejste 
jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 
 
Doporučená  dávka  je  10  mg  přípravku  Zolpidem-ratiopharm  za  24  hodin.  U  některých  pacientů  lze 
předepsat nižší dávku. Zolpidem-ratiopharm je třeba podávat:  
• v jedné dávce,  
• těsně před spaním. 
 
Je  důležité,  abyste  nejméně  8  hodin  po  užití  přípravku  neprováděl(a)  aktivity  vyžadující  zvýšenou 
pozornost.  
Nepřekračujte dávku 10 mg za 24 hodin.  
U pacientů starších nebo oslabených se doporučuje léčbu zahájit polovinou tablety (5 mg).  
 
Zapíjí se malým množstvím tekutiny.  
 
Léčba  by  měla  trvat  co  nejkratší  dobu.  Doba  léčby  kolísá  od  několika  dnů  do  dvou  týdnů  a  nemá 
překročit 4 týdny včetně období postupného snižování dávky. 
 
Jestliže jste užil(a) více přípravku Zolpidem-ratiopharm , než jste měl(a) 
V případě předávkování nebo náhodného požití přípravku dítětem může dojít k poruchám vědomí od 
spavosti  až  po  lehké  bezvědomí.  Výrazně  těžší  projevy  byly  pozorovány  při  kombinaci  s  dalšími 
látkami tlumícími centrální nervový systém, včetně alkoholu. Při předávkování nebo náhodném požití 
léku dítětem okamžitě vyhledejte lékaře. 
 
Jestliže jste zapomněl(a) užít Zolpidem-ratiopharm  
Nezdvojnásobujte  následující  dávku,  abyste  doplnil(a)  vynechanou  dávku.  Pamatujte,  že  smíte  užít 
pouze jednu tabletu denně.   
 
Jestliže  jste  přestal(a)  užívat  Zolpidem-ratiopharm  Po  přerušení  léčby  může  dojít  k návratu 
nespavosti.  
 
 
4. 

Možné nežádoucí účinky 

 
Podobně jako všechny léky, může mít i Zolpidem-ratiopharm  nežádoucí účinky, které se ale nemusí 
vyskytnout u každého. 
Nežádoucí účinky souvisí s individuální citlivostí na přípravek a objevují se zejména do 1 hodiny od 
užití přípravku, pokud pacient okamžitě neulehne do postele.   
U  citlivějších  pacientů  a  zejména  ve  stáří  se  mohou  často  objevit  bolesti  hlavy,  ospalost  během 
následujícího dne, závratě, citová otupělost, snížená čilost, zmatenost, zažívací poruchy (jako průjem, 
nevolnost, zvracení), dvojité vidění, kožní vyrážky, výpadky paměti. 
 

4/5 

Méně často  byla popsána únava, svalová slabost, poruchy hybnosti.  Vzácně se může objevit snížení 
libida, deprese, podrážděnost, agresivita, bludy, vztek, noční děsy, halucinace, nevhodné chování.   
 
Po vysazení hypnotik se mohou přechodně a s větší intenzitou objevit příznaky, které k léčbě vedly. 
Mohou též být spojeny s dalšími reakcemi včetně změn nálad, úzkosti nebo únavnosti.  
 
Podávání přípravku může vést k rozvoji fyzické i psychické závislosti. Riziko se zvyšuje s dávkou a 
trváním léčby a je vyšší u pacientů, kteří byli nebo jsou závislí na alkoholu nebo drogách. Při vzniku 
závislosti  je  náhlé  ukončení  léčby  doprovázeno  abstinenčními  příznaky,  jako  např.  bolesti  hlavy, 
svalové bolesti, extrémní úzkost a napětí, neklid, zmatenost a podrážděnost. Mohou se objevit i křeče.  
Z  těchto  důvodů  je  vhodná  léčba  případné  závislosti  pod  lékařským  dohledem. 
  
 
Hlášení nežádoucích účinků 
Pokud  se  u  Vás  vyskytne  kterýkoli  z  nežádoucích  účinků,  sdělte  to  svému  lékaři  nebo  lékárníkovi 
nebo  zdravotní  sestře.  Stejně  postupujte  v případě  jakýchkoli  nežádoucích  účinků,  které  nejsou 
uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav 
pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: 

www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-

ucinek

. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto 

přípravku 
 
 
5. 

Jak Zolpidem-ratiopharm uchovávat 

 
Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 
Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.  
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. 
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 
 
 
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého 
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní 
prostředí. 
 
6. 

Obsah balení a další informace 

 
 
Co  Zolpidem-ratiopharm obsahuje 
 
-  Léčivou látkou je zolpidemi tartras. 
 
-  Jedna tableta obsahuje zolpidemi tartras 10 mg. 

 

-  Dalšími  složkami  jsou:  monohydrát  laktosy,  mikrokrystalická  celulosa,  sodná  sůl 

karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát, hypromelosa, potahová soustava opadry Y-1-
7000 bílá (hypromelosa, makrogol 400, oxid titaničitý E171). 

 
Jak Zolpidem-ratiopharm vypadá a co obsahuje toto balení 
 
Bílé, oválné, bikonvexní, potahované tablety s půlicí rýhou na obou stranách, z jedné strany vyraženo 
"ZIM" a "10". 
Balení: 
Krabička s blistry: 4, 5, 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 100, 500 potahovaných tablet.  
Krabička s HDPE lahvičkou: 30, 100, 500 potahovaných tablet. 
 

5/5 

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 
 
Držitel rozhodnutí o registraci 
ratiopharm GmbH, Ulm, Německo 
 
Výrobce 
Merckle GmbH, Blaubeuren, Německo 
 
 
Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18. 5. 2017 
 

Recenze

Recenze produktu ZOLPIDEM-RATIOPHARM 10 MG 100X10MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ZOLPIDEM-RATIOPHARM 10 MG 100X10MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám
Chat - poradíme vám