Podrobné informace

Informace o produktu

Kód výrobku: 11545
Kód EAN: 8590335534865
Kód SÚKL: 97563
Zofran Zydis se používá k léčbě nevolnosti a zvracení způsobených protinádorovou léčbou (chemoterapií a radioterapií). Rovněž se používá k prevenci a léčbě pooperační nevolnosti a zvracení. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší než 3 roky.

Příbalový leták

1/5
sp.zn. sukls68198/2013, sukls68203/2013


Příbalová informace: informace pro uživatele

Zofran Zydis 4 mg
Zofran Zydis 8 mg

bukální tablety
Ondansetronum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí
ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo
lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Zofran Zydis a k čemu se užívá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zofran Zydis užívat
3. Jak se přípravek Zofran Zydis užívá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Zofran Zydis uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Zofran Zydis a k čemu se užívá

Přípravek Zofran Zydis patří do skupiny léčiv nazývaných antiemetika. Používá se k:
léčbě nevolnosti (pocitu na zvracení) a zvracení, které se vyskytují při léčbě nádorových
onemocnění (chemoterapii a radioterapii)
předcházení a léčbě nevolnosti a zvracení po operaci v celkové anestezii.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zofran Zydis užívat

Neužívejte přípravek Zofran Zydis
jestliže užíváte apomorfin (lék užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby)
jestliže jste alergický/á na ondansetron nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
Jestliže se domníváte, že se Vás toto týká, nezačínejte užívat přípravek Zofran Zydis předtím, než
se poradíte se svým lékařem.

Zvláštní opatření při užití přípravku Zofran Zydis je zapotřebí
Než začnete přípravek Zofran Zydis užívat, Váš lékař potřebuje vědět:
jestli jste alergický/á na léčivé přípravky podobné přípravku Zofran Zydis, jako jsou
přípravky obsahující granisetron nebo palonosetron
jestli trpíte nebo jste dříve trpěl/a srdečními obtížemi, jako je nepravidelná srdeční činnost
(arytmie)
jestli trpíte onemocněním jater, Váš lékař Vám může snížit dávku přípravku Zofran Zydis
jestli trpíte obtížemi se střevy
Pokud se Vás týkají některé uvedené body, poraďte se s lékařem.
2/5

Další léčivé přípravky a přípravek Zofran Zydis
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval/a nebo které možná budete užívat. Toto se týká i léčivých přípravků, které jsou dostupné bez
lékařského předpisu. Pokud užíváte léky obsahující následující léčivé látky, sdělte to svému lékaři
nebo lékárníkovi:
karbamazepin nebo fenytoin (užívané k léčbě epilepsie)
rifampicin (užívaný k léčbě infekčních nemocí jako je tuberkulóza (TBC))
tramadol (užívaný k léčbě bolesti)

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.
Užívání přípravku Zofran Zydis během těhotenství se nedoporučuje.
Pokud jste těhotná nebo těhotenství plánujete, sdělte to svému lékaři.
Pokud otěhotníte v průběhu léčby přípravkem Zofran Zydis, sdělte to svému lékaři.

Kojení se v průběhu léčby přípravkem Zofran Zydis nedoporučuje. Látky obsažené v přípravku
mohou proniknout do mateřského mléka a ovlivnit Vaše dítě. Poraďte se o tom se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Zofran Zydis neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla nebo schopnost obsluhovat stroje.

Důležité informace o některých složkách přípravku Zofran Zydis
Přípravek Zofran Zydis obsahuje aspartam (zdroj fenylalaninu), který může vyvolat jaterní obtíže u
pacientů s vrozenou poruchou nazývanou fenylketonurie.
Pokud se domníváte, že se vás toto týká, poraďte se se svým lékařem.

3. Jak se přípravek Zofran Zydis užívá

Vždy užívejte Zofran Zydis přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á, poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Léčba nevolnosti a zvracení vyvolaných chemoterapií a radioterapií
V den léčby:
Obvyklá dávka přípravku Zofran Zydis je 8 mg jednu až dvě hodiny před léčbou a dalších 8 mg po
dvanácti hodinách.
Následující dny:
Dospělí:
Obvyklá dávka pro dospělé je 8 mg dvakrát denně po dobu až pět dní po léčbě.
Děti:
Odpovídající dávku přípravku Zofran Zydis pro Vaše dítě určí vždy lékař. Obvyklá dávka je do 8
mg denně po dobu až pět dnů po léčbě.

Pooperační nevolnost a zvracení
Dospělí:
Dospělí užívají obvykle 16 mg jednu hodinu před anestezií.
Děti:
Užívání přípravku Zofran Zydis není pro léčbu pooperační nevolnosti u dětí doporučeno.

Jak užívat přípravek Zofran Zydis:
Než užijete přípravek Zofran Zydis:
Tabletu přípravku Zofran Zydis vyjměte z blistru bezprostředně před užitím.
Ujistěte se, že fólie na blistru není proděravělá.

3/5
Jak vyjmout tabletu z blistru:
Nesnažte se protlačit tabletu přípravku Zofran Zydis fólií jako běžnou tabletu. Tablety
Zofran Zydis jsou křehké a mohou se rozdrtit.
Oddělte část blistru obsahující jednu tabletu přípravku Zofran Zydis.
Sloupněte fólii, jak je naznačeno na obalu.
Jemně vyjměte tabletu z blistru.

Jak užít přípravek Zofran Zydis:
Položte tabletu přípravku Zofran Zydis na špičku jazyka a nechte ji rozpustit. Tableta se
rozpustí během několika vteřin.
Pak normálně polkněte.

Pokud zvracíte do jedné hodiny po užití přípravku Zofran Zydis, užijte znovu stejnou dávku.
Pokud i nadále pociťujete nevolnost, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Neužívejte
vyšší dávku, než jakou Vám doporučil Váš lékař.

Jestliže jste užil/a více přípravku Zofran Zydis, než jste měl/a
Jestliže jste užil/a více přípravku Zofran Zydis než jste měl/a, není pravděpodobné, že by se u Vás
vyskytly závažnější problémy. Pokud si ale nejste jistý/á nebo se necítíte dobře:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl/a užít přípravek Zofran Zydis
Užijte zapomenutou dávku ihned, jakmile si vzpomenete a další dávku v obvyklém čase.
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradili vynechanou tabletu.

Nepřestávejte užívat přípravek Zofran Zydis bez porady s lékařem
Užívejte přípravek Zofran Zydis tak dlouho, jak Vám lékař doporučí. Nepřestávejte přípravek
užívat bez porady se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.


4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Závažné alergické reakce (reakce přecitlivělosti): Vyskytují se vzácně u pacientů užívajících
přípravek Zofran Zydis. Příznaky zahrnují:
vyrážka s pupínky a svěděním (kopřivka)
otoky, někdy obličeje nebo úst (angioedém), které mohou způsobit obtíže s dýcháním
mdloba
Pokud se u vás objeví některý z těchto příznaků, neprodleně kontaktujte lékaře. Přestaňte
přípravek Zofran Zydis užívat.

Velmi časté nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů:
bolest hlavy

Časté nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů
pocit tepla nebo zrudnutí
zácpa
4/5

Méně časté nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů:
záchvaty (křeče)
vůlí neovladatelné pohyby nebo křeče
nepravidelná nebo zpomalená srdeční činnost
bolest na hrudi
nízký krevní tlak
škytavka

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:
zvýšení množství látek (enzymů) tvořených v játrech

Vzácné nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů
závažné alergické reakce
poruchy srdečního rytmu (někdy mohou způsobit náhlou ztrátu vědomí)
závratě
přechodné poruchy zraku nebo rozmazané vidění

Velmi vzácné nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů
přechodná slepota

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

5. Jak přípravek Zofran Zydis uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Zofran Zydis nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistrech a
krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek Zofran Zydis uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Zofran Zydis obsahuje

Léčivou látkou je ondansetronum. Jedna tableta obsahuje 4 mg nebo 8 mg ondansetronu.
Pomocnými látkami jsou: želatina, mannitol, aspartam, metylparaben, propylparaben, jahodové
aroma.

Jak přípravek Zofran Zydis vypadá a co obsahuje toto balení
Přípravek Zofran Zydis je dostupný ve formě bílých kulatých bukálních tablet.

Velikost balení:

5/5
Zofran Zydis 4 mg tablety: jedno balení obsahuje 10 bukálních tablet.
Zofran Zydis 8 mg tablety: jedno balení obsahuje 10 bukálních tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Glaxo Group Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie

Výrobci
Glaxo Wellcome Operations, Ware, Herts, Velká Británie
Aspen Bad Oldesloe GmbH, Bad Oldesloe, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 22.4.2013.Vysvětlení cizojazyčných údajů uvedených na blistru:
LOT číslo šarže
EXP použitelné do

Recenze

Recenze produktu ZOFRAN ZYDIS 8 MG TBL SOL 10X8MG

Diskuze

Diskuze k produktu ZOFRAN ZYDIS 8 MG TBL SOL 10X8MG

Přidat nový příspěvek do diskuze