Podrobné informace

Informace o produktu

Výrobce: GLAXOSMITHKLINE
Kód výrobku: 11530
Kód EAN: 8590335108202
Kód SÚKL: 10820
Držitel rozhodnutí: GLAXOSMITHKLINE
Zofran je indikován k léčbě nevolnosti a zvracení způsobených protinádorovou chemoterapií a radioterapií. Dále je indikován k prevenci a léčbě pooperační nevolnosti a zvracení. Přípravek mohou užívat dospělí, mladiství a děti starší než 3 roky.

Příbalový leták

1/5
sp.zn. sukls68166/2013

Příbalová informace: informace pro uživatele

Zofran
(Ondansetroni hydrochloridum dihydricum)
Injekční roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat,
protože obsahuje pro Vás důležité údaje.
- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
- Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i
tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
- Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.

Co naleznete v příbalové informaci:
1. Co je přípravek Zofran a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Zofran podán
3. Jak se přípravek Zofran používá
4. Možné nežádoucí účinky
5. Jak přípravek Zofran uchovávat
6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Zofran a k čemu se používá

Přípravek Zofran patří do skupiny léčiv nazývaných antiemetika. Používá se k:
léčbě nevolnosti (pocitu na zvracení) a zvracení, které se vyskytují při léčbě nádorových
onemocnění (chemoterapii a radioterapii)
předcházení a léčbě nevolnosti a zvracení po operaci v celkové anestezii.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než vám bude přípravek Zofran podán

Neužívejte přípravek Zofran
jestliže užíváte apomorfin (lék užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby)
jestliže jste alergický/á na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
(uvedenou v bodě 6).
Jestliže se domníváte, že se Vás toto týká, poraďte se se svým lékařem, než Vám bude přípravek
Zofran podán.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Zofran je zapotřebí
Než Vám bude přípravek Zofran podán, Váš lékař potřebuje vědět:

jestli jste alergický/á na léčivé přípravky podobné přípravku Zofran, jako jsou přípravky
obsahující granisetron nebo palonosetron
jestli trpíte nebo jste dříve trpěl/a srdečními obtížemi, jako je nepravidelná srdeční činnost
(arytmie)
jestliže trpíte onemocněním jater, Váš lékař Vám může snížit dávku přípravku Zofran
jestli trpíte obtížemi se střevy
Pokud se Vás týkají některé uvedené body, poraďte se se svým lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek Zofran
2/5
Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které
možná budete užívat. Toto se týká i léčivých přípravků, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.
Pokud užíváte léky obsahující následující léčivé látky, sdělte to svému lékaři:
karbamazepin nebo fenytoin (užívané k léčbě epilepsie)
rifampicin (užívaný k léčbě infekčních nemocí jako je tuberkulóza (TBC)
tramadol (užívaný k léčbě bolesti)

Těhotenství a kojení

Používání přípravku Zofran během těhotenství se nedoporučuje.
Pokud jste těhotná nebo těhotenství plánujete, sdělte to svému lékaři.
Pokud otěhotníte v průběhu léčby přípravkem Zofran, sdělte to svému lékaři.

Kojení se v průběhu léčby přípravkem Zofran nedoporučuje. Látky obsažené v přípravku mohou
proniknout do mateřského mléka a ovlivnit Vaše dítě. Poraďte se o tom se svým lékařem.

3. Jak se přípravek Zofran používá

Váš lékař stanoví správnou dávku přípravku Zofran, která Vám má být podána.
Neočekává se od Vás v žádném případě, že byste si měli sami aplikovat injekce přípravku Zofran.
Injekci bude během léčby Vašeho onemocnění vždy podávat osoba s příslušnou kvalifikací. Obvyklá
dávka přípravku Zofran závisí na typu léčby, které se podrobujete.
V den léčby:
Přípravek Zofran Vám bude podán bezprostředně před zahájením léčby.
Přípravek Zofran Vám může být podán ve formě injekce do svalu nebo do žíly, případně jako infúze.
Následující dny:
Lékař Vám může doporučit v následujících dnech užívání přípravku Zofran ve formě tablet. Užívejte
přípravek přesně dle pokynů svého lékaře.

Jestliže Vám bylo nedopatřením podáno více přípravku Zofran
Jestliže Vám byla nedopatřením podána větší dávka přípravku Zofran než měla být, není
pravděpodobné, že by se u Vás vyskytly závažnější problémy. Pokud si ale nejste jistý/a nebo se
necítíte dobře:
Poraďte se se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás vyskytne některý z nežádoucích účinků uvedených níže krátce po aplikaci injekce,
sdělte to prosím bez prodlení svému lékaři.

Závažné alergické reakce (reakce přecitlivělosti): Vyskytují se vzácně u pacientů užívajících
přípravek Zofran. Příznaky zahrnují:
vyrážka s pupínky a svěděním (kopřivka)
otoky, někdy obličeje nebo úst (angioedém), které mohou způsobit obtíže s dýcháním
mdloba
Pokud se u vás objeví některý z těchto příznaků, neprodleně kontaktujte lékaře. Přestaňte
přípravek Zofran užívat.

Velmi časté nežádoucí účinky
3/5
Mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 pacientů:
bolest hlavy

Časté nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 z 10 pacientů
pocit tepla nebo zrudnutí
pálení v místě vpichu
zácpa

Méně časté nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 pacientů:
záchvaty (křeče)
vůlí neovladatelné pohyby nebo křeče
nepravidelná nebo zpomalená srdeční činnost
bolest na hrudi
nízký krevní tlak
škytavka

Méně časté nežádoucí účinky, které se mohou projevit v krevních testech:
zvýšení množství látek (enzymů) tvořených v játrech

Vzácné nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 z 1 000 pacientů
závažné alergické reakce
poruchy srdečního rytmu (někdy mohou způsobit náhlou ztrátu vědomí)
závratě
přechodné poruchy zraku nebo rozmazané vidění

Velmi vzácné nežádoucí účinky
Mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 pacientů
přechodná slepota

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.
Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové
informaci.


5. Jak přípravek Zofran uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.
Přípravek je třeba uchovávat při teplotě do 30 °C, ampule v krabičce, aby byly chráněny před světlem.

Přípravek Zofran nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na lahvičce. Doba
použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého
lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní
prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Zofran obsahuje

- Léčivá látka je Ondansetroni hydrochloridum dihydricum 2,50 mg, což odpovídá Ondansetronum
2 mg v 1 ml roztoku.
4/5
Pomocné látky jsou: monohydrát kyseliny citronové, natrium-citrát, chlorid sodný, voda na injekci.

Jak přípravek Zofran vypadá a co obsahuje toto balení

Injekční roztok v ampulích o objemu 2 ml nebo 4 ml.
5 x 2 ml/4 mg (2 mg/ml)
5 x 4 ml/8 mg (2 mg/ml).

Držitel rozhodnutí o registraci
Glaxo Group Ltd., 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, Velká Británie

Výrobce
GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A., Parma, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy schválena 18.4.2013


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky:

Injekční roztok Zofran neobsahuje konzervační látky, proto by měl být použit pouze jednorázově, tj.
podán injekčně nebo naředěn ihned po otevření. Nespotřebovaný roztok musí být ihned zlikvidován.

Injekce přípravku Zofran se neautoklávují.

Studie kompatibility byly provedeny s infuzními sety a s vaky vyrobenými z polyvinylchloridu.
Odpovídající stabilitní zkoušky se vztahují na polyetylenový infuzní vak nebo na skleněné lahvičky
Typu I.

Nekonzervované injekce ondansetronu ředěné ve fyziologickém roztoku nebo v infuzním roztoku 5 %
glukózy jsou stálé v polypropylenových injekčních stříkačkách.

Při dodržování správné výrobní praxe mají být nitrožilní roztoky připravovány těsně před použitím, za
odpovídajících aseptických podmínek.

Kompatibilita s intravenózními roztoky

Studie kompatibility prokázaly, že nekonzervované injekce ondansetronu jsou stabilní po dobu 7 dnů
při pokojové teplotě (tj. do 25 °C) v zářivkovém osvětlení nebo v lednici, a to v následujících i.v.
infuzních roztocích:

izotonický infuzní roztok chloridu sodného
infuzní roztok glukózy 50 g/l
infuzní roztok mannitolu 100 g/l
Ringerův infuzní roztok
koncentrovaný infuzní roztok chloridu draselného 0,745 g/l (KCL 7,45) v izotonickém infuzním
roztoku chloridu sodného
koncentrovaný infuzní roztok chloridu draselného 0,745 g/l (KCL 7,45) v infuzním roztoku
glukózy 50 g/l (G 5)

Kompatibilita s dalšími léčivy

Ondansetron se může podávat v nitrožilní infuzi rychlostí 1 mg/h, např. z infuzního vaku nebo z
infuzního dávkovače. Pomocí Y-spojky mohou být s ondansetronem v koncentracích od 16 do 160
g/ml (např. 8 mg v 500 ml nebo 8 mg v 50 ml) podávány tyto léky:
5/5

Cisplatina
Koncentrace až do 0,48 mg/ml (např. 240 mg v 500 ml), doba podávání 1 až 8 hodin.

5-fluorouracil
Koncentrace až do 0,8 mg/ml (např. 2,4 g ve 3 l nebo 400 mg v 500 ml), rychlost podávání nejméně
20 ml za hodinu (500 ml za 24 hodin). Vyšší koncentrace 5-fluorouracilu může způsobit precipitaci
ondansetronu. Infuze 5-fluorouracilu smí obsahovat až 0,045 % chloridu hořečnatého spolu s
ostatními kompatibilními složkami.

Karboplatina
Koncentrace v rozmezí 0,18 mg/ml až 9,9 mg/ml (např. 90 mg v 500 ml až 990 mg ve 100 ml), doba
podávání 30 minut až 1 hodina.

Etoposid
Koncentrace od 0,144 mg/ml do 0,25 mg/ml (72 mg v 500 ml až 250 mg v 1 litru), doba podávání 30
minut až 1 hodina.

Cyklofosfamid
Dávky v rozsahu 100 mg až 1 g rozpuštěné ve vodě na injekce podle doporučení výrobce (např. 5 ml
na 100 mg cyklofosfamidu), podávané jako nitrožilní bolus injekce po dobu asi 5 minut.

Doxorubicin
Dávky v rozsahu 10 mg až 100 mg rozpuštěné ve vodě na injekce podle doporučení výrobce (např. 5
ml na 100 mg doxorubicinu), podávané jako nitrožilní bolus injekce po dobu asi 5 minut.

Ceftazidim
Dávky v rozsahu 250 mg až 2 000 mg rozpuštěné ve vodě na injekce podle doporučení výrobce (např.
2,5 ml na 250 mg nebo 10 ml na 2 g ceftazidimu), podávané jako nitrožilní bolus injekce po dobu asi
5 minut.

Dexamethason
Sodná sůl dexamethasonfosfátu v dávce 20 mg může být podávána v pomalé nitrožilní injekci po dobu
2 až 5 minut pomocí Y-spojky dodávající 8 mg až 16 mg ondansetronu rozředěného 50 až 100 ml
kompatibilní infuzní tekutiny po dobu asi 15 minut. Kompatibilita mezi sodnou solí
dexamethasonfosfátu a ondansetronem byla prokázána podáním těchto léků stejnou sadou v
koncentracích řádově 32 g až 2,5 mg v 1 ml sodné soli dexamethasonfosfátu a 8 g až 1 mg v 1 ml
ondansetronu.
Recenze

Recenze produktu ZOFRAN 5X4ML/8MG Injekční roztok

Diskuze

Diskuze k produktu ZOFRAN 5X4ML/8MG Injekční roztok

Přidat nový příspěvek do diskuze