Oblíbené položky

Úvodní strana » Zdraví a léky » Léky na předpis » Léky na předpis léčba nádorových onemocnění

ZOLADEX DEPOT 10,8 MG 1X10.8MG Implantát

Registrovaný léčivý přípravek Více o legislativě
Kód výrobku: 21287

Produkt nelze zakoupit online na českém trhu.

Podobné produkty od stejného výrobce

 
Podrobné informace
Příbalový leták
Recenze
Diskuze

Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: AstraZeneca Czech Republic
Kód výrobku: 21287
Kód EAN: 5000455018211
Kód SÚKL: 12320
Doplněk názvu: 10,8MG IMP ISP 1 IMP
Cesta podání: injekčně, pod kůži
Držitel rozhodnutí: AstraZeneca Czech Republic
Zoladex depot 10,8 mg je indikován pro léčbu karcinomu prostaty ve stadiu vhodném pro hormonální léčbu.

Příbalový leták

ZOLADEX DEPOT

Stránka 1 z 7

sp. zn. sukls125912/2012 a sukls173959/2012

Příbalová informace: Informace pro uživatele

ZOLADEX DEPOT 10,8 mg
(goserelini acetas)
implantát

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete ZOLADEX DEPOT
10,8 mg užívat.
Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán pouze Vám, a proto přípravek nepodávejte žádné další
osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si
všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Viz bod 4.

Co v příbalové informaci naleznete
1. Co je ZOLADEX DEPOT 10,8 mg a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ZOLADEX DEPOT 10,8 mg používat
3. Jak se ZOLADEX DEPOT 10,8 mg používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak ZOLADEX DEPOT 10,8 mg uchovávat
6. Obsah balení a další informace


1. Co je ZOLADEX DEPOT 10,8 mg a k čemu se používá

ZOLADEX DEPOT 10,8 mg obsahuje léčivou látku goserelin. Tato léčivá látka patří do
skupiny léčiv označovaných jako analogy LHRH látky podobné LHRH.

Čtěte, prosím, část, která se týká Vás, podle toho, zda jste muž nebo žena
Použití přípravku ZOLADEX DEPOT 10,8 mg u mužů
ZOLADEX DEPOT 10,8 mg se používá k léčbě karcinomu (nádoru) prostaty. ZOLADEX
DEPOT 10,8 mg působí tak, že snižuje množství hormonu testosteronu, který vytváří Vaše
tělo.

Použití ZOLADEX DEPOT 10,8 mg u žen
ZOLADEX DEPOT 10,8 mg se používá k léčbě endometriózy (ložisko cizí tkáně v děložní
svalovině) nebo děložních myomů (nezhoubný nádor).
Podávání přípravku ZOLADEX DEPOT 10,8 mg snižuje hladinu ženského hormonu
estradiolu.


2. Čemu musíte věnovat pozornost předtím, než začnete ZOLADEX DEPOT
10,8 mg používat

Nepoužívejte přípravek ZOLADEX DEPOT 10,8 mg
ZOLADEX DEPOT 10,8 mg nesmí užívat děti.
Jestliže jste alergický/á na goserelin nebo na kteroukoli další složku přípravku
ZOLADEX DEPOT 10,8 mg uvedené v bodě 6 Další informace.
Stránka 2 z 7

Jestliže jste alergický/á na jiné analogy LHRH, mezi které patří buserelin,
leuprorelin a triptorelin.

Neužívejte ZOLADEX DEPOT 10,8 mg, pokud splňujete některé z výše uvedených definic.
Pokud nemáte jistotu, zeptejte se přímo lékaře nebo lékárníka předtím, než začnete užívat
ZOLADEX DEPOT 10,8 mg.

Zvláštní opatrnosti při použití ZOLADEX DEPOT 10,8 mg je zapotřebí
U mužů
Předtím, než začnete užívat ZOLADEX DEPOT 10,8 mg, informujte lékaře, že:
máte problémy s močením nebo se zády.
máte diabetes.
máte problémy s řídnutím kostí.

Tento typ léčiv může vyvolávat snížení obsahu vápníku v kostech (řídnutí kostí).

U pacientů užívajících ZOLADEX DEPOT 10,8 mg byly hlášeny případy deprese, která
může být závažná. Pokud užíváte ZOLADEX DEPOT 10,8 mg a rozvine se u Vás
depresivní nálada, informujte svého lékaře.

Pokud máte nastoupit k hospitalizaci v nemocnici, informujte zdravotníky, že užíváte
ZOLADEX DEPOT 10,8 mg.

Léčbu přípravkem ZOLADEX DEPOT 10,8 mg můžete ukončit pouze na doporučení lékaře.

U žen
Předtím, než začnete užívat ZOLADEX DEPOT 10,8 mg, informujte lékaře, že:

Užíváte perorální antikoncepci (tabletky). V průběhu užívání přípravku ZOLADEX
DEPOT 10,8 mg byste neměla užívat tuto antikoncepci.
ZOLADEX DEPOT 10,8 mg může způsobovat řídnutí kostí. Po vysazení léčby může
dojít k částečnému ústupu problému. Pokud máte jiné onemocnění, které ovlivňuje
lámavost kostí, informujte o tom lékaře.

U pacientů užívajících ZOLADEX DEPOT 10,8 mg byly hlášeny případy deprese, která
může být závažná. Pokud užíváte ZOLADEX DEPOT 10,8 mg a rozvine se u Vás
depresivní nálada, informujte svého lékaře.

V průběhu užívání přípravku ZOLADEX DEPOT 10,8 mg byste měli používat bariérovou
antikoncepci, např. kondom nebo diafragmu.

Pokud máte nastoupit k hospitalizaci v nemocnici, informujte zdravotníky, že užíváte
ZOLADEX DEPOT 10,8 mg.

Léčbu přípravkem ZOLADEX DEPOT 10,8 mg můžete ukončit pouze na doporučení lékaře.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Prosím, informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru o všech lécích, které užíváte nebo jste
užíval/a v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu, a
rostlinné léky.


Stránka 3 z 7


Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

ZOLADEX DEPOT 10,8 mg nesmíte užívat v průběhu těhotenství nebo pokud se snažíte
otěhotnět.

ZOLADEX DEPOT 10,8 mg nesmíte užívat v průběhu kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
ZOLADEX DEPOT 10,8 mg pravděpodobně neovlivňuje Vaši schopnost řídit motorová
vozidla ani schopnost obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku ZOLADEX DEPOT 10,8 mg
ZOLADEX DEPOT 10,8 mg obsahuje uměle připravený účinný peptid (goserelin) podobný
přirozenému hormonu (LHRH), který působí na uvolňování luteinizačního hormonu
v lidském těle. U některých lidí může vyvolat zdravotní problémy.


3. Jak se ZOLADEX DEPOT 10,8 mg používá
ZOLADEX DEPOT 10,8 mg implantát se podává pod kůži na břiše vždy jednou za
12 týdnů. Implantát vpraví pod kůži lékař nebo zdravotní sestra.
Důležité je, aby léčba přípravkem ZOLADEX DEPOT 10,8 mg probíhala i v době, kdy
se již cítíte lépe.
Lékař rozhodne o tom, kdy je vhodné léčbu ukončit.
Vaše další návštěva u lékaře
ZOLADEX DEPOT 10,8 mg se podává jednou za 12 týdnů
Vždy připomeňte lékaři nebo zdravotní sestře, aby naplánovali Vaši další návštěvu
k podání přípravku.
Pokud uplynulo již více než 12 týdnů od minulé návštěvy, zavolejte lékaři nebo
zdravotní sestře, aby Vám mohli podat implantát co nejdříve.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i ZOLADEX DEPOT 10,8 mg nežádoucí účinky, které
se ale nemusí vyskytnout u každého.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo
lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích
účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete
hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků
uvedeného v Dodatku V. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více
informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Alergické reakce
Alergické reakce jsou vzácné. Příznaky alergické reakce mohou nastupovat náhle a zahrnují
např.
Vyrážku, svědění a vznik pupínků na kůži.
Otok tváře, rtů a jazyka nebo i jiných částí těla.
Potíže s dýcháním (neschopnost se nadechnout), pískoty při nádechu.
Stránka 4 z 7


Pokud se tyto obtíže objeví, okamžitě volejte lékařskou pomoc.

Další možné nežádoucí účinky:
U mužů:
Návaly horka a pocení.
Zvětšení prsou a zvýšená citlivost prsou na pohmat.
Snížená sexuální apetence.
Časté jsou změny nálady a deprese.
Velmi vzácně se mohou objevit psychiatrické problémy, které se projevují vývojem
halucinací, poruchami myšlení a změnami osobnosti.
Řídnutí kostí.
Bolest v kostech na počátku léčby. Pokud se s těmito obtížemi setkáte, řekněte o nich
lékaři.
Lokální reakce v místě podání jako: bolestivost, tvorba modřin, zblednutí, zčervenání,
otok a jiné.
Bolesti v kříži (dolní části zad) nebo problémy s močením. Pokud se s těmito obtížemi
setkáte, řekněte o nich lékaři.
Vzestup hladiny cukrů v krvi.
Brnění v prstech rukou nebo nohou.
Kožní vyrážka.
Ztráta ochlupení u mužů (obvykle mírné, ale může být i značné).
Přibývání na váze.
Bolesti kloubů.
Zhoršená funkce srdce nebo srdeční infarkt.
Změny krevního tlaku.
Pokud máte nádor hypofýzy (žláza, podvěsek mozkový), může ZOLADEX DEPOT
10,8 mg vyvolat krvácení nebo zmenšení hypofýzy. Je to velmi vzácný stav. Pokud
k tomu stavu přeci jen dojde, může být doprovázen silnou bolestí hlavy, nucením na
zvracení, poruchami vidění a vývojem bezvědomí.

U žen:
Změny velikosti prsou.
Návaly horka a pocení.
Snížená sexuální apetence.
Bolest hlavy.
Změny nálady zahrnující i depresi.
Časté jsou změny nálady a deprese.
Velmi vzácně se mohou objevit psychiatrické problémy, které se projevují vývojem
halucinací, poruchami myšlení a změnami osobnosti.
Suchost pochvy.
U některých žen může nastoupit menopauza dříve, a tak nedojde k obnovení
menstruace po vysazení přípravku ZOLADEX DEPOT 10,8 mg
Tvorba cyst (dutin s různým obsahem) na vaječnících, která se může projevovat
bolestivostí.
Brnění v prstech rukou nebo nohou.
Kožní vyrážka.
U žen bylo velmi často hlášeno akné (obvykle v průběhu 1 měsíce po zahájení
léčby).
Vypadávání vlasů u žen (obvykle mírné, ale může být i značné).
Bolesti kloubů.
Zhoršená funkce srdce nebo srdeční infarkt.
Stránka 5 z 7

Změny krevního tlaku.
Tumor flare syndrom (náhlé zhoršení stavu v souvislosti s nádorem), bolest v
oblasti nádoru.
Lokální reakce v místě podání jako: bolestivost, tvorba modřin, zblednutí, zčervenání,
otok a jiné.
Může se objevit krvácení z pochvy. Pokud máte děložní myomy, mohou se příznaky
na počátku léčby dočasně zhoršit. Jde o přechodný stav, který při pokračování léčby
ustupuje. Pokud by však přetrvával, informujte o tom lékaře.
Dále, pokud se dostaví nucení na zvracení nebo zvracení, vždy informujte lékaře.
Tyto projevy mohou být důsledkem změn hladin vápníku v krvi a lékař tak může
provést dodatečné laboratorní vyšetření.
Pokud máte nádor hypofýzy (žláza, podvěsek mozkový), může ZOLADEX DEPOT
10,8 mg vyvolat krvácení nebo zmenšení hypofýzy. Je to velmi vzácný stav. Pokud
k tomu stavu přeci jen dojde, může být doprovázen silnou bolestí hlavy, nucením na
zvracení, poruchami vidění a vývojem bezvědomí.

Pokud se kterýkoliv z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře nebo pokud si všimnete
jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím,
sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.


5. Jak ZOLADEX DEPOT 10,8 mg uchovávat

Váš lékař Vám může přípravek předepsat na recept, abyste si mohl/a přípravek
vyzvednout v lékárně. Přípravek předáte lékaři při Vaší další plánované návštěvě
u lékaře.
Přípravek uchovávejte v původním obalu a ponechte sáček uvnitř balení neporušený.
Přípravek uchovávejte při teplotě do 25°C.
Přípravek uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce za
Použitelné do: nebo EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni
uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu.
Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete.
Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.


6. Obsah balení a další informace

Co přípravek ZOLADEX DEPOT 10,8 mg obsahuje
Léčivou látkou je goserelin (ve formě goserelini acetas). Jeden implantát ZOLADEX DEPOT
10,8 mg obsahuje 10,8 mg goserelinu.
Pomocnou látkou je polyglaktin.

Jak ZOLADEX DEPOT 10,8 mg vypadá a co obsahuje balení přípravku
ZOLADEX DEPOT 10,8 mg je implantát (velmi malý váleček) obsažený v předplněné
injekční stříkačce. Přípravek je připraven k okamžitému podání lékařem nebo zdravotní
sestrou.

Balení přípravku ZOLADEX DEPOT 10,8 mg obsahuje 1 implantát.

Držitel rozhodnutí o registraci:
AstraZeneca UK Limited, 2 Kingdom Street, London W2 6BD, Velká Británie

Stránka 6 z 7

Výrobce:
AstraZeneca UK Ltd., Macclesfield, Cheshire, Velká Británie

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zastoupení držitele rozhodnutí
o registraci.
AstraZeneca Czech Republic s.r.o., Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5 - Smíchov
Tel.: 222 807 111
www.astrazeneca.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 3.7.2013

Další zdroje informací
Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových
stránkách Česká republika/Státní ústav pro kontrolu léčiv na adrese www.sukl.cz
Překlad textu uvedeného na instrukční kartě
Přední strana karty:
Zoladex LA 10,8 mg
goserelin

1. Umístěte pacienta do pohodlné polohy s horní polovinou těla poněkud výše. Připravte
místo vpichu v souladu s místními požadavky.
2. Vyjměte stříkačku z otevřeného laminovaného sáčku a podržte injekční stříkačku ve
vhodném úhlu směrem ke světlu. Zkontrolujte, zda je vidět alespoň část implantátu
(Obrázek 1).
3. Uchopte plastovou bezpečnostní pojistku, uvolněte ji z pístu a uložte do odpadu
(Obrázek 2). Sejměte kryt jehly. Na rozdíl od injekčních roztoků není nutné
odstraňovat bubliny vzduchu. Tato snaha může vést k nežádoucímu přemístění
implantátu.
4. Držte injekční stříkačku za ochranný rukáv, vytvořte kožní řasu z pacientovy kůže a
vpíchněte jehlu pod mírným úhlem (30-45 stupňů) do kůže. Jehlu v pozici s ostrým
koncem směrem dolů postupně zanořujte do podkoží v přední břišní stěně pod linií
pupku, až se ochranný rukáv dotkne kůže pacienta (Obrázek 3).
5. Nezavádějte jehlu do svaloviny nebo peritonea. Nesprávný úchop a úhel podání je
znázorněn na Obrázku 4.
6. Domáčkněte píst až nadoraz, abyste vytlačil/a implantát a současně aktivoval/a
ochranný rukáv. Můžete slyšet kliknutí a ucítíte, jak se ochranný rukáv automaticky
uvolňuje, aby zakryl jehlu. Pokud píst zcela nestlačíte, nedojde k aktivaci
ochranného rukávu.
7. Držte stříkačku tak, jak je znázorněno na Obrázku 5 a vytahujte jehlu. Současně
dojde k posunu ochranného rukávu, až zcela zakryje jehlu. Použitou injekční
stříkačku odložte do nádoby určené na ostré předměty.
Č. šarže = LOT
Datum výroby = MADE
Použitelné do = EXP

Obrácená strana karty:
Zoladex LA 10,8 mg
goserelin
goserelinum 10,8 mg
Obsahuje jeden implantát v předplněné injekční stříkačce SafeSystemTM s ochranným
rukávem. Použijte ihned po otevření laminovaného sáčku.
Použijte pouze tehdy, je-li sáček neporušený.
Zoladex LA 10,8 mg obsahuje goserelin acetát v množství, které odpovídá 10,8 mg baze
tohoto peptidu ve formě depa s dlouhodobým postupným uvolňováním.
Stránka 7 z 7

Dále obsahuje polyglaktin.
Subkutánní podání.
K aplikaci podle pokynů lékaře.
K podání jednou za 12 týdnů.
Návod k použití je uveden na opačné straně karty.
Uchovávejte při teplotě do 25 oC
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Laminovaný sáček obsahuje malou bílou kapsli s vysoušedlem, kterou po otevření obalu
zlikvidujte.
AstraZeneca UK Ltd., Macclesfield, Cheshire, Velká Británie
Vyrobeno ve Velké Británii
Zoladex je ochranná známka AstraZeneca plc.
Otevřete roztržením v místě šipek.

Recenze

Recenze produktu ZOLADEX DEPOT 10,8 MG 1X10.8MG Implantát

Diskuze

Diskuze k produktu ZOLADEX DEPOT 10,8 MG 1X10.8MG Implantát

Přidat nový příspěvek do diskuze

 

Mohlo by vás zajímat


Načítám

Nejprodávanější značky

Výhodné nabídky už nemusíte hledat

pošleme vám je e-mailem :)

Zkuste to, odhlásit se koneckonců můžete kdykoli.
Nahoru
OK
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Zjistit více
Zpracovávám