Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 101534
Kód EAN:
Kód SÚKL: 119515
Proč užívat Zoloft? Přípravek Zoloft je určen především k léčbě příznaků deprese, jak doprovázené úzkostí, tak i bez ní. Lze jím léčit také nemocné, u kterých k depresi dochází opakovaně, i nemocné, kde se deprese střídají s mánií (chorobně dobrá nálada a urychlení psychických funkcí). Sertralin je dále určen k léčbě obsedantně - kompulsivních (nutkavých) poruch, panických úzkostných poruch s agorafobií (strach z otevřených prostranství, z davu, z opuštění domova) nebo bez ní a potraumatických stresových poruch nebo sociální fobie (také známou jako sociální úzkost, což znamená strach ze setkání s novými lidmi, obava býti jimi kritizován). Přípravek mohou pro léčbu obsedantně - kompulsivních poruch užívat dospělí, mladiství a děti od 6 let. U deprese, panických poruch, potraumatických stresových chorob a sociální fobie lze přípravek podávat jen dospělým. Sertralin lze užívat nejen při prvním objevení příznaků nemoci, ale je určen také k předcházení návratu příznaků onemocnění.

Příbalový leták

sp.zn.sukls177415/2012
a sp.zn. sukls177396/2012

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE

Zoloft 50 mg
Zoloft 100 mg
potahované tablety
(sertralinum)

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
- Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte
to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalové informaci naleznete:
1. Co je přípravek Zoloft a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zoloft užívat
3. Jak se přípravek Zoloft užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5 Jak přípravek Zoloft uchovávat
6. Další informace


1. CO JE PŘÍPRAVEK ZOLOFT A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Zoloft obsahuje léčivou látku sertralin. Sertralin patří do skupiny látek nazývaných
inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI); tyto léky se používají k léčbě deprese a/nebo
úzkosti.

Přípravek Zoloft je určen k léčbě
- deprese a k prevenci návratu deprese (u dospělých)
- sociální úzkostné poruchy (u dospělých)
- posttraumatické stresové poruchy (u dospělých)
- panické poruchy (u dospělých)
- obsedantně - kompulsivní poruchy (u dospělých a dětí a dospívajících ve věku 6-17 let)

Deprese je klinické onemocnění, při kterém se můžete cítít smutný/á, nemůžete pořádně spát nebo se
těšit ze života jako dříve.

Obsedantně - kompulsivní porucha a panická porucha jsou onemocnění související s úzkostí, při níž
trpíte soustavně představami (obsesí), které Vás nutí provádět neustálé rituály (nutkání).

Posttraumatická stresová porucha je stav, který se může projevit po velmi emočním traumatickém
zážitku a který má některé příznaky podobné depresi a úzkosti.

Sociální úzkostná porucha (sociální fóbie) je onemocnění související s úzkostí. Je charakterizováno
pocity intenzívní úzkosti nebo strachu ze společenských situací (např. rozhovor s neznámým
člověkem, mluvení před velkou skupinou osob, jedení nebo pití před ostatními, nebo obavy, že se
chováte trapně).

Váš lékař zhodnotil, že tento přípravek je vhodný pro léčbu Vaší choroby.

Zeptejte se svého lékaře, pokud si nejste jist/a, proč Vám byl přípravek Zoloft předepsán.


2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK ZOLOFT
UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Zoloft:
- jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na sertralin nebo na kteroukoliv další složku přípravku
Zoloft (pomocné látky viz bod 6.)
- jestliže užíváte nebo jste užíval/a inhibitory monoaminooxidázy (IMAO jako je selegilin,
moklobemid) nebo léky podobné IMAO (např. linezolid). Po ukončení léčby sertralinem musíte
počkat alespoň týden, než zahájíte léčbu IMAO. Po ukončení léčby IMAO musíte počkat
alespoň 2 týdny, než zahájíte léčbu sertralinem.
- jestliže užíváte lék pimozid (lék pro léčbu mentálních poruch jako je např. psychóza).

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Zoloft je zapotřebí:
Léky nemusí být vždy vhodné pro každého. Před užitím přípravku Zoloft sdělte svému lékaři, zda
trpíte nebo jste v minulosti trpěl/a některým z následujících onemocnění:

- Epilepsie nebo anamnéza záchvatů. Máte-li záchvat, informujte ihned svého lékaře.
- Trpíte-li maniodepresivním onemocněním (bipolární porucha) nebo schizofrenií. Procházíte-li
manickou epizodou, informujte ihned svého lékaře.
- Máte nebo jste měl/a sebevražedné myšlenky nebo myšlenky na sebepoškození (viz níže
Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostné poruchy).
- Serotoninový syndrom. Užíváte-li spolu se sertralinem určité léky, může se ve vzácných
případech tento syndrom objevit (příznaky viz kapitola 4 Možné nežádoucí účinky). Váš lékař
by Vám asi sdělil, kdybyste v minulosti tímto trpěl/a.
- Máte-li nízkou hladinu sodíku v krvi, protože k tomu může dojít v důsledku léčby přípravkem
Zoloft. Informujte svého lékaře, užíváte-li nějaké léky na hypertenzi, protože tyto léky také
mohou snižovat hladinu sodíku v krvi.
- Jste-li starší pacient, je třeba zvýšené opatrnosti, protože můžete mít vyšší riziko nízké hladiny
sodíku v krvi (viz výše).
- Onemocnění jater; Váš lékař může usoudit, že potřebujete nižší dávku přípravku Zoloft.
- Cukrovka; Vaše hladina krevní glukózy může být přípravkem Zoloft ovlivněna a užívání léků
na cukrovku může být nutné přizpůsobit.
- Trpíte-li krvácivostí nebo užíváte léky, které ředí krev (např. kyselina acetylsalicylová (aspirin),
nebo warfarin), nebo máte zvýšené riziko krvácení.
- Jste-li dítě nebo dospívající mladší 18 let. Přípravek Zoloft lze použít pouze k léčbě dětí a
dospívajících ve věku 6-17 let trpících obsedantně-kompulsivní poruchou (OCD). Pokud se
s tímto onemocněním léčíte, Váš lékař Vás bude pečlivě kontrolovat (viz níže Užití u dětí a
dospívajících).
- Podstupujete-li elektrokonvulzivní léčbu (ECT).
- Máte-li potíže se zrakem, jako jsou některé typy glaukomu (zvýšený tlak v oku).

Neklid/akatizie
Užití sertralinu bylo spojováno s úzkostným neklidem a potřebou pohybu, často neschopností klidně
stát nebo sedět (akatizií). Toto se objevuje nejčastěji během prvních týdnů léčby. Zvyšování dávky
může být škodlivé, proto, zaznamenáte-li tyto příznaky, kontaktujte svého lékaře.

Abstinenční příznaky
Nežádoucí účinky související s ukončením léčby (abstinenční příznaky) jsou častým jevem, zvláště,
je-li léčba ukončena náhle (viz kapitola 3: Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Zoloft a kapitola 4:
Možné nežádoucí účinky). Riziko vzniku abstinenčních příznaků záleží na délce léčby, dávkování a
rychlosti, s níž je dávka snižována. Obecně jsou tyto příznaky mírné až střední intenzity. U některých
pacientů mohou být ale závažné. Obvykle se objevují během několika prvních dnů po ukončení léčby.
Většinou tyto příznaky vymizí samy a odezní během 2 týdnů. U některých pacientů přetrvávají déle
(2-3 měsíce nebo déle). Pro ukončení léčby sertralinem se doporučuje postupné snižování dávky po
dobu několika týdnů nebo měsíců, vždy se o nejvhodnějším způsobu ukončení léčby poraďte s
lékařem.

Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese nebo úzkostné poruchy
Trpíte-li depresí a/nebo úzkostnou poruchou, můžete někdy přemýšlet o sebepoškození nebo
sebevraždě. Tyto stavy mohou zesílit na počátku léčby antidepresivy, protože nástup účinku těchto
léků trvá déle, obvykle 2 týdny, ale někdy i déle.

Myšlenky podobné těmto můžete mít:
- pokud jste již někdy v minulosti přemýšlel/a o sebepoškození nebo sebevraždě,
- pokud jste mladý dospělý pacient. Informace z klinických studií ukazují na zvýšené riziko
sebevražedného chování u dospělých mladších 25 let s psychickými stavy, kteří byli léčeni
antidepresivy.
Uvažujete-li někdy o sebepoškození nebo sebevraždě, kontaktujte svého lékaře nebo jděte rovnou do
nemocnice.

Může být pro Vás prospěšné svěřit se příbuzným nebo přátelům s tím, že trpíte depresí nebo máte
úzkostné stavy, a požádat je o přečtení této Příbalové informace. Požádejte je, aby Vám řekli, jestliže
si budou myslet, že se Vaše deprese nebo úzkost zhoršuje, nebo jestliže budou znepokojeni změnami
ve Vašem chování.

Použití u dětí a dospívajících
Sertralin by neměli běžně užívat děti a dospívající do 18 let, s výjimkou pacientů s obsedantně
kompulsivní poruchou (obsessive-compulsive disorder - OCD). U pacientů do 18 let, kteří se léčí
některým z této skupiny přípravků, je zvýšené riziko výskytu nežádoucích účinků, jako jsou pokusy o
sebevraždu, myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu (sebevražedné myšlenky) a nepřátelské
jednání (převážně agresivita, vzdorovité chování a hněv). Lékař přesto může přípravek Zoloft
pacientům mladším 18 let předepsat, pokud usoudí, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud Vám
lékař předepsal přípravek Zoloft a jste mladší 18 let a chcete se poradit, navštivte, prosím, lékaře
znovu. Jestliže se u Vás během léčby přípravkem Zoloft rozvine nebo zhorší některý z výše uvedených
příznaků, měl/a byste o tom informovat lékaře. Rovněž dlouhodobé bezpečnostní účinky přípravku
Zoloft ve vztahu k dalšímu růstu, dospívání a rozvoji poznání a chování nebyly dosud v této věkové
skupině prokázány.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval/a v nedávné době, a to i
o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Některé léky mohou ovlivnit účinky přípravku Zoloft a přípravek Zoloft může snížit účinek jiných
současně užívaných léků.

Užívání přípravku Zoloft s následujícími léky může způsobit závažné nežádoucí účinky:
- Léky nazývané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), jako je moklobemid (pro léčbu depresí)
a selegilin (pro léčbu Parkinsonovy choroby), antibiotikum linezolid a methylenová modř
(používaná k léčbě vysoké hladiny methemoglobinu v krvi). Neužívejte přípravek Zoloft spolu
s těmito léky.
- Léky pro léčbu mentálních poruch jako je např. psychóza (pimozid). Neužívejte přípravek
Zoloft spolu s pimozidem.

Konzultujte se svým lékařem užívání následujících léků:
- Bylinné přípravky obsahující třezalku tečkovanou (Hypericum perforatum). Účinek třezalky
může přetrvávat i 1-2 týdny.
- Přípravky obsahující aminokyselinu tryptofan.
- Léky pro léčbu těžké bolesti (např. tramadol).
- Léky užívané při anestezii nebo léčbě chronické bolesti (fentanyl).
- Léky pro léčbu migrény (např. sumatriptan).
- Léky na ředění krve (warfarin).
- Léky pro léčbu bolesti/artritidy (nesteroidní protizánětlivé léky (NSA), jako je ibuprofen,
kyselina acetylsalicylová (aspirin).
- Sedativa (diazepam).
- Diuretika (odvodňovací, močopudné přípravky).
- Léky pro léčbu epilepsie (fenytoin, fenobarbital a karbamazepin).
- Léky pro léčbu cukrovky (tolbutamid).
- Léky pro léčbu nadměrné tvorby žaludečních kyselin, vředů a pálení žáhy (cimetidin,
omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol, rabeprazol).
- Léky pro léčbu mánie a deprese (lithium).
- Jiné léky pro léčbu deprese (např. amitriptylin, nortriptylin, nefazodon, fluoxetin, fluvoxamin).
- Léky pro léčbu schizofrenie a jiných mentálních poruch (např. perfenazin, levomepromazin a
olanzapin).
- Léky pro léčbu vysokého krevního tlaku, bolesti na hrudi a k úpravě srdečního rytmu (jako je
verapamil, diltiazem, flekainid, propafenon).
- Léky pro léčbu bakteriálních infekcí (jako je rifampicin, klarithromycin, telithromycin a
erythromycin).
- Léky pro léčbu plísňových infekcí (jako je ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, vorikonazol,
flukonazol).
- Léky pro léčbu HIV/AIDS a žloutenky typu C (inhibitory proteázy jako je ritonavir a
telaprevir).
- Léky pro léčbu nevolnosti a zvracení po operaci nebo chemoterapii (aprepitant).

Užívání přípravku Zoloft s jídlem a pitím
Tablety přípravku Zoloft se mohou užívat s jídlem i bez jídla.

Během léčby přípravkem Zoloft není vhodné pít alkoholické nápoje.

Sertralin nesmí být užíván současně s grapefruitovou šťávou, protože by mohla zvýšit hladinu
sertralinu v těle.

Těhotenství a kojení a plodnost
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Bezpečnost sertralinu nebyla u těhotných žen plně studována. Sertralin Vám bude v těhotenství
podán pouze, usoudí-li lékař, že přínos pro Vás převyšuje možné riziko pro vyvíjející se dítě.
Pokud jste schopna otěhotnět, používejte v období užívání sertralinu spolehlivou metodu
kontracepce (např. antikoncepční pilulku).

Ubezpečte se, že Váš gynekolog (popř. i porodní asistentka) ví, že užíváte Zoloft. Užívání látek
podobných přípravku Zoloft během těhotenství, zvláště v posledních 3 měsících, může u dětí
zvýšit riziko výskytu závažného zdravotního stavu, tzv. perzistující plicní hypertenze
novorozenců, který se projevuje zrychleným dýcháním a promodráním. Tyto příznaky se
obvykle projeví během prvních 24 hodin po porodu. Pokud tyto příznaky zpozorujete u svého
dítěte, okamžitě kontaktujte dětského lékaře.

Vaše narozené dítě může rovněž prodělávat další stavy, které se obvykle objeví během prvních
24 hodin po narození. Příznaky zahrnují:
potíže s dýcháním
namodralá kůže nebo přehřívání, či podchlazení těla
namodralé rty
zvracení nebo potíže s krmením
únava, nespavost nebo nadměrný pláč
ztuhlé nebo ochablé svaly
třes, chvění nebo křeče
zesílené reflexní reakce
podrážděnost
nízká hladina krevního cukru.

Objeví-li se u Vašeho dítěte po narození některý z těchto příznaků, nebo pokud máte obavy o
jeho zdraví, kontaktujte svého lékaře nebo porodní asistentku, kteří Vám poradí.

Existují důkazy o tom, že sertralin přechází do mateřského mléka. Sertralin je možné podat
kojícím ženám pouze tehdy, usoudí-li Váš lékař, že přínos převyšuje možné riziko pro dítě.

Některé léky, jako je sertralin, mohou ve studiích na zvířatech snižovat kvalitu spermií. Teoreticky by
to mohlo ovlivnit plodnost, ale vliv na lidskou plodnost zatím nebyl pozorován.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Psychotropní léky, jako je sertralin, mohou ovlivnit schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Neřiďte ani
neobsluhujte stroje, dokud nebudete vědět, jak tento lék ovlivňuje Vaši schopnost tyto činnosti
vykonávat.


3. JAK SE PŘÍPRAVEK ZOLOFT UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Zoloft přesně podle pokynů svého lékaře.
Tablety přípravku Zoloft je možné užívat s jídlem i bez jídla.

Užívejte svůj lék 1x denně buď ráno, nebo večer.
Pokud si nejste jistý/á, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka je:

Dospělí:
Deprese a obsedantně-kompulzivní porucha
U deprese a obsedantně-kompulzivní poruchy je obvyklá zahajovací dávka 50 mg denně. Tato
denní dávka může být zvyšována po 50 mg v alespoň jednotýdenních intervalech během
několika týdnů. Maximální doporučená dávka je 200 mg denně.

Panická porucha, sociální úzkostná porucha a posttraumatická stresová porucha
U panické poruchy, sociální úzkostné poruchy a posttraumatické stresové poruchy se léčba
zahajuje dávkou 25 mg denně a po týdnu se zvyšuje na 50 mg denně. Denní dávka může být
poté zvyšována po 50 mg během několika týdnů. Maximální doporučená dávka je 200 mg
denně.

Děti a dospívající
Přípravek Zoloft lze užít pouze k léčbě dětí a dospívajících s obsedantně-kompulzivní poruchou ve
věku 6-17 let.
Obsedantně-kompulzivní porucha:
Děti ve věku 6-12 let: doporučená zahajovací dávka je 25 mg denně. Po týdnu může lékař
dávku zvýšit na 50 mg denně. Maximální dávka je 200 mg denně.
Dospívající ve věku 13-17 let: doporučená zahajovací dávka je 50 mg denně. Maximální dávka
je 200 mg denně.

Trpíte-li onemocněním jater nebo ledvin, sdělte to svému lékaři a řiďte se jeho instrukcemi.

Váš lékař určí, jak dlouho máte tento lék užívat. To záleží na charakteru Vašeho onemocnění a na Vaší
odpovědi na léčbu. Může trvat i několik týdnů, než se Vaše příznaky začnou zlepšovat. Léčba deprese
by měla obvykle pokračovat dalších 6 měsíců od zlepšení příznaků.

Jestliže jste užil/a více přípravku Zoloft, než jste měl/a
Jestliže náhodou užijete příliš mnoho přípravku Zoloft, ihned informujte svého lékaře nebo vyhledejte
nejbližší pohotovostní službu. Vezměte s sebou obal od léku bez ohledu na to, zda tam ještě nějaký lék
zbývá.

Příznaky předávkování jsou ospalost, nevolnost a zvracení, zvýšený tep, třes, neklid, závrať a ve
vzácných případech bezvědomí.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Zoloft
Pokud náhodou zapomenete užít dávku, už ji neužívejte. Užijte až další dávku v obvyklou dobu.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Zoloft
Přípravek Zoloft nevysazujte, dokud Vám to nedoporučí Váš lékař. Před ukončením léčby tímto
přípravkem Vám Váš lékař bude postupně po několik týdnů snižovat dávku. Pokud náhle přestanete
tento lék užívat, můžete zaznamenat nežádoucí účinky, jako je závrať, otupělost, poruchy spánku,
neklid nebo úzkost, bolesti hlavy, nevolnost, zvracení a třes. Zaznamenáte-li některý z těchto účinků
nebo i jiné účinky po vysazení léčby přípravkem Zoloft, konzultujte to se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Zoloft nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.

Nejčastějším nežádoucím účinkem je nevolnost. Nežádoucí účinky jsou závislé na dávce a jsou často s
pokračující léčbou mírnější nebo vymizí.

Informujte svého lékaře ihned, zaznamenáte-li jakýkoli z následujících příznaků po užití tohoto
léku; tyto příznaky mohou být závažné.
Objeví-li se u Vás závažná kožní vyrážka způsobující puchýře (erythema multiforme), (může
postihnout ústa a jazyk). Toto může být příznakem Stevens-Johnsonova syndromu nebo
toxické epidermální nekrolýzy (TEN). V těchto případech Vám Váš lékař ukončí léčbu.
Alergické reakce nebo alergie, které mohou zahrnovat příznaky, jako je svědivá vyrážka,
obtíže s dýcháním, dýchavičnost, otok očních víček, obličeje nebo rtů.
Zaznamenáte-li neklid, zmatenost, průjem, zvýšenou teplotu nebo zvýšený krevní tlak,
nadměrné pocení a rychlý srdeční tep. Toto jsou příznaky serotoninového syndromu. Ve
vzácných případech se tento syndrom může objevit, užíváte-li současně se sertralinem i jiné
léky. Váš lékař Vám může léčbu ukončit.
Zežloutne-li Vám kůže nebo oči, což může znamenat poškození jater.
Zaznamenáte-li příznaky deprese s myšlenkami na sebepoškození nebo sebevraždu
(sebevražednými myšlenkami).
Začnete-li mít po zahájení léčby přípravkem Zoloft pocit neklidu a nejste schopen/schopna
klidně stát nebo sedět. Kontaktujte svého lékaře, začnete-li se cítit neklidný/á.
Proděláváte-li záchvat (křečí).
Procházíte-li manickou epizodou (viz kapitola 2 Čemu musíte věnovat pozornost, než
začnete přípravek Zoloft užívat).

Následující nežádoucí účinky byly pozorovány v klinických studiích u dospělých.

Velmi časté nežádoucí účinky (objevují se u více než 1 z 10 pacientů):
Nespavost, závrať, ospalost, bolest hlavy, průjem, nevolnost, sucho v ústech, porucha ejakulace,
únava.

Časté nežádoucí účinky (objevují se u 1 - 10 pacientů ze 100):
Bolest v krku, nechutenství, zvýšená chuť k jídlu,
deprese, zvláštní pocity, noční můry, úzkost, neklid, nervozita, pokles sexuální touhy, skřípání
zubů,
otupělost a brnění, třes, svalové napětí, neobvyklé chutě, nedostatek pozornosti,
poruchy zraku, zvonění v uších,
bušení srdce, návaly horka, zívání,
bolest břicha, zvracení, zácpa, zkažený žaludek, plynatost,
vyrážka, zvýšené pocení, bolest svalů, sexuální dysfunkce, erektilní dysfunkce, bolest na
hrudi.

Méně časté nežádoucí účinky (objevují se u 1 - 10 pacientů z 1000):
Infekce horních cest dýchacích, rýma,
halucinace, pocit příliš velkého štěstí, nedostatek zájmu, neobvyklé myšlení,
křeče, neovladatelné stahy svalů, porucha koordinace, nadměrné pohyby, ztráta paměti,
snížená citlivost, porucha řeči, závrať při vstávání, migréna,
bolest ucha, zrychlený srdeční tep, vysoký krevní tlak, návaly,
potíže s dýcháním, sípání, dušnost, krvácení z nosu,
zánět jícnu, obtížné polykání, hemoroidy, nadměrná produkce slin, porucha jazyka, říhání,
otok oka, červené skvrny na kůži, ztráta vlasů, studený pot, suchá kůže, kopřivka,
zánět kloubů, svalová slabost, bolest zad, svalové záškuby,
močení v noci, neschopnost se vymočit, zvýšený objem moči, zvýšená četnost močení, potíže
s močením,
krvácení z pochvy, ženská sexuální dysfunkce, malátnost, třesavka, horečka, slabost, žízeň,
snížení tělesné hmotnosti, zvýšení tělesné hmotnosti.

Vzácné nežádoucí účinky (objevují se u 1 - 10 pacientů z 10000):
Střevní potíže, infekce ucha, rakovina, otok uzlin, vysoký cholesterol, nízká hladina krevního
cukru,
fyzické příznaky v důsledku stresu nebo emocí, léková závislost, psychotické poruchy, agrese,
paranoia, sebevražedné myšlenky, náměsíčnost, předčasná ejakulace,
kóma (bezvědomí), neobvyklé pohyby, potíže s pohybem, zvýšená citlivost, porucha
smyslového vnímání,
zelený zákal, porucha slzení, tečky v zorném poli, dvojité vidění, bolestivost očí ze světla,
překrvené oči, zvětšené zornice,
srdeční infarkt, pomalý srdeční tep, srdeční poruchy, slabý krevní oběh v horních a dolních
končetinách, stažení hrdla, zrychlené dýchání, zpomalené dýchání, potíže s mluvením,
škytavka,
krev ve stolici, zánět sliznice dutiny ústní, vředy na jazyku, poruchy zubů, poruchy jazyka,
vředy v ústech, porucha funkce jater,
puchýře na kůži, vyrážka ve vlasech, změna struktury vlasu, změna pachu kůže, poruchy kostí,
snížený objem moči, únik moči, opožděný začátek močení,
silné krvácení z pochvy, sucho v oblasti pochvy, zarudlý bolestivý penis a předkožka, výtok z
genitálu, prodloužená erekce, výtok z prsů,
kýla, snížená léková tolerance, poruchy chůze, neobvyklé laboratorní testy, poruchy spermatu,
zranění, roztažení srdečních cév.
Během léčby sertralinem nebo krátce po ukončení léčby byly hlášeny případy
sebevražedných představ a chování (viz kapitola 2).

Po uvedení sertralinu na trh byly hlášeny následující nežádoucí účinky:
Pokles počtu bílých krvinek a krevních destiček, nízká hladina hormonů štítné žlázy,
endokrinní potíže, nízká hladina sodíku v krvi, obtížná kontrola hladin krevního cukru
(cukrovka), zvýšení hladin krevního cukru,
děsivé neobvyklé sny, sebevražedné chování,
potíže s pohyby svalů (jako jsou nadměrné pohyby, svalové napětí, potíže s chůzí a ztuhlost,
křeče a nedobrovolné pohyby svalů), mdloby, náhlá těžká bolest hlavy (jež může být
příznakem závažného stavu známého jako Syndrom reverzibilní mozkové vazokonstrikce),
poruchy vidění, rozdílná velikost zorniček, neobvyklé krvácení (jako je krvácení z nosu,
žaludku, nebo krev v moči), postupující jizvení plicní tkáně (intersticiální plicní onemocnění),
zánět slinivky břišní, závažné onemocnění jater, žlutá kůže a oči (žloutenka),
otok kůže, citlivost kůže na světlo, svědění, bolest kloubů, svalové křeče, zvětšení prsů,
nepravidelná menstruace, otok končetin, porucha srážlivosti, noční pomočování a závažné
alergické reakce.

Nežádoucí účinky u dětí a dospívajících:
V klinických studiích u dětí a dospívajících byly nežádoucí účinky obecně podobné těm pozorovaným
u dospělých (viz výše). Nejčastější nežádoucí účinky u dětí a dospívajících byly bolesti hlavy,
nespavost, průjem a nevolnost.

Příznaky objevující se po ukončení léčby
Ukončíte-li náhle užívání tohoto přípravku, můžete zaznamenat nežádoucí účinky jako je závrať,
otupělost, poruchy spánku, neklid nebo úzkost, bolest hlavy, pocit nemoci, skutečná nemoc a třes (viz
kapitola 3: Jestliže jste přestal/a užívat přípravek Zoloft).

U pacientů užívajících tento typ antidepresiv byl pozorován zvýšený výskyt zlomenin kostí.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli
nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi.


5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU ZOLOFT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí!

Přípravek Zoloft nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu. Doba použitelnosti se
vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 30°C.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit
životní prostředí.


6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Zoloft obsahuje

Zoloft 50 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje sertralini hydrochloridum, odpovídající sertralinum
50 mg.

Zoloft 100 mg: Jedna potahovaná tableta obsahuje sertralini hydrochloridum, odpovídající sertralinum
100 mg.

Pomocné látky: dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatého (E341), mikrokrystalická celulosa (E460),
hyprolosa (E463), sodná sůl karboxymethylškrobu, magnesium-stearát (E572), hypromelosa (E464),
oxid titaničitý (E171), makrogol a polysorbát 80 (E433).

Jak přípravek Zoloft vypadá a co obsahuje toto balení

Zoloft 50 mg:
bílé, oválné, potahované tablety s půlicí rýhou, označené na jedné straně PFIZER, na druhé straně
ZLT-50 Tabletu lze dělit na dvě stejné poloviny.

Zoloft 100 mg:
bílé, oválné, mírně bikonvexní potahované tablety, označené na jedné straně PFIZER, na druhé
straně ZLT-100

Zoloft 50 mg potahované tablety:
PVC/Al blistr obsahující 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98, 100, 200, 294, 300 nebo 500 tablet.

Zoloft 100 mg potahované tablety:
PVC/Al blistr obsahující 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98, 100, 200, 294, 300 nebo 500 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:
Pfizer spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika

Výrobce:
Haupt Pharma Latina S.r.l, Borgo San Michele (Latina), Itálie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Rakousko Tresleen
Belgie, Lucembursko Serlain
Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko,
Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko,
Maďarsko, Island, Itálie, Lotyšsko, Litva,
Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko,
Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko,
Švédsko
Zoloft
Irsko, Malta, Velká Británie Lustral
Španělsko Besitran

Tato příbalová informace byla naposledy schválena: 24.6.2013

Recenze

Recenze produktu ZOLOFT 100 MG 56X100MG Potahované tablety

Diskuze

Diskuze k produktu ZOLOFT 100 MG 56X100MG Potahované tablety

Přidat nový příspěvek do diskuze