Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXO WELLCOME S.A., ARANDA DE DUERO (BURGOS)
Kód výrobku: 11534
Kód EAN: 8590335503991
Kód SÚKL: 70533
Držitel rozhodnutí: GLAXO WELLCOME S.A., ARANDA DE DUERO (BURGOS)
Zofran se používá při léčbě nevolnosti a zvracení způsobených protinádorovou léčbou (chemoterapií a radioterapií). Přípravek mohou užívat pouze dospělí.

Příbalový leták


sp.zn. sukls68143/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

Zofran
čípky
Ondansetronum

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit,
a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

Co naleznete v této příbalové informaci:
1. Co je přípravek Zofran a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zofran používat
3. Jak se přípravek Zofran používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Zofran uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Zofran a k čemu se používá

Přípravek Zofran patří do skupiny léčiv nazývaných antiemetika. Používá se k léčbě nevolnosti (pocitu
na zvracení) a zvracení, které se vyskytují při léčbě nádorových onemocnění (chemoterapii a
radioterapii)


2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Zofran používat

Nepoužívejte přípravek Zofran
jestliže užíváte apomorfin (lék užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby)
jestliže jste alergický/á na ondansetron nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
Jestliže se domníváte, že se Vás toto týká, nezačínejte používat přípravek Zofran předtím, než se
poradíte se svým lékařem.

Zvláštní opatření při použití přípravku Zofran je zapotřebí
Než začnete přípravek Zofran používat, Váš lékař potřebuje vědět:
jestli jste alergický/á na léčivé přípravky podobné přípravku Zofran, jako jsou přípravky
obsahující granisetron nebo palonosetron
jestli trpíte nebo jste dříve trpěl/a srdečními obtížemi, jako je nepravidelná srdeční činnost
(arytmie)
jestli trpíte onemocněním jater, Váš lékař Vám může snížit dávku přípravku Zofran
jestli trpíte obtížemi se střevy
Pokud se Vás týkají některé uvedené body, poraďte se s lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek Zofran

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval/a nebo které možná budete užívat. Toto se týká i léčivých přípravků, které jsou dostupné bez
lékařského předpisu.
Pokud užíváte léky obsahující následující léčivé látky, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi:
karbamazepin nebo fenytoin (užívané k léčbě epilepsie)
rifampicin (užívaný k léčbě infekčních nemocí jako je tuberkulóza (TBC))
tramadol (užívaný k léčbě bolesti)

Těhotenství a kojení
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Užívání přípravku Zofran během těhotenství se nedoporučuje.
Pokud jste těhotná nebo těhotenství plánujete, sdělte to svému lékaři.
Pokud otěhotníte v průběhu léčby přípravkem Zofran, sdělte to svému lékaři.

Kojení se v průběhu léčby přípravkem Zofran nedoporučuje. Látky obsažené v přípravku mohou
proniknout do mateřského mléka a ovlivnit Vaše dítě. Poraďte se o tom se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Zofran neovlivňuje schopnost řídit motorová vozidla nebo schopnost obsluhovat stroje.

3. Jak se přípravek Zofran používá

Vždy používejte přípravek Zofran přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý/á,
poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Léčba nevolnosti a zvracení navozených chemoterapií a radioterapií
Dospělí:
V den léčby:
Obvyklá dávka přípravku Zofran pro dospělé je 16 mg jednu až dvě hodiny před léčbou.
Následující dny:
Obvyklá dávka pro dospělé je 16 mg jednou denně po dobu až pět dní po léčbě.
Děti:
Použití přípravku Zofran, čípky se u dětí nedoporučuje.

Jak přípravek Zofran používat
Přípravek Zofran, čípky není určen k podávání ústy.

1. V případě potřeby si vyprázdněte střeva (běžte na stolici). Umyjte si ruce.
2. Odtrhněte fólii a vyjměte čípek z obalu.
3. Jemně tlačte čípek zašpičatělou částí dopředu do konečníku.
Čípek se Vám může lépe zavádět v podřepu nebo v předklonu.
4. Zatlačte čípek jak nejdále je to možné a chvíli zůstaňte v klidu, aby se čípek mohl rozpustit.
Umyjte si ruce.
5. Snažte se nejít na stolici hodinu po zavedení čípku.
6. Jestliže se čípek dostane ven z konečníku, zatlačte jej jak nejdále je to možné a zůstaňte chvíli
v klidu. Umyjte si ruce.

Jestliže jste použil/a více přípravku Zofran, než jste měl/a
Jestliže jste použil/a více přípravku Zofran než jste měl/a, není pravděpodobné, že by se u Vás
vyskytly závažnější problémy. Pokud si ale nejste jistý/á nebo se necítíte dobře:
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže jste zapomněl/a použít přípravek Zofran
Užijte zapomenutou dávku ihned, jakmile si vzpomenete a další dávku v obvyklém čase.

Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradili vynechanou dávku.

Nepřestávejte používat přípravek Zofran bez porady s lékařem
Používejte přípravek Zofran tak dlouho, jak Vám lékař doporučí. Nepřestávejte přípravek používat bez
porady se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Závažné alergické reakce (reakce přecitlivělosti): Vyskytují se vzácně u pacientů používajících
přípravek Zofran. Příznaky zahrnují:
vyrážka s pupínky a svěděním (kopřivka)
otoky, někdy obličeje nebo úst (angioedém), které mohou způsobit obtíže s dýcháním
mdloba
Pokud se u vás objeví některý z těchto příznaků, neprodleně kontaktujte lékaře. Přestaňte
přípravek Zofran používat.

Velmi časté nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů:
bolest hlavy

Časté nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů
pocit tepla nebo zrudnutí
zácpa
pocit pálení v konečníku po zavedení čípku

Méně časté nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů:
záchvaty (křeče)
vůlí neovladatelné pohyby nebo křeče
nepravidelná nebo zpomalená srdeční činnost
bolest na hrudi
nízký krevní tlak
škytavka

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:
zvýšení množství látek (enzymů) tvořených v játrech

Vzácné nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů
závažné alergické reakce
poruchy srdečního rytmu (někdy mohou způsobit náhlou ztrátu vědomí)
závratě
přechodné poruchy zraku nebo rozmazané vidění

Velmi vzácné nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů
přechodná slepota


Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

5. Jak přípravek Zofran uchovávat

Přípravek Zofran uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Přípravek Zofran nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistrech, krabičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Přípravek Zofran uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Zofran obsahuje
Léčivou látkou je ondansetronum. Jeden čípek obsahuje 16 mg ondansetronu.
Pomocnou látkou je čípkový základ S58.

Jak přípravek Zofran vypadá a co obsahuje toto balení
Čípky přípravku Zofran jsou bílé, hladké homogenní čípky torpédového tvaru.

Balení obsahuje jeden čípek.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci
Glaxo Group Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie

Výrobci
Glaxo Wellcome Production, Evreux, Francie.
Farmaclair, Hérouville-Saint-Clair, Francie.

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 18.4.2013.

Recenze

Recenze produktu ZOFRAN SUP 1X16MG

Diskuze

Diskuze k produktu ZOFRAN SUP 1X16MG

Přidat nový příspěvek do diskuze